Dato for udgivelse
17 feb 2003 11:21
SKM-nummer
SKM2003.65.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-306-00348
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Epilering, hirsutisme, uønsket hårvækst, anden egentlig sundhedspleje
Resumé

Epilering er som udgangspunkt momspligtig i henhold til momslovens § 4, stk. 1. Under særlige forudsætninger kan fjernelse af uønsket hårvækst være omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 1
Momsvejledningen 2002 D.11.1

Redaktionelle noter

Se SKM2003.73.TSS vedrørende sidste afsnit i denne meddelelse.

Indledning

En virksomhed har rettet henvendelse til Told- og Skattestyrelsen om momspligt for epilering (fjernelse af uønsket hårvækst), da virksomheden har konstateret, at ikke alle virksomheder opkræver moms af behandlingen og derfor ønsker en afklaring af ToldSkats praksis.

Virksomheden benytter et særligt system kaldet ELIPSE til fjernelse af uønsket hårvækst, som indebærer hårfjerning ved anvendelse af lys.

Styrelsen har på grundlag af henvendelsen fundet anledning til at præcisere praksis på området for "hospitalsbehandling og lægevirksomhed" og "anden egentlig sundhedspleje" i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 - "anden egentlig sundhedspleje"

Om anden egentlig sundhedspleje fremgår det af Momsvejledningen 2002, afsnit D.11.1, at de grundlæggende betingelser, der skal vurderes, inden en ydelse kan opnå fritagelse for moms som anden egentlig sundhedspleje, er følgende:

  • Hvis behandlingen foretages af en autoriseret medicinalperson og i henhold til den pågældendes autorisation, er den uden videre momsfri.
  • Det samme gælder, hvis behandlingen berettiger til refusion efter den offentlige sygesikringsordning.
  • Hvis ingen af betingelserne efter de to ovenstående punkter er opfyldt, tages der hensyn til, om behandlingen (eventuelt i forhold til en bestemt patientgruppe) af Sundhedsstyrelsen anses for at høre under det sundhedsmæssige område, f.eks. derved at behandlingen sker efter henvisning fra læge eller hospital.

Styrelsen har fra Sundhedsstyrelsens og Sygesikringens Forhandlingsudvalg fået bekræftet, at når der skal sondres mellem egentlig behandling og kosmetisk behandling, er det overordnede kriterium, om der er en lægelig indikation for indgrebet.

Den momsmæssige behandling af epilering

Epilering er som udgangspunkt momspligtig i henhold til momslovens § 4, stk. 1 , da der er tale om kosmetisk behandling. Momsnævnet har således i 1973, 356, truffet afgørelse om, at fjernelse af uønsket hårvækst er omfattet af momspligten.

Der kan dog være tilfælde, hvor der vil være medicinsk indikation for at foretage behandling for uønsket hårvækst.

Epilering er hverken omfattet af Landsoverenskomsten for alment praktiserende læger eller af speciallægeoverenskomsten. Dog kan der været indgået lokal aftale med interesserede hudlæger i henholdsvis amter og kommuner om epilering (speciallægeoverenskomstens § 3). Disse aftaler vedrører behandling af kvinder med mørk skægvækst på lys hud (hirsutisme). Sådanne aftaler er indgået i Københavns Amt og Københavns Kommune (Frederiksberg under udarbejdelse).

Når der foreligger en lokal aftale om en behandling, der ellers ikke er omfattet af overenskomsten, betragtes den pågældende behandling som værende omfattet af den offentlige sygesikring for samtlige speciallæger, hvis alle speciallæger i kommunen eller amtet er med i aftalen eller for de speciallæger, der har tiltrådt den pågældende lokale aftale.

En betingelse for at indgå en aftale i henhold til § 3 i speciallægeoverenskomsten som nævnt er, at der er medicinsk indikation for at foretage behandlingen. Det betyder, at når der foreligger en aftale som ovenfor beskrevet, anses behandling i henhold til denne for omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, fordi der foreligger medicinsk indikation.

Øvrige kosmetiske behandlinger

Af øvrige kosmetiske behandlinger, kan i øvrigt nævnes brystoperationer og øjenoperationer (øjenlåg mv.).

Disse behandlinger falder dog umiddelbart ind under sygesikringens område, hvis patienten efter et lægeligt skøn er så generet af det, at årsagen til indgreb rækker ud over det kosmetiske. Patienten skal i disse tilfælde have en henvisning fra en almindelig praktiserende læge, og det kræver ikke nogen særlig aftale i henhold til speciallægeoverenskomsten for at falde ind under området for sygesikringen. Når en sådan behandling er dækket ind under sygesikringens område, er behandlingen således fritaget for moms i henhold til § 13, stk. 1, nr. 1, da behandling rækker ud over det rent kosmetiske, når der er lægehenvisning.

I øvrigt er fjernelse af tatoveringer altid kosmetisk behandling og således momspligtig.