Dato for udgivelse
26 Feb 2003 08:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
4. december 2002
SKM-nummer
SKM2003.95.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
344/1999, 356/1999 og 368/1999
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse
Emneord
Selskabstømning, selvfinansiering, regres, frifindelse
Resumé

En sælger af et overskudsselskab, der efter overdragelsen blev tømt, samt en køberbank blev i landsretten dømt til in solidum at erstatte de tabte selskabsskatter, medens en senere erhverver af selskabet blev frifundet. I det indbyrdes forhold mellem sælgeren, køberbanken og sælgers revisor, der var adciteret, skulle sælger forlods bære sin berigelse svarende til 73 % af selskabets skattetilsvar, medens restkravet blev ligeligt fordelt mellem køberbanken og revisoren. Banken der måtte udrede 85.616 kr. til det tømte selskabs konkursbo, ankede frifindelsen af den senere erhverver af selskabet til Højesteret med påstand om, at han skulle erstatte beløbet. Den senere erhverver blev imidlertid frifundet ved Højesteret med den begrundelse, at der ikke efter det oprindelige selskabssalg var tilført selskabet midler, som gjorde en ny selskabstømning mulig.

Reference(r)

Aktieselskabsloven § 115, stk. 2

344/1999
Parter

FX-Bank A/S
(advokat J. Korsø Jensen)

mod

 1. HX ApS under konkurs ved kurator, advokat Erik Malberg
  (kammeradvokaten ved advokat Sune Fugleholm)
 2. A
  (advokat Mads Krarup)
 3. Statsautoriseret revisor B
  (advokat Joan Colding)
 4. E
  (advokat Johan Schwarz-Nielsen)

356/1999
Parter

Statsautoriseret revisor B
(advokat Joan Colding)

mod

 1. FX-Bank A/S
  (advokat J. Korsø Jensen)
 2. A
  (advokat Mads Krarup)
 3. E
  (advokat Johan Schwarz-Nielsen)

368/1999
Parter

A
(advokat Mads Krarup)

mod

 1. HX ApS under konkurs ved kurator, advokat Erik Malberg
  (kammeradvokaten ved advokat Sune Fugleholm)
 2. FX-Bank A/S
  (advokat J. Korsø Jensen)
 3. Statsautoriseret revisor B
  (advokat Joan Colding)
 4. E
  (advokat Johan Schwarz-Nielsen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Hermann, Poul Sørensen, Per Sørensen, Peter Blok og Børge Dahl.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 2. afdeling den 2. juli 1999.

Med undtagelse af FX-Bank A/S' anke over for E er disse ankesager - knap en måned før den berammede domsforhandling - hævet, men således at Højesteret skal træffe afgørelse om sagsomkostninger.

Det står herefter ved magt, at A og FX-Bank A/S in solidum skal betale 1.161.964 kr. til HX ApS under konkurs. I forholdet mellem sælgeren af overskudsselskabet, A, dennes rådgiver, statsautoriseret revisor B, og købers pengeinstitut, FX-Bank, er sagerne forligt i overensstemmelse med principperne fastlagt i Højesterets dom af 24. november 1999 (UfR 2000 s. 365). Sælgers berigelse er herved opgjort til 990.732 kr. Ved at trække dette beløb, som sælger forlods skal bære, fra konkursboets krav på 1.161.964 kr., resterer 171.232 kr., som er fordelt med halvdelen til sælgersiden og halvdelen til købers bank. FX-Bank har således betalt 85.616 kr. til konkursboet.

Nærmere om FX-Banks anke over for E

FX-Bank A/S har nedlagt påstand om, at E til banken skal betale 85.616 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg den 13. marts 1997.

E har påstået stadfæstelse.

FX-Bank har nærmere anført, at bankens krav er et regreskrav i anledning af, at banken har måttet betale 85.616 kr. i erstatning til konkursboet, at Es ansvar skal bedømmes i forhold til konkursboet, at han ved erhvervelsen af selskabet HX ApS sammen med 40 andre selskaber fra SR var fuldt bekendt med, at han deltog i transaktioner, der påførte selskaberne og skattemyndighederne betydelige tab, at han ved erhvervelsen, der skete ved nettoafregning, etablerede eller opretholdt den ulovlige selvfinansiering fra de tidligere overdragelser og derfor på objektivt grundlag hæfter for det selvfinansierede beløb over for konkursboet, at han må antages at have modtaget differencen mellem selskabets midler på 1.461.964 kr. (svarende til 4.412.528 kr. med fradrag af 2.950.564 kr.) og købesummen på 1.345.768 kr., dvs. 116.196 kr., og at banken har et regreskrav mod E som den, der direkte har tømt selskabet.

E har for så vidt angår denne del af sagen ikke indleveret processkrift til Højesteret, hvorfor denne del af sagen er behandlet efter princippet i retsplejelovens § 386, stk. 2.

Der foreligger i sagen en af E den 21. marts 1991 til KA udstedt fuldmagt til opkøb af selskaber "efter udlodning, eller i mindre eller mere tømt tilstand".

Det fremgår af sagen, at overskudsselskabets midler - kontantbeholdningen på 4.412.528 kr. - i overensstemmelse med Ds instruks af 19. marts 1992 til F1-Bank den 20. marts 1992 blev overført til en for selskabet oprettet konto i F1-Bank og derfra samme dag overført til G1 ApS' konto i F1-Bank.

Vedrørende overdragelsen af overskudsselskabet til G3 Invest A/S i likvidation foreligger følgende "afregning" af 22. marts 1992 vedrørende "køb af 7 aktie- og anpartsselskaber den 22. marts 1992":

"Samlede aktiver

 

18.178.114

Samlet egenkapital

15.026.994

 

Tillæg

2.093.233

 
 

Betalt provision til G7 I/S

427.663

                    
 

Investeringsfonds, som kan trækkes direkte fra F1-Bank

203.287

17.751.177

Følger i check direkte fra F1-Bank

 

426.937

..."

Afregningen er med påskriften "ovenstående afregning godkendes" med datering den 22. marts 1992 underskrevet af SR.

Nærmere om sagsomkostningstvisterne

HX ApS under konkurs har påstået sig tillagt sagsomkostninger hos A og FX-Bank efter de retningslinjer, som Højesteret følger i selskabstømmersager.

Heroverfor har såvel A som FX-Bank nedlagt påstand om ophævelse af sagens omkostninger, subsidiært om betaling af delvise sagsomkostninger efter Højesterets skøn.

E har påstået sig tillagt sagsomkostninger hos hver af appellanterne A, B og FX-Bank.

Heroverfor har såvel A som B, der efter at have hævet deres anker også over for E alene har et udestående i forhold til denne for så vidt angår sagsomkostninger, påstået sagens omkostninger ophævet, subsidiært at der alene skal betales delvise sagsomkostninger efter Højesterets skøn.

FX-Bank, hvis anke over for E ikke er hævet, har ikke nedlagt nogen særskilt påstand vedrørende sagsomkostninger over for ham, men overladt det til Højesteret at træffe afgørelse herom efter retsplejelovens almindelige regler.

Sagerne er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Højesterets bemærkninger

Det fremgår af sagen, at det solgte overskudsselskabs midler i form af kontantbeholdningen på 4.412.528 kr. i overensstemmelse med Ds instruks den 20. marts 1992 blev hævet på selskabets nyoprettede konto i F1-Bank og overført til G1 ApS' konto. Der foreligger ikke oplysninger om, at der efter denne tømning af selskabet for midler skulle være tilført det midler, som muliggjorde en fornyet tømning i forbindelse med den senere skete overdragelse af selskabet til E. Der er efter de foreliggende oplysninger heller ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at E er medansvarlig for den tømning af selskabet for midler, som skete i forbindelse med den første overdragelse.

Højesteret stadfæster derfor landsrettens frifindelse af E for bankens friholdelsespåstand.

Efter karakteren af de transaktioner vedrørende det tømte overskudsselskab, som E har været involveret i, finder Højesteret, at sagsomkostningerne for både landsretten og Højesteret bør ophæves såvel i forholdet mellem FX-Bank og E som i forholdet mellem sagens øvrige parter og E.

Med bemærkning, at der ikke er grundlag for at ændre landsrettens sagsomkostningsopgørelse for så vidt angår det konkursboet tilkendte beløb på 100.000 kr., afgøres de for Højesteret i øvrigt foreliggende tvister, alle vedrørende sagsomkostninger, som nedenfor bestemt.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Landsrettens frifindelse af E for FX-Bank A/S' friholdelsespåstand stadfæstes.

I forholdet mellem FX-Bank A/S og E skal hver part bære egne omkostninger for landsretten og for Højesteret.

I sagsomkostninger for landsretten og Højesteret skal A og FX-Bank A/S inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse solidarisk betale 150.000 kr. til HX ApS under konkurs. I det indbyrdes forhold skal A heraf bære 120.000 kr. og FX-Bank A/S 30.000 kr.

I forholdet mellem E og henholdsvis A og B skal hver part bære egne omkostninger også for Højesteret.