Dato for udgivelse
28 Feb 2007 10:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Feb 2007 14:42
SKM-nummer
SKM2007.144.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-037641
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Afståelse, ekspropriationssituation
Resumé

Skatterådet tiltræder, at ubebygget parcel kan afstås skattefrit til kommunen efter EBL § 11, 2. pkt.

Hjemmel
06-076488
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 11, 2. pkt.
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 E.J.2.8
Spørgsmål

Kan spørger afstå den af ham ejede ubebyggede parcel benævnt del 1 af matr.nr. xx skattefrit?

Svar

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejer landbrugsejendommen matr.nr. xx. En del af matriklen er en 60.000 m2 ubebygget parcel.

På Byrådsmøde den 3. april 2006 i Kommune A vedtager Byrådet et forslag til Kommuneplan 2006-2017 om byudvikling, herunder udlægning til erhvervsområde mv.

To områder i Kommune A er udpeget til kommunecentre. Det fremgår af Kommuneplanen, at i kommunecentre skal erhverv, der har betydning for hele kommunen, søges bevaret og udbygget. I den ene af de to områder er der bl.a. udlagt arealer til erhverv i rammeområde E23. Spørgers matrikel ligger i dette rammeområde.

Kommune A fremsender den 28. april 2006 et udkast til købsaftale om afståelse af en ubebygget parcel til kommunen. Det fremgår af udkastets punkt 1, at aftalen indgås på ekspropriationslignende vilkår, idet kommunen ønsker at erhverve jorden til byudvikling, jf. Planlovens § 47.

Det fremgår af beslutningsreferat fra Byrådsmøde den 15. maj 2006 under punktet "Ekspropriation af jord øst for ...", at i forlængelse af sag vedrørende køb af jord, har det været nødvendigt at erhverve ca. 6 ha. jord (spørgers ubebyggede parcel) på ekspropriationslignende vilkår.

Det fremgår endvidere af beslutningsreferatet, at Byrådet har tiltrådt en indstilling om godkendelse af en konkret købsaftale med spørger om den ubebyggede parcel, der tilgodeser spørgers prisforlangende.

Købsaftalen underskrives endeligt den 30. juni 2006 med et forbehold i aftalens punkt 9 om skattemyndighedernes godkendelse af, at handlen omfattes af skattefrihed efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11. Købssummen betales kontant i forbindelse med overdragelse af den ubebyggede parcel den 1. juli 2006.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har ingen bemærkninger til sagsfremstillingen.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring ved handel med fast ejendom, medregnes som udgangspunkt ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Dette gælder dog ikke for fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation af fast ejendom. En sådan fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL). Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Det er ved en højesteretsdom fastslået, at det efter sammenhængen med EBL § 11, 1. pkt., må være en betingelse for anvendelse af EBL § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. Ligningsvejledningen 2007-1, afsnit E.J.2.8 og SKM2006.438.SKAT.

Følgende betingelser skal være opfyldt på aftaletidspunktet, for at overdragelsen af en fast ejendom kan anses for sket i en ekspropriationssituation:

  1. Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål.  

  2. På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal foreligge ekspropriationsrealitet.

Betingelsen om ekspropriationshjemmel anses at være opfyldt med den vedtagne Kommuneplan 2006-2017.

Betingelsen om ekspropriationsrealitet anses ligeledes at være opfyldt. Det fremgår af beslutningsreferatet fra Byrådsmøde den 15. maj 2006, at det har vist sig nødvendigt at erhverve det pågældende areal (den ubebyggede parcel) på ekspropriationslignende vilkår og en indstilling om at godkende den konkrete købsaftale med spørger tiltrædes på mødet. På baggrund heraf findes Kommunalbestyrelsen at udvise vilje til at erhverve den pågældende parcel - i første omgang ved indgåelse af en frivillig aftale med spørger - og i mangel af indgåelse af en frivillig aftale, findes det at kunne påregnes, at der vil ske ekspropriation. Kommunalbestyrelsen synes derfor at udvise ekspropriationsrealitet.

Det er SKATs opfattelse, at aftaletidspunktet for handlens indgåelse er den 30. juni 2006, hvor skødet er underskrevet af begge parter. Det forhold, at handlen er gjort betinget af, at salget er omfattet af EBL § 11, udskyder ikke aftaletidspunktet skattemæssigt.

SKAT indstiller, at spørgsmålet, om den ubebyggede parcel kan afstås skattefri, besvares med et ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs afgørelse og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år.