Dato for udgivelse
04 feb 2003 10:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19. december 2002
SKM-nummer
SKM2003.52.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1666-0282
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Fradrag, jubilæum, bank, betaling, omkostning
Resumé

En banks afholdelse af en jubilæumsfest for aktionærerne kunne ikke medføre, at banken kunne anses for at drive økonomisk virksomhed som omhandlet i momslovens § 3 ved afsætning af restaurations- og underholdningsydelser.

Reference(r)

Momsloven § 3
Momsloven § 37
Momsloven § 42, stk. 2, jf. § 38, stk. 2
Momsvejledningen 2002 C.1.4, J.1, J.2, J.3

A/S A Bank klager over, at told- og skatteregionen har fundet, at bankens afholdelse af en jubilæumsfest for bankens aktionærer ikke kan føre til, at banken kan anses for at drive økonomisk virksomhed som omhandlet i momslovens § 3 med afsætning af restaurations- og underholdningsydelser.

Banken driver almindelig ikke momspligtig bankvirksomhed. Banken er momsregistreret for bl.a. depotgebyrer, lønservicevirksomhed og kantinedrift for medarbejderne.

Der blev i forbindelse med bankens 100 års jubilæum afholdt et arrangement for aktionærerne. Deltagelsen i arrangementet var betinget af, at deltagerne skulle købe en billet. Billetprisen var 75 kr., og det er oplyst, at indtægterne ved billetsalget ikke dækkede de samlede omkostninger ved arrangementet.

Arrangementet blev holdt om aftenen samme dag, som der var generalforsamling om formiddagen. De to arrangementer blev afholdt uafhængigt af hinanden.

Det er oplyst, at der som følge af pladsmangel alene kunne deltage ca. 1.700 ud af i alt 9.500 aktionærer. Billetterne blev fordelt efter først til mølle princippet, og var uafhængigt af den enkelte aktionærs ejerandel. Bankens medarbejdere kunne deltage i arrangementet såfremt de var aktionærer i banken. Bankens ansatte blev dog ikke opkrævet deltagerbetalingen på 75 kr.

Banken havde en omsætning på 117.225 kr. ved salg af billetterne. Omsætningen er af banken anset for at være momspligtig, og der er angivet 23.445 kr. som salgsmoms. Banken har samtidig angivet fuldt fradrag for de momsbelagte omkostninger, der knyttede sig til arrangementet, i alt 255.147 kr.

Der er udarbejdet følgende opgørelse over den indgående moms:

Indkøb

Beløb excl. moms

      Heraf moms

Musik og underholdning

88.188 kr.

3.189 kr.

Bespisning

980.569 kr.

196.114 kr.

Vin

97.369 kr.

19.474 kr.

Udgift servering

75.425 kr.

15.085 kr.

Blomsterudsmykning

6.665 kr.

1.333 kr.

Leje kassevogn

820 kr.

164 kr.

Leje AV-udstyr

82.088 kr.

16.418 kr.

Fotograf

9.500 kr.

1.900 kr.

Sceneforhæng

1.875 kr.

375 kr.

Lys

5.473 kr.

1.095 kr.

I alt

1.347.972 kr.

255.147 kr.

Told- og skatteregionen har ved den påklagede afgørelse ikke anset banken for momspligtig af de angivne deltagergebyrer og har ikke anset banken for berettiget til fradrag for momsen af udgifterne til arrangementet.

Told- og skatteregionen har som begrundelse herfor anført, at bankens afholdelse af en jubilæumsfest ikke kan medføre, at banken anses for at drive økonomisk virksomhed som omhandlet i momslovens § 3 med afsætning af restaurations- og underholdningsydelser. Gebyret for deltagelse i arrangementet er derfor ikke momspligtigt og bankens fradragsret for udgifterne må afgøres ud fra bankens kerneaktivitet, som er den momsfritagne bankvirksomhed, jf. momslovens § 13. Dette medfører, at banken ikke har fradragsret for udgifterne.

Told- og skatteregionen har ved afgørelsen lagt vægt på, at deltagerbetalingen end ikke tilnærmelsesvist dækkede udgifterne til indkøb af mad og underholdningsydelser m.v. Told- og skatteregionen har endvidere vedrørende fradragsretten henvist til, at momslovens § 42, stk. 1 og 5, udelukker fradrag for de omhandlede omkostninger.

Regionen har herudover anført, at såfremt Landsskatteretten skulle komme frem til, at der var tale om økonomisk virksomhed, skal der fastsættes en momspligtig værdi, der ikke uden videre kan fastsættes som vederlaget, i dette tilfælde deltagerbetalingen på 75 kr., da der mellem banken og aktionærerne består et økonomisk interessefællesskab, jf. momslovens § 29.

Bankens repræsentant har nedlagt påstand om, at bankens afholdelse af jubilæumsfesten må anses for at være selvstændig økonomisk virksomhed, og at der således skal anerkendes fuldt fradrag for moms af omkostningerne til jubilæumsfesten.

Repræsentanten har henvist til cirkulære om ”Tilbagebetaling af moms – kantinedrift, kaffe og the til forretningsforbindelser og andre varer og ydelser”, pkt. 11 samt Landsskatterettens kendelser vedrørende kantinemoms.

Repræsentanten har anført, at banken må anses for at drive selvstændig økonomisk virksomhed med afsætning af restaurations- og underholdningsydelser i form af salg af billetter til arrangementet, idet arrangementet må ligestilles med en virksomheds drift af en kantine. Repræsentanten har henvist til, at der i begge situationer sker salg til en lukket kundekreds, ligesom salget sker til en pris der ligger væsentligt under indkøbsprisen. Repræsentanten her herved henvist til Meddelelse fra Skatteministeriet, TfS 2001.509.

For så vidt angår størrelsen af betalingen har repræsentanten henvist til, at det følger af Told- og Skattestyrelsens egne retningslinier, at det eneste krav til størrelsen af betalingen er, at den ikke er symbolsk.

Told- og Skattestyrelsen har indstillet den påklagede afgørelse ændret, således at banken anses for berettiget til som en fællesomkostninger, jf. momslovens § 38, stk. 1, at fradrage 25 % af momsen af de afholdte udgifter til hotel- og restaurationsydelser, jf. momslovens § 42, stk. 2, samt at anse øvrige udgifter i forbindelse med arrangementet, som ikke vedrører restaurationsydelser eller underholdning, som fællesomkostninger, jf. momslovens § 38, stk. 1. Told- og Skattestyrelsen har indstillet afgørelsen stadfæstet for så vidt angår udgifter til underholdning, hvor det er styrelsens opfattelse, at banken ikke har fradrag, jf. momslovens § 42, stk. 1, nr. 5.

Landsskatteretten skal udtale:

Det følger af momslovens § 3, at afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Efter momslovens § 4, skal der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

Efter momslovens § 37 kan registrerede virksomheder ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13.

Det fremgår af momslovens § 38, stk. 1, at der for varer og ydelser, som en registreret virksomhed anvender både til fradragsberettigede formål efter § 37 og til andre formål i virksomheden, kan foretages fradrag for den del af afgiften, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden.

Efter momslovens § 42, stk. 1, nr. 1 og 5, kan virksomheder ikke fradrage moms af indkøb m.v. der vedrører kost til virksomhedens indehaver og personale samt indkøb m.v. der vedrører underholdning, restaurationsydelser, repræsentation og gaver. Efter § 42, stk. 2 kan der, uanset bestemmelsen § 42, stk. 1, nr. 5, fradrages 25 pct. af afgift af hotel- og restaurationsydelser, i det omfang udgifterne hertil er af strengt erhvervsmæssig karakter.

Landsskatteretten finder, at bankens afholdelse af en jubilæumsfest for aktionærerne må anses for at være sket som et led i  bankens almindelige bankvirksomhed, og dermed ikke kan anses som en særskilt herfra selvstændig aktivitet. Der er herved lagt vægt på, at der er tale om et enkeltstående arrangement begrundet i bankens forhold, som afholdes for banken ejere (aktionærer), og hvor deltagerbetalingen efter det foreliggende dækker ca. 7 % af omkostningerne ved arrangementet.

Det tiltrædes derfor, at deltagergebyret ikke er momspligtigt.

Vedrørende fradrag for de med arrangementet forbundne omkostninger finder retten, at arrangementet samlet set må karakteriseres som restaurationsydelser som omhandlet i momslovens § 42, stk. 2. Henset til, at der er tale om et arrangement afholdt i anledning af bankens 100 års jubilæum findes udgiften hertil endvidere at være af streng erhvervsmæssig karakter.

Banken findes derfor berettiget til som fællesomkostninger, jf. momslovens § 38, stk. 1, at fradrage 25 % af momsen af de afholdte udgifter.