Dato for udgivelse
21 Jan 2003 13:30
SKM-nummer
SKM2003.25.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/03-4748-00044
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Pensionsbeskatningsloven § 15 A, ophørspension, selvstændig erhvervsvirksomhed, 10 sammenhængende år, afbrydelse af selvstændig erhvervsvirksomhed
Resumé

I den bindende forhåndsbesked blev der spurgt, om der kunne indbetales til en ophørspension efter pensionsbeskatningsloven § 15 A, når der var drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i en periode på mere end 30 år med en kortvarig afbrydelse på ca, 3 år. Ligningsrådet lagde til grund, at der ikke kunne indbetales til en ophørspension efter pensionsbeskatningsloven § 15 A , da spørger ikke havde været selvstændig erhvervsdrivende i en periode på mindst 10 sammenhængende år forud for det indkomstår, hvor pensionsordningen skulle oprettes.

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 15 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2001 A.C.1.1.6
Redaktionelle noter

Senere instans: SKM2003.518.LSR.

Spørgsmål

Kan A indbetale til en ophørspension efter pensionsbeskatningsloven § 15 A, når A har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i en periode på mere end 30 år med en kortvarig afbrydelse på ca. 3 år ?

Svar

Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A har siden 1971 drevet selvstændig virksomhed som VVS-installatør, ved firmaerne "B ApS" og "C ApS". Selskaberne har været 100 % ejet af A.

A har udlejet lokaler til såvel sin virksomhed, som til private lejere på adressen X.

På grund af større tab i 1995 gik selskabet "B ApS" konkurs og selskabet "C ApS" blev solgt. Salget medførte en skattemæssig gevinst på ca. kr. 210.000, hvoraf der blev svaret skat. Efterfølgende modtog A dagpenge fra sin forsikring ASA i forbindelse med ophøret af virksomhederne.

De nye ejere omdøbte "C ApS" til "D ApS". Selskabet fortsatte på A's erhvervsejendom, hvor de nye ejere lejede sig ind. De nye ejere var ikke i stand til at erlægge hele købesummen for anparterne. Selskabet gik dårligt, og ejerne kunne ikke betale husleje. Over tid opbyggede de nye ejere en gæld til A på omkring kr. 225.000.

A købte værktøj mv. tilbage i oktober 1997. "D ApS " gik konkurs i 1998.For at begrænse sit tab besluttede A at starte VVS virksomhed igen i november 1998, da han stadig ejede bygninger og materiellet.

Det nye firma "E ApS", fungerer i dag tilfredsstillende, men skal afhændes inden for en årrække, da A skal på pension. Et evt. provenu fra salget påtænkes anvendt til køb af fradragsberettiget pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningsloven § 15 A.

Det er spørgers opfattelse, at der i følge ordlyden til pensionsbeskatningsloven § 15 A, stk. 2, ikke stilles krav om, at der er tale om en 10-årig sammenhængende periode, hvorefter A kan anvende ordningen for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende, idet A har drevet virksomhed i mere end 30 år med en kortvarig afbrydelse på ca. 3 år.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Efter de almindelige regler skal fradragsretten for større kapitalindskud til pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensionsordninger fordeles over en periode på 10 år. Det er endvidere ikke muligt at nyoprette en ratepensionsordning efter det fyldt 60. år efter de almindelige regler. I pensionsbeskatningsloven § 15 A er indsat et regelsæt, der medfører, at de pågældende regler ikke skal gælde for pensionsordninger oprettet af tidligere selvstændigt erhvervsdrivende. Der er således fuld fradragsret allerede i indbetalingsåret, og det er muligt at oprette ratepensionsordninger, selv om man er fyldt 60 år. Endvidere er det muligt at aftale, at sidste rate skal udbetales efter, at man er fyldt 85 år. Personer, der er fyldt 55 år og har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed typisk i form af personlig ejet virksomhed, er omfattet af lovbestemmelsen. Loven trådte i kraft 1. januar 2001, jf. Ligningsvejledningen Alm. del, afsnit A.C.1.1.6.

Det er en betingelse, for at oprette de omhandlende pensionsordninger, at personen har drevet selvstændig virksomhed (herunder som medarbejdende ægtefælle) eller virksomhed i aktie - eller anpartsselskabsform, hvor personen har være hovedaktionær. Virksomheden skal være drevet i en periode på mindst 10 år forud for det indkomstår, hvor ordningen oprettes. Der stilles ikke krav om, at det skal have drejet sig om samme virksomhed i hele 10 års perioden. Kravet om en periode på mindst 10 år vil være opfyldt også i tilfælde af, at den pågældende f.eks. først har drevet selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i form af et personligt drevet virksomhed i 6 år og derpå har været hovedaktionær i 4 år jf. Ligningsvejledningen Alm. del, afsnit A.C.1.1.6.

I lovforslagets specielle bemærkningerne til § 1, stk. 2, fremgår det endvidere, at 10-års perioden ikke afbrydes ved virksomhedsskift, hvis der drives virksomhed både ved indkomstårets begyndelse og ved dets slutning. Det er herefter styrelsens opfattelse, at perioden på 10 år skal være en sammenhængende periode på 10 år forud for oprettelse af pensionsordningen. Dog accepteres en afbrydelse i løbet af et indkomstår i forbindelse med et virksomhedsskift, når blot der i øvrigt drives virksomhed ved indkomstårets begyndelse og ved dets afslutning.

Endvidere er det styrelsens opfattelse, at en afbrydelse af perioden grundet f.eks et virksomhedskift, hvor der ikke drives virksomhed både ved indkomstårets begyndelse og ved dets slutning, eller almindeligt ophør af den selvstændige virksomhed vil medføre, at pensionsbeskatningsloven § 15 A, ikke kan finde anvendelse.

Styrelsen indstiller, at spørger ikke kan indbetale til en ophørspension i medfør af pensionsbeskatningsloven § 15 A, da spørger ikke har været selvstændigt erhvervsdrivende i en periode på mindst 10 sammenhængende år forud for det indkomstår, hvor pensionsordningen oprettes.

Ligningsrådet tiltræder Told- og Skattestyrelsens indstilling.