Dato for udgivelse
23 jan 2007 12:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 sep 2006 10:57
SKM-nummer
SKM2007.58.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-0146123
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Salg + Arv og gaver
Emneord
Ejendomme
Resumé

Skatterådet bekræfter, at ejerlejligheden  X vej 100 kan overdrages til datteren til anskaffelsesprisen incl. forbedringsudgifter, idet denne overdragelsessum ligger inden for + - 15 % af den senest offentliggjorte vurdering.

På spørgsmålet om datteren kan overdrage en evt. fortjeneste ved salget af X vej 100 til sine forældre med det gaveafgiftsfri beløb pr. år har Skatterådet svaret, at hele fortjenesten skal medregnes i afgiftsgrundlaget i kalenderår, hvori gaveløftet meddeles til giverens forældre.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 4
Boafgiftsloven § 23

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 E.J.1
Spørgsmål

1. Vil A  og B kunne overdrage X vej 100 til deres datter til anskaffelsesprisen incl. forbedringsudgifter?

2. Vil overdragelsen kunne ske uden avancebeskatning?

3. Vil datteren over en årrække kunne overdrage en evt. fortjeneste ved salget af X vej 100 til sine forældre med det gaveafgiftsfri beløb pr. år uden skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser.

Svar

1. Ja.

2) Ja.

3) Nej, se SKATs indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A og B købte ejendommen X vej 100 den 1. januar 2003 for at skaffe deres datter en bolig. Prisen var dengang 700.000 kr.

A og B har renoveret og forbedret ejendommen for 250.000 kr. således, at familien i alt har haft udgifter på ejendommen for 950.000 kr.

A og B ønsker at overdrage ejendommen til deres datter C for 950.000 kr. C ønsker at videresælge ejendommen.

Det er planen, at C i de kommende år overfører fortjenesten ved salget til A og B via den afgiftsfrie gavemulighed, der ligger mellem børn og forældre, dvs. ca. 50.000 kr. pr år.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger mener, at konstruktionen med at lade datteren overtage lejligheden til købspris incl. forbedringer og sælge den med fortjeneste, som derefter overføres til forældrene med det gaveafgiftsfrie beløb pr. år, er holdbar.

Ved høringen har A og B oplyst følgende:

"Vi takker for svaret, men undrer os dog over, at der ikke er taget stilling til Cs videresalg og avancebeskatning i den henseende, da det i sagens natur er afgørende.

I  øvrigt kan vi oplyse, at sagen for os ikke længere er aktuel. Vi har valgt at benytte ejendommen til vores fremtidige bopæl, hvorefter ejendommen siden hen kan afhændes skattefrit under parcelhusreglen".

SKATs indstilling og begrundelse

Ad 1.

Da der sker overdragelse fra forældre til datter, kan cirkulære 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af passiver og aktiver finde anvendelse. Ejerlejligheden er vurderet som fri.

Det fremgår af cirkulæret, at hvis parternes værdiansættelse højest er 15 % højere eller lavere end ejendomsværdien ved den senest offentliggjorte ejendomsvurdering, og ejendommen er vurderet som fri, kan værdiansættelsen lægges til grund ved beregningen af gaveafgift. Da ejerlejligheden er vurderet som fri og vurderet til 890.000 kr., ligger overdragelsesprisen indenfor + - 15 % af den senest offentliggjorte ejendomsværdi.

Det indstilles, at spørgsmålet besvares med et ja.

Ad 2.

I henhold til § 4 i ejendomsavancebeskatningsloven opgøres fortjeneste ved afståelse af fast ejendom som forskellen mellem på den ene side afståelsessummen og på den anden side anskaffelsessummen. Da ejendommen er anskaffet for kontant 950.000 kr. (den oprindelig anskaffelsessum 700.000 kr. tillagt udgifter til renovering og forbedringer 250.000 kr.) og afstås for kontant 950.000 kr., vil der ikke være nogen avance.

Det indstilles, at spørgsmålet besvares med et ja.

Det bemærkes, at SKAT ikke har taget stilling til avancebeskatningsforholdene vedrørende datterens planlagte videresalg.

Ad 3.

Et gaveløfte er bindende for giveren, når det er kommet til modtagerens kundskab, og gaven skal medregnes i afgiftsgrundlaget i det kalenderår, hvori modtageren erhverver ret til gaven.

I den foreliggende sag afgives et løfte om i kommende år løbende at overføre hele den samlede fortjeneste fra ejendomssalget som gave fra datteren til forældrene.

Fortjenesten fra ejendomssalget skal derfor afgiftsberigtiges efter boafgiftslovens § 23 med 15 % af det beløb der overstiger det afgiftsfri bundbeløb på 53.900 kr. (2006) i det kalenderår, hvori gaveløftet meddeles til giverens forældre.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.