Indførsel af vin fra tredjelande kan kun ske mod fremlæggelse af VI 1- eller VI 2-dokument eller særligt ledsagedokument. Dokumenterne samt eventuelle undtagelser fra pligten til at fremlægge dokumenterne er beskrevet nedenfor.

Når varerne er omfattet af varebestemmelser skal bogstavkoden for den pågældende varebestemmelse oplyses på toldangivelsens rubrik 44. Varebestemmelsen angiver, hvilke betingelser der er knyttet til importen, fx at der skal fremlægges certifikat mv.

Det fremgår af Toldtariffen og Edb-tariffen om den enkelte varekode er omfattet af varebestemmelser.

Det er importørens pligt at indsætte toldtariffens varebestemmelseskode i toldangivelsen, samt registrere tilhørende dokumenter/certifikater.

VI 1 - dokument 

VI 2-dokument

Hvert parti vin af samme produkt, der sendes af en afsender til en og samme modtager, og importeres til EU, skal følges af en attest og analyseerklæring, der udfærdiges på et og samme VI 1-dokument. Krav til attester og analyseerklæringer fremgår af artikel 40 og 41 i Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008.

Er det pågældende produkt ikke direkte til konsum kan analyseerklæring på VI 1-dokumentet undlades.

VI 2-dokumentet er et uddrag som indeholder oplysningerne fra VI 1-blanketten, og skal være påtegnet af et toldsted i Fællesskabet.

For vin fra Australien gælder der en forenklet procedure såfremt visse betingelser er opfyldt, jf. artikel 45 i Kommissionens forordning nr. 555/2008. Proceduren medfører, at hvis det drejer sig om vin i etiketterede beholdere med et indhold på højst 60 liter forsynet med engangslukkeanordning, er det kun nødvendigt at anføre følgende i analyseerklæringen på VI 1-dokumentet: virkeligt alkoholindhold, totalt syreindhold, totalt svovldioxidindhold.

Der skal ikke fremlægges attest og analyseerklæring, hvis der er tale om beholdere, der højst rummer 5 liter, og er forsynet med etiket og engangslukkeanordning, og hvis den samlede transporterede mængde ikke overstiger 100 liter. Der gives derudover, dog ikke samtidigt, fritagelse for fremlæggelse af attest og analyseerklæring for:

 • Mængder på højst 30 liter indført i rejsendes personlige bagage eller i forsendelser fra en privatperson til en anden privatperson,
 • Vin og druesaft i privatpersoners flyttegods, diplomatiske repræsentationer mv., proviantering af internationale transportmidler,
 • Til varemesser når de pågældende produkter er aftappet i beholdere, som rummer højst 2 liter og er forsynet med etiket og engangslukkeanordning,
 • Mængder af vin, druemost og druesaft til videnskabelige og tekniske forsøg på højst 1 hl.,
 • Vin og druesaft med oprindelse i og aftappet i Det Europæiske Fællesskab, eksporteret til et tredjeland og returneret til Fællesskabets toldområde og overgået til fri omsætning. 

Særlige regler for bestemte vine

For hedvin og vin tilsat alkohol, bestemt til destillation, anerkendes VI 1-dokumenter kun som gyldige hvis der i rubrik 14 angives, at: "Det bekræftes, at den alkohol, der er tilsat denne vin, er fremstillet af vin". Angivelsen skal suppleres med det udstedende organs navn og adresse, underskrift og stempel.

VI 1-dokumentet kan anvendes som en bekræftelse af, at en importeret vin har en geografisk betegnelse i overensstemmelse med enten Verdenshandelsorganisationens (WTO) aftale om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS), Fællesskabets lovgivning om geografiske betegnelser eller en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og oprindelseslandet om anerkendelse og beskyttelse af geografiske betegnelser. I så fald skal det i rubrik 14 angives, at: "Det bekræftes, at den vin, for hvilken dette dokument er udstedt, er produceret i vindyrkningsområdet ..., og at den har fået tildelt den geografiske betegnelse i rubrik 6 i overensstemmelse med oprindelseslandets lovgivning."  Angivelsen skal suppleres med det udstedende organs navn og adresse, underskrift og stempel.

Schweiz og USA

I samarbejdsaftalerne med Schweiz og USA om import af vin til Fællesskabet, er der tilladt forenklede dokumenter der skal ledsage vinen.

Schweiz - Ledsagedokument ved transport af vinprodukter med oprindelse i Schweiz og henhørende under KN-kode 2009 60 og 2204. Dokumentet anvendes fra den 1. oktober 2004.

Dokumentet skal ikke anvendes for vinprodukter der er under forsendelse i en af parternes område, eller, i små mængder, der:

 • Er indeholdt i rejsendes personlige bagage til privat forbrug
 • Forsendes mellem privatpersoner til privat forbrug
 • Indgår i privatpersoners personlige ejendele ved flytning eller arv
 • Indføres til videnskabelige forsøg eller tekniske formål i mængder på højst 1 hl
 • Er bestemt til diplomatiske repræsentationer, konsulater og lignende organer, og indføres med den told- og afgiftsfritagelse, der er indrømmet sådanne organer
 • Indgår i internationale transportmidlers proviantering.

USA - Forenklet eksport certifikat vedrørende vinprodukter med oprindelse i USA.

EU-USA-aftalen er beregnet for produkter til direkte konsum. Ifølge aftalens artikel 9 tillader Fællesskabet herefter import og salg af vin med oprindelse i USA, hvis vinen ledsages af en attest udfærdiget af vinproducenten. Dokumentet skal følge varen og anvendes fra den 1. april 2007.  

Legale grundlag

Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008 af 27. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår støtteprogrammer, samhandel med tredjelande, produktionskapacitet og kontrol i vinsektoren.

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter. Bilag 7 omhandler vin.

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forende Stater om handel med vin.