Skatteforvaltningen kan bestemme, at der i en periode på 6 måneder ikke må foretages dispositioner over konti og depoter i tilfælde, hvor konto- eller depotføreren ikke har sikker viden om indehaverens identitet, før indehaveren har identificeret sig over for konto- eller depotfører. Ved konti eller depoter, hvor man ikke har sikker viden om indehaverens identitet, vil i denne vejledning blive benævnt som en uidentificeret konto eller depot.

Hvis indehaveren ikke er identificeret i de nævnte 6 måneder, kan kontoen og depotet spærres i yderligere 6 måneder, hvorefter Skatteforvaltningen efter forudgående varsling i Statstidende med 12 måneders frist kan inddrage indeståender og aktiver.

Reglerne fremgår af skatteindberetningslovens § 53. Reglerne fremgik tidligere af skattekontrollovens § 8 J, stk. 5. Der er tale om en videreførelse af de tidligere regler, men bestemmelsen er udvidet til at omfatte mulighed for inddragelse af depoter. Desuden er der sket en forkortelse af spærringsperioden.

I spærringsperioden kan der ikke ske hævning på kontoen, og der kan ikke foretages salg eller andre dispositioner vedrørende aktiverne på depotet. Der henvises til afsnit 5.

Det er de til depotet hørende aktiver, der skal anses for inddraget af Skatteforvaltningen. Aktiverne kan inddrages efter Skatteforvaltningens nærmere bestemmelse. Der henvises til afsnit 7.

Hvis en konto- eller depotindehaver identificerer sig i spærringsperioden og kontoen eller depotet frigives, er der pligt til at indberette renter, indestående, beholdninger udbytter mv.  for indeværende år og de to foregående år for den identificerede indehaver. I de systemer, hvor det er muligt at indberette i en længere periode tilbage, indberettes for indeværende år og de tre foregående år. Indberetningspligten følger af bestemmelserne i skatteindberetningsloven § 12, § 16 og § 17 m.fl. Der er desuden pligt til at underrette den konto- eller depotindehaver, som indberetningen vedrører. Det følger af bestemmelserne i skatteindberetningslovens § 23.