Dato for udgivelse
27 Mar 2007 12:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Mar 2007 10:55
SKM-nummer
SKM2007.227.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-053523
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Kommanditselskab, partnerselskab, interessentskab, omdannelse, fradragskonto, virksomhedsordningen
Resumé
Skatterådet finder, at to interessenters indskud af deres interessentskabsandele i et partnerselskab eller et kommanditselskab, uden at der derved sker forskydning i ejerandelene, kan ske uden afståelsesbeskatning. Virksomhedsordningen vil fortsat kunne anvendes, men deltagerne vil være omfattet af reglerne om fradragsbegrænsning og opgørelse af fradragskonto efter fradragskontoanvisningen.
Reference(r)

Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 2
TSS-cirkulære 1990-1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 E.F.2.1
Spørgsmål
  1. Vil stiftelse af et partnerselskab ved apportindskud af interessentskabsandele i C I/S medføre nogen form for afståelsesbeskatning af eksempelvis ejendomsavance eller genvundne afskrivninger?
  2. Vil stiftelsen påvirke deltagerne A og Bs anvendelse af virksomhedsordningen?
  3. Vil det have indvirkning på besvarelsen, såfremt interessentskabsandelene i stedet indskydes i et kommanditselskab?
Svar

Ad 1. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.

Ad 2. Nej, forespørgerne vil fortsat kunne anvende virksomhedsordningen.

Ad 3. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A og B har ved køb i 1977 og efterfølgende tilkøb i 1982 opnået hver en ejerandel på 25 % af C I/S eller i alt 50 %. De resterende 50 % af C I/S ejes for indeværende af et K/S med deltagelse af et større antal kommanditister.

I forbindelse med forberedelsen af et generationsskifte overvejes det at stifte et partnerselskab ved apportindskud af ovennævnte interessentskabsandele i C I/S. Dette sker for det første for at afgrænse hæftelsen for efterkommerne. For det andet fordi det vurderes, at det gennem partnerselskabsstrukturen vil være muligt at etablere en professionel ledelse, der kan varetage ejerinteresserne på vegne af efterkommerne efter gennemførelsen af generationsskiftet.

Det understreges af forespørgeren, at komplementaren ikke vil få ejerandel i C I/S samt, at der ikke vil ske nogen forskydning i ejerandelene i forbindelse med omdannelsen.

Spørgers opfattelse ifølge anmodningen

Forespørgerens repræsentant anfører, at såvel interessentskaber som partnerselskaber er skattemæssigt transparente selskaber, hvorfor der i skattemæssig henseende er identitet mellem virksomheden og indehaverne. A og B vil både før og efter omdannelsen eje samme andel af C, hvorfor omdannelsen efter repræsentantens opfattelse ikke medfører afståelsesbeskatning. Som følge heraf påvirker omdannelsen ikke interessenternes anvendelse af virksomhedsordningen.

Der henvises til Ligningsvejledningen; Erhvervsdrivende, afsnit E.F.2.1., SKM2002.112.LR samt SKM2005.56.LR.

Spørgsmål 1 og 2 forventes derfor besvaret med nej, medens spørgsmål 3 forventes besvaret bekræftende, da både partnerselskaber og kommanditselskaber er skattemæssigt transparente.

SKATs indstilling og begrundelse

Forespørgerne ønsker at stifte et partnerselskab ved apportindskud af interessentskabsandele i C I/S.

Ad spørgsmål 1

Et partnerselskab (P/S) er et erhvervsdrivende kommanditselskab, i hvilket et aktieselskab med hele sin kapital er kommanditist, eller hvor kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, der er fordelt på aktier, (jf. aktieselskabslovens § 173, stk. 7).

En eller flere af deltagerne, komplementarerne, hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser, medens en eller flere af deltagere, kommanditisterne, hæfter begrænset for virksomhedens forpligtelser.

Et partnerselskab er ikke et selvstændigt skattesubjekt, men skatteretligt transparent, det vil sige, at beskatningen sker direkte hos deltagerne. De enkelte deltagere har således fradrag for renter, afskrivninger, driftsunderskud m.v. efter de regler, der gælder herom, men dog med de begrænsninger, der følger af reglerne om opgørelse af fradragskonto, jf. nedenfor. Deltagerne beskattes af deres ideelle andel af partnerselskabets resultat, og beskatningen hos de enkelte deltagere sker i overensstemmelse med hver deltagers egen skattemæssige status. (Ligningsvejledningen 2007-1, afsnit E.F.2.1.).

Det indstilles, at spørgsmål 1 besvares nægtende, idet omdannelsen af interessentskabet til et skatteretligt transparent partnerselskab, uden at der herved sker en ændring i deltagernes ejerandele, ikke medfører afståelsesbeskatning. Der henvises herved til princippet i SKM2002.112.LR og SKM2005.56.LR.

Det bemærkes, at forespørgerne som deltagere i et partnerselskab vil blive omfattet af Ligningsrådets anvisning i TSS-cirkulære 1990-1 om begrænsning af kommanditisters fradrag af underskud m.v., idet det forudsættes, at forespørgernes indkomst vedrører andele, der efter det oplyste er erhvervet forud for indførelsen af underskudsbegrænsningen i anpartsreglerne den 12. maj 1989, nu personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10 eller 12, jf. § 13, stk. 6. Der henvises herved til SKM2005.56.LR.

Når interessentskabet omdannes til et partnerselskab, skal værdien af indskud af aktiver og passiver i partnerselskabet efter SKATs opfattelse opgøres til handelsværdien på omdannelsestidspunktet. Denne værdi udgør deltagernes hæftelse.

Ad spørgsmål 2

Spørgsmålet indstilles besvaret med, at forespørgerne fortsat vil kunne anvende virksomhedsordningen, idet aktierne i partnerselskabet ikke er omfattet af aktieavancebeskatningsloven og derfor ej heller er omfattet af virksomhedsskattelovens § 1, stk. 2, hvorefter aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven ikke kan indgå i virksomhedsordningen. 

Det forudsættes herved, at indkomsten ikke er omfattet af anpartsreglerne i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10 eller 12.

Ad spørgsmål 3

Spørgsmålet indstilles besvaret med nej, idet interessentskabsandelene ønskes indskudt i et kommanditselskab, uden at der herved sker forskydning af ejerandelene, jf. Ligningsvejledningen 2007-1, afsnit E.F.2.1, begrundelsen anført under spørgsmål 1, samt Ligningsrådets afgørelser i SKM2002.112.LR og SKM2005.56.LR.

Tilsvarende henvises til bemærkningen ad spørgsmål 1 om, at forespørgerne som deltagere i et partnerselskab vil blive omfattet af Ligningsrådets anvisning i TSS-cirkulære 1990-1 om begrænsning af kommanditisters fradrag af underskud m.v.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen med den anførte begrundelse.