Dato for udgivelse
24 maj 2007 15:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 feb 2007 19:52
SKM-nummer
SKM2007.339.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-032658
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Moms, sundhedsydelse, behandling, anden egentlig sundhedspleje, rådgivning, undervisning
Resumé

Skatterådet har truffet afgørelse om, at en ydelse til stressramte bestående i flere ophold af op til 1 uges varighed i rekreative omgivelser, og med længere eller kortere forløb, hvori indgik en række forskellige moduler, herunder bl.a. psykologsamtaler, gruppesamtaler, mentaltræning, undervisning, kostrådgivning, fysisk træning, meditation, ledelses- og arbejdsrelationer, planlægning mv. samt efterfølgende arbejdspladskonsultation, ikke kunne anses som en sundhedsydelse, der var momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1. Dette var bl.a. begrundet i, at ydelsen ikke var omfattet af sygesikringen eller anerkendt af Sundhedsstyrelsen som en sundhedsydelse. Ydelsen havde bl.a. som formål at tilføre den stressramte viden og redskaber, med henblik på at ruste den pågældende til at tage vare på sit helbred og livssituation i fremtiden, herunder tage ansvar for egen situation i stressbelastede omgivelser, Ydelsen ansås primært for at have karakter af personlig rådgivning og undervisning, og fandtes således ikke at være omfattet af begrebet behandling i fritagelsesbestemmelsens forstand.

Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 1
Henvisning
Momsvejledningen afsnit D.11.1.4

Spørgsmål

Vil behandling af stress være momsfri i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 1?

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S blev etableret i efteråret 200x. Det påtænkes at tilbyde stressramte en livsstilsbehandling med henblik på adfærdsændring, med flere typer af virkemidler, herunder kognitiv terapi, kost og motionsvejledning på et tidligt tidspunkt, med henblik på at sikre arbejdsfastholdelse. A's aktivitet foregår i rolige og naturfyldte omgivelser, og der etableres diverse rekreative faciliteter. Organisationen for A påtænkes at være opbygget således, at der vil være en fast stab af faglige medarbejdere tilknyttet stedet, herunder i væsentligt omfang psykologer. A's ydelse henvender sig bl.a. til udbydere af sundhedsordninger, virksomheder samt kommuner. Kun i enkeltstående tilfælde vil der være tale om salg til enkeltpersoner. Stressramte modtager fra egen læge en anbefaling om ophold på A. Der stilles grundlæggende kun krav om en kort sygehistorie og præliminær diagnose. A foretager en visitering, og kun få vil blive afvist, da visitationskriteriet primært udgør belastningsreaktioner, og dette er et bredt begreb. Dog kan personer med misbrugsproblemer kun komme i behandling ved A, såfremt disse er i behandling herfor og personer med sværere psykiatriske diagnoser kan ikke tilbydes relevant behandling.

A vil udbyde behandlingsforløb af forskellig længde. Forløbene er modulopbyggede, og omfatter bl.a. psykologsamtaler, gruppesamtaler, mentaltræning, undervisning, kostrådgivning, fysisk træning, meditation, ledelses- og arbejdsrelationer, planlægning, kompetenceudvikling mv., samt efterfølgende arbejdspladskonsultation, kursus for pårørende mv.  Målet med behandlingen er at sætte stressramte i stand til at tage ansvar for egen situation i stressbelastede omgivelser og hermed bibeholde arbejdskraften på arbejdsmarkedet.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med "ja", således at behandling af stress vil være momsfri i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Spørger anfører følgende, som begrundelse for at behandlingen er momsfri:

"Inden påbegyndelse af et behandlingsforløb på A, vil der ske en visitation af en psykolog fra A for at vurdere, om patienten passer ind i det koncept, der tilbydes. Behandlingen forestås af psykologer, der har en akademisk kandidateksamen. ..(visse andre, bl.a. ikke-sundhedsfaglige faggrupper, udeladt).. Det er en psykolog, der er ansvarlig for behandlingen. Den ansvarlige psykolog vælger aktiviteter, der vil indgå som en integreret del af behandlingen. Der vil også blive tilknyttet en læge til A. Jævnfør momsvejledningen D.11.1.4 vil ydelser, der udføres af psykologer med akademisk kandidateksamen være omfattet af momslovens § 13, stk. 1 nr. 1. Derfor anses behandlingen for at være momsfri."

Spørgers repræsentant har ikke haft bemærkninger til SKATs sagsfremstilling.

SKATs indstilling og begrundelse

I henhold til momslovens § 3, stk. 1, er afgiftspligtige personer juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed og disse skal jf. momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., betale moms af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

I momslovens § 13, stk. 1 findes en række undtagelser til hovedreglen om pligten til at betale moms af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Bestemmelsen fritager således en række aktiviteter, bl.a. hospitalsbehandling og lægevirksomhed, herunder kiropraktik, fysioterapi og anden egentlig sundhedspleje samt tandlæge- og anden dentalvirksomhed jf. § 13, stk. 1, nr. 1.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 1 har baggrund i direktivet om det fælles merværdiafgiftssystem (Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006) artikel 132, stk. 1, litra b og c, hvorefter følgende ydelser fritages for moms, forudsat virksomheden/ydelsen er af almen interesse:

b) hospitalsbehandling og pleje samt transaktioner i nær tilknytning hertil, udført af offentligretlige organer eller under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for sådanne organer, af hospitaler, centre for lægebehandling og diagnostik og andre lignende behørigt anerkendte institutioner,

c) behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv, som fastsat af den pågældende medlemsstat.

Det er SKATs opfattelse, at A ikke er omfattet af bestemmelsens litra b, da A ikke opfylder lokalitets- og institutionsbetingelserne heri.

Bestemmelsens litra c omfatter begrebet anden egentlig sundhedspleje i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, som ifølge dansk praksis bl.a. omfatter psykologbehandlinger, der udføres af psykologer med en akademisk kandidateksamen, autoriserede diætister og fysioterapeuter, der således opfylder de fastsatte uddannelseskrav. Derimod er personale så som..(anden faggruppe, udeladt).., uautoriserede diætister og ..(anden faggruppe, udeladt).. mv. ikke omfattet af bestemmelsen.

Det er SKATs opfattelse, at A heller ikke er fritaget i henhold til bestemmelsen litra c. Ved vurderingen henser vi til følgende betingelser for momsfritagelse af lægebehandling generelt, der beskrives i momsvejledningens afsnit D.11.1.4:

  • Hvis behandlingen foretages af en autoriseret medicinalperson og i henhold til den pågældendes autorisation, er den uden videre momsfri.
  • Det samme gælder, hvis behandlingen berettiger til refusion efter den offentlige sygesikringsordning.
  • Hvis ingen af betingelserne efter de to ovenstående punkter er opfyldt, tages der hensyn til, om behandlingen (eventuelt i forhold til en bestemt patientgruppe) af Sundhedsstyrelsen anses for at høre under det sundhedsmæssige område, f.eks. derved at behandlingen sker efter henvisning fra læge eller hospital.

Det er SKATs opfattelse, at forløbet skal anses for at udgøre en samlet ydelse, herunder et samlet forløb, bestående af et kursuslignende ophold i rekreative omgivelser på 6-11 dage, hvori der bl.a. indgår psykologsamtaler samt vejledning modtaget af en autoriseret diætist. Da størstedelen af forløbet udgør et egentlig rekreativt ophold, hvor stressramte opholder sig langt fra vante omgivelser og modtager rådgivning om metoder til at undgå stress i hverdagen og hermed ikke traditionel behandling, der udføres af autoriseret medicinalpersonale, anser vi den samlede ydelse, for primært, at have karakter af personlig rådgivning og undervisning. Endvidere henses til, at målet med forløbet efter det oplyste er, at stressramte ved endt behandlingsforløb har fået viden og redskaber, således at denne er bedst muligt rustet til at tage vare på sit helbred og livssituation i fremtiden samt at der jf. forretningsplanen er tale om individuel supervision samt supervision i grupper. Ved vurderingen tillægger SKAT det afgørende betydning, at der ikke er tale om traditionel psykologbehandling, at ydelsen ikke er dækket af den offentlige sygesikring samt at ydelsen ikke af Sundhedsstyrelsen i øvrigt er anerkendt som en sundhedsydelse.

Derudover tillægges det betydning, at ydelsen ikke opfylder betingelserne for at være omfattet af begrebet "behandling" i momslovens forstand. I praksis kan begrebet ikke fortolkes således, at det også omfatter lægelige indgreb med et andet formål end det formål at diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder. Vi skal hertil bemærke, at fritagelsesbestemmelserne efter fast praksis skal fortolkes indskrænkende og at det er karakteren af en leveret ydelse, der afgør, hvilken bestemmelse i momsloven der finder anvendelse og ikke hvad ydelsen bliver kaldt.

Det er SKATs opfattelse, at virksomheden A ikke opfylder betingelserne for at være omfattet af begrebet "behandling", i og med at A ikke stiller diagnoser samt behandler og helbreder i bestemmelsens forstand. Dette bestyrkes, udover af ovenstående af, at A ikke har kompetence til at ordinere medicin, at A ikke kan tilbyde personer med sværere psykiatriske diagnoser relevant behandling og at stressramte der har et misbrug, skal være i behandling herfor.

På grundlag af dette er det således SKATs opfattelse, at A A/S ikke er omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen.