Dato for udgivelse
10 Apr 2007 12:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Feb 2007 15:44
SKM-nummer
SKM2007.249.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-032627
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Rente, renteloft, lån
Resumé
Skatterådet bekræftede, at fradragsretten for renter ved etableringen af et renteloft ikke medførte bortfald af rentefradragsretten.
Hjemmel

07-032627 (06-079741)

Reference(r)
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra e
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 A.E.1

Spørgsmål

  1. Kan bankens danske kunder fradrage hele den løbende betaling for et lån med renteloft efter reglerne i Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, forudsat at renteloftet etableres ved lånets optagelse og løber i hele lånets løbetid?
  2. Vil det ændre besvarelsen af spørgsmål 1, såfremt renteloftet etableres ved lånets optagelse og løber i en kortere periode end lånets løbetid?
  3. Vil det ændre besvarelsen af spørgsmål 1, såfremt renteloftet etableres efter lånets optagelse og løber i en periode, der er kortere end eller lig lånets restløbetid?

Svar

  1. Ja.
  2. Nej.
  3. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

"Forespørger påtænker at udbyde lån med renteloft til sine kunder. Lånet er som udgangspunkt variabelt forrentet, men vil i de perioder, hvor kundens variable rente overstiger en på forhånd fastsat maksimal rente, være fast forrentet.

Kundens rente vil blive fastlagt på hvert af de i låneaftalen fastsatte rentetilpasningstidspunkter og vil blive fastlagt umiddelbart inden den periode renten vedrører.

I perioder hvor lånet er variabelt forrentet udgør den løbende betaling for lånet en variable interbankrente tillagt en rentemarginal og tillagt betalingen for renteloftet. I perioder hvor lånet er fast forrentet udgør den løbende betaling for lånet kundens aftalte maksimale rente.

Interbankrenten vil være variabel, og vil blive udregnet som en procentdel af den til en hver tid værende restgæld. Renten vil blive fastlagt på hver af de i låneaftalen fastsatte rentetilpasningstidspunkter.

Rentemarginalen er et udtryk for den betaling forespørger tager for at låne pengene til kunden, og vil variere fra kunde til kunde i forhold til lånets størrelse og kundens kreditværdighed. Rentemarginalen vil være fast i lånets løbetid, og vil blive udregnet som en procentdel af den til en hver tid værende restgæld.

Betalingen for renteloftet er et udtryk for, hvor meget det koster forespørger at afdække forpligtigelsen. Betalingen for renteloftet vil være fast i renteloftets løbetid, og vil blive udregnet som en procentdel at den til en hver tid værende restgæld.

Kundens maksimale rente fastlægges ved indgåelse af aftalen om etablering af renteloftet, og er fast i hele renteloftets løbetid. I de perioder hvor kundens variable rente overstiger den aftalte maksimale rente betaler kunden udelukkende den aftalte maksimale rente. Kundens maksimale rente vil blive udregnet som en procentdel at den til enhver tid værende restgæld.

Såfremt kunden ønsker at indfri lånet helt eller delvist i løbet af en periode, hvor der er indgået aftale om renteloft på lånet, skal kunden betale et ekstraordinært gebyr.

For en uddybning se bilag 1: produktbeskrivelse for "Lån med renteloft".

Baggrunden for denne forespørgsel er en usikkerhed om hvorvidt, og i givet fald efter hvilke regler, forespørgers danske kunder får fradrag for den løbende betaling for lånet. Der spørges kun til de skattemæssige konsekvenser for personer der er fuldt skattepligtige til Danmark og selskaber m.v. der er hjemmehørende i Danmark. Såfremt der er fradrag for den løbende betaling, kan hele den løbende betaling for lånet fradrages efter reglerne i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, eller skal dele af den løbende betaling for lånet fradrages efter andre af skattelovgivnings regler?".

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

"Renter af gæld kan fradrages ved beregning af den skattepligtige indkomst, jf. Statsskattelovens § 6, stk. 1 litra e.

Ifølge Ligningsvejledningen 2006-1 afsnit A.E.1 er renter defineret som et sædvanligt periodisk vederlag til kreditor - beregnet som en bestemt procentdel af den til enhver tid værende gæld - for at stille kapital til disposition.

Det er forespørgers opfattelse, at et lån med renteloft må anses som et lån tilknyttet specielle rentevilkår. Lånet vil overfor kunden fremstå som et samlet produkt, hvoraf der skal betales en samlet rentebetaling. Det specielle ved lånet er udelukkende, at i visse perioder er det variabelt forrentet og i visse perioder fast forrentet. Rentebetalingen vil på alle tidspunkter udgøre en procentdel af restgælden og rentebetalingen vil blive fastlagt inden den periode renteberegningen vedrører.

Det er derfor forespørgers opfattelse, at hele kundens løbende betaling for et lån med renteloft vil være at betragte som et sædvanligt periodisk vederlagt til kreditor for at stille kapital til disposition.

Om renteloftet løber i hele lånets løbetid eller kun i en del af lånets løbetid vil, efter forespørgers opfattelse, ikke ændre på, at hele den løbende betaling skattemæssigt skal klassificeres som rente. Ligeledes vil det ikke ændre den skattemæssige klassifikation, om renteloftet etableres ved lånets optagelse eller på et senere tidspunkt, såfremt renteloftet maksimalt løber i lånets restløbetid.

Etableres renteloftet efter lånets optagelse, vil aftalen om etablering af renteloftet være en tillægsaftale til den oprindelige låneaftale. Lån og renteloft vil derfor fremstå som en samlet aftale overfor kunden, og hele betalingen må derfor skattemæssigt skulle klassificeres som rente." 

SKATs indstilling og begrundelse

Det fremgår af Ligningsvejledningen A.E.1 mv., at der er fradrag for renter i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, hvis følgende betingelser er opfyldte.

A) Renten skal være et sædvanligt periodisk vederlag til kreditor - beregnet som en bestemt procentdel af den til enhver tid værende gæld - for at stille kapital til rådighed.

B) Yderligere fremgår det, at renten skal være fastsat forud for den periode som renten vedrører.

C) Der skal være tale om et retligt forpligtende gældsforhold.

D) Der skal være tale om reelle renteudgifter.

Hvis ovenstående betingelser er opfyldte, så er der tale om en rente, der er fradragsberettiget i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e.

Det er SKATs vurdering ud fra det oplyste, at renten og selve låneforholdet opfylder ovenstående betingelser.

Det skal nu vurderes, hvilken betydning det har, når der er tale om en rente med et loft i spm. 1 til 3.

SKAT skal bemærke, at der i dette bindende svar ikke er taget stilling til den skattemæssige behandling af det ekstraordinære gebyr, der skal betales ved helt eller delvis indfrielse i løbet af den periode, hvor der er indgået aftale om renteloft på lånet.

Spørgsmål 1

Spørgsmålet vedrører den situation, hvor der etableres et renteloft ved lånets optagelse og løber i hele lånets løbetid.

Selve renten og renteloftet i spm. 1 er kendetegnet ved, at der er tale om en variabel rente indtil den rammer en grænse (renteloftet), hvorefter renten er fast, medmindre den kommer under grænsen og så bliver variabel.

I den konkrete situation er renten og renteloftet aftalt på tidspunktet for optagelsen af lånet.

Det er SKATs vurdering, at ovenstående ikke medfører nogen begrænsning i retten til at fradrage renten efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e.

Spørgsmål 2

I denne situation etableres renteloftet ved lånets optagelse, men løber i en kortere periode end lånets løbetid.

Det er SKATs vurdering, at ovenstående ikke medfører nogen begrænsning i retten til at fradrage renten efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e.

Spørgsmål 3

I denne situation etableres renteloftet efter lånets optagelse og løber i en periode, der er kortere end eller lig med lånets restløbetid.

Det er SKATs vurdering, at ovenstående ikke medfører nogen begrænsning i retten til at fradrage renten efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e.

SKAT skal bemærke, at såfremt der på et låns optagelsestidspunkt er aftalt en bestemt forrentning og denne forrentning efterfølgende ændres, så kan der efter en konkret vurdering være tale om henholdsvis afståelse og stiftelse af en ny fordring, jf. Ligningsvejledningen A.D.2.14.

SKAT indstiller med baggrund i ovenstående, at der svares ja til spørgsmål 1 og nej til spm. 2 og 3.

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.