Dokumentets dato
04 jan 1999
Cirkulærets nummer
1999-01
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990000409-regl

1. I henhold til afskrivningslovens § 25, stk. 3, 3. pkt., skal afskrivning på ejendomme med hjemfaldsforpligtelse eller anden forpligtelse af lignende art, der er omfattet af afskrivningslovens § 25, stk. 3, 1. pkt., ske efter en progressivt stigende skala fastsat af Ligningsrådet.

Ligningsrådet har i tabellen i bilag 1 til denne anvisning fastsat en sådan skala.

2. Vejledning i beregning af den årlige afskrivningFørst foretages en beløbsmæssig opgørelse af hjemfaldsbyrden. Dette sker ved, at ejerens faktiske erhvervelsessum (købesum tillagt evt. byggesum) nedsættes med det beløb, der tilbagebetales ved hjemfald, ligesom der foretages fradrag for beløb, der er afskrevet efter de tidligere regler om ekstraordinære afskrivninger, samt for anskaffelsessummer for installationer, der afskrives særskilt.

Dernæst opgøres antallet af år fra anskaffelsestidspunktet til hjemfaldstidspunktet.

Hjemfaldsbyrden multipliceres herefter med den faktor i tabellens kolonne d, som står ud for det tal i kolonne c, der angiver antallet af år fra anskaffelsestidspunktet til hjemfaldstidspunktet. Herved beregnes den korrigerede hjemfaldsbyrde.

Derpå opgøres antallet af år fra henholdsvis indkomstårets begyndelse og indkomstårets afslutning til hjemfaldstidspunktet.

Det beløb, der kan afskrives pr. 10.000 kr. korrigeret hjemfaldsbyrde, kan herefter aflæses i kolonne b mellem de to tal i kolonne a, der angiver antallet af år fra henholdsvis indkomstårets begyndelse og indkomstårets afslutning til hjemfaldstidspunktet.

Eksempel:

En ejendom er anskaffet i 1972 for 2.000.000 kr. Hjemfaldstidspunktet er år 2052. Der er afskrevet 50.000 kr. som ekstraordinære afskrivninger. I anskaffelsessummen indgår installationer for 100.000 kr., der er afskrevet særskilt.

Afskrivningen for indkomståret 1999 beregnes således:

Hjemfaldsbyrdens størrelse:
2.000.000 kr. - 50.000 kr. - 100.000 kr. = 1.850.000 kr.

Antal år fra ejendommens anskaffelse til hjemfaldstidspunktet: 80.
Multiplikationsfaktor: 1,045.

Den korrigerede hjemfaldsbyrde beregnes til:
1,045 x 1.850.000 kr. = 1.933.250 kr.

Antallet af år fra henholdvis indkomstårets begyndelse og indkomstårets afslutning til hjemfaldstidspunktet er 53 og 52.

Når antallet af år til hjemfaldstidspunktet er 53-52, kan der pr. 10.000 kr. korrigeret hjemfaldsbyrde afskrives 50 kr.

Den samlede afskrivning for indkomståret 1999 kan herefter beregnes til:

1.933.250 kr. x 50 kr. = 9.666 kr.
10.000 kr.

3. IkrafttrædenCirkulæret har virkning fra og med indkomståret 1999.


Frantz Howitz
/Kim Lohse