Indførsel af vinavlsprodukter (vin, druesaft, druemost), fra tredjelande kan kun ske mod fremlæggelse af VI 1- eller VI 2-dokument eller særligt ledsagedokument. Dokumenterne samt eventuelle undtagelser fra pligten til at fremlægge dokumenterne er beskrevet nedenfor.

Når varerne er omfattet af varebestemmelser skal bogstavkoden for den pågældende varebestemmelse, samt oplysning om de tilhørende dokumenter/certifikater, oplyses i toldangivelsens rubrik 44. Varebestemmelsen angiver, hvilke betingelser der er knyttet til importen, fx at der skal fremlægges certifikat mv.

Det fremgår af Toldtariffen og Edb-tariffen om den enkelte varekode er omfattet af varebestemmelser.

Det er importørens pligt at indsætte toldtariffens varebestemmelseskode i toldangivelsen, samt registrere tilhørende dokumenter/certifikater.

Ledsagedokumenter

Hvert parti vinavlsprodukt af samme produkt, der sendes af en afsender til en og samme modtager, og importeres til EU, skal følges af en attest og analyseerklæring, der udfærdiges på et og samme VI 1-dokument. Krav til attester og analyseerklæringer fremgår af artikel 40 og 41 i Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008.

VI 2-dokumentet er et uddrag som indeholder oplysningerne fra VI 1-blanketten, og skal være påtegnet af et toldsted i Fællesskabet

VI 1 - dokument 

VI 2-uddrag

Ved overgang til fri omsætning skal der ved toldbehandlingen fremlægges original- og kopieksemplar af VI 1-dokumentet eller VI 2-uddrag. Ved elektronisk angivelse i toldsystemet skal der dog ikke fremlægges kopi.

Videreforsendes et parti i sin helhed, før det overgår til fri omsætning, fremlægger den nye afsender VI 1-dokumentet eller VI 2-uddraget samt i givet fald en senere udfyldt VI 2-blanket, samt kopieksemplarer heraf, til de toldmyndigheder, under hvis opsyn partiet befinder sig.

Opdeles et vareparti, inden det overgår til fri omsætning, overdrages originalen og kopien af VI 1-dokumentet eller VI 2-uddraget tillige med originalen og to kopier af en for hvert parti senere udfærdiget VI 2-blanket til de toldmyndigheder, under hvis opsyn partiet befinder sig.

Der skal ikke fremlægges attest og analyseerklæring for produkter med oprindelse i og eksporteret fra tredjelande hvis der er tale om beholdere der højst rummer 5 liter, og er forsynet med etiket og engangslukkeanordning, og hvis den samlede transporterede mængde ikke overstiger 100 liter, også selv om den består af flere særskilte partier. Der gives derudover, dog ikke samtidigt, fritagelse for fremlæggelse af attest og analyseerklæring for:

 • Vin, druemost og druesaft i mængder på højst 30 liter pr rejsende, indført i rejsendes personlige bagage eller i forsendelser fra en privatperson til en anden privatperson,
 • Vin og druesaft, der indgår i privatpersoners personlige ejendele, når de pågældende flytter deres normale bopæl fra et tredjeland til Fællesskabet, import til diplomatiske repræsentationer mv., proviantering af fartøjer og fly i international trafik,
 • Vin og druesaft til varemesser når de pågældende produkter er aftappet i beholdere, som rummer højst 2 liter og er forsynet med etiket og engangslukkeanordning,
 • Vin, druemost og druesaft til videnskabelige og tekniske forsøg, i beholdere hvis mængde ikke overstiger 100 liter,
 • Vin og druesaft med oprindelse i og aftappet i Det Europæiske Fællesskab, eksporteret til et tredjeland og returneret til Fællesskabets toldområde og overgået til fri omsætning. 

For vin fra Australien gælder der en forenklet procedure såfremt visse betingelser er opfyldt, jf. artikel 45 i Kommissionens forordning nr. 555/2008. Proceduren medfører, at når det drejer sig om vin i etiketterede beholdere med et indhold på højst 60 liter forsynet med engangslukkeanordning, er det kun nødvendigt at anføre følgende i analyseerklæringen på VI 1-dokumentet: virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen, totalt syreindhold, totalt svovldioxidindhold.

Særlige regler for bestemte vine

For hedvin og vin tilsat alkohol, bestemt til destillation, anderkendes VI-1 dokumenter kun som gyldige hvis der i rubrik 14 angives, at: "Det bekræftes, at den alkohol, der er tilsat denne vin, er fremstillet af vin"  Angivelsen skal suppleres med det udstedende organs navn og adresse, underskrift og stempel. 

Schweiz og USA

I samarbejdsaftalerne med Schweiz og USA om import af vin til Fællesskabet, er der tilladt forenklede dokumenter der skal ledsage vinen.

Schweiz - Ledsagedokument ved transport af vinprodukter med oprindelse i Schweiz og henhørende under KN-kode 2009 60 og 2204. Dokumentet anvendes fra den 1. oktober 2004.

Dokumentet skal ikke anvendes for vinprodukter der er under forsendelse i en af parternes område, eller, i små mængder, der:

 • Er indeholdt i rejsendes personlige bagage til privat forbrug
 • Forsendes mellem privatpersoner til privat forbrug
 • Indgår i privatpersoners personlige ejendele ved flytning eller arv
 • Indføres til videnskabelige forsøg eller tekniske formål i mængder på højst 1 hl
 • Er bestemt til diplomatiske repræsentationer, konsulater og lignende organer, og indføres med den told- og afgiftsfritagelse, der er indrømmet sådanne organer
 • Indgår i internationale transportmidlers proviantering.

USA - Forenklet eksport certifikat vedrørende vinprodukter med oprindelse i USA.

EU-USA-aftalen er beregnet for produkter til direkte konsum. Ifølge aftalens artikel 9 tillader Fællesskabet herefter import og salg af vin med oprindelse i USA, hvis vinen ledsages af en attest udfærdiget af vinproducenten. Dokumentet skal følge varen og anvendes fra den 1. april 2007.  

Legale grundlag

Rådets forordning (EF) nr. 491/2009 af 25. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter ("fusionsmarkedsordningen")

Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008 af 27. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår støtteprogrammer, samhandel med tredjelande, produktionskapacitet og kontrol i vinsektoren. RfO 479/2008 er nu erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 491/2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter ("fusionsmarkedsordningen").

Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 af 26. maj 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets fordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår fortegnelsen over vindyrkningsarealer, de obligatoriske anmeldelser og indsamlingen af oplysninger til overvågning af markedet, dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og ind- og udgangsbøger i vinsektoren.

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter. Bilag 7 omhandler vin.

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forende Stater om handel med vin.