Dato for udgivelse
23 dec 2002 09:42
SKM-nummer
SKM2002.682.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/00-4357-00713
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skattefri aktieombytning - s.m.b.a. som holdingselskab - tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i driftsselskabet
Resumé

Told- og Skattestyrelsen gav tilladelse til skattefri aktieombytning efter aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 3. En erhvervsdrivende forening A ansøgte som led i etableringen af en koncernstruktur, om at en påtænkt ombytning af aktierne i driftsselskabet A A/S med andele i B Holding s.m.b.a. ville kunne gennemføres skattefrit. Det var et led i koncerndannelsen, at den erhvervsdrivende forening A forud for ombytningen blev omdannet til et aktieselskab. Kravet om det erhvervende selskabs opnåelse af helejerskab efter ABL § 13, stk. 3 skulle opfyldes ved hjælp af en tvangsindløsning efter reglerne i aktieselskabslovens §§ 20 b og 20 c af de aktionærer, der eventuelt ikke ønskede at deltage i ombytningen. Det var således en forudsætning for tilladelsen, at tvangsindløsningen kunne gennemføres inden for grænserne af den dagældende 10 pct.-grænse for en kontant udligningssum, og inden for den i ABL § 13, stk. 4 angivne tidsfrist.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1 og 2
Ligningsvejledningen 2001 S.G.

A a.m.b.a. var på tidspunktet for ansøgningen etableret som et andelsselskab med begrænset ansvar, og blev beskattet som en erhvervsdrivende forening efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6. Den erhvervsdrivende forening havde ca. 200 medlemmer.

Bestyrelsen i A a.m.b.a. havde igennem længere tid ført drøftelser med medlemmerne om at etablere en ny struktur med det mål, at A a.m.b.a. skulle omdannes til et aktieselskab med de nuværende medlemmer som aktionærer. Selskabets aktier skulle herefter indskydes i et nyt selskab med begrænset ansvar, B Holding s.m.b.a, der ejedes af de nuværende medlemmer. De aktiviteter, der blev drevet af A a.m.b.a., ville herefter blive drevet i aktieselskabsform i driftsselskabet A A/S, medens medlemmernes ejerskab ville være via andelene i B Holding s.m.b.a. I B Holding s.m.b.a. ville hvert medlem have én stemme, uanset hvor mange andele det enkelte medlem besad.

Man ville herved opnå mulighed for at optage eksterne investorer og andre, der ikke inden omstruktureringen opfyldte betingelserne for medlemsskab af A a.m.b.a., som aktionærer i driftsselskabet.

Den samlede plan for koncerndannelsen ville indebære følgende dispositioner:

TRIN 1

: Omdannelse af A fra erhvervsdrivende forening til a.m.b.a.

TRIN 2

: Omdannelse af A a.m.b.a. til A A/S

TRIN 3

: Stiftelse af B Holding s.m.b.a. ved ombytning af de nyerhvervede aktier i A A/S

TRIN 4

: Stiftelse af en Fond C og ophævelse af den vedtægtsmæssige begrænsning af likvidationsprovenu

Det fremgik af omstruktureringsplanen, at A a.m.b.a. på en generalforsamling i foråret 2001 ville blive omdannet til A A/S. Omdannelsen skulle gennemføres i henhold til aktieselskabslovens § 135, som en skattefri omdannelse efter reglerne i fusionsskattelovens § 14f. Omdannelsen skulle gennemføres med virkning fra 1. januar 2001.

Ansøgningen om skattefri aktieombytning vedrørte to selskaber, der på ansøgningstidspunktet endnu ikke var kommet til eksistens. Told- og Skattestyrelsen fandt imidlertid, at den skitserede plan for omstruktureringen var af tilstrækkelig aktuel karakter, således at behandlingen af ansøgningen ikke på dette grundlag kunne afvises.

Ombytningen ønskedes foretaget ved, at aktionærerne i A A/S indskød aktier i B Holding s.m.b.a, og som vederlag herfor udelukkende modtog andele i B Holding s.m.b.a. Bestemmelsen i ABL § 13, stk. 3, giver mulighed for skattefri aktieombytning i tilfælde, hvor det ene af selskaberne eller begge selskaber ikke er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat eller svarer til danske aktie- eller anpartsselskaber, hvis de værdipapirer der ønskes ombyttet, er omfattet af ABL § 1, stk. 1.

Det fremgik af den på tidspunktet for behandlingen af ansøgningen gældende Ligningsvejledning 1999 pkt. S.G.1, at anvendelse af aktieavancebeskatningslovens regler forudsætter, at der er tale om andelsrettigheder i selvstændige skatteretssubjekter.

På baggrund af det ved ansøgningen vedlagte udkast til vedtægter for B Holding s.m.b.a., fandt Told- og Skattestyrelsen, at dette selskab måtte være omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2, idet der blev lagt vægt på, at medlemmerne i B Holding s.m.b.a. ikke hæftede personligt, men udelukkende med deres indskud i selskabet, at overskuddet fordeltes i forhold til den indskudte kapital, at andelene kunne overdrages i forbindelse med overdragelse af medlemmets virksomhed, og at medlemmerne ved indmeldelse skulle indbetale indskud. Andelene var dermed af en sådan karakter, at de måtte anses for omfattet af aktieavancebeskatningsloven, jf. ABL § 1, stk. 1.

De aktionærer, der ikke frivilligt ønskede at indskyde deres aktier i B Holding s.m.b.a., ville blive tvangsindløst. Revisor anførte, at strukturændringen kun ville blive gennemført, såfremt B Holding s.m.b.a. erhvervede mere end 90% af stemmerne og aktiekapitalen i A A/S, idet B Holding s.m.b.a. herefter ville kunne tvangsindløse minoritetsaktionærerne i A A/S, dvs. de af A's medlemmer, der ikke frivilligt ønskede at indskyde deres aktier i A A/S i B Holding s.m.b.a. Beslutningen om tvangsindløsning skulle træffes på en generalforsamling, hvor også aktieombytningen skulle vedtages, og i overensstemmelse med de procedurer og tidsfrister, der var foreskrevet i aktieselskabslovens §§ 20 b og 20 c.

Aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 3, anfører som et objektivt krav, at det erhvervende selskab erhverver hele aktiekapitalen i det erhvervede selskab.

Der blev henset til, at en tvangsindløsning kunne gennemføres inden for den i aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 4, angivne tidsfrist, og det objektive krav om helejerskab i aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 3, fandtes derved at være opfyldt. Det var på denne baggrund en forudsætning for tilladelsen, at en eventuel tvangsindløsning skulle gennemføres som beskrevet.

En tvangsindløsning ville i givet fald ske til en kontantpris, der ville blive vurderet af selskabets revisor på basis af A A/S's regnskaber.

Aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 3, anfører som et objektivt krav, at aktionærerne i det erhvervede selskab skal vederlægges udelukkende med aktier i det erhvervende selskab og eventuelt en kontant udligningssum på højst 10 pct. af den pålydende værdi eller, når der ikke eksisterer en pålydende værdi, af den bogførte værdi af de værdipapirer, som udleveres til gengæld for de indskudte aktier. Når der i forbindelse med en aktieombytning gennemføres en tvangsindløsning af visse aktionærer i det erhvervede selskab, må tvangsindløsningen sidestilles med en kontant udligningssum.

Selskabets repræsentant anførte i ansøgningen, at det var bestyrelsens hensigt kun at gennemføre aktieombytningen, såfremt der på forhånd kunne opnås sikkerhed for, at en så stor del af aktiekapitalen i A A/S ville deltage i ombytningen, at minoritetsaktionærerne kunne indløses inden for 10 pct. af den samlede pålydende værdi.

Told- og Skattestyrelsen meddelte herefter tilladelse til den ansøgte ombytning. Der blev i forbindelse med tilladelsen stillet vilkår om, at det skulle meddeles den lokale told- og skatteregion, såfremt der indenfor de første 3 år efter ombytningen var gennemført, skete væsentlige ændringer i de forhold, der var lagt til grund for tilladelsen.