Dato for udgivelse
05 mar 2007 11:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 jan 2007 10:35
SKM-nummer
SKM2007.163.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-7-1803-1277
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Afskrivninger og fradrag
Emneord
Afskrivning, kørerampe, bygning, driftsmiddel
Resumé

En kørerampe, inklusiv fundament, til færge kunne afskrives som et driftsmiddel.

Reference(r)
Afskrivningsloven § 5, stk. 2
Afskrivningsloven § 5, stk. 3
Afskrivningsloven § 17, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen E.C. 2007-1 E.C.4.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 E.C.2.4.1

Klagen vedrører spørgsmålet, om en kørerampe, inklusiv fundament, til færge skal afskrives som en bygning eller som et driftsmiddel.

Landsskatterettens afgørelse

Selskabet har afskrevet en kørerampe som et driftsmiddel.

SKAT har godkendt kørerampen afskrevet som en bygning - med 5% af 895.929 kr.

Landsskatteretten godkender, at kørerampen, inklusiv fundament, kan afskrives som et driftsmiddel jf. afskrivningslovens § 5.

Sagens oplysninger

Selskabet har afholdt udgifter til ombygning og tilpasning af en kørerampe til 4. dæk på færgen B. Udgifterne androg i alt 895.929 kr.

Kørerampen er en fritliggende stålkonstruktion, opsat på lejet grund, hvis fundament er støbt fast i beton. Rampen kan, efter det oplyste, flyttes/ændres såfremt dette måtte være nødvendigt.

Skattemæssigt er udgifterne til ombygning og tilpasning aktiveret som et driftsmiddel og ført som tilgang på driftsmiddelsaldoen. Regnskabsmæssigt har selskabet aktiveret udgifterne som tilgang på bygninger.

Landsskatteretten har, i forbindelse med sagens behandling i Landsskatteretten, været i besiddelse af billedmateriale af kørerampen.

SKATs afgørelse

SKAT har anset ombygningsudgifterne til kørerampen for at vedrøre ombygning/forbedring af bygning og godkendt afskrivning med 5% jf. afskrivningslovens § 17.

SKAT har ved afgørelsen bl.a. lagt vægt på eksempler på bygningsbestanddele jf. ligningsvejledningen afsnit E.C.4.2.


Selskabets påstand og argumenter

Der er fremsat påstand om, at kørerampen, inklusiv fundament, kan afskrives som løsøre.

Der er i denne forbindelse henvist til Skattepolitisk Oversigt 1978, 70.


Det er anført, at da rampen ikke på nogen måde er mur- og nagelfast med en bygning, og idet rampen er opstillet på lejet grund og til brug for A A/S' virksomhed, skal kørerampen skattemæssigt behandles som løsøre.

Det er tillige anført, at SKAT bl.a. har sammenlignet kørerampen med de gangbroer/tuber, der fysisk er hæftet på terminalbygningen (formentlig C's terminalbygning). Til forskel, fra de i den aktuelle sag omhandlede køreramper, er disse gangbroer/tuber sammenbygget med bygninger, hvorfor den skattemæssige behandling af gangbroer/tuber ikke kan anvendes analogt på kørerampen.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Afskrivning på driftsmidler kan højst udgøre 25 pct. af den afskrivningsberettigede saldoværdi efter afskrivningslovens § 5, stk. 2. Dette fremgår af afskrivningslovens § 5, stk. 3.

Afskrivning på bygninger, efter afskrivningslovens § 14, kan fra og med anskaffelsesåret foretages med indtil 5 pct. årligt af anskaffelsessummen. Dette fremgår af afskrivningslovens § 17, stk. 1.

Landsskatteretten lægger til grund, at den omhandlede kørerampe er en fritliggende stålkonstruktion, hvis fundament er støbt fast i beton, og opsat/beliggende på lejet grund.

Det er herefter Landsskatterettens opfattelse, at kørerampen, inklusiv fundament, kan afskrives som et driftsmiddel jf. afskrivningslovens § 5. Landsskatteretten har herved bl.a. lagt vægt på, at kørerampen, efter Landsskatterettens opfattelse, ikke er fast ejendom i vurderingslovens forstand, samt at kørerampen, inklusiv fundament, er opsat/beliggende på lejet grund.

Landsskatteretten giver således selskabet fuldt medhold.

Landsskatteretten har alene taget stilling til det påklagede.