Dato for udgivelse
16 Jan 2007 12:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Jan 2007 11:02
SKM-nummer
SKM2007.33.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, B-2011-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner
Emneord
Afvisning, frist, sagsanlæg, søgsmålsfrist, stævning
Resumé

Fristen for indbringelse af Landsskatterettens kendelse udløb den 16. september 2006. Sagsøgeren havde fremsendt stævning dateret den 13. september 2006 til landsretten, der havde registreret stævningen modtaget den 21. september 2006. Spørgsmålet var, om sagsøgeren havde overholdt søgsmålsfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3.

Landsretten fandt, at det efter landsrettens modtagestempling og kassestempel på stævningen måtte lægges til grund, at stævningen var modtaget i landsretten den 21. september 2006. Landsretten fandt, at det var sagsøgerens risiko, at sagen var anlagt rettidigt, og da tidspunktet for landsrettens modtagelse af stævningen er afgørende herfor, var sagen ikke anlagt rettidigt.

Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 48, stk. 3
Henvisning
Processuelle regler 2007-1 I.1.3

Parter

A

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af landsdommerne

Lisbeth Parbo, Bjerg Hansen og Jonas Tei (kst.)

Ved stævning dateret den 13. september 2006 har A, anlagt sag mod Skatteministeriet.

Sagen er en indbringelse af Landsskatterettens kendelse af 16. juni 2006 for landsretten.

Skatteministeriet har principalt påstået sagen afvist som for sent indbragt for landsretten, subsidiært frifindelse.

A har over for afvisningspåstanden påstået sagen behandlet i realiteten.

Landsretten har i medfør af retsplejelovens § 253 besluttet, at afvisningspåstanden skal forhandles og afgøres særskilt på skriftligt grundlag.

Stævningen er forsynet med landsrettens modtagestempel og kassestempel. Begge er daterede den 21. september 2006.

Procedure

Skatteministeriet har til støtte for afvisningspåstanden gjort gældende, at Landsskatterettens kendelse er afsagt den 16. juni 2006, og at A i forbindelse hermed er blevet vejledt om fristen for sagens indbringelse for domstolene. Stævningen er først modtaget i landsretten den 21. september 2006. A har således ikke overholdt søgsmålsfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, og sagen skal derfor afvises.

A har gjort gældende, at han har indsendt stævningen til landsretten således, at sagen er anlagt rettidigt. Det beror på fejl hos landsretten, at sagen først er registreret som modtaget den 21. september 2006.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter landsrettens modtagestempling og kassestempel på stævningen må det lægges til grund, at stævningen er modtaget i landsretten den 21. september 2006.

Det er As risiko, at sagen anlægges rettidigt, og da tidspunktet for landsrettens modtagelse af stævningen er afgørende herfor, er sagen anlagt efter udløbet af fristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3.

Herefter tages Skatteministeriets afvisningspåstand til følge.

Efter sagens udfald skal A betale 3.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet. Beløbet omfatter ministeriets udgifter til advokatbistand inkl. moms. Landsretten har lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens begrænsede omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Denne sag afvises.

Sagsøgeren, A, skal inden 14 dage betale 3.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte, Skatteministeriet.