Dato for udgivelse
08 Feb 2007 15:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Dec 2006 13:09
SKM-nummer
SKM2007.119.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-025568
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktier, næring, "afsmitning"
Resumé

Skatterådet har tiltrådt, at et selskab, ikke er næringsskattepligtig ved salg af aktier efter aktieavancebeskatningslovens § 17, da aktiebeholdningen i det væsentlige stammer fra et virksomhedssalg. Selskabets køb af en mindre aktiepost i et børsmæglerselskab, der varetager kapitalforvaltning for selskabet, og direktørens deltagelse i fondsbørsmæglerselskabet som medlem af bestyrelsen kan ikke bevirke næringsbeskatning ved afsmitning.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 17

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 S.G.8.1.1.

Et selskab spurgte Skatterådet om følgende:

  1. Medfører dir. AA's bestyrelsespost i X A/S, at Y A/S og M A/S bliver næringsskattepligtig med hensyn til værdipapirer (i særdeleshed for så vidt angår aktier)?
  2. Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, vil X A/S's eventuelle erhvervelse af "børsmæglerselskab A/S" medføre, at Y A/S, der indirekte vil komme til at eje 7,1 % af børsmæglerselskabet, blive næringsskattepligtig med hensyn til aktier?
  3. Hvis spørgsmål 2 besvares bekræftende, vil næringsskattepligten da tillige omfatte M A/S?
  4. Hvis spørgsmål 1 og 2 besvares benægtende, vil AA's eventuelle medlemskab af bestyrelsen i "børsmæglerselskab A/S" medføre, at Y A/S bliver næringsskattepligtig med hensyn til værdipapirer?
  5. Hvis spørgsmål 4 besvares bekræftende, vil Y A/S's næringsskattepligt have en afsmittende effekt således, at M A/S tillige bliver omfattet af næringsskattepligten?

Svar

  1. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.
  2. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.
  3. Bortfalder, se besvarelsen til spørgsmål 1.
  4. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.
  5. Bortfalder, se besvarelsen til spørgsmål 4.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Der ønskes bindende svar på foranledning af dir. AA i forbindelse med, at AA overvejer at bestride en bestyrelsespost i "børsmæglerselskab A/S".

Y A/S

Y A/S og M A/S er udspaltet af det oprindelige AA Holding A/S, der stiftedes i 1986, og ejede fra stiftelsen og indtil efteråret 1999 alle aktier i det daværende BB A/S. I løbet af 1999  blev BB A/S børsnoteret.

Det oprindelige AA A/S blev i august 2000 spaltet i to selskaber, M A/S og Y A/S. De aktier i BB A/S, der var i behold efter børsnoteringen, samt alle øvrige aktiver og passiver blev fordelt til de to udspaltede selskaber. Spaltningen blev gennemført som en skattefri spaltning.

I december 2000 blev det daværende BB A/S fusioneret med  K A/S som det fortsættende selskab. Herefter blev K A/S i foråret 2002 opkøbt af W-selskab. Aktionærerne i K A/S  blev i foråret 2002 opkøbt af W-selskab. Aktionærerne i K A/S blev berigtiget med aktier i W-selskab.

Med udgangspunkt i årsrapporten 2004 og  2005 oplyser rådgiver følgende om selskabets regnskabsmæssige og skattemæssige forhold:

 Y A/S

Kr.                    2004/    2005

Resultatet før skat

               19.414.511/   189.014.767

Årets resultat

               16.192.566/   179.221.767

Aktiver i alt.

             950.146.672/ 1.257.359.609

Egenkapital

             917.398.167/ 1.127.668.107

Skattepligtig indkomst

             948.446.641/ 

Børsnoterede aktier

(Heraf W selskab aktier,73.302.531)

                             

             179.512.822/  747.366.389

Unoterede aktier

               81.844.908/    45.087.499

Obligationer

             205.808.420/   240.139.904

Skattepligtig indkomst.

              13.328.947/       

Tab på aktier

              81.031.994/      69.936.574

AA

Efter at have fratrådt sin ansættelse i W-selskab deltager AA efter det oplyste i en del bestyrelsesarbejde. Y A/S har erhvervet 7,1 % af aktierne i det børsnoterede selskab, X A/S, der gennem sit svenske datterselskab, forvalter pensionsopsparing. AA er forholdsvis nytiltrådt medlem af bestyrelsen i X A/S men deltager udover denne post ikke i bestyrelsesarbejde i selskaber med berøring til det finansielle marked.

AA ejer 50 % af aktierne  i hvert af selskaberne Y A/S og Y A/S, samt en del aktier i W-selskab, men har herudover ingen væsentlig formue.

Det er endvidere oplyst, at AA ikke er bank eller fondsmægleruddannet og har ingen professionel baggrund indenfor den finansielle sektor. AA er uddannet ingeniør og har det meste af sin karriere været beskæftiget indenfor X-branchen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Rådgiver har ikke haft bemærkninger til sagsfremstillingen.

SKATs indstilling og begrundelse

Forinden der tages stilling til besvarelsen af de stillede spørgsmål må det klarlægges, om det omhandlede selskab under de nuværende forhold kan anses som et næringsdrivende selskab.

Anskaffelse og forvaltning af aktier

Y A/S er udspaltet af et holdingselskab og har ikke efter det oplyste handlet aktier af betydning for næringsvirksomhed.

Selskabets beholdning af aktier fremkommer efter det oplyste ved, at selskabet ejede BB A/S, før dette selskab i 1999 blev børsintroduceret. 

Ved nævnte børsintroduktion blev selskabet tilført likvide midler, der blev investeret i børsnoterede aktier.

I december 2000 blev BB A/S fusioneret med K A/S.

I 2002 foretog W-selskab køb af K A/S-delen, hvorved Y A/S modtog aktier i W- selskab som betaling.

Aktierne i W-selskab er i det væsentlige solgt pr. 31.12.2005 og salgsprovenuet er reinvesteret i andre børsnoterede aktier.

Beholdningen af aktier stammer i det væsentlige fra salget af W-selskab aktier og er efter det oplyste en omplacering af aktiebeholdningen, og ikke en erhvervelse med henblik på videresalg. Selskabet har således ikke som sin erklærede næringsvej, at handle med aktier.

Da Y A/S ikke driver bank- eller vekselerer virksomhed, er der ikke formodning for at beholdningen af aktier er næringsaktier. Det er herefter af afgørende betydning hvilken aktivitet selskabet udviser på området for handel med aktier. Jf. LV 2006-III, afsnit S.G.8.1.1

Selskabets forventede omsætningshastighed vedr. aktiebeholdningen er oplyst til at afhænge af den gældende markedssituation, men at handlernes antal og størrelsesordenen heraf forventes at være i overensstemmelse med  "en rimelig konservativ investeringsstrategi". Denne strategi understøttes af, at selskabets egenkapital er betydelig, og at det ikke ses, at der handles for lånte midler.

Professionel indsats

Med hensyn til den faglige indsigt, jfr det ovenfor oplyste om AAs virke, er der ikke tilført selskabet den fornødne professionelle ekspertise ved AA's ledelse af selskabet, ligesom der ikke foreligger oplysninger om ansatte med professionelt kendskab til aktiehandel. Varetagelse af kapitalforvaltningen sker igennem forskellige finansielle institutter som f.eks Nordea Bank m.fl.

Når henses til måden for aktiernes anskaffelse, selskabets forventede forholdelse med aktiebeholdningen  og den manglende professionelle indsigt, er selskabet efter SKAT, Hovedcenterets opfattelse ikke næringsdrivende.                                 

Afsmitning

Y A/S's medejerskab af X A/S rejser spørgsmål om der kan ske afsmitning fra dette selskab til Y A/S, såfremt X A/S næringsbeskattes. I øvrigt er det oplyst, at X-A/S har til hensigt at opkøbe "...børsmæglerselskab A/S", hvori, i givet fald, AA skal indtræde i bestyrelsen.

Det er oplyst, at selskabets kapitalforvaltning varetages af en flerhed af  finansielle selskaber, hvorfor ejerandelen i X A/S ikke har nogen væsentlig betydning for afsmitning til Y A/S. Det er ikke oplyst, at der skal handles aktier eller værdipapirer selskaberne imellem.

I øvrigt fordrer afsmitning ved overdragelse aktier, at der foreligger vederlagsnæring, jf. SKM2002.473.LR. For aktiers vedkommende er vederlagsnæring af skaffet,  idet disse aktier behandles efter de øvrige regler i aktieavancebeskatningslove, jfr bemærkninger til lovforslag til Aktieavancebeskatningsloven, lbk. Nr. 835 af 29.8.2005,  § 17.                                                                          

Et afsmitningssynspunkt skal alene støttes på Y A/S,s relationer til fondsbørsmæglerselskabet. Det ejerforhold, at Y A/S ejer 7,1 % af kapitalen  i X A/S og AAs position som medlem af bestyrelsen er ikke tilstrækkeligt til, at danne grundlag for at selskabet kan opnå øget kendskab til markedet for aktier. Inddragelse af interessefællesskabet og AAs virke som medlem af selskabets bestyrelse, kan således ikke forårsage afsmitning til næring ved selskabets handel med aktier. Der foreligger ikke afsmitning ved handel aktier, jf. SKM2002.473.LR.      

Med hensyn til værdipapirer og fordringer, der er omfattet af  kursgevinstloven, kan et afsmitningssynpunkt heller ikke gøres gældende, jf. tilsvarende grunde som ovenfor anført.

Der foreligger ikke næringsbeskatning for Y A/S  vedr. aktier og fordringer.

Skat, Hovedcentret indstiller, at der til spørgsmål 1 , 2 og 4 svares nej, se sagsfremstilling og begrundelse, og  at der til spørgsmål 3 og 5 svares: Bortfalder.

Skatterådet tiltrådte indstillingen.