Dato for udgivelse
31 Jan 2003 14:36
SKM-nummer
SKM2003.48.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-4748-00031
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ekspropriation, vindmølle, indskud, fradragsberettiget pensionsordning, finansiel virksomhed
Resumé

Ligningsrådet fandt ikke, at A's erhvervsmæssige virksomhed i væsentligt omfang havde bestået i finansiel virksomhed, jf. pensionsbeskatningslovens § 15A, stk. 3 og 4. Pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 4, var derfor ikke til hinder for, at A kunne få fradrag for indskud på en pensionsordning.

Reference(r)

Pensionsbeskatningslovens § 15 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2002 A.C.1.1.6

Spørgsmål

Er reglerne i pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 4, til hinder for, at A kan få fradrag for indskud på en pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, såfremt indskuddet består af genvundne afskrivninger opstået i forbindelse med ekspropriation af en vindmølle?

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Pensionsbeskatningslovens § 15A bestemmer, at personer, der i forbindelse med afståelse af deres erhvervsmæssige virksomhed eller en andel af denne opnår en skattepligtig fortjeneste, kan indskyde fortjenesten på en pensionsordning og derved få fradragsret for det indskudte beløb.

Bestemmelsen har til formål at indføre en særlig adgang for personer over 55 år, der har drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år, til at oprette pensionsordninger i forbindelse med virksomhedsophør. Disse personer står ved erhvervsvirksomhedens ophør typisk dels med en skattepligtig fortjeneste hidrørende fra virksomheden, dels med en meget begrænset eller helt manglende pensionsopsparing.

Bestemmelsen går ud på at tillade en nærmere afgrænset persongruppe at anvende et beløb svarende til den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af virksomhed, dog maks. 2.133.100kr. (2003-niveau) til at oprette pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensionsordninger efter særlige beskatningsregler, der tilgodeser de pågældendes særlige situation.

Ved salg af en virksomhed, der har været drevet i personligt regi, opgøres beløbet på grundlag af de skattepligtige gevinster, der opnås ved salg af virksomhedens aktiver, såsom driftsmidler, goodwill og andre immaterielle aktiver, fast ejendom og værdipapirer, med fradrag af tab.

A drev fra 1981 til den 1. juli 1999 en planteavlsejendom på 47,7 hektar.

I foråret 1997 købte han en vindmølle for i alt 3.100.000 kr., som blev opstillet på en tilmatrikuleret vindmølleparcel. Han aflægger regnskab for virksomheden efter virksomhedsordningens principper og mølleregnskabet blev en integreret del heraf.

I forbindelse med motorvejsbyggeri blev ejendommen eksproprieret den 1. juli 1999, og jorden blev inddraget til motorvejsanlæg. A boede herefter til leje i ejendommens stuehus.

Provenuet efter ekspropriationen blev anvendt til delvis indfrielse af lån, hvorefter resten blev anbragt i værdipapirer og på bankindlån. Virksomheden fortsatte herefter som vindmøllevirksomhed i virksomhedsordningen. Der foretages løbende maksimale afskrivninger.

I år 2000 påbegyndtes parcelhusbyggeri. Byggeriet finansieredes løbende med hensatte midler. Parcelhuset blev taget i brug 1. oktober 2000.

I foråret 2002 ophørte A med at drive vindmøllevirksomhed, idet møllen den 1. april 2002 blev eksproprieret med en erstatning på 3.750.000 kr. De genvundne afskrivninger er opgjort til 90 pct. af 3.140.884 kr. svarende til 2.826.796 kr. I den forbindelse ønsker han at indbetale 2.000.000. kr. på en ophørspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 A.

Efter den daværende formulering af pensionsbeskatningsloven § 15 A, stk. 3, må den erhvervsmæssige virksomhed ikke i væsentligt omfang have bestået af finansiel virksomhed som udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende, jf. stk. 4.

Af den dagældende stk. 4 fremgår, at en persons erhvervsmæssige virksomhed anses for i væsentligt omfang at have bestået i sådan finansiel virksomhed, hvis mindst 25 pct. af indtægterne fra den erhvervsmæssige virksomhed opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår stammer fra sådan aktivitet, eller hvis handelsværdien af virksomhedens udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår udgør mindst 25 pct. af handelsværdien af virksomhedens samlede aktiver.

For indkomstårene 1999, 2000 og 2001 har spørgeren haft følgende indkomstforhold:

Resultat af virksomhedsdriften var i 1999 - 163.132 kr. efter fradrag af en nettorenteudgift på 117.267 kr. og tillæg af rentekorrektion på 34.721 kr. Heraf udgjorde vindmølledriften (salg af el) 482.678 kr.

For indkomståret 1999 har han haft følgende formueforhold:

Handelsværdi af vindmøllen har spørgeren ansat til 3.100.000 kr. Aktiver i virksomheden, ultimo, andrager herefter 4.691.145 kr., heraf finansielle aktiver 1.502.579 kr. (likvide beholdninger). Gæld i virksomheden 1.880.597 kr.

Resultat af virksomhedsdriften var i 2000 72.827 kr. efter fradrag af en nettorenteudgift på 89.059 kr. og tillæg af en rentekorrektion på 1.762 kr. Heraf udgjorde vindmølledriften 504.550 kr.

For indkomståret 2000 har han haft følgende formueforhold:

Handelsværdi af vindmøllen har spørgeren skønsmæssigt ansat til 3.425.000 kr. Aktiver i virksomheden, ultimo, andrager herefter 3.605.096 kr., heraf finansielle aktiver 137.742 kr. (likvide beholdninger). Gæld i virksomheden: 1.021.613 kr.

Resultat af virksomhedsdriften var i 2001 277.482 kr efter fradrag af en nettorenteudgift på 57.891 kr. og efter tillæg af rentekorrektion på 1.762 kr. Heraf udgjorde vindmølledriften 522.196 kr.

For indkomståret 2001 har han haft følgende formueforhold:

Handelsværdi af vindmøllen ansættes til 3.750.000 kr, svarende til ekspropriationsbeløbet. Aktiver i virksomheden, ultimo, andrager herefter 3.877.243 kr., heraf finansielle aktiver 61.038 kr.( likvide beholdninger). Gæld i virksomheden:620.007 kr.

Aktiver uden for virksomheden:

 

1999

2000

2001

Stuehus

0

1.600.000

1.300.000

Biler

169.065

143.000

122.149

Tilgodehavender

39.463

23.034

23.963

Værdipapirer

977.821

874.053

574.775

Likvide beholdninger

1.123.779

156.110

121.641

Af den dagældende stk. 4 i pensionsbeskatningslovens § 15A fremgår, at en persons erhvervsmæssige virksomhed anses for i væsentligt omfang at have bestået i finansiel virksomhed, jf. stk. 3, hvis mindst 25 pct. af indtægterne fra den erhvervsmæssige virksomhed opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår stammer fra sådan aktivitet, eller hvis handelsværdien af virksomhedens udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår udgør mindst 25 pct. af handelsværdien af virksomhedens samlede aktiver.

Virksomhedens samlede aktiver i regnskabsårene 1999, 2000 og 2001 udgør 12.173.484 kr. (4.691.145+ 3.605.096+3.877.243 kr.). Heraf var 1.701.359 kr. (1.502.579 + 137.742 + 61.038 kr.) likvide beholdninger. I de pågældende 3 indkomstår udgjorde de likvide beholdninger (kontanter) således i gennemsnit 13,9 pct. af de samlede aktiver ((1.701.359/12.173.484) x 100). På overdragelsestidspunktet udgjorde de finansielle aktiver ligeledes under 25 pct. af de samlede aktiver.

Der er heller ikke tale om, at mindst 25 pct. af indtægterne fra den erhvervsmæssige virksomhed opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår stammer fra finansiel aktivitet.

Styrelsen finder derfor ikke, at A's erhvervsmæssige virksomhed i væsentligt omfang har bestået i finansiel virksomhed, jf. pensionsbeskatningslovens § 15A, stk. 3 og 4.

Det forudsættes, at spørgeren og dennes rådgiver udfylder erklæring i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 8, jf. § 14 i bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger (blanket nr. 02.032 eller 02.033). Det forudsættes endvidere, at de øvrige betingelser for at kunne få fradrag efter pensionsbeskatningslovens § 15 A er opfyldt. De øvrige betingelser for at få fradrag fremgår af blanketten.

Ligningsrådet tiltrådte indstillingen.