Dato for udgivelse
26 feb 2003 09:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10. december 2002
SKM-nummer
SKM2003.96.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
95/2001, 96/2001, 99/2001, 103/1999 og 156/2001
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse
Emneord
Selskabstømning, sagsomkostninger
Resumé

Selskabstømningssag, hvor sælger ved Vestre Landsrets dom af 16/2 2001 (se SKM 2001.175 VLR) blev pålagt hæftelse efter den dagældende anpartsselskabslovs § 84, stk. 5 for selskabets/skattemyndighedernes tab ("mellemformsafregningssag"), og hvor køberbanken og sælgers rådgivere blev pålagt erstatningsansvar efter de almindelige erstatningsregler. Sagen blev under anken forligt, således at Højesteret alene tog stilling til spørgsmålet om fordeling af sagsomkostningerne

Reference(r)

Retsplejeloven § 311
Retsplejeloven § 312

95/2001
Parter

 1. Registreret revisor C
  og
 2. R2 Revisionsaktieselskab
  (advokat Søren Halling-Overgaard for begge)

mod

 1. A
  (advokat Niels H. Graversen)
 2. Advokat B
  og
 3. R1 A/S
  (advokat Søren Bagger for 2 og 3)

96/2001
Parter

A
(advokat Niels H. Graversen)

mod

 1. HX ApS under konkurs ved kurator, advokat Erik Malberg
  (kammeradvokaten ved advokat Sune Fugleholm)
 2. F1-Bank A/S
  (advokat Jørgen B. Jepsen)

99/2001
Parter

 1. R3 A/S
  og
 2. Skattekonsulent D
  (advokat Morten Samuelsson for begge)

mod

 1. A
  (advokat Niels H. Graversen)
 2. Advokat B
  og
 3. R1 A/S
  (advokat Søren Bagger for 2 og 3)
 4. Registreret revisor C
  og
 5. R2
  (advokat Søren Halling-Overgaard for 4 og 5)

103/2001
Parter

 1. Advokat B
  og
 2. R1 A/S
  (advokat Søren Bagger for begge)

mod

A
(advokat Niels H. Graversen)

og

156/2001
Parter

 1. Advokat B
  og
 2. R1 A/S
  (advokat Søren Bagger for begge)

mod

F2-Bank A/S
(advokat Jørgen Horstmann)

 

Afsagt af højesteretsdommerne

Peter Blok, Per Walsøe og Børge Dahl.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 1. afdeling den 16. februar 2001.

Efter Højesterets dom af 22. november 2001 (SKM2002.298.HR) har advokat B og R1 A/S hævet anken over for sælgers bank, F2-Bank A/S, i sag nr. 156/2001. Det er overladt til Højesteret at træffe afgørelse om sagsomkostninger i denne ankesag.

I sag nr. 96/2001 har det solgte overskudsselskabs konkursbo, HX ApS under konkurs, for Højesteret frafaldet at gøre gældende, at sælgeren af overskudsselskabet, A, hæfter for selskabets tab i medfør af den dagældende anpartsselskabslovs § 84, stk. 5. Endvidere har sælger og dennes rådgivere og banken for køberen af overskudsselskabet, F1-Bank A/S, foretaget indbetalinger til konkursboet til dækning af den skyldige skat. På denne baggrund har konkursboet nedsat sin påstand til alene at angå udestående procesrente. Sagen er herefter forligt ved, at A har hævet anken og taget bekræftende til genmæle over for boets endelige påstand om betaling af 655.702 kr., som er betalt, og i øvrigt således at det er overladt til Højesteret at træffe afgørelse om sagsomkostninger for landsretten og for Højesteret.

Sagerne nr. 95/2001, 99/2001 og 103/2001 er indbragt for Højesteret af sælgers rådgivere og angår den indbyrdes fordeling af ansvarsbyrden på sælgersiden mellem sælger og dennes rådgivere. De er forligt ved, at alle involverede - efter sælgers forlods betaling af et beløb svarende til berigelsen - bærer en lige stor del. Det er overladt til Højesteret at træffe afgørelse om sagsomkostninger for landsretten og for Højesteret.

Over for konkursboet kræver A sagsomkostninger for Højesteret, mens han kræver sagsomkostningerne for landsretten ophævet. I forhold til F1-Bank er det Bs opfattelse, at sagsomkostninger for landsretten bør ophæves, og at det for så vidt angår sagsomkostninger for Højesteret bør tages i betragtning, at F1-Bank alene har afgivet et kortfattet svarskrift.

Konkursboet har ikke udtalt sig om sagsomkostningsspørgsmålet.

F1-Bank har krævet landsrettens omkostningsfastsættelse nedsat og fordelingen heraf ændret i overensstemmelse med Højesterets praksis. For Højesteret kræver banken sig tilkendt sagsomkostninger hos såvel A som konkursboet, idet det har været helt unødvendigt at inddrage banken i anken, som har påført banken en betydelig sagsbehandling.

I forholdet mellem A og dennes rådgivere - revisor C og R2 Revisionsaktieselskab, advokat B og R1 A/S, skattekonsulent D og R3 A/S - kræver A sig friholdt for eventuelle idømte sagsomkostninger i forhold til boet for landsretten og for Højesteret. A mener i øvrigt, at rådgiverne skal betale ham sagsomkostninger for landsretten, mens sagsomkostningerne for Højesteret kan ophæves.

Rådgiverne gør gældende, at der skal træffes en omkostningsafgørelse i overensstemmelse med Højesterets praksis og under hensyn til, at sælger bør tillægges et omkostningsbeløb hos konkursboet, som rådgiverne bør have del i.

F2-Bank A/S har påstået sig tillagt sagsomkostninger for Højesteret hos advokat B og R1 A/S, som heroverfor påstår sagens omkostninger for Højesteret ophævet.

Sagerne er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Højesterets bemærkninger

Sagerne i dette selskabstømningskompleks blev indledt med konkursboets sagsanlæg i 1998 mod overskudsselskabets sælger og købers bank med krav om solidarisk betaling af skattevæsenets tab på godt 5 mio. kr. og herudover krav mod sælger om dækning af selskabets videregående tab med et beløb af nogenlunde samme størrelsesorden. Sælger betalte i 2000, hvad han havde beregnet sin berigelse til. Efter landsrettens dom blev den resterende del af skattevæsnets tab dækket ind - bortset fra et procesrentebeløb. Efter anken til Højesteret frafaldt konkursboet kravet om dækning af selskabets videregående tab. Fordelingen af skattevæsenets tab er sket i overensstemmelse med de principper, der er udviklet i Højesterets praksis.

På denne baggrund finder Højesteret, at der for landsretten og for Højesteret skal betales sagsomkostninger som nedenfor bestemt.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

HX ApS under konkurs skal til A i sagsomkostninger for landsretten og for Højesteret betale 250.000 kr.

F1-Bank A/S og A skal til HX ApS under konkurs i sagsomkostninger for landsretten solidarisk betale 85.000 kr. I det indbyrdes forhold mellem banken og A skal dette sagsomkostningsbeløb endeligt bæres af banken.

I forholdet mellem F1-Bank A/S og HX ApS under konkurs betaler ingen af parterne sagsomkostninger for Højesteret til den anden part.

A skal til F1-Bank A/S i sagsomkostninger for Højesteret betale 40.000 kr.

I forholdet mellem A og hans rådgivere, advokat B og R1 A/S, registreret revisor C og R2 Revisionsaktieselskab samt skattekonsulent D og R3 A/S, skal ingen af parterne betale sagsomkostninger til nogen anden part for landsretten eller for Højesteret.

Advokat B og R1 A/S skal solidarisk til F2-Bank A/S i sagsomkostninger for Højesteret betale 30.000 kr.

Landsrettens omkostningsafgørelse vedrørende forholdet mellem A og F2-Bank A/S står ved magt. I øvrigt betaler ingen af parterne sagsomkostninger til nogen anden part for landsretten eller Højesteret.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.