Dato for udgivelse
03 Feb 2003 13:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13. december 2002
SKM-nummer
SKM2003.50.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1847-0829
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Landbrug, avance, genanbringe, arealer
Resumé

Avance ved salg af et jordtilliggende blev anset for genanbragt i anskaffelsessummen ved erhvervelsen af et skov- og engareal.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 A, stk. 3.

A klager for indkomståret 1998 over, at de stedlige skattemyndigheder ikke har godkendt avance ved salg af et jordtilliggende for genanbragt i anskaffelsessummen ved erhvervelsen af et skov- og engareal.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren ejer en landbrugsejendom, og at han har bortforpagtet landbrugsjorden. Af købsaftale af 14. april 1998 indgået mellem klageren og B som henholdsvis sælger og køber fremgår bl.a. følgende:

1. Ejendommen med tilbehør

Et areal, benævnt som parcel nr. 2, af den mig tilhørende ejendom beliggende X. Parcel nr. 2 er en del af matr. nr. X m.fl.

Arealet består af ca. 35,8 ha, som er beliggende i eet stykke øst for …vej.

Samtidig modtager sælger et areal på ca. 0,5 ha fra den køber tilhørende ejendom, oprindelig matr. nr. XY, bestående af en skovparcel, der støder op til den sælger tilhørende parcel.

Derudover modtager sælger et areal på ca. 2,5 ha. fra matr. nr. X bestående af det vedvarende græs samt skov, beliggende vest og syd for ….vej. Arealerne afsættes i marken af landinspektør efter købers og sælgers anvisning.

……….

Såfremt arealet af den solgte parcel og de modtagne arealer afviger fra de anslåede netto 32,8 ha reguleres der i den endelige købesum, med kr. 6,80 pr. m2.

………

Købesummen for nettoarealet er aftalt til kr. 2.230.400 – skriver tomillionertohundredeogtretitusindefirehundrede 00/100 kroner,

der berigtiges således:

Kontant betales pr. overtagelsesdagen kr. 2.230.400

I alt købesum kr. 2.230.400”

……….

I forlængelse af indgåelsen af købsaftalen har klageren og B den 14. marts 1999 underskrevet endelige skøder vedrørende overdragelsen af jordtilliggenderne på henholdsvis ca. 35,8 ha og 5 ha. Af skødet, hvor klageren overdrager jordtilliggendet på ca. 35,8 ha til B, fremgår, at købesummen var aftalt til 2.304.592 kr., som blev berigtiget dels ved, at klageren i forbindelse med mageskifte modtog 199.000 kr. kontant, og dels ved, at der kontant på overtagelsesdagen blev betalt restbeløbet på 2.105.592 kr. Af skødet, hvor B overdrager jordtilliggendet på ca. 5 ha til klageren, fremgår, at jordtilliggendet blev overført til klagerens landbrugsejendom ved arealoverførsel, og at købesummen var aftalt til 199.000 kr., som blev berigtiget kontant i forbindelse med mageskifte.

Klagerens revisor har om de 2 ejendomshandler oplyst, at ca. 35 ha agerjord af klagerens ejendoms jordtilliggende er beliggende på nordsiden, som B ønskede at købe, da det grænsede op til jord, som han ejede i forvejen. B havde på sydsiden et jordstykke på ca. 5 ha, som bestod af skov og eng, og som grænsede op til et mindre skov- og engareal, som klageren ejede i forvejen. Klageren ønskede derfor at købe B’s jordstykke bestående af eng og skov til sammenlægning med klagerens jordtilliggende, så det sammenlagt kunne blive et skov- og engareal af en rimelig størrelse. Der enedes derfor om at lave et mageskifte på  de 2 arealer, hvor de ca. 35 ha agerjord blev værdiansat til 2.304.592 kr. og de ca. 5 ha skov og eng til 199.000 kr.

De stedlige skattemyndigheder har opgjort avancen ved salget af jordtilliggendet på ca. 35,8 ha til 89.467 kr. Ved opgørelsen af avancen har skattemyndighederne anvendt ejendomsavancebeskatningslovens § 7, stk. 1, om jordombytning, således at værdien af det erhvervede skov- og engareal på ca. 5 ha er modregnet i afståelsessummen. Klageren har opgjort avancen ved salget af jordtilliggendet på ca. 35,8 ha til 102.234 kr., idet han har anvendt de almindelige regler for opgørelse af avance i ejendomsavancebeskatningsloven. Denne avance har klageren ønsket at genanbringe i anskaffelsessummen ved erhvervelsen af skov- og engarealet på ca. 5 ha i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A.

Klagerens revisor har om anvendelsen af det afståede jordtilliggende på ca. 35,8 ha og det erhvervede skov- og engareal på ca. 5 ha oplyst, at arealerne var bortforpagtet til B frem til afståelsen henholdsvis efter erhvervelsen. Revisoren har endvidere oplyst, at det erhvervede skov- og engareal på ca. 5 ha i overensstemmelse med skødets bestemmelse herom blev arealoverført til klagerens ejendom beliggende.

Skatteankenævnet har ved den påklagede ansættelse for indkomståret 1999 nægtet genanbringelse af avancen ved salget af jordtilliggendet på ca. 35,8 ha i anskaffelsessummen ved erhvervelsen af skov- og engarealet på ca. 5 ha efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A.

Nævnet har som begrundelse for afgørelsen bl.a. anført, at der, således som de endelige skøder er udfærdiget, er tale om en samlet handel, idet købesummen for den købte ejendom er modregnet direkte i salgssummen for den solgte ejendom. Avancen skal opgøres i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 7, stk. 1, om jordombytning, således som det er beskrevet i Ligningsvejledningen 1998, afsnit E.J.2.3. Da der samtidig ikke er købt anden ejendom end skov- og engarealet, som indgår i ovennævnte handel, er klageren ikke berettiget til at anvende ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 1.

Klagerens revisor har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at klageren er berettiget til at genanbringe avancen ved salget af jordtilliggendet på ca. 35,8 ha i anskaffelsessummen ved erhvervelsen af skov- og engarealet på ca. 5 ha efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A.

Revisoren har til støtte herfor bl.a. gjort gældende, at klageren ikke har ønsket at anvende den valgfrie nettometode i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 7, og at han i øvrigt ikke er omfattet af reglerne om jordfordeling. Revisoren har derfor fastholdt, at avancen skal opgøres efter de almindelige regler i ejendomsavancebeskatningsloven, og at avancen kan genanbringes i det tilkøbte areal i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 1.

Revisoren har videre anført, at der ikke er tale om et genanbringelsesforhold, der er sammenligneligt med det i TfS 2002.581 ØLD omhandlede forhold, selvom klageren ønsker at genanbringe den opnåede avance i et areal, der efterfølgende lægges sammen med restejendommen. Revisoren har herved henvist til, at landsretsdommen alene omhandler den situation, hvor der ønskes genanbringelse af en avance ved frasalg af et jordtilliggende ved delsalg i anskaffelsessummen på restejendommen, og at det af dommen fremgår, at skatteankenævnet godkendte, at en del af avancen på ca. 1,2 mio. kr. blev genanbragt i køb af et jordtilliggende på ca. 11 ha, der formentlig blev lagt sammen med restejendommen. Endvidere var arealerne ikke lagt sammen på handelstidspunktet, og der må derfor være tale om to selvstændige ejendomme. Det tilkøbte jordtilliggende har da også eget matr.nr. Endelig er der ikke i regnskabet en særskilt opgørelse af anskaffelsessummen for restejendommen og det tilkøbte jordtilliggende, men ved et evt. salg af det tilkøbte jordtilliggende, vil der blive taget udgangspunkt i den som følge af genanbringelsen nedbragte anskaffelsessum.

Landsskatteretten skal udtale:

Indledningsvis bemærker retten, at der ikke skal ske opgørelse af avancen ved salget af jordtilliggendet på ca. 35,8 i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 7, stk. 1 og 2, idet klageren ikke har ønsket at anvende disse regler. Klageren er derfor berettiget til at opgøre avancen i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens almindelige regler herom og derefter genanbringe denne, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Herefter finder retten, at klageren opfylder de tidsmæssige betingelser i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 1, litra a, idet klageren har erhvervet skov- og engarealet på ca. 5 ha i indkomståret 1998, og da avancen ved salget af jordtilliggendet på ca. 35,8 ha er opnået i samme indkomstår. Endvidere opfylder klageren kravet i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, om, at det afståede jordtilliggende og det erhvervede skov- og engareal skal anvendes helt eller delvist i klagerens erhvervsvirksomhed, idet klageren bortforpagtede både det afståede og det erhvervede areal. Retten bemærker herved, at bortforpagtning af fast ejendom i denne forbindelse ikke anses for virksomhed ved udlejning af fast ejendom, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, 3. pkt., sammenholdt med bestemmelsens 2. pkt.

Herefter, og idet der i den foreliggende situation ikke er tale om genanbringelse af en avance ved frasalg af et jordtilliggende i restejendommen, jf. TfS 2002.581 ØLD, opfylder klageren i det hele betingelserne efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A for at genanbringe avancen ved salget af jordtilliggendet i anskaffelsessummen ved erhvervelsen af skov- og engarealet. Den kommunale skattemyndighed anmodes om at foretage den nærmere talmæssige opgørelse af avancen, der kan genanbringes, i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 3. Den påklagede afgørelse for indkomståret 1998 ændres i overensstemmelse hermed.