Landsskatterettens kendelse
af 13. november 2001
2-3-1668-0256

Klagen vedrører opgørelse af momstilsvaret:

Afgiftsperiode 1998 og 1999

                    

Nedsættelse af momsfradrag for lokaleleje i forbindelse med krosalgsarrangement

9.964 kr.

Det fremgår af sagens oplysninger, at selskabet i 1998 og 1999 havde en momspligtig omsætning på henholdsvis 3,9 og 3,5 millioner kroner. Selskabet sælger dyner og puder gennem krosalgsarrangementer. På den overvejende del af fakturaerne har kroerne udskrevet en samlet regning. Nogle af de steder hvor arrangementerne afholdes bliver der på bilaget anført et selvstændigt lokaleleje. Ofte er det sket ved, at priser for menuen er reduceret med 50 % og de resterende 50 % kaldes lokaleleje. I 1999 er det sket ca. 40 gange, at der er foretaget en fordeling mellem menuen og lokalelejen. Selskabet har foretaget fuld fradrag for den del af momsen, der vedrører lokalelejen.

Arrangementerne er som følgende

Selskabet kontakter en række personer i et område. Kredsen af personer bliver fundet ud fra vejviseren. Der bliver tilsendt hver enkelt husstand en indbydelse, hvori tidspunkt og sted er anført. Arrangementet bliver arrangeret på en lokal kro eller restauration. De kunder som er interesseret giver herefter besked til selskabet. Kunderne kommer gerne mellem kl. 18.00 og 19.00 og tager hjem igen mellem kl. 21.00 og 22.00.

Arrangementet starter med, at gæsterne indtager et måltid mad, hvilket ofte kan være dagens ret det pågældende sted. Ved gennemgang af bilagsmaterialet for 1999 kan det konstateres, at der er serveret flæskesteg, helstegt svinekam m.m. Kuvertprisen ligger for en stor dels vedkommende mellem 75 kr. og 100 kr. Måltidet betales af selskabet, medens gæsterne selv må betale for deres drikkevarer. Ifølge bilagsmaterialet kan det konstateres, at i 1999 har antallet af deltagere pr. arrangement været mellem 15 og 40 personer pr. gang. Der har i 1999 været afholdt ca. 270 arrangementer. Når maden er indtaget, præsenterer selskabets sælger varerne.

Da sælgeren skal holde en salgstale, og en demonstration er det nødvendigt, at kroen/restaurationen stiller separat lokale til rådighed for arrangementet. Når demonstrationen er færdig, er det muligt for gæsterne, at besigtige varerne ligesom der på dette tidspunkt indgås aftaler om køb. Varerne bliver efterfølgende leveret eller sendt pr. efterkrav til køber. Selskabet afsætter kun sine produkter ved denne form for salgsdemonstrationer.

De stedlige myndigheder er af den opfattelse, at lokalelejen er en integreret del af det samlede arrangement, og at der således kun kan indrømmes fradrag for 25 % af momsen ifølge momslovens § 42, stk. 2, jf § 56, stk. 3 i nugældende lovbekendtgørelse nr. 804 af 16. .august 2000. Myndighederne har anført følgende:

  • For så vidt angår udgiften til lokaleleje til de kroer, der opkræver særskilt betaling herfor, er myndighederne af den opfattelse, at denne udgift er så nært tilknyttet bespisningsudgiften, at den skal ses som en samlet del heraf, da der alene er tale om udslag af den enkelte kros prispolitik, om bespisningsudgiften indeholder specificeret udgift til lokale eller ej.
  • Hvis en virksomhed i repræsentativt øjemed har til hensigt at bespise en kunde og bestiller et bord på en restaurant, vil der i kuvertprisen indgå en skjult udgift til leje af andel af lokale. På trods heraf skal hele udgiften til arrangementet begrænses efter ligningslovens § 8, stk. 4 som repræsentationsudgifter. Hvis samme virksomhed ønsker at bespise en større kreds af kunder, ligeledes i repræsentativt øjemed, og beslaglægger et helt lokale eller hele restaurationen, vil der efter restaurationens prispolitik blive opkrævet en kuvertpris plus et beløb for lokaleleje. Uanset om lokalelejen er skjult i kuvertprisen eller opkræves særskilt, skal der også i dette tilfælde ske en begrænsning af hele den afholdte udgift.

Myndighederne henviser desuden til TFS 1992.332.

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at momsansættelse nedsættes til det selvangivne beløb. Repræsentanten anfører, at Landsskatteretten bør lægge vægt på, at udgifterne vedrørte leje af et tomt lokale, hvor udbyderen har bestemt prisen for lokalet og kuvertprisen for maden.

Landsskatteretten skal udtale

Det fremgår af lovbekendtgørelse nr. 804 af 16. august 2000, at virksomheder kan fradrage 25 pct. af afgift af hotel- og restaurationsydelser, i det omfang udgifterne hertil er af strengt erhvervsmæssig karakter.

Landsskatteretten er enig med myndighederne i, at udgifterne i forbindelse med leje af lokaler er integreret med selve salgsarrangementet. Der kan følgelig kun indrømmes fradrag for 25 % af den betalte moms.

Herefter bestemmes

 

Indkomstår 1998 og 1999

 

Nedsættelse af momsfradrag for lokaleleje i forbindelse med krosalgsarrangement, 9.964 kr.

Stadfæstes.