Dato for udgivelse
21 Jan 2003 10:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28. november 2002
SKM-nummer
SKM2003.23.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
5. afdeling, BS 5-4755/2000
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Inddrivelse
Emneord
Erstatningsansvar, tilsyn, betalingsstandsning, advokat, A-skat
Resumé

En virksomhed trådte i betalingsstandsning den 25. marts 1997. Formålet var at oparbejde et overskud, således at der kunne gennemføres en rekonstruktion. Fra juli måned og frem var driften af virksomheden underskudsgivende. Advokaten blev derfor erstatningsansvarlig for virksomhedens manglende betaling af A-skatter for september og oktober 1997 indtil konkursdekret blev afsagt den 3. november 1997.

Reference(r)

Dansk rets almindelige erstatningsregler
Konkursloven § 16 d

Henvisning

Inddrivelsesvejledning E.2.5.1

Henvisning

 

Odense Byrets dom
af 28. november 2002
5. afdeling, BS 5-4755/2000

Parter

Skatteministeriet Told- og Skattestyrelsen
(Kammeradvokaten)

mod

Advokat A
(advokat Søren Lundsgaard)

Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte, advokat A, i sin egenskab af tilsyn for Gartneriet H1 ved B under betalingsstandsning er erstatningsansvarlig over for sagsøgeren, Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, i anledning af virksomhedens manglende betaling af A-skat i betalingsstandsningsperioden.

Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at betale 90.444,64 kr. med sædvanlig procesrente fra den 17. maj 2000.

Påstanden fremkommer således:

A-skat m.v. september 1997

94.256,00 kr.

A-skat m.v. oktober 1997

  72.591,00 kr.

 

166.847,00 kr.

modregnet 8. jan. 1998 neg. momstilsvar

  65.673.00 kr.

 

101.174,00 kr.

modtaget dividende

10.729.36 kr.

 

90.444,64 kr.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagens oplysninger

Den 25. marts 1997 anmeldte Gartneriet H1 ved B betalingsstandsning til skifteretten i Odense, der samme dag beskikkede sagsøgte som tilsynsførende under betalingsstandsningen.

Sagsøgte udfærdigede samme dag en intern instruks til virksomheden, hvoraf bl.a. fremgik følgende:

"...

§ 1

Formål

Formålet med betalingsstandsningen er at fastfryse situationen, således at kreditorernes indbyrdes retsstilling ikke forrykkes. Ligeledes er det af væsentlig betydning, at de eksisterende gamle kreditorer ikke betales, samt at al ny gæld betales kontant. Det er under betalingsstandsningen virksomhedens pligt at sørge for, at aktivernes værdi ikke forringes ud fra en total vurdering af situationen.

§ 2

Betalinger

  1. Privilegerede, eksempelvis lønmodtagere, herunder løbende optjente feriepenge, skal søges betalt som normalt til forfaldstid, men ikke gammel A-skat, ligesom betalinger, der er nødvendige til virksomhedens fortsatte drift i betalingsstandsningsperioden, skal betales til de normale forfaldsterminer, herunder eksempelvis forsikringspræmier. Udover betaling af lønninger skal der i hvert enkelt tilfælde rettes henvendelse til tilsynet med henblik på godkendelse af betaling af disse løbende ydelser.

...

§ 5

Moms og skat

Moms for betalingsstandsningsperioden skal betales til forfaldstid.

Kildeskat for løn udbetalt efter betalingsstandsningen skal indeholdes og betales samtidig med lønnens udbetaling, idet indbetaling sker til den stedlige Told- og Skatteregion. Kopi af lønudbetaling samt kopi af afregning af samtidig indeholdt A-skat skal tilstilles det beskikkede tilsyn eller efter tilsynets nærmere bestemmelse fremsendes til den af tilsynet antagne revisor senest 3 hverdage efter forfaldsdagen.

...

§ 7

Regnskabsmæssige kontrol

Den regnskabs- og revisionsmæssige kontrol varetages udover nærværende instruks samt tilsynets individuelle instrukser af

Revisionsfirma:...

hvis instrukser om bogføring, varelagerkontrol og optælling prompte skal overholdes.

Specielt er det med ovennævnte revisor aftalt, at denne efter aftale med tilsynet forpligter sig til at foretage et uanmeldt kontrolbesøg på virksomheden indenfor betalingsstandsningsperioden, ligesom revisor påser, at der udarbejdes A-skatteredegørelser, samt at A-skatten for betalingsstandsningsperioden indbetales til de normale forfaldstidspunkter. Tilsvarende gælder for så vidt angår momsangivelser. Tilsynet sørger for, at revisor indenfor betalingsstandsningens 3 måneder foretager mindst et uanmodet kontrolbesøg hos skyldneren samt i øvrigt kontrollerer, at der indberettes og afregnes A-skat til den stedlige Told- og Skatteregion.

..."

Af en sagsøgte udfærdiget intern instruks af samme dato vedr. bogholderi og regnskab fremgik bl.a. følgende:

"...

2.3.0

Der udskrives ved hver månedsafslutning balance og kontokort.

 

2.3.1

Bogholderiet stemmes af hver måned. Der foretages skriftlig afstemning eller specifikation af alle relevante konti.

 

2.3.2.  

Senest den 15. i den efterfølgende måned sendes kopi af det under 2.3.0 og 2.3.1 nævnte materiale til revisor med kopi af seneste kvittering for betalt bruttoskat, A-skat og moms.

 

..."

Den 7. april 1997 udsendte sagsøgte cirkulæreskrivelse nr. 1, hvoraf fremgik, at årsagen til betalingsstandsningen bl.a. var, at salget af grønne planter var svigtet i de forudgående år på grund af stærk konkurrence fra hollandske gartnerier, samt at B i 1996 havde solgt et gartneri til en medarbejder, som kort tid efter anmeldte betalingsstandsning, hvorved B led et tab på ca. 2 mio. kr. Sagsøgte oplyste endvidere i cirkulæreskrivelsen, at formålet med betalingsstandsningen var at oparbejde et overskud, som bevirkede, at der kunne gennemføres en eller anden form for rekonstruktion, således at B kunne fortsætte sin virksomhed.

Af en vedlagt status pr. 25. marts 1997 fremgik, at ejendommen, hvorfra gartneriet blev drevet, af en ejendomsmægler var vurderet til ca. 12. mio. kr. ved salg som igangværende virksomhed, men at ejendommen var overbehæftet. Et plantevarelager, som var vurderet ved normal fortsat drift til 2.253.500 kr., ville i tilfælde af hurtigt salg kunne indbringe ca. 700.000 kr. De ubehæftede aktiver var med fradrag af krav til forlods dækning samlet opgjort til 2.428.522 kr., mens de samlede dividendetagende kreditorer var opgjort til 12.477.209 kr., hvorfor en udlodning på dette tidspunkt ville give en dividende på 19,464%.

Der blev afholdt kreditormøde den 22. april 1997 i skifteretten. Af udskriften af skiftebogen fremgik, at sagsøgte var mødt ved advokatfuldmægtig MA, der bl.a. oplyste følgende:

... produktionen er omlagt fra grønne planter til blomstrende, og man har søgt en mere sikker afsætning. Siden 25/3 1997 er der solgt varer for 816.000 kr. Indtil maj forventes yderligere 500.000 kr. I de næste 3 måneder forventer man salg for hhv. 1,8 mill. kr., 1,8 mill. kr. og 1,1 mill. kr.

Der er i virksomheden ansat 11 samt 5 skoleelever og 1kontormedarbejder, foruden B selv...

Skifteretten forlængede betalingsstandsningen til 26. maj 1997. Af sagsøgtes cirkulæreskrivelse nr. 2 af 28. april 1997 fremgik bl.a. følgende:

...Betalingsstandsningen er udsat, således at B i samarbejde med konsulent NH fra DEG, kan foranledige produktionsplaner for indeværende år færdiggjort.

Ligeledes arbejdes der på udfærdigelse af budget vedrørende den resterende del af 1997, således at der kan udfærdiges forslag til betaling af løbende ydelser vedrørende de pantefordringer, som vedrører gartneriet H1.

Ved skrivelse af 7. maj 1997 anmodede sagsøgte Den Danske Bank A/S om at oprette en separat klientkonto, der skulle spærres til sikkerhed for SID, Gartnernes fagforening. I skrivelsen anførtes følgende:

... Beløbet indestående på spærret separat kl.kt. indestår som sikkerhed for de ansatte hos Gartneriet G1 v/B under betalingsstandsning til enhver tid først forfaldne vederlag, jvf. konkurslovens § 16 b.

Beløbet, der skal indbetales på spærret separat kl.kt., andrager kr. 106.571,50 og bedes venligst overført fra separat kl.kt. .....

Ved skrivelse af samme dato til SID, Gartnernes fagforening bekræftede Den Danske Bank A/S, at der var oprettet en konto med indestående 106.571,50 kr., der var spærret til sikkerhed for de ansattes til enhver tid først forfaldne vederlag jf. konkurslovens § 16 b, og at beløb fra kontoen alene kunne frigives med SIDs accept.

Af udskift af skiftebogen af 26. maj 1997 fremgår, at sagsøgte ved advokatfuldmægtig MA under skifteretsmødet redegjorde for sagen, og herunder bl.a. oplyste, at budgettet for maj manglede 300.000 kr., som sagtens kunne nås i den kommende uge. Skifteretten forlængede betalingsstandsningen til den 25. august 1997.

Af udskift af skiftebogen af 29. maj 1997 fremgår, at skifteretten traf beslutning om, at der i medfør af konkurslovens §16 a, stk. 2 skulle oprettes en spærret konto i et pengeinstitut, hvorpå der hver måned skulle indsættes 96.650 kr. til dækning af fremtidige ydelser til panthavere.

Den 25. august 1997 blev der afholdt møde i skifteretten, hvor betalingsstandsningen blev forlænget til den 30. september 1997. Af udskriften fremgår, at sagsøgte ved advokatfuldmægtig MA med hensyn til budgettallene i forhold til den faktisk omsætning oplyste følgende:

"...

 

budget 

  faktisk    

 

                                                              

Maj

1.748.000

   

1.704.000

   

Udgifterne holder

       

juni

1.351.000

 

1.350.000

   

Udgifterne holder, bortset fra indkøb af planter for 100.000 kr. til august

       

juli

748.000

 

347.000

   

udgifterne holder. ca. 50% manglende omsætning.

       

august

511.000

 

387.000

   

til d.d. plus 75.000 på kontrakt, indgår i denne uge, plus 50.000 løbende indtægt. Udgiften holder og man regner med at nå den budgetterede omsætning

For så vidt angik likviditeten oplyste advokatfuldmægtig MA følgende:

april

294.000 kr.

maj

817.000 kr.

juni

948.000 kr.

juli

813.000 kr.

august indtil i dag

430.000 kr.

hvoraf 303.000 er bundet i sikkerheder ...

Af skiftebogen fremgår endvidere bl.a. følgende:

B venter at kunne indhente 2-300.000 kr. i september, såfremt temperaturen falder.

NH oplyste, at varelageret ser godt ud, der er ingen driftsmæssige problemer. Nedgangen skyldes hedebølgen og da vejret har været det samme over hele Europa, har man ikke kunnet eksportere sig ud af problemerne...

Af skiftebogen af 29. september 1997 fremgår bl.a. følgende:

Mødt var:

B,
tilsynsførende, advokat A,
advokatfuldmægtig MA,
ToldSkat ved JV,
for Shell, GM,
NH, Konsulent,
CH for Sparekassen,
for B.R.F., advokat MM.

Fuldmægtig MA gennemgik sagen og fremlagde bilag til september balance.

Efter overvejelse med tilsynet har man ikke nedsat priserne, men solgt hvad der var tilstrækkeligt. Den budgetterede omsætning er ikke nået. Priserne er nu igen nået et rimeligt niveau. Man forventer salgsomkostningerne lavere end budgetteret. Det bemærkes vedrørende bilagene, at bogføringen ikke er færdig.

Likviditeten er stram og følges nøje af tilsynsførende. Massekreditorerne kan betales. I de kommende 14 dage er likviditetsbehovet ikke stort.

B har fået tilbudt en kontrakt, der vil kunne dække et "hul" i budgettet. Varerne skal leveres i januar. Man regner med at kunne indhente ca. 50% af, hvad man mangler fra juni måned ved salg af planter, som ikke er med i budgettet. Der er tale om en gammel produktion, der skulle have været smidt ud.

Der fremlagdes opgørelse over varelager, som blev gennemgået.

Der er p.t. 8 medarbejdere på fuld tid, samt ½ kontormedarbejder og B og dennes hustru.

Der arbejdes på udkast til akkordforslag og på budgetter frem til år 2000. Man forventer akkordforslagsudkast færdig i næste uge. Det vil straks blive forelagt BRF.

NH oplyste, at priserne i september har været meget små. Man har valgt at vente med at afhænde planterne.

Startmængden på persiflora er ikke nået, men kan indhentes.

Man følger prisudviklingen og forventer varerne solgt fornuftigt.

Omsætningstallet er ikke nået, men man har klaret sig likviditetsmæssigt, og planterne er ikke gået til.

JV oplyste, at energiafgiften ca. 111.000 kr. vil blive modregnet i moms. Det drøftedes, hvorvidt A-skat er betalt. B oplyste, at der er betalt ca. 66.000 kr. Revisor har formentlig dobbeltanmeldt. Det oplystes, at personalet er halveret (ca.)

Advokat MM spurgte, hvad man vil gøre, når de 111.000 kr. modregnes, og om der er anden produktion, der ikke er med i budgettet.

B og NH oplyste, at man kan blive nødt til at sælge af varelageret, selv om prisen ikke er nået den forventede højde.

Advokat MM spurgte til udestående fordringer, og det oplystes, at disse stort set er kommet hjem pr. 31.8.

Der forventes et dækningsbidrag på ca. 37% vedrørende den kontrakt, der er tilbudt.

Der stilledes spørgsmål om budgetterede varmeudgifter.

Det oplyste, at man regner med ca. samme udgifter som sidste år.

Det oplystes, at en ændring i varmeveksler-systemet er budgetteret og er under udførelse.

Sparekassen gjorde opmærksom på, at man så snart betalingsstandsningen ophæves vil fremsætte sit krav og spurgte, hvor pengene skulle komme fra. BRF oplyste ikke at ville rykke for betaling hertil.

Advokat A mente, at der skulle en ny långiver til.

B begærede med tilsynets tiltræden en forlængelse af betalingsstandsningen i ca. 1½ måned.

Ingen kreditorer protesterede herimod.

Betalingsstandsningen forlængedes til den 17.11.1997 kl. 10.00

Af sagsøgtes cirkulæreskrivelse nr. 6 af 3. oktober 1997 fremgår bl.a. følgende:

... Betalingsstandsningen er udsat således, at der i den mellemliggende periode arbejdes på udfærdigelse af budgetter frem til år 2000 samt udkast til akkordforslag.

Straks efter udfærdigelsen af udkast til akkordforslag vil tilsynet tage over for at foreligge dette for BRF-kredit, som er den største kreditor.

På nuværende tidspunkt er der allerede taget kontakt til diverse realkreditinstitutioner med henblik på indhentelse af lånetilbud.

I fortsættelse af drøftelse under mødet i Skifteretten den 29. september 1997 kan tilsynet oplyse, at der vedrørende A-skat ikke foreligger restancer, men at der alene var tale om en dobbeltanmeldelse.

Angående den af Skifteretten afsagte kendelse, vedrørende Sparekassen begæring om hensættelse af et beløb til dækning af renter i.h.t. konkurslovens § 16 A, stk. 2, kan oplyses, at Sparekassen ikke har kæret den af Skifteretten afsagte kendelse.

I fortsættelse heraf har Skifteretten meddelt tilladelse til, at de månedlige indbetalinger til terminskontoen herefter kun andrager kr. 62.063,50 og ikke som tidligere kr. 96.650,00.

Endvidere har Skifteretten meddelt tilladelse til, at de allerede indbetalte 2 afdrag á kr. 34.586,00 kan frigives.

 

Af skiftebogen af 30. oktober 1997 fremgår bl.a. følgende:

Tilsynsførende redegjorde for sagen siden sidste møde.

Omsætningen har andraget 125.000 kr. Salgsomkostningerne har været 15.000 kr. Personaleomkostninger har andraget 140.000 kr. Produktionsomkostninger har andraget 50.000 kr. Energiomkostningerne har andraget minus 17.000 kr. Kapacitetsomkostninger 34.000 kr.

Der har været store problemer med afsætningen selv om priserne er sænket ca. 60% i forhold til budgettet. Et generelt problem i branchen.

Der fremlagdes dividendeoverslag, der blev gennemgået, samt udbetalingsbudget.

Der er p.t. ingen likvid beholdning.

Man er for 14 dage siden ophørt at starte nye planter.

Varelageret blev gennemgået - varerne bliver færdige i tiden november-januar.

Der vil være behov for 5 fuldtidsansatte.

Der har været forsøgt udarbejdet akkordforslag, men nu må man alene arbejde på en afvikling.

B har underskrevet salgsfuldmagt.

Varmeveksleren er gået i stykker og skal repareres for 30 - 40.000 kr. Den kan dog fungere i en periode.

BRF har ikke ønsket at betale for el og varme.

Sparekassen har været inde i forhandlinger, men uden at en løsning er opnået.

Et salg med øjeblikkelig virkning er forsøgt, der er endnu ikke svar fra interesserede, der har besigtiget i dag.

En afvikling i konkurs anslåes til at give 8% til kreditorerne forudsat en normal afvikling af planterne.

NH oplyste, at en normal afvikling vil strække sig til udgangen af januar. Den dårligste afvikling er øjeblikkeligt salg.

JV forespurgte om A-skat i september 94.256,-. Det forfaldne massekrav er ikke betalt. 1.3.1998 forfalder 353.682 kr. i moms. Moms for 1.7. og indeværende periode kommer til. Told og Skat henstillede, at B indgav egen konkursbegæring.

Det oplystes, at Bs egen konkursbegæring er medbragt.

NH ville anslå et salg straks til ikke over 500.000 kr.

Såfremt en gartner færdiggør produktionen, vil man regne med 1 mill. kr.

JV fremhævede det alvorlige i, at der er udbetalt løn uden reservation af A-skatter.

Der spurgtes om nogle kreditorer er betalt fuldt ud i betalingsstandsningsperioden og andre ikke. Det oplyste, at el er betalt for at undgå lukning...

JV oplyste, at Told og Skat ville indgive konkursbegæring, såfremt B ikke selv gjorde det.

På skifterettens forespørgsel oplystes, at B ikke har likvid kapital til sikkerhed for konkursen.

Der berammedes et møde til behandling af Told og Skats konkursbegæring til den 3.11.1997 kl. 13.30.

B accepterede ikke at få begæringen forkyndt.

Skifteretten lod betalingsstandsningen fortsætte til den 3.11.1997 kl. 13.30 for at kunne opretholde et tilsyn.

..."

Den 3. november 1997 blev der afsagt konkursdekret over Gartneriet H1 ved B. Af kurators cirkulæreskrivelse af 7. november 1997 fremgår, at baggrunden for konkursen var, at der ikke var likviditet til at betale kreditorgæld opstået under betalingsstandsningen. Ved cirkulæreskrivelse af 3. marts 1998 meddelte kurator, at der ikke ville blive dividende til de simple krav. I følge kurators opgørelse i henhold til konkurslovens § 125, stk. 2 udgjorde konkursboets aktiver kr. 575.625 kr., i hvilket beløb bl.a. indgik varelageret solgt for 238.000 kr. og depot til lønninger 107.000 kr., mens passiverne udgjorde 3.425.000 kr., der var sammensat således: § 93-krav 575.600 kr., § 94-krav 1.200.000 kr. og § 97-krav 1.650.000 kr. Ved skrivelse af 15. november 2000 meddelte kurator, at sagsøgerens § 94 krav, der var anmeldt med 617.235 kr., indstilledes godkendt.

Af kurators endelige boopgørelse fra december 2000 fremgår bl.a. følgende:

... Da der under betalingsstandsningen blev oparbejdet et betydelig underskud, har der af kurator været foretaget undersøgelser og beregninger omkring anlæggelse af sag mod tilsynet med krav om erstatning, hvilket spørgsmål har været forelagt boets kreditorer, der imidlertid ikke har været indstillet på at stille garanti for omkostningerne ved gennemførelse af en retssag mod tilsynet.

Af boopgørelsen fremgår endvidere, at dividenden til § 94-krav, der var opgjort til 1.751.985,71 kr., blev ca. 8,7%.

Der er fremlagt en række regnskaber og balancer for Gartneriet H1. Sagsøgeren har i et støttebilag opsummeret oplysningerne heraf og fra skifteudskrifterne.

Af dette bilag fremgår følgende:

 

Budgetteret omsætning i retsbogsudskrift 
af 22/4 1997

Budget iht retsbogsud-
skrift af
25/8 1997

Faktisk omsætning

Resultat
perioden

Resultat fra 26/3 97 til perioden

Maj 1997

1.800.000

1.748.000     

1.704.000 

                 

                
           

Juni 1997
Saldobalance

1.800.000

1.351.000     

1.350.000 

163.382

968.674

                                  

Juli 1997
saldobalance

1.100.000

748.000     

347.669 

- 381.679

247.670

           

Aug 1997
Saldobalance

 

511.000     

527.087 

- 281.111

- 33.441

           

Sept 1997
Saldobalance

   

185.793 

- 293.275

- 326.716

         

 

Okt. 1997
Saldobalance

   

80.512 

- 255.470

- 582.186

Af en skrivelse af 12. april 1999 fra kurator til sagsøgte fremgår, at kurator havde opgjort et eventuelt erstatningskrav mod sagsøgte, der foreløbigt var opgjort til 889.240 kr. Ved skrivelse af 25. april 2000 til Kammeradvokaten meddelte kurator, at boet kunne tiltræde, at sagsøgeren rejste erstatningskrav direkte mod sagsøgte, og at ingen af de øvrige kreditorer ønskede at anlægge sag mod denne. Det er endvidere oplyst, at Kammeradvokaten den 17. april 2000 havde rejst et erstatningskrav mod sagsøgte på 171.583 kr., og at sagsøgte i skrivelsen anmodedes om sin stillingtagen til erstatningskravet, samt at sagsøgte efter flere rykkere ved skrivelse af 9. august 2000 til Kammeradvokaten fremkom med sine bemærkninger hertil. Sagsøgeren anlagde herefter den 7. november 2000 nærværende sag.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af sagsøgte, B, advokat MA, EH og NH.

Sagsøgte har bl.a. forklaret, at han har været advokat siden 1966. Han har været tilsyn ved adskillige betalingsstandsninger. B var ikke en af hans klienter, men som advokat for fjernvarmeværket kom han i forbindelse med denne, da han fik problemer med betalingen af varmeudgifterne. Formålet med betalingsstandsningen var at oparbejde et overskud, der kunne danne grundlag for en akkord. Plantevarelageret var vurderet til ca. 2,4 mio. kr. under forudsætning af, at driften fortsatte. Advokatfuldmægtig MA blev tilknyttet sagen, og de udarbejdede instrukser til skyldneren og til dennes bogholder. Som tilsyn skulle han tage sig af det juridiske, mens revisoren skulle kontrollere bogføringen og økonomien. B kom på advokatkontoret 3-4 gange om ugen, og han eller MA kom på besøg på gartneriet 3-4 gange om måneden. Revisoren foretog endvidere uanmeldte kontrolbesøg på virksomheden. Det var revisoren, der udarbejdede budgetter for virksomheden. De fik endvidere bistand fra chefkonsulent NH fra Dansk Erhvervsgartnerforening, der kontrollede varelageret og beregnede de budgettal, som revisoren skulle bruge. NH udarbejdede endvidere produktionsplaner. Sagsøgte eller MA kontrollede resultatet og budgettet. Lønnen til de ansatte blev betalt over Multidata på grundlag af bogholderens indberetninger. Revisoren kontrollerede, om A-skatten blev betalt, og når sagsøgte fik resultatopgørelsen fra revisor, kunne han se, at A-skatten var betalt. Han fik en resultatopgørelse fra revisor en gang om måneden. I juli 1997 var der hedebølge med ekstrem hede og tørke, og det medførte store problemer for gartnerierne. Der blev afholdt et møde med revisoren og NH, og de pegede på det store varelager, der kunne sælges senere på året og således kompensere for den manglende omsætning i sommermånederne. I august 1997 opfyldte virksomheden budgettallene igen. I september 1997 blev de klar over, at den budgetterede omsætning ikke ville blive nået, men NH mente, at varelageret nok skulle blive solgt, og at man ikke skulle dumpe priserne. I begyndelsen af oktober blev der afholdt et møde til gennemgang af gartneriets situation, hvor B oplyste, at det ikke gik. De meddelte herefter skifteretten, at betalingsstandsningens formål måtte ændres således, at formålet ville være at afhænde virksomheden. Skifteretten blev endvidere bedt om at beramme et møde med kreditorerne, og det blev fastsat til den 30. oktober 1997. Sommeren 1997 var ekstrem varm og tør, men hvis det havde været et normalt år ville de budgetter, der blev opstillet i starten af betalingsstandsningen, være blevet opfyldt. A-skatten for september skulle være betalt den 10. oktober 1997, og først omkring midten af oktober fik han at vide fra revisor, at A-skatten ikke var betalt.

Vidnet B har bl.a. forklaret, at han havde drevet gartneriet siden 1993. Allerede i 1996 fik han økonomiske problemer på grund af svigtende salg af grønne planter og på grund af tab ved et salg af mindre gartneri til en tidligere medarbejder. Der er store sæsonudsving i gartnerier af den type, som han drev. Den bedste periode er fra marts til juni/ juli. I juli 1997 svigtede salget på grund af den helt ekstreme varme. De fik oparbejdet et stort varelager, der skulle sælges i september/oktober. I september kunne de imidlertid ikke sælge noget, fordi det var alt for varmt. I slutningen af måneden satte de priserne ned, men de kunne alligevel ikke komme af med varelageret. I starten af betalingsstandsningen havde han fået den skriftlige instruks fra sagsøgte, som havde gennemgået den med ham. Han var jævnligt i telefonisk kontakt med advokaten, som også kom på gartneriet hver måned. Revisoren kom jævnligt på uanmeldte besøg og kontrollerede bogføringen. Vidnet opstillede budgetter, og NH gennemgik dem. Med hensyn til afregning af A-skatter lavede de opgørelsen af, hvad der skulle betales og gav besked herom til advokatkontoret. Lønudbetalingen skete gennem Multidata. Da den spærrede konto skulle oprettes, opgjorde de bruttolønnen for de ansatte og beregnede et gennemsnit. Når A-skatten for september 1997 ikke blev betalt, skyldtes det, at der ikke var penge til det.

Vidnet advokat MA har bl.a. forklaret, at hun blev ansat som advokatfuldmægtig hos sagsøgte i november 1995. Hun bistod sagsøgte i den omhandlede betalingsstandsning. Hun fik den månedlige balance fra revisor og gennemgik den. Hun havde endvidere løbende kontakt med B, der kom mindst 2-3 gange om måneden på advokatkontoret. De styrede mange af udbetalingerne, og B havde selv en konto, som han kunne hæve på. Lønningerne blev betalt over Multidata. Bogholderen beregnede A-skatten, og revisoren lavede opgørelsen af denne, og hun kontrollerede det, når hun fik balancen, der var færdig i midten af den følgende måned. Hun kunne se af balancen, hvad der var betalt af A-skat i den pågældende måned, og hvad der skulle betales i den følgende måned. Der var ikke problemer med betaling af A-skatten. Det var SID, der stillede krav om, at der blev oprettet en spærret konto til sikkerhed for løn. Beløbet, der blev indsat på denne konto, svarede til 14 dages bruttoløn, altså inklusiv A-skatter. På skifteretsmødet den 29. september 1997 valgte man at forsætte betalingsstandsningen. Omsætningen i denne måned havde kun været det halve af, hvad der var budgetteret med. Der havde været afholdt et møde med B og NH et par dage før mødet i skifteretten. NH mente ikke, at det var en god ide at sælge ud af varelageret, idet priserne endnu var små. Likviditeten var stram, men de fandt det forsvarligt at fortsætte. Der var en konto med ca. 60.000 kr., og der stod ca. 107.000 kr. på den spærrede konto til løn. Der var stadig et meget stort plantelager, og det forventedes, at der kom gang i salget. Omkring den 3. oktober 1997 begyndte hun at arbejde på et akkordforslag. Den første revisor, de var i kontakt med, kunne ikke udarbejde det nødvendige materiale, hvorfor de måtte skifte til en anden. Den 7., 8. eller 9. oktober var der møde med B, idet det var vanskeligt at få finansieret en akkord. Den 16. oktober 1997 kom B og hans kone op på advokatkontoret, og det blev nu klart, at virksomheden måtte afvikles. Hun ringede skifteretten og bad om et møde snarest, men det kunne først afholdes 14 dage efter. Den 30. oktober 1997 blev hun klar over, at A-skatten for september 1997 ikke var blevet betalt. Budgetterne under betalingsstandsningen blev udarbejdet af B og NH. De første budgetter måtte revideres, idet der ikke var taget højde for "husleje" og de beløb, der skulle indbetales til sikkerhed for lønninger. Det var ikke muligt at udarbejde saldobalance hver uge. De var jævnligt i kontakt med B og vidste, hvordan det gik.

Vidnet EH har bl.a. forklaret, at hun var ansat som bogholder hos B, også under betalingsstandsningen. I den periode var de under administration, idet det hele skulle gå gennem MA. De fik en skriftlig instruks, og de var nærmest dagligt i kontakt med hende, og hun kom også jævnligt på gartneriet. Revisoren kontrollerede bogholderiet og fik hver måned en balance. De indberettede til Multidata, hvilken løn der skulle udbetales. Når A-skatten skulle betale den 10. i den følgende måned, overførte advokaten penge til den konto, hvorfra skatten skulle betales. I forbindelse med oprettelsen af den spærrede konto til lønninger regnede B ud, hvor mange medarbejdere de skulle bruge og derefter bruttolønnen.

Vidnet NH har bl.a. forklaret, at han i 38 år har været ansat i Dansk Erhvervsgartnerforening. Han var sagkyndig bistand for virksomheden og for sagsøgte under betalingsstandsningen. Foråret er traditionelt væksthusgartneriernes bedste periode. 1997 var dårligt for disse gartnerier på grund af vejret, idet det i løbet af sommeren blev meget varmt og tørt. B havde i 1997 omlagt sin produktion, idet han omlagde til flere blomstrende planter. Det er derfor svært at sammenligne 1997 med de foregående år. Vidnet udarbejdede en produktionsplan, der skulle danne grundlag for budgetterne. Produktionsplanerne skulle dække hele året. Han kan ikke huske, hvorfor budgetterne på et tidspunkt måtte nedjusteres. Han aflagde hyppige besøg - mindst en gang om måneden - på gartneriet for at følge udviklingen. Produktionsplanen blev fulgt, men i juli svigtede omsætningen. Det mest fornuftige var at fortsætte, idet afsætningssituation forventedes at blive normal igen, således at man på et tidspunkt igen kunne holde budgetterne. Det blev imidlertid ikke bedre.

Parternes procedure

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at sagsøgte er erstatningsansvarlig for det af sagsøgeren lidte tab. Sagsøgeren har herved anført, at sagsøgte i juli 1997 burde have taget skridt til at bringe betalingsstandsningen til ophør. Sagsøgeren har herved henvist til, at formålet med betalingsstandsningen var at oparbejde et overskud, som ville bevirke, at der kunne gennemføres en eller anden form for rekonstruktion af skyldnerens virksomhed, og dette formål blev først ændret den 30. oktober 1997. Hvis der skulle gennemføres en tvangsakkord, skulle der tjenes omkring 2 mio. kr. Allerede i juli 1997 blev det klart, at omsætningen i skyldnerens virksomhed svigtede afgørende, og rekonstruktionen af virksomheden blev dermed illusorisk. Omsætningen blev kun det halve af den budgetterede omsætning, og resultatet viste en stort underskud for denne måned. Det fortsatte i august, hvor resultatet for hele betalingsstandsningsperioden var et samlet underskud. Sagsøgte burde derfor allerede i juli 1997 have taget skridt til at bringe betalingsstandsningen til ophør. Det må tillægges betydning, at virksomheden var uden væsentlige ubehæftede aktiver, at formålet var at oparbejde et overskud på over 2 mio. kr., at der i juli måned kun var et overskud på ca. 250.000 kr. for hele betalingsstandsningsperioden, samt at omsætningen i de seneste to år var svigtet. Sagsøgte burde endvidere i juli måned have ført et skærpet tilsyn med skyldneren og dennes virksomhed samt sikre sig, at den gæld, der blev stiftet i betalingsstandsningsperioden enten blev betalt eller var sikret ved fornøden dækning, således at kreditorerne ikke led yderligere tab. Endvidere burde sagsøgte have sørget for, at der blev udarbejdet budgetter, der viste, hvor meget virksomheden skulle tjene for at opfylde formålet med betalingsstandsningen. Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at indeståendet på sikringskontoen alene tjente til sikkerhed for virksomhedens ansatte og ikke til A-skatter. I tilfælde af konkurs indgik beløbet i boet og anvendtes til dækning af kreditorerne i konkursordenen, og sagsøgeren har ikke nogen fortrinsstilling. Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at erstatningskravet er dokumenteret ved skyldnerens egne angivelser, som er i overensstemmelse med de fremlagte saldobalancer. Endvidere er kravet godkendt af kurator. Det bestrides endvidere, at sagsøgeren har udvist egen skyld ved ikke at protestere mod en forlængelse af betalingsstandsningen, idet sagsøgte under møderne i skifteretten oplyste, at massekrav blev betalt. Det bestrides endeligt, at sagsøgeren har udvist retsfortabende passivitet. Sagsøgeren har herved henvist til, at boet først den 25. april 2000 opgav at rejse krav mod sagsøgte og tillod, at sagsøgeren anlagde sagen jf. princippet i konkurslovens § 137.

Sagsøgte har til støtte for sin frifindelsespåstand gjort gældende, at han ikke på ansvarspådragende måde har tilsidesat nogen ham påhvilende forpligtelse over for sagsøger med noget relevant tab til følge. Sagsøgte har herved henvist til, at han har udarbejdet udførlige instrukser til skyldneren, dennes bogholder og til revisor og har ført kontrol med, at instrukserne blev fulgt. Han modtog månedlige balancer og førte løbende kontrol med virksomheden. Endvidere er skifteretten og kreditorerne løbende blevet orienteret om udviklingen i virksomheden under betalingsstandsningen, herunder om den svigtende omsætning. Sagsøgte har endvidere bestridt, at han skulle have tilsidesat sine pligter efter konkurslovens §16 d, stk. 2. Sagsøgte har herved bl.a. henvist til, at der ved enhver betalingsstandsning, hvor driften fortsættes, er en fjerntliggende risiko for, at formålet forspildes med deraf følgende tab for kreditorerne. At omsætningen i sommermånederne svigtede skyldtes en usædvanlig dårlig afsætning på grund af ekstrem tørke og hede. Den manglende omsætning gik imidlertid ikke ud over varelageret, det var derfor hans opfattelse, støttet af de vurderinger som konsulent NH afgav, at der kunne kompenseres for den manglende omsætning i sommermånederne ved at sælge det opbyggede varelager senere på året. Likviditeten blev endvidere fulgt nøje, og der var da heller ingen af kreditorerne, der uanset oplysningerne om den svigtende omsætning, protesterede mod en forlængelse af betalingsstandsningen. Da sagsøgte i midten af oktober 1997 blev klar over, at det ikke ville lykkes at vende den negative udvikling, blev det besluttet, at betalingsstandsningens formål skulle ændres, hvilket meddeltes skifteretten. Sagsøgte har derfor opfyldt sine forpligtigelser efter konkurslovens § 16 d, stk. 2. Sagsøgte har endvidere gjort gældende, at han ikke er erstatningsansvarlig for den manglende indbetaling af A-skat for september og oktober 1997. Det må tages i betragtning, at det er skyldneren, der under tilsyn skal foretage indbetaling af A-skat. Denne var betalt for de tidligere måneder, og der var således ikke grund til en særlig kontrol med disse indbetalinger. Først i midten af oktober 1997 stod det klart, at A-skatten for september ikke var betalt, og A-skatten for oktober forfaldt først efter konkursens indtræden, hvorfor det har påhvilet kurator at sørge for denne afregning. Den sikkerhed, der efter konkurslovens § 16 b blev stillet, omfattede de ansattes bruttoløn. Den omstændighed, at kurator ikke har anvendt indeståendet i overensstemmelse med klausuleringen, er sagsøgte ikke ansvarlig for. Sagsøgeren burde have protesteret over for kurator, men har i stedet accepteret, at beløbet indgik i boet. Sagsøgte har endvidere gjort gældende, at sagsøgerens tab alene er baseret på skyldnernes angivelser, og derfor ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. Sagsøgte har endeligt gjort gældende, at sagsøgeren har udvist retsfortabende passivitet. Sagsøgte har herved henvist til, at konkursboet siden umiddelbart efter konkursen har været af den opfattelse, at sagsøgte muligvis har pådraget sig et erstatningsansvar under betalingsstandsningen.

Retten skal udtale

Formålet med Bs betalingsstandsning den 25. marts 1997 var at oparbejde et overskud, således at der kunne gennemføres en eller anden form for rekonstruktion af virksomheden. Efter den udarbejdede status pr. betalingsstandsningsdagen var de dividendetagende kreditorer opgjort til ca. 12,4 mio. kr., og de ubehæftede aktiver var opgjort til ca. 2,4 mio. kr. og bestod i det væsentlige af et plantevarerlager, der under fortsat normal drift for gartneriet var vurderet til ca. 2,2 mio. kr. Der skulle således i betalingsstandsningsperioden optjenes et betydeligt overskud, hvis der skulle gennemføres en tvangsakkord.

I maj og juni 1997 blev den budgetterede omsætning opnået, dog efter en nedjustering af budgettet for juni måned, men i juli 1997 blev den budgetterede omsætning langt fra nået, og i midten af august 1997, hvor månedsbalancen for juli forelå, kunne det konstateres, at resultatet af driften var et underskud på ca. 380.000 kr., og at overskuddet for hele betalingsstandsningsperioden var formindsket fra 968.674 kr. til 247.670 kr. Den negative udvikling fortsatte i august 1997, hvor resultatet for hele betalingsstandsningsperioden var et underskud på 33.411 kr.

Under disse omstændigheder burde sagsøgte i hvert fald i slutningen af august 1997 have indset, at en fortsættelse af betalingsstandsningen var formålsløs, og at der bestod en nærliggende risiko for, at en fortsættelse af driften ville medføre yderligere tab for kreditorerne. Sagsøgte burde således på dette tidspunkt i medfør af konkurslovens § 16 d, stk. 2 have indstillet til skifteretten at betalingsstandsningen ophørte, ligesom sagsøgte burde have iværksat et skærpet kontrol med driften, likviditeten og betalingen af løbende gældsposter. Sagsøgte findes herefter at have tilsidesat sine pligter som tilsyn på en måde, der er ansvarspådragende i forhold til det tab, som sagsøgeren blev påført ved den manglende betaling af Askatter for september og oktober 1997.

Da sagsøgeren i tilfælde af konkurs ikke har nogen fortrinsstilling til indeståendet på den konto, der var oprettet til sikkerhed for de ansattes lønkrav i medfør af konkursloven § 16 b, og da der ikke er grundlag for en anden størrelsesmæssig opgørelse af A-skatter end den, der indeholdt i sagsøgerens påstand, og som beror på skyldnerens angivelser, og som er lagt til grund ved konkursboets behandling, og da der ikke findes grundlag for at fastslå, at sagsøgeren har udvist retsfortabende passivitet, tages sagsøgerens påstand til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Inden 14 dage betaler sagsøgte, advokat A, til sagsøgeren, Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, 90.444,64 kr. med sædvanlig procesrente fra den 17. maj 2000 og til betaling sker, samt sagens omkostninger med 16.730,00 kr.