Udskrift af
Østre Landsrets Retsbog
retsmøde d. 30. januar 2002
6. afd., B-1957-00

Parter

A

mod

Skatteministeriet

Som dommere fungerede landsdommerne

Erik Kjærgaard, Lars Lindencrone Petersen og Jørgen Steen Sørensen (kst.), førstnævnte som rettens formand.

Ingen var tilsagt eller mødt.

Der fremlagdes skrivelse af 10. januar 2002 fra Kammeradvokaten ved advokat Martin Simonsen, hvorefter sagen er forligt i overensstemmelse med sagsøgerens påstand, således at sagsøgte anerkender, at fortjenesten ved afståelse af sagsøgerens ejendom .... 2,.... er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8 og derfor skattefri. Det overlades til landsretten med sædvanligt kæreforbehold at fastsætte sagens omkostninger.

Endvidere fremlagdes skrivelse af 14. januar 2002 fra advokat Peter Skjødt. Kammeradvokaten har ikke fremsat bemærkninger til denne skrivelse.

Landsretten hævede sagen og besluttede, at sagsøgte, Skatteministeriet, inden 14 dage skal betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgeren, A.

Sagen sluttet.

Retten hævet.