Dato for udgivelse
14 Feb 2003 09:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
5. februar 2003
SKM-nummer
SKM2003.64.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, B-0239-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ekstraordinær, indtægt, efterpostering, kreditorer, bogføringsfejl
Resumé

Sagsøgeren havde foretaget to efterposteringer på kassekontoen på henholdsvis kr. 85.412,94 og kr. 25.349,85. Skattemyndighederne havde lagt til grund, at efterposteringerne vedrørte kreditorer, der ikke var betalt og derfor tidligere fratrukne driftsudgifter, der skulle indtægtsføres. Efter bevisførelsen fandt landsretten, at efterposteringerne ikke vedrørte tidligere fratrukne driftsudgifter, men alene tilsigtede at rette tidligere bogføringsfejl. Efterposteringerne var således ikke udtryk for, at sagsøgeren havde haft en ekstraordinær indtægt.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Ligningsvejledningen 2002 E.A.1.1

Parter

H1 A/S
(advokat J. Quade Andersen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen).

Afsagt af landsdommerne

Marie S. Mikkelsen, Olav b. Larsen og Karin Bøgh Pedersen (kst.)

Under denne sag, der er anlagt den 25. januar 2002, har sagsøgeren, H1 A/S, nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomståret 1996 nedsættes med 248.863 kr.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomståret 1996 nedsættes med et mindre beløb end 248.863 kr.

Sagsøgte har taget bekræftende til genmæle over for sagsøgerens påstand for så vidt angår 138.100 kr.

Sagsøgte har påstået frifindelse vedrørende det resterende beløb på 110.763 kr.

Subsidiært har sagsøgte påstået sagen hjemvist til fornyet behandling ved den stedlige skattemyndighed.

Landsskatteretten afsagde den 5. november 2001 kendelse vedrørende sagsøgerens indkomstansættelse i indkomståret 1996. Af kendelsen fremgår blandt andet følgende:

Klagen vedrører indkomstansættelsen på følgende punkter:

Ekstraordinær indtægt vedrørende G1 & Co. A/S
Indtægten er skattepligtig efter statsskattelovens § 4

110.763 kr.

...

Det fremgår af sagens oplysninger, at H1 A/S (i det følgende benævnt selskabet) drev virksomhed med salg af mobiltelefoner, kommunikationsudstyr mv. Selskabet var ejet af A. Hovedaktionæren havde endvidere i personligt regi en række udlejningsejendomme, samtidig med at hovedaktionæren gennem virksomhedsordningen havde købt nogle kassevogne på gule plader, som blev udlejet til selskabet.

Ekstraordinær indtægt vedrørende G1 & Co. A/S, 110.763 kr.:

Selskabet foretog en række efterposteringer pr. 30. juni 1996 på kreditorer. De stedlige skattemyndigheder har ikke godkendt reguleringerne på kassen vedrørende posteringerne 85.412,94 kr. og 25.349,85 kr., som begge er kategoriseret som "ej betalt kreditor, G1 & CO. A/S", idet myndighederne ikke har fundet modsvarende udgiftsbilag. I forbindelse med klagen efterposterede revisor pr. 31/12 1996 en række ændringer til regnskabet pr. 30/6 1996 omkring selskabets erhvervelse af en BMW i maj 1995. Selskabets indkomst er i konsekvens heraf blevet forhøjet med de ikke godkendte posteringer, idet manglende betaling af en kreditor er sidestillet med en indtægt under henvisning til, at udgifterne er blevet fratrukket i regnskabet.

Skattemyndighederne har endvidere ikke godkendt selskabets nye bogføring, idet denne er blevet betragtet som en omgørelse. Selskabet har ikke søgt om omgørelse. Myndighederne har hertil bemærket, at en omgørelse ikke ville være omfattet af ligningslovens § 2, stk. 4, idet der ikke har været tale om en gensidig transaktion. Myndighederne har herefter konkluderet, at en ansøgning om omgørelse ikke ville kunne imødekommes, idet betingelserne i skattestyrelseslovens § 37 C ikke er opfyldt.

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at selskabets indkomst udelukkende forhøjes med 3.000 kr. Repræsentanten har således anført, at bogføringen var forkert, samt at der er sket en rettelse heraf ved efterpostering den 31. december 1996, idet selskabets nye revisor tiltrådte på dette tidspunkt. Efterposteringen på kreditorkontoen omfattede indledningsvis tilbageførsel af posterne på -85.412,94 kr., -25.349,85 og 46.743,56 kr. Herefter bogførtes en indbetaling den 18. april 1996 på 150.000 kr. i forbindelse med salg af hovedaktionærens private Audi A6, vognfaktura af 8. maj 1996 på -212.564 kr. vedrørende køb af BMW 528i, faktura af 14. maj 1996 på -300.270 kr. vedrørende registreringsafgift og endelig en indbetaling af 15. maj 1996 på 427.000 kr. vedrørende provenu fra billån i BG Finans. Saldoen på kreditorkontoen bliver herefter 64.166 kr. i hovedaktionærens favør med fradrag af 3.000 kr., som er difference i anskaffelsessummen vedrørende BMW'en. På denne baggrund er der ifølge repræsentanten intet grundlag for at forhøje selskabets indkomst.

Landsskatteretten skal udtale

Landsskatteretten bemærker, at selskabet ved efterposteringer af 30. juni 1996 har anført posterne -85.412,94 kr. og -25.349,85 kr. som ej betalte kreditorer. Der er i selskabets regnskabsmateriale ikke fundet tilsvarende udgiftsbilag, hvorefter beløbene er at sidestille med ekstraordinære indtægter for selskabet, idet udgifterne har været fratrukket i selskabets regnskab. Landsskatteretten finder herefter, at beløbene er skattepligtige efter statsskattelovens § 4, hvorfor selskabets skattepligtige indkomst forhøjes med beløbene. De af selskabets nye revisor foretagne efterposteringer af 31. december 1996 kan ikke medføre et andet resultat.

I det omfang den nedlagte påstand måtte være at anse som en anmodning om omgørelse, bemærkes det, at en sådan anmodning ikke hører under Landsskatterettens forretningsområde jf. skattestyrelseslovens § 23.

Det fremgår af købekontrakt af 14. maj 1996, at sagsøgeren købte en bil af mærket BMW 528i, årgang 1996, af G1 & Co. a/s. Kontantprisen er angivet til 635.000 kr., der skal betales med 208.000 kr. i kontant udbetaling og et lån på 427.000 kr. optaget i Bikuben Finans A/S.

Af to fakturaer fra G1 & Co. a/s dateret den 8. maj 1996 og den 14. maj 1996 fremgår, at den samlede købesum for bilen var 212.564 kr. plus registreringsafgift på 300.270 kr., i alt 512.834 kr.

Det fremgår af G1 & Co. a/s' kontoudtog vedrørende sagsøgeren for perioden 1. januar til 30. juni 1996, at der blandt andre er foretaget følgende posteringer:

"...

Dato

Bilag

Tekst

Debet

Kredit

18-04-96

2129

Kasse

 

150.000,00

...

08-05-96

3594

Vognfaktura

212.564,00

 

...

14-05-96

82171

Faktura

300.270,00

 

15-05-96

2656

Bank

 

427.000,00

..."

Af et kontoudtog fra As erhvervskredit i Danske Bank fremgår, at der i april 1996 blandt andre var følgende posteringer:

"...

Rente-

Tekst

Hævet

Indsat

Indestående+

Dato

     

Gæld- 

...

18.04

32880562294

150.000,00

 

229.214,04-

...

23.04

Regulering billån

 

160.000,00

32.015,32+

..."

Ved en fejl blev den del af bilens købesum, der ikke vedrørte registreringsafgift, bogført hos sagsøgeren med 215.564 kr., hvilket var 3.000 kr. for meget. Beløbet på 215.564 kr. blev pr. den 30. juni 1996 debiteret på sagsøgerens konto "Biler" og samme dag krediteret på As mellemregningskonto med sagsøgeren.

Af sagsøgerens konto "Lån til BMW" fremgår, at kontoen var i minus med 300.270 kr. den 1. juli 1996, og at der pr. den 31. december 1996 under teksten "Diff. primo BG Finans" er bogført en yderligere gæld på 126.730 kr. Disse beløb giver sammenlagt 427.000 kr. svarende til det beløb, som sagsøgeren lånte af Bikuben Finans A/S i forbindelse med købet af BMWen i maj 1996.

Det fremgår af sagsøgerens kontokort vedrørende G1 & Co. a/s, at der pr. den 30. juni 1996 blandt andre er foretaget følgende posteringer på kontoen:

"...

BILAG

TEKST

DEBET

KREDIT

 Akk. Saldo

...

11111

K75629711 rette saldo

25.349,85

 

-33657,93

...

11111

Saldo rettet K.....1

 

46.743,56

-93487,12

5648

Rette saldo

85.412,94

 

-8074,18

..."

Modposteringerne til disse tre posteringer skete pr. samme dato på kontoen "Kassebeholdning".

Af Kommunens sagsfremstilling fremgår blandt andet følgende:

"...

Reguleringer af kreditorer samt debitorer

Bilag 11111 (tilhørende tekst "system ud"):

Der er tale om efterposteringer pr. 30/6 1996 på debitorer samt kreditorer. Saldi udlignes hvor der er tale om samme kunde/kreditor, beløbene flyttes mellem debitor- og kreditorkonti.

Der flyttes også differencer til kassen og til kassedifferencer kontonr. 1385.

Nedenstående beløb er ikke medtaget som kassebeholdning i skatteadministrationens opgørelser, idet der er tale om efterposteringer/reguleringer og ikke kontante ind- og udbetalinger.

Ej betalte kreditorer samt for meget betalt til kreditorer:

Ej godkendte reguleringer på kassen vedrørende kreditorer med følgende beløb

Dato

opgørelse af saldo kreditorer

beløb

30.06.96

11111 Saldo rettet K.....1

46743,56

betalt for meget

30.06.96

5648 Rette saldo K.....1

-85412,94

ej betalt kreditor

30.06.96

11111 K.....1 rette saldo

-25349,85

ej betalt kreditor

...

...

Det forhold at kreditorerne ikke er betalt, kan sidestilles med en ekstraordinær indtægt, idet udgiften er fratrukket i regnskabet.

...

Vedrørende kreditor G1 & Co. A/S, .....1, anfører revisor, at bogføringen er forkert og der laves en ny bogføring. Den foretagne bogføring er rettet ved efterpostering pr. 31/12 1996. Denne efterpostering er en kreditering på billån og en debitering på mellemregningen med hovedaktionær. Dermed er mellemregningen netto krediteret med kr. 88.834.

Den nye bogføring foretaget af revisor ved indsendelse af klagen. Den nye bogføring medfører, at der er en difference på tilgang af bil, anskaffelsessummen er kr. 3.000 for høj, endvidere er der en ikke bogført gæld til A i forbindelse med køb af BMW på kr. 61.166 (150.000-88.834), idet mellemregningen krediteres med kr. 150.000.

Skatteadministrationen har ved telefonisk kontakt til revisor den 29/6 2000, anmodet om dokumentation for hovedaktionærens betaling af kr. 150.000 til G1 & Co. A/S. Tidligere bogført en betaling på kr. 215.564, denne betaling er ikke dokumenteret.

..."

Af skatteforvaltningens udtalelse af 30. november 2000 fremgår blandt andet følgende:

"...

Punkt 1, Ekstraordinær indtægt vedrørende kreditorer herunder G1 & Co. A/S:

...

Der er modtaget dokumentation for, at der er hævet en check på kr. 150.000 den 18/4 1996 på As erhvervskredit. Det fremgår af kontoudtog fra G1 & Co. A/S, at der den 18/4 1996 er en kontantbetaling på kr. 150.000.

Det fremgår endvidere af kontoudtoget for As erhvervskredit, at der den 23/4 1996 indsættes kr. 160.000, regulering af billån. Hvilket lån er dette, og har det noget med selskabets køb af bil at gøre.

 

..."

Sagsøgerens revisor, PL, har udarbejdet følgende beskrivelse af bogføringen vedrørende sagsøgerens køb af BMW hos G1 & Co. a/s:

"...

Den foretagne bogføring i H1 A/S

Posteringer vises således, at minus foran et beløb viser det er en kredit postering

Dato
1996

Bilag

Tekst

Kreditorkonto
G1 & Co

Kassen       

Anlægskonto
BMW

LånBGFinans

Mellemregn.A

30/06

11111

K.....11 rettesaldo

25.349,85

-25.349,85

     

30/06

11111

Saldo rettet K.....1

-46.743,56

46.743,56

     

30/06

11111

Rette saldo

85.412,94

-85.412,94

     
       

Efterposteret af revisor OA:

       
               

30/06

 

Skyldig købesum

   

300.270,00

-300.270,00

 

30/06

 

Køb BMW

   

215.564,00

 

-215.564,00

Efterposteret af revisor LP Revision og rådgivning:

 
               

31/12

 

Difference pr. 1. juli 1996 lån hos BG Finans

     

-126.730,00

126.730,00

     

64.019,23

-64.019,23

515.834,00

-427.000,00

-88.834,00

   

De korrekte posteringer er følgende:

     
               

18/04

 

Indbetalt af BC (i forbindelse med salg af privat udi)

150.000,00

     

-150.000,00

08/05

 

Købesum BMW

-212.564,00

 

212.564,00

   

14/05

 

Registreringsafgift

-300.270,00

 

300.270,00

   

15/05

 

Lån fra BG Finans

427.000,00

   

-427.000,00

 
     

64.166,00

0,00

512.834,00

-427.000,00

-150.000,00

..."

Forklaringer

Direktør A har forklaret, at han ejer det sagsøgende selskab, der beskæftiger sig med salg af mobiltelefoner og andet kommunikationsudstyr. Sagsøgeren købte bilen af mærket BMW 528i som firmabil til ham. G1 & Co. a/s var også kunde hos sagsøgeren. Købesummen er anført højere i købekontrakten, end den reelt var. Det skete for at opnå et større lån til køb af bilen. Han solgte sin egen bil af mærket Audi A6 for ca. 300.000 kr. Han skyldte penge vedrørende denne bil, men der var et overskud på handlen. Det beløb på 160.000 kr., der er indsat på hans konto den 23. april 1996, kan være dette overskud. Han skrev en check på 150.000 kr. til G1 & Co. a/s i forbindelse med sagsøgerens køb af BMWen. Han havde ikke noget at gøre med bogføringen i det sagsøgende selskab, og han kan ikke forklare, hvor tallene 25.349,85 kr. og 85.412,94 kr. kom fra. Han har ikke set bogføringsteksten "ej betalt kreditor" i sagsøgerens bogholderi.

Statsautoriseret revisor PL har forklaret, at han har været revisor for det sagsøgende selskab siden starten af 1997. Hans første opgave var at udarbejde et halvårsregnskab pr. 31. december 1996. Han har efterfølgende set på de posteringer, der er foretaget pr. den 30. juni 1996. Sagsøgerens gæld til G1 & Co. a/s er ikke ført over G1 & Co. a/s' konto hos sagsøgeren. Det beløb på 150.000 kr., som A betalte til G1 & Co. a/s, blev aldrig tilskrevet As mellemregningskonto. Han ved ikke, hvorfor købesummen på 215.564 kr. blev modposteret på As mellemregningskonto. Dette beløb skulle - ligesom registreringsafgiften på 300.270 kr. - have været modposteret på G1 & Co. a/s' kreditorkonto. Registreringsafgiften blev modposteret på kontoen vedrørende lån til Bikuben Finans A/S, uden at der blev foretaget en afstemning af denne konto. Den fejl opdagede han, da han skulle afstemme kontoen. Han foretog derfor pr. den 31. december 1996 en postering på kontoen på 126.730 kr. svarende til differencen. Han modposterede beløbet på As mellemregningskonto. A blev derved godskrevet netto 88.834 kr., hvilket burde have været 150.000 kr. svarende til det beløb, som A havde betalt. Det opdagede han ikke på det tidspunkt, fordi en mellemregningskonto ikke kan afstemmes. Først da han modtog skatteforvaltningens agterskrivelse i april 2000, undersøgte han sagen i dybden og fandt ud af, at der var fejlposteret på mellemregningskontoen. Pr. den 30. juni 1996 er der foretaget de tre efterposteringer over kassen, der derved er brugt som "skraldespand". Han ved ikke, hvordan beløbene 25.349,85 kr., 85.412,94 kr. og 46.743,56 kr. fremkom. Det var ikke rigtigt at modpostere disse beløb på kassen. Det burde være sket på mellemregningskontoen. Han kan se, at beløbene har noget med G1 & Co. a/s' konto at gøre, men ikke direkte om det vedrører købet af BMWen. Han har ikke diskuteret posteringerne med bogholderen i 1997, idet han ikke anså det for nødvendigt. De 160.000 kr., der er indsat på As konto den 23. april 1996, må vedrøre et billån, som A har haft ved siden af. Bogføringsteksten "ej betalt kreditor" fremgår ikke af sagsøgerens bogholderi.

Procedure

Sagsøgeren har til støtte for sine påstande gjort gældende, at sagsøgeren ikke har haft en ekstraordinær indtægt vedrørende G1 & Co. a/s på 110.763 kr., men alene har foretaget rettelse af en tidligere fejlagtig bogføring. Sagsøgerens bogholderi har ikke været ordentligt, men det fremgår af kontoudtoget fra G1 & Co. a/s sammenholdt med købesummen for BMWen og As indbetaling på 150.000 kr., at G1 & Co. a/s har fået ca. 64.000 kr. for meget for bilen. Et tilsvarende beløb fremkommer ved at lægge 85.412,94 kr. sammen med 25.349,85 kr. og fratrække 46.743,56 kr. svarende til de beløb, der er efterposteret på G1 & Co. a/s' konto pr. den 30. juni 1996 og med modposteringer på kassen under bogføringsteksterne "Saldo rettet" og "Rette saldo". Bogføringsteksten "ej betalt kreditor" fremgår ikke af sagsøgerens bogholderi, men er anført af skatteforvaltningen. Disse posteringer er utvivlsomt udtryk for rettelser og ikke for manglende betalinger til en kreditor. Bogholderiet er ved rettelserne bragt i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Sagsøgte har til støtte for sine påstande gjort gældende, at de to omhandlede efterposteringer på 85.412,94 kr. og 25.349,85 kr. er bogført på kassekontoen med teksten "ej betalt kreditor". Sagsøgeren har ikke før domsforhandlingen bestridt, at denne bogføringstekst hidrørte fra sagsøgeren. Det har herefter formodningen for sig, at det samlede beløb på 110.763 kr., der ifølge bogføringsteksten ikke er betalt til kreditor, modsvares af en driftspost, der tidligere er fratrukket ved sagsøgerens indkomstopgørelse. Når købet hos G1 & Co. a/s er bogført på en driftskonto, og en del af købesummen efterfølgende ikke betales, skal reguleringen ske dels på kreditorkontoen dels på den pågældende driftskonto. Når modposteringen foretages på kassekontoen i stedet, er der ikke rettet op på det forhold, at det ved den oprindelige bogføring var forudsat, at hele beløbet skulle betales til kreditor som en driftsomkostning. Derfor må sagsøgerens indkomst forhøjes med det omstridte beløb som en ekstraordinær indtægt, jf. statsskattelovens § 4, subsidiært en udgift, der ikke er afholdt og dermed ikke er fradragsberettiget. Hvis sagsøgeren skal undgå beskatning, må sagsøgeren dokumentere, at den samlede bogføring ikke har ført til, at sagsøgeren har opnået et for stort fradrag. Herunder påhviler det sagsøgeren at dokumentere, at de to omhandlede efterposteringer er udtryk for - et forkert - forsøg på at bringe sagsøgerens bogholderi i overensstemmelse med, hvad der faktisk er sket, og at beløbet dermed ikke er skattepligtigt for sagsøgeren, subsidiært ikke repræsenterer en udgift, sagsøgeren ikke har afholdt, og som derfor ikke er fradragsberettiget. Sagsøgeren har ikke løftet denne bevisbyrde.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at bogføringsteksten "ej betalt kreditor" ikke er anvendt i sagsøgerens bogholderi i forbindelse med efterposteringerne pr. den 30. juni 1996 på +85.412,94 kr., +25.349,85 kr. og -46.743,56 kr. Disse efterposteringer blev foretaget på G1 & Co. a/s' konto og blev modposteret på kassen med bogføringsteksten "Rette saldo" og "Saldo rettet".

Ved revisor PLs forklaring sammenholdt med kontoudtogene fra G1 & Co. a/s og vedrørende direktør As erhvervskredit samt sagsøgerens bogføring er det bevist, at de tre efterposteringer blev foretaget for at rette bogføringsfejl, der var begået i forbindelse med sagsøgerens køb af en BMW 528i hos G1 & Co. a/s i maj 1996.

Efterposteringerne er således ikke udtryk for, at sagsøgeren har haft en ekstraordinær indtægt på 110.763 kr. i indkomståret 1996.

På denne baggrund, og da sagsøgte har taget bekræftende til genmæle for så vidt angår 138.100 kr., tager landsretten sagsøgerens principale påstand til følge.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøgerens, H1 A/S', skattepligtige indkomst for indkomståret 1996 nedsættes med 248.863 kr.

Sagsøgte skal inden 14 dage betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgeren.