Dato for udgivelse
18 Dec 2002 11:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
7. november 2002
SKM-nummer
SKM2002.673.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1890-1687
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fradrag, renter, projekt, skattetænkning
Resumé

En skatteyders deltagelse i et lånefinansieret investeringsarrangement med canadiske og amerikanske obligationer gennem et selskab på Jersey ansås for at være uden egentlig forretningsmæssigt indhold og uden reel økonomisk risiko.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6

Henvisning
Ligningsvejledningen A.D.2.3.2

A klager for indkomståret 1994 over, at de stedlige skattemyndigheder ikke har tillagt hans deltagelse i et projekt for at have skattemæssig betydning, og gæld til bank, renteudgifter mv. er ikke godkendt.

Det fremgår af sagen, at klageren den 21. april 1994 indgik aftale med B Ltd., hvorefter sidstnævnte påtog sig - efter instruktion fra klageren - at stifte et selskab ved navn C Ltd. på Jersey. B Ltd. påtog sig endvidere at forsyne selskabet med ledelse og andre ledende medarbejdere i øvrigt samt at administrere selskabet på klagerens vegne. Det fremgår endvidere af sagen, at C Ltd. blev stiftet og registreret samme dag, den 21. april 1994, med Jersey som hjemsted. Selskabets kapital udgjorde 150.000 kr., fordelt på 15.000 aktier á 10 kr. De tre selskabsdeltagere -D Ltd., E Ltd. og B Ltd., alle beliggende på samme adresse på Jersey - tegnede sig for én aktie hver.

Det fremgår, at C Ltd. blev registreret med kontoradresse hos de tre selskabsdeltagere. De tre selskabsdeltagere underskrev den 21. april 1994 vedtægterne for C Ltd. som "directors".

Klageren indgik den 21. april 1994 Subscription Agreement med C Ltd. ved F, hvorefter han købte 14.335 aktier á 10 kr. til en pris af 95.317,556 kr. pr. anpart, i alt 1.366.377.165 kr. Det fremgår af aftalen, at klageren og C Ltd. med tre dages skriftligt varsel kunne kræve, at C Ltd. skulle tilbagekøbe aktierne. C Ltd. skulle indløse aktierne til pari, til aktiernes kursværdi eller efter klagerens direktiver - alt efter indholdet af varslet. Det fremgår endvidere af aftalen, at C Ltd. alene måtte anvende provenuet fra klagerens køb af aktier til køb af statspapirer med en kredit-klassificering på AAA eller højere.

Den 21. april 1994 blev udstedt certifikat nr. 7 til klageren, hvoraf fremgår, at han er den registrerede ejer af 14.335 stk. aktier á 10 kr. i C Ltd.

Af to fremlagte låneaftaler, begge udstedt den 21. april 1994, fremgår, at G Bank vedrørende kontiene benævnt "Loan a/c  No 1" og "Loan a/c No 2" har udlånt henholdsvis 1.315.725.000 kr. og 89.431.699 kr., eller i alt 1.405.156.699 kr., til klageren, hvilket beløb er indsat på klagerens konto  i H Bank (Jersey) Ltd. Renter på henholdsvis  41.317.928,82 kr. og 2.766.420 kr., eller i alt 44.084.348,82 kr., skulle betales forud den 22. april 1994. Lånene blev optaget for perioden fra den 22. april 1994 til den 13. oktober 1994. Det fremgår endvidere af låneaftalerne, at provenuet skulle anvendes til investering i C Ltd. Til sikkerhed for engagementet fik banken pant i klagerens aktier i C Ltd., pant i klagerens konto i H bank samt garanti fra C Ltd. for klagerens opfyldelse af hans forpligtelser over for G bank.

Af Notice of Charge and Assignment af 21. april 1994 fra klageren til H bank (the "Bank") og C Ltd. (the “Company") fremgår bl.a.:

"The Bank and the Company shall each be entitled to act on any and all instructions in relation to the Cash Account or the Shares given to it by the Lender without being under any obligation to enquire as to the Lender's entitlement to give any particular form of instructions or whether the persons giving any instructions on behalf of the Lender are properly authorised so to do and without any notice to or consent from us. The Bank and the Company shall in no circumstances act on any instructions given by us with respect to the Cash Account or the Shares unless and until those instructions are confirmed to the Bank or the Company by the Lender."

Af kontoudtog af 12. januar 1995 fra H bank fremgår, at der den 3. oktober 1994 er overført 38.649.011 kr. til G bank benævnt "PART REPAYMENT OF LOAN", hvorefter kontoen er nulstillet.

Regionen har nægtet at godkende klagerens dispositioner vedrørende låneoptagelse i G bank samt vedrørende køb af aktier i C Ltd.

Det fremgår således af regionens sagsfremstilling:

"Indsendt dokumen­tation

Til brug for Regionens skattemæssige vurdering af investeringen i C Ltd. og låneoptagelsen i G Bank, er følgende dokumenter m.v. indsendt inden fremsendelsen af Regionens agterskrivelse den 17. september 1996:                  

 1. Subscription Agreement af 21. april 1994 mellem Dem og C Limited. 
 2. Deed of Charge and Assignment af 21. april mellem Dem og G Bank. 
 3. Notice of Charge and Assignment af 21. april 1994 fra Dem til H Bank, C Limited og G Bank. 
 4. To Loan Agreements af 21. april 1994 mellem Dem og G Bank. 
 5. Guarantee af 21. april 1994 afgivet af C Limited overfor G Bank. 
 6. Referat at bestyrelsesmøde i C Limited den 30. September 1994. 
 7. Novation Agreement mellem Dem, I Limited og G Bank af 3. oktober 1994. 
 8. Share Purehase Agreement af 3. oktober 1994 mellem Dem, I Limited og G Bank. 
 9. Regnskab for perioden 21. april - 3. oktober 1994 for C Limited.

Indholdet i dokumenterne

Følgende fremgår af det indtil 17. september 1996 indsendte dokument-sæt:

I henhold til Subscription Agreement tegner De Dem for 14.335 anparter a' nom. 10 DKK til en pris ("premium") på 95.317,556 DKK pr. anpart.

Af pkt. 2.1 i aftalen fremgår, at C Ltd. den 22. april 1994 skal overføre ("allot") anparter mod betaling til Dem, medens det i pkt. 2.2 fremgår, at selskabet herefter skal udstede et aktie-certifikat til Dem. De kan i henhold til pkt. 3.1 kræve alle eller en del af anparterne indløst på "Redemption Date" ligesom C Ltd. jf. 3.3 på denne dato skal indløse anparterne kontant til pari ("for cash and at par").

Det fremgår af pkt. 4, at C Ltd. kun må anvende provenuet fra Deres tegning til at købe statspapirer ("sovereign government bonds") med en credit-rating på AAA eller højere.

Ifølge Deed of Charge and Assignment overdrager De (som "char­gor") til G Bank (som "chargee") - til sikkerhed for lånet ydet til Dem af sidstnævnte - følgende:

- kontrol over og sikkerhedsmæssig interesse i indestående på konto i H Bank, Jersey afdeling.

- rådighed over ("possession to") og sikkerhedsmæssig interesse i 14.335 anparter i C Limited sammen med enhver ejendomsret m.v. (..."all and any property rights"...) der er afledt heraf.

I Notice of Charge and Assignment giver De meddelelse til H Bank og C Limited om ovennævnte Deed at Charge and Assignment. I dokumentet meddeler De H Bank og C Limited, at disse umiddelbart er berettiget til at udføre instruktioner vedrørende kontoen og anparterne fra G Bank uanset om de personer, der giver disse instruktioner er autoriseret til dette og uden meddelelse til - eller accept fra - Dem.

I 2. afsnit, 2. pkt meddeler De endvidere, at H Bank og C Limited "shall under no circumstances act on any instruc­tions given by us (Dem) with respect to the Cash Account or the shares unless and until those instructions are confirmed to the H Bank  or the company (C Limited) by the Lender (G Bank)."

Ifølge to "Loan Agreements" yder G Bank Dem lån på henholdsvis DKK 89.431.699 og DKK 1.315.725.000 i perioden 22. april - 13. oktober 1994. Renter på 6,3999998 % og 6,497206481 % p.a. - henholdsvis DKK 2.766.420 og DKK 41.317.928,82 - betales forud den 22. april 1994.

Låneprovenuet skal anvendes til investering i C Limited og til sikkerhed har banken ovennævnte "Deed of Charge and Assignment" samt garanti fra C Limited for Deres forpligtelser under låneaftalerne.

I "Guarantee" af 21. april 1994 garanterer C Limited uopholde­ligt på begæring ("forthwith on demand") - over for G Bank - betaling/opfyldelse af Deres forpligtelser i henhold til ovennævnte låneaftaler.

C Limited påtager sig at holde G Bank skadesløs for ethvert tab, banken måtte få som følge af Deres manglende opfyldelse af låneaftalerne uanset årsag. C Limited giver i aftalens pkt. 11.1 afkald på ethvert eventuelt krav selskabet måtte få eller have som følge af "recource" i Deres aktiver før krav gøres gældende i henhold til garantien. Af aftalens pkt. 13 frem­går, at G Bank kan gøre krav gældende under garantien før den gør krav gældende mod Dem under låneaftalerne eller i øvrigt før den har forsøgt kravet inddækket via andre for lånene indlagte sikkerheder.

Ifølge "Share Purchase Agreement" af 3. oktober 1994 sælger De 14.335 anparter til I Limited. Banken - der er tredje kontraktpart­ner - vil frigive anparterne ("release the charge over Shares") forudsat at køber forsyner banken med tilsvarende sikkerheder for købers forpligtelser over for banken.

Værdien af anparterne er aftalt svarende til restsaldoen på de pr 21. april 1994 optagne lån, i alt DKK 1.366.507.689 pr. 3. oktober 1994.

I henhold til "Novation Agreement" af 3. oktober 1994 overfører De (som "Transferor") lånene - optaget d. 21. april 1994 - til I Limited (som "Transferee"). Banken er tredje kontraktpartner.

Af pkt. 2.1 i aftalen fremgår, at De og banken fra den 3. oktober løses fra enhver gensidig forpligtelse overfor hinanden jf. låneaftalerne af 21. april 1994, ligesom der gives afkald på enhver rettighed overfor hinan­den.

Ifølge pkt. 2.2 svarer I Limiteds og bankens gensidige rettigheder og forpligtelser fra d. 3. oktober 1994 til de før denne dato gældende rettigheder og forpligtelser når bortses fra at I Limited ("Transferee") kontraktmæssigt har erstattet Dem ('Transferor").

Regnskab for C Limited

Den 22. juli 1996 fremsendte et dansk revisionsfirma regnskab pr. 30. september 1994 og 3. okto­ber 1994 for C Limited.

Af regnskabet fremgår det bl.a.,

 • at selskabet er stiftet 21. april 1994 på Jersey,
 • at selskabet den 3. oktober frasolgte dets portefølje,
 • at selskabet var et stille selskab ("dormant") fra 3. oktober til 24. okto­ber 1994, på hvilken dato det blev likvideret ("was summarily wound up").
 • at den daglige ledelse ("secretary") i selskabet fra stiftelsen til den 24. oktober 1994 var B Limited, Jersey.

I regnskabet (afsnittet "Accountants' report to the former directors") anfører revisionsfirmaet på Jersey, at regnskabet er udarbejdet på basis af oplysninger og for­klaringer fra de tidligere direktører ("directors").

Revisionsfirmaet på Jersey meddeler, at man ikke har revideret regn­skabet og som følge heraf ikke udtrykker nogen vurdering af regnska­bet ("express no opinion thereon").

Revisors beretning til den tidligere ledelse er underskrevet af revisor på Jersey den 16. juli 1996.

I regnskabet er anført, at selskabets udgifter afholdes af et beslægtet selskab ("are borne by a related company") og senere er angivet, at selskabet pr. 3. oktober 1994 har et tilgodehavende på DKK 1.429.913.344 hos et moderselskab.

Det fremgår, at G Bank har en købsret (put option) til selskabets statspapirer til markedspris ("at cost") på et hvilket som helst tidspunkt efter d. 2. oktober 1994.

Det fremgår endvidere, at de amerikanske og canadiske statspapirer den 3. oktober 1994 blev solgt af selskabet til banken til parikurs ("at par value").

To af de tre i regnskabet nævnte bestyrelsesmedlem­mer/direktører ("directors"), K og L er ifølge for Regionen foreliggende oplysninger advokater i advokatfirmaet M, Jersey.

Indsigelse

I skrivelse af 20. januar 1997 fremsender advokatfirmaet N, Danmark, indsigelse mod den i Regionens skrivelse af 17. september 1996 angivne påtænkte ændring af Deres skatteansættelse.

Yderligere mate­riale udbedes

På mødet den 12. februar 1997 med Deres repræsentanter blev det aftalt, at yderligere dokumentation og oplysninger skulle indsendes til Regionen.

Yderligere materiale indsendt

Ved skrivelser af 12. marts, 8. april og 17. april 1997 fremsendte advokatfirmaet N følgende:

 • Kopi af Share Certificate nr. 7 af 21. april 1994 
 • Kopi af advokatfirmaets skrivelse af 6. marts 1997 til advokat K. 
 • Kopi af skrivelse af 10. marts 1997 fra advokat K til advokatfirmaet. 
 • Uautoriseret oversættelse af skrivelse af 10. marts 1997 fra advokat K. 
 • Kopi af skrivelse af 7. marts 1997 fra advokatfirmaet til advokat O, Jersey. 
 • Kopi af skrivelse af 11. marts 1997 fra advokat O til advokatfirmaet. 
 • Uautoriseret oversættelse af skrivelse af 11. marts 1997 fra advokat O.
 • Kopi standardlåneaftale med P Bank, Danmark, med tilhørende pantsæt­ningsdokument.
 • Udtalelse af 7. april 1997 fra dansk skatteekspert 
 • Udskrift af diverse domme og kendelse vedrørende lånefinansierede investeringer. 

I skrivelse af 17. april 1997 anmoder advokatfirmaet endvidere Regio­nen om - såfremt de i Regionens skrivelse af 17. september 1996 angivne ændringer i skatteansættelsen påtænkes effektueret - at udarbejde en yderligere agterskrivelse med fornyede begrundelser for de påtænkte ændringer.

Den 7. maj 1997 anmoder Regionen Told- og Skattestyrelsen om at fremskaffe oplysninger om visse af de i ovennævnte dokumenter angivne selskaber med hjemsted i Irland og Jersey.

Yderligere mate­riale udbedes

Ved skrivelse af 21. maj 1997 anmoder told og skatteregionen Dem om yderligere oplysninger om og dokumentation for Deres lånefi­nansierede investeringsarrangement gennem C Limited - herunder dokumentation for de selvangivne betalings- og overførsels­trans­aktioner i form af kontoudskrifter og underliggende kontobilag, hvoraf bevægelserne fremgår.

Regionen meddeler Dem i samme skrivelse, at kontooversigt fra H Bank af 12. januar 1995 - vedrørende kontobevæ­gelser i perioden april til oktober 1994 - ikke af Regionen anses som dokumentation vedrørende låneoptagelse, overførsel af låneprovenu til C Limited, tilbagebetaling af lån, betaling af Deres egenfinansiering og betaling af udbytte fra C Limited.

Udover nævnte dokumentation anmoder Regionen i skrivelse af 21. maj 1997 om kopi af diverse dokumenter og aftaler vedrørende selvan­givne, af C Limited foretagne dispositioner og indgåede aftaler samt diverse oplysninger om regnskabet for selskabet pr. 30. septem­ber 1994 og 3. oktober 1994.

Materiale indsendt af advo­katfirmaet.

I skrivelse af 25. juli 1997 indsender advokatfirmaet N to dokumenter samt anmoder bl.a. om Regionens begrundelse for omfanget og karakteren af den i Regionens skrivelse af 21. maj 1997 udbedte dokumentation.

De af advokatfirmaet indsendte dokumenter udgøres dels af - den hos Regionen allerede foreliggende - kontoud­skrift at 12. januar 1995 fra H Bank, dels af kopi af skrivelse af 25. oktober 1994 fra States of Jersey' Financial Services Department, hvor dette bekræfter, at C Limited er opløst den 24. oktober 1994.

Anmodning om indsendelse af  resterende udbedt dokumentation

I skrivelse at 25. august 1997 besvarer Regionen de af advokatfirmaet rejste spørgsmål samt vurderer den hidtil indsendte dokumentation.

Endvidere uddyber Regionen baggrunden for omfanget og karakteren af den af Regionen udbedte dokumentation samt anmoder om at den resterende, udbedte dokumentation indsendes.

Endelig meddeler regionen i nævnte skrivelse af 25. august 1997, at kontoudskrifter og underliggende kontobilag er udbedt til dokumenta­tion af de selvangivne låne- og investeringstransaktioner.

Dette materiale vil danne grundlag for en konkret realitetsprøvelse af Deres lånefinansierede investeringsarrangement, hvorefter der kan foretages en faktisk materiel vurdering af det samlede aftalekompleks.

I skrivelse af 2. september 1997 anmoder Deres advokatfirma om yderligere udsættelse i 4 uger med indsendelse af det resterende materiale.

Regionen anmoder i skrivelse af 3. september 1997 advokatfirmaet om at det resterende - oprindelig pr. 21. maj 1997 udbedte - materiale indsendes senest den 17. september 1997.

I skrivelse af 19. september 1997 indstiller Deres advokatfirma, at sagen ikke viderebehandles indtil det resterende materiale foreligger. Advokatfirmaet angiver ikke i skrivelsen en specifik frist, indenfor hvilken den resterende dokumentation forventes indsendt.

Materiale modtaget fra Told- og Skattestyrelsen

Den 22. september 1997 modtager Regionen materiale fra Told- og Skattestyrelsen jf. Regionens skrivelse af 7. maj 1997 til sidstnævnte.

Ved skrivelse af 2. oktober 1997 fremsender Regionen kopi af det fra Told- og Skattestyrelsen pr. 22. september 1997 modtagne materiale til Dem.

For så vidt angår det om I Limited foreliggende materiale har Regionen noteret, at selskabet er registreret på Jersey den 22. juli 1994, at anpartskapitalen bestod af nom. 10.000 £ opdelt i 1£-anparter, at kun 2 anparter var tegnet, at ledelse ("directors") er K og L og at kontor-adressen var den samme som C Ltd.'s.

Endelig noteres det, at selskabet blev opløst 23. november 1994.

For så vidt angår ovennævnte 2 personer, registreret som ledelse af I Limited, er disse to personer ligeledes registreret som ledelse for C Limited, ligesom kontoradressen er den samme i de to selskaber.

Den 2. oktober 1997 meddeler Regionen - med henvisning til advokatfirmaets skrivelse af 19. september 1997 - at man ikke kan anerkende yderligere udsættelse med sagsbehandlingen samt at denne herefter vil blive genoptaget.

Materiale indsendt af advo­katfirmaet

Med skrivelse af 3. oktober 1997 fremsender advokatfirmaet N kopi af stiftelses- og registreringsdokumenter for C Limited i form af: 

 • Memorandum of Association af 21. april 1994. 
 • Articles of Association af 21. april 1994. 
 • Certificate of Incorporation af 21. april 1994, og 
 • Statement of Particulars on Incorporation af 21. april 1994. 

Af Memorandum of Association fremgår, at kapitalen i C Limited er DKR 150.000 opdelt på 15.000 anparter af DKR 10 hver. Af aftalen fremgår, at følgende 3 selskabsdeltagere tegner sig for ("agree to take the numbers of of shares") hver een anpart:

B Limited, E Limited og D Limited - alle med same adresse på Jersey.

Articles of Association er underskrevet af D Limited, E Limited og B Limited - alle med samme adresse.

Af Statement of Particulars on Incorporation fremgår, at den planlagte kontoradresse ("Intended registrered office adress") for selskabet er som ovennævntes. Dokumentet er underskrevet ­af  advokatfirma (angivet som"Agents Name").

Med skrivelse af 10. oktober 1997 fremsender advokatfirmaet N kopi af udkast til kurssikringsaftale og admini­strationsaftale.

Den indsendte administrationsaftale er indgået mellem Dem og B Limited pr. 21. april 1994. Sidstnævnte selskab påtager sig efter instruktion fra Dem at stifte et selskab C Limited og at forsyne selskabet med ledelse ("direc­tors") og andre ledende medarbejdere ("officers") og at administrere selskabet på vegne af Dem.

Den 16. oktober 1997 meddeler Regionen, at man ikke kan anerkende, at det indsendte udkast til endelig kurssikringsaftale kan identificeres som den i Regionens skrivelse af 21. maj 1997 udbedte aftale.

Den 17. oktober 1997 indsender advokatfirmaet:

 • Kopi af notaer vedrørende køb og salg af obligationer.
 • Kopi af kurssikringsaftale. 
 • Kopi af den til G Bank ydede købsoption. 
 • Kopi af to kontoudtog fra G Bank. 
 • Honorarnota af 1. November 1994 fra advokatfirma.

Kurssikringsaftalen ("Interest Rate and Currency Exchange Agree­ment") er indgået mellem G Bank og C Limited den 21. april 1994. I en vedhæftet "Swap Confir­mation" fastsættes rente/kurs på beløb på ("initial exchange") CAD 257.702.733/DKK 1.279.494.071 pr. 22. april 1994 og ("final exhange") CAD 265.000.000/DKK 1.315.725.000 pr. 2. oktober 1994 herunder tidspunktet for hvornår "swappen" effektueres.

Der er vedhæftet en tilsvarende "Swap Confirmation" med fastsat rente/kurs på beløb på ("initial exchange") USD 22.517.855/DKK 150.419.272 pr. 22. april 1994 og ("final exhange") USD 23.000.000/DKK 154.599.377 pr. 2. oktober 1994.

I en yderligere til kurssikringsaftalen vedhæftet kopi af skrivelse af 21. april 1994 til ledelsen i C Limited (med overskriften "Put Option Arrangements"), bekræfter banken, at man køber ("shall procure the purchase") de af selskabets pantsatte obligationer - angivet i swap­aftalen - på et hvilket som helst tidspunkt efter 2. oktober 1994, at man køber obligationerne til markedsprisen uanset at denne med­fører en kursværdi på obligationerne, der er mindre end det beløb selskabet har forpligtet sig til at levere i medfør af swap-aftalen ("the final exchange amount") og at salget af obligationerne til mar­kedsprisen fuldt ud indfrier selskabets forpligtelser under swap­aftalen, i særdeleshed forpligtelsen til at betale "the final exchange amount."

Med skrivelse af 29. oktober 1997 vedlægges kopi af 2 betalingsordrer fra S bank.

Regionens kommentarer til det pr. 17. oktober 1997 indsendte materia­le:

Notaerne vedrørende køb og salg af obligationer er edb-udskrifter - benævnt "transactions display", "contract display" og "match display" - uden nærmere identificerbar dokumentation for, at de angivne transaktioner - køb/salg af USD 23.000.000 og CAD 265.000.000 samt transaktioner i forbindelse med bankens afledte risikoafdækning - har udmøntet sig i konkrete overførsler af de angivne beløb til konti over hvilke C Limited eller De har haft dispositionsret.

Som dokumentation for Deres optagelse af to lån i G Bank er der fremlagt to kontooversigter af 13. oktober 1994.

Oversigterne udgør efter regionens opfattelse ikke tilstrækkelig doku­mentation for Deres optagelse af lån i banken.

Der er herved henset til, at kontooversigterne refererer til "Loan a/c No. 1" henholdsvis "Loan a/c No. 2", hvilke kontobetegnelser anses for usædvanlige, ligesom de adskiller sig fra det kontonummersystem, som banken i øvrigt anvender, jf. den fremlagte kontoudskrift for transaktions-/dispositionskontoen. Regio­nen er derfor af den opfattelse, at der er berettiget tvivl om, hvorvidt Deres låneoptagelse er "slået igennem" i bankens bogføring, og følge­lig kan oversigterne ikke sidestilles med kontoudskrifter for Deres lånekonti i banken.

Regionen har herudover følgende bemærkninger til kontoudskriften for dispositionskontoen og de fremlagte kontooversigter for lånekontiene:

I oktober 1994 (antagelig den 3. oktober, hvilket er datoen for C Limiteds udlodning af udbytte, jf. bestyrelsesreferat af 30 september 1994) er bogført:

Indsat: Dividend

38.649.011,00

Hævet: Part repayment of loan

38.649.011,00

Imidlertid ses den delvise tilbagebetaling af lånet, kr. 38.649.011, ikke at have givet sig udslag i en særskilt postering på en af de to lånekonti i oktober 1994.

Endvidere bemærkes, at Deres lån ifølge kontooversigterne for låne­kontiene er bogført som tilbagebetalt den 13. oktober 1994. Set i sammenhæng med "Share Purchase Agreement" af 3. oktober 1994 mellem Dem, I Limited og G Bank er lånene imidlertid overført til I Limited den 3. oktober 1994, i hvilken forbindelse De er frigjort i henhold til låneaftalerne med G Bank, jf. aftalen.

Efter Regionens opfattelse forekommer det usædvanligt, at Deres lånekonti i banken først indfries 10 dage efter I Limiteds overta­gelse af lånene.

Herudover bemærkes, at Deres samlede renteudgift på lånene er forud fastsat ved lånenes etablering for løbetiden 22.04.1994 - 13.10.1994, og der ses ikke at være indrømmet Dem en dekort som følgende af den førtidige indfrielse pr. 3. oktober 1994, hvilket anses at være helt usædvanligt og i øvrigt ikke i overensstemmelse med låneaftalernes pkt. 10 om førtidig indfrielse.

Renten udgør for perioden 03.10 - 13.10.1994 ca. 2,5 millioner kr.

Indsigelse mod Regionens agterskrivelse af 29. april 1998

I skrivelse af 13. maj 1998 meddeler advokatfirmaet N, at forslaget til ansættelsesændring ikke kan godkendes. Regionen meddeler i skrivelse af samme dato, at fristen for indsendel­se af eventuelle kommentarer m.v. til Regionens forslag er den 10. juni 1998.

Den 10. juni 1998 anmoder advokatfirmaet om at fristen forlænges til den 13. juli 1998. Regionen ser sig ikke i stand til at forlænge fristen. Der henvises til det ovenfor nævnte.

REGIONENS VURDERING AF DEN FORELIGGENDE DOKUMENTA­TION.

Regionen har noteret, at De ikke, som udbedt i skrivelser herfra af 21. maj og 25. august 1997, har indsendt fyldestgørende dokumentation for de af Dem - via C Limited og G Bank - selvangivne låne- og investeringsdispositioner.

Følgende materiale udbedt af Regionen ved skrivelse af 21. maj 1997 er ikke modtaget: 

Oplysninger om tilknyttet selskab og moderselskab nævnt i regnskabet for C Limited pr. 30.10.94/03.11.94. Endvidere den i regnskabet omtalte bekræftelse af 19.10.94 om at man giver afkald på rettigheder til at modtage tilbagebetaling af lån fra moderselskabet. 

Dokumentation for størrelsen af præmien på kurssikringsafta­len (jf. også Regionens skrivelse af 25. august 1997). I skrivelse af 17. oktober 1997 meddeler Deres advokatfirma, at den betalte præmie fremgår af Schedules til den indsendte kurssikringsaftale. Regionen kan ikke af aftalesættet identifi­cere størrelsen af den angivne betalte præmie. 

Dokumentation for tilbagebetaling af lånene. 

Modtaget kontooversigter over lånekonti i G Bank. 

Oversigter anses ikke for fyldestgørende dokumentation, jf. ovenfor. 

Kopi at ansættelsesaftaler med de personer, der fungerede som selskabets direktion/bestyrelse i hele eller dele af perioden 21.4. - 24.10.94. Deres advokatfirma fremsender ved skrivelse af 17. oktober 1997 en faktura af 1. november 1994 fra et advokatfirma vedrørende "professional services" på £ 460 for perioden 21. april 1994 til opløsnin­gen.Regionen kan konstatere, at der ikke foreligger ansættelsesaftaler (eller ansættelseslignende aftaler) med nævnte personer i forbindelse med deres virke som ledelse af selskabet. 

Kopi af den på bestyrelsesmødet den 30. september 1994 omtalte fuldmagt til F.

Følgende af de af advokatfirmaet fremsendte udskrifter m.v. er efter Regionens opfattelse ikke tilstrækkelig dokumentation for de angivne og forudsatte betalingsstrømme jf. Regionens skrivelser at 21. maj og 25. august 1997:

Dokumentation for overførsel af tegningsbeløbet til C Limited (kontoudskrift af 12. januar 1995 fra H Bank). 

Overførselsbilag, der dokumenterer overførsel af købesum til sælgeren - og provenu fra salg - af statspapirerne (notaer vedrørende køb og salg af obligationer). 

*Dokumentation for overførsler i forbindelse med to lån optaget af Dem i G Bank. 

*Dokumentation for overførsel af Deres egenfinansiering til G Bank på DKK 5.435.338. Bilag  fremsendt af Deres advokat 29.10.97, viser to beta­lingsordrer - i favør for ("favour of') H Bank og omhandlende ("concerning")  G Bank - fra bank på i alt 5.087.000 DKK. 

*Overførselsbilag vedrørende Deres andel af udbytte på i alt DKK 40.411.034. til G Bank 

*Dokumentation for modtagelse af salgsprovenu fra salg af anparter til I Limited den 3.10.94.

Regionen skal for så vidt angår den ønskede dokumentation i de sidste 4 afsnit ovenfor (*), henvise til Regionens skrivelse af 25. august 1997, side 2 og 3, hvori Regionen præciserer omfanget og karakteren af den ønske­de dokumentation for de angivne transaktioner.

Det tilføjes, at Regionen i nævnte skrivelse meddelte, at kontoudskrifter af 12. januar 1995 fra G Bank, som allerede forelå for Regionen, ikke kunne anerkendes som dokumentation for de angivne transaktioner.

Efter en vurdering af de af Deres advokatfirma fremsendte kontoud­skrifter m.v., er det Regionens opfattelse, at det fremsendte materiale ikke dokumenterer de i Regionens skrivelser af 21. maj og 25. august 1997 angivne transaktioner.

SAMMENFATNING:

Sammenfattende er det Regionens vurdering, at det foreliggende materiale ikke dokumenterer eller sandsynliggør, at de til grund for Deres lånefinansierede investeringsarrangement angivne dispositioner har udmøntet sig i konkrete pengestrømme mellem Dem, C Ltd., G Bank og H Bank.

Endvidere er det Regionens opfattelse, at de forudsatte dispositioner i forbindelse med C Limiteds køb og salg af canadiske og amerikanske statspapirer, ikke er dokumenteret udmøntet i verificer­bare pengestrømme.

På grund af manglende dokumentation har Regionen herefter skatte­mæssigt tilsidesat Deres lånefinansierede investeringsarrangement. Den selvangivne renteudgift af lånene i G Bank, gælden til G Bank pr. 31. august 1994 og den selvangivne værdi af Deres anpar­ter i pr. 31. august 1994 tilbageføres derfor.

REGIONENS BEMÆRKNINGER TIL DET FORELIGGENDE MATERI­ALE OG OPLYSNINGER.

En skattemæssig vurdering af materialet og oplysningerne må være baseret på, at de selvangivne låne- og investeringstransaktioner er verificerede, d.v.s at de selvangivne transaktioner har udmøntet sig i pengestrømme imellem Dem, C Limited, G Bank og H Bank.

Som angivet ovenfor kan Regionen ikke anerkende, at denne helt grundlæggende forudsætning for skattemæssigt at vurdere de selvan­givne og oplyste dispositioner, er opfyldt i nærværende sag.

Uagtet dette vil Regionen dog nedenfor foretage en skattemæssig vurdering af det af Dem og Deres advokatfirma allerede indsendte materiale, idet det understreges, at denne foreløbige vurdering ikke vil præjudicere Regionens endelige stillingtagen til Deres lånefinansierede investeringsarrangement, såfremt de selvangivne og oplyste transaktio­ner verificeres.

SKATTEMÆSSIG VURDERING AF DET FORELIGGENDE AFTALEGRUNDLAG.

Regionen skal til det foreliggende materiale udtale, idet det yderligere bemærkes, at Regionens nedennævnte vurdering er baseret på den - ikke indtil dato dokumenterede - antagelse, at de angivne økonomiske transaktioner i arrangementet er verificerede:

Projektet findes at være uden reelt økonomisk indhold, idet den af det selvangivne lånearrangement afledte investering i anparter i C Ltd. udelukkende er etableret af skattemæssige hensyn.

Henset til det foreliggende aftalegrundlag mellem bl.a. Dem og den långivende bank henholdsvis mellem det af Dem beherskede selskab, C Limited og banken, er det Regionens opfattelse, at Deres låneoptagelse og den faktiske anvendelse af provenuet er udmøntet på en sådan måde, at Deres risiko reelt er elimineret.

Der henvises i den forbindelse bl.a. til det i Notice of Charge and Assignment anførte, hvorefter H Bank og C Limited umiddelbart er berettiget til at udføre instruktioner vedrørende kontoen og anparterne fra G Bank uanset om de personer, der giver disse instruktioner er autoriseret til dette og uden meddelelse til - eller accept fra - Dem.

Endvidere det i samme aftale anførte, hvorefter De meddeler at H Bank og C Limited “shall under no circumstances act on any instructions given by us [Dem] with respect to the Cash Account or the shares unless and until those instructions are confirmed to the Bank [H Bank] or the company [C Limited] by the Lender [G Bank]."

Det er Regionens opfattelse, at der er en sådan tilknytning mellem H Bank, G Bank, C Limited og I Limited, at der reelt ikke er modstående interesser mellem nævnte enheder.

Endvidere, at der efter Regionens opfattelse reelt også er tale om et cirkulært arrangement etableret, finansieret og styret af ovennævnte to finansielle institutioner, der ligeledes har overtaget den økonomiske risiko ved arrangementet - jf. også den foreliggende valuta-/renterisiko­afdækningsaftale samt den af denne afledte af banken til C Limited udstedte option, som eliminerer selskabets og Deres risiko - herunder den almindelige kursrisiko på obligationerne.

Det tilføjes, at præmien for nævnte aftale ikke er oplyst og ikke doku­menteret betalt af C Limited. Der henvises i den forbindelse til den i regnskabet for C Limited pr. 30.09.94/3.10.94 angivne oplysning om at selskabets udgifter - jf pkt. e) "expences" - afholdes af et tilknyttet selskab.

På grundlag af en vurdering af det samlede aftalekompleks af 21. april 1994 og 3. oktober 1994 er det Regionens opfattelse, at Deres hæftel­se ved optagelse af de to lån i G Bank  reelt er elimineret.

Regionen har særligt henset til, at de mellem G Bank og det af Dem beherskede selskab, C Limited, den 21. april 1994 indgåede swapaftaler om afdækning af valuta- og renterisikoen og den i tilknytning hertil indgåede aftale benævnt "Put-options-arrangements", jf. bankens skrivelse af 21. april 1994 til selskabet, medfører, at G Bank på forhånd fuldt ud er sikret dækning af lånefor­holdet mellem Dem og banken, hvorfor regreskrav overfor Dem på intet tidspunkt ville kunne komme på tale. Risikoen for børs- og valutakur­serne i perioden har banken således ensidigt påtaget sig.

Efter aftalekomplekset har der således ikke påhvilet Dem en reel retlig forpligtelse til at tilbagebetale og forrente de optagne lån, hvilket i skattemæssig henseende medfører, at betingelserne for rentefradrag i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, ikke kan anerkendes for opfyldt.

Om praksis henvises til en lignende sag, jf. Østre Landsrets dom 7. maj 1996 offentliggjort i TfS 1996.427.

Det tilføjes, at de mellem G Bank og Dem indgåede låneaftaler af Regionen betragtes som en integreret del af det samlede aftalekompleks. Der er således tale om et arrange­ment, der må betragtes som en helhed."

Klagerens advokat har heroverfor anført

"I fortsættelse af min foreløbige klage af 8. september 1998 for ovennævnte klient, skal jeg herved endeligt påklage told- og skatteregionens afgørelse af 12. juni 1998.

Told- og skatteregionen tilsidesætter A's fradrag for renteudgif­ter på lån optaget i G Bank med i alt kr. 33.189.941. Endvidere tilsidesætter regionen kursværdien af A's behold­ning af anparter i C Ltd., stor kr. 1.229.856.920, og gæld til G Bank, stor kr. 1.405.156.699.

Told- og skatteregionen tilsidesætter A's rentefradrag, anparts­beholdning samt gæld, idet regionen ikke finder, at A har dokumenteret, at de til grund for hans lånefinansierede investering liggende dispositioner har udmøntet sig i konkrete pengestrømme mellem henholdsvis ham, C Ltd., G Bank og H Bank.

Endvidere er det regionens opfattelse, at pengestrømmene i C Ltd. ikke er dokumenterede.

Subsidiært finder told- og skatteregionen, at såfremt pengestrømmene kan verifice­res, er investeringsprojektet uden reelt økonomisk indhold, idet der er tale om et samlet arrangement, der alene er etableret af skattemæssige hensyn, og at A's økonomiske risiko reelt har været elimineret.

Told- og skatteregionen finder ikke, at A har opfyldt betingel­serne for rentefradrag, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1. litra e.

1. PÅSTAND

På vegne af A gør jeg gældende, at de fremlagte oplysninger og materiale klart dokumenterer pengestrømmene, og at der er tale om et arrangement af såvel forretningsmæssig som økonomisk realitet.

2. SAGSFREMSTILLING

2.1 Kronologisk forløb

På opfordring af A og to øvrige investorer blev selskabet C Ltd. med hjemsted på Jersey stiftet den 21. april 1994.

På den stiftende generalforsamling blev advokaterne K og Q valgt til direktører. Begge advokater var ansat i advokatfirmaet R.Selskabet havde til formål at investere i værdipapirer, nærmere bestemt amerikanske og canadiske statsobligationer.

Selskabet blev stiftet med en nominel anpartskapital, stor kr. 150.000, fordelt på 1.500 anparter af kr. 10. Anpartskapitalen blev tegnet af A for nominelt kr. 14.335 anparter, og den resterende del blev tegnet af to øvrige investorer med hen­holdsvis nominelt kr. 420 og 245 anparter.

Anparterne blev tegnet til kurs 95.317,5 svarende til i alt kr. 1.429.913.343. A tegnede i alt for nominelt kr. 14.335 anparter til en samlet kursværdi på kr. 1.366.507.689.

A finansierede anpartskøbet ved lån i G Bank, stort kr. 1.405.156.699, inklusive renter på kr. 44.084.349, og et kontant-indskud, stort kr. 5.435.338. 

G Bank fik som sikkerhed for deres udlån til A pant i dennes anparter i C Ltd. og sikkerhed i A's konto hos H Bank.

Ud over denne sikkerhedsstillelse modtog banken tillige selvskyldnerkaution fra C Ltd.

Ved låneoptagelsen forudbetalte A renter på lånet med kr. 44.084.348 for perioden 22. april til 13. oktober 1994.

Den 22. april 1994 købte C Ltd. Treasury Corporation of Victoria Bonds (nul-kupon statsobligationer) for nominelt US-dollar 23.000.000 til kurs 97,903, svarende til US-dollar 22.517.855,18 og Canadian Treasury Bill (nulkupon statsobligatio­ner) for nominelt canadiske dollar 265.000.000 til kurs 97,25 svarende til canadiske dollar 257.702.733,37. Obligationerne blev købt af G Bank.

Samtidig med købet af obligationerne indgik C Ltd. og G Bank en rente- og kurssikringsswapaftale, i henhold til hvilken C Ltd. byttede sine danske kroner 150.419.272 med US-dollar 22.517.855 og dan­ske kroner 1.279.494.0718 med canadiske dollar 257.702.733 den 22. april 1994 og den 2. oktober kunne modtage danske kroner 154.599.378 mod US-dollar 265.000.000, hvilket ville svarere til en forrentning på ca. 6,1 % og danske kroner 1.315.725.000 mod canadiske dollar 265.000.000, hvilket ville svare til en forrentning på ca. 6,3 %.

Formålet for C Ltd. med at indgå swapaftalen var dels at sikre en fornuftig forrentning af den investerede kapital og dels at sikre kursen på de udenlandske obli­gationer.

Obligationerne udløb den 13. oktober 1994. C Ltd. havde imidlertid en put option (en ret til at sælge) obligationerne den 2. oktober 1994 til G Bank til kurs pari. C Ltd. udnyttede sin ret og G Bank op­fyldte sin forpligtelse ifølge optionen, og købte således den 2. oktober 1994 obligatio­nerne til kurs pari.

Den 2. oktober 1994 solgte C Ltd. således nominelt 23.000.000 amerikanske obligationer for US-dollar 23.000.000 og nominelt 265.000.000 canadiske obligatio­ner for canadiske dollar 265.000.000.

I henhold til swapaftalen "vekslede" C Ltd. den 2. oktober 1994 US-dollar og canadiske dollar til henholdsvis danske kroner 154.599.378 og 1.315.725.000. 

C Ltd. opnåede herved en gevinst på kr. 40.411.034, som general­for­samlingen på den ekstraordinære generalforsamling besluttede at anvende til tilbagebetaling af lån hos G Bank og til udlodning til aktionærerne.

A modtog en forholdsmæssig andel af det samlede udbytte svarende til i alt kr. 38.649.011. Udlodningen anvendtes til at nedbringe lånet hos G Bank.

A solgte herefter den 3. oktober 1994 sine anparter til I Ltd. for kr. 1.366.507.689. Samtidigt med købet overtog I Ltd. både A's og C Ltd.'s forpligtelser over for G Bank. Købesummen blev derfor transporteret direkte til banken.

I Ltd. blev stiftet 22. juli 1994. Selskabets ledelse bestod af advokat K og L.

I Ltd. er selskab med hjemsted på Jersey. Selskabet lånte penge af C Ltd. til købet af anparterne.

C Ltd. blev likvideret oktober 1994.

2.2 Investeringen ud fra en investors synsvinkel

A ønskede i 1994 at foretage en kortvarig investering med et afkast, der svarede til en længerevarende investering i danske obligationer. Samtidigt skulle det være en investering med samme form for sikkerhed, som når der investeres i danske statsobligationer.

I stedet for at investere i danske statsobligationer investerede A i et udenlandsk selskab, der havde til formål at investere i udenlandske statsobligationer. Fordelen herved var, at det udenlandske selskab kunne købe nogle obligationer med en kort løbetid, og at ved at veksle den fra obligationerne indvundne effektive rente (kursgevinst) til danske kroner gennem rente- og kurssikringsaftaler kunne der opnås et resultat, der var bedre end ved investering i danske obligationer.

En anden fordel ved at investere i et udenlandsk selskab var, at A stod foran emigration til England. Han kunne herved drage fordel af, at England ikke be­skattede afkast fra udenlandske selskaber i modsætning til Danmark.

A finansierede indskuddet i C Ltd. dels ved et kontant indskud og dels ved optagelse af lån. A forudbetalte renteudgiften for låneperio­den. Renteudgiften var fradragsberettiget jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, men skulle dog periodiseres i forbindelse med A's emigration fra Danmark.

Ovennævnte adskiller sig ikke fra den vante situation, hvor en investor optager lån for at investere i danske selskaber eller danske obligationer.

Som sikkerhed for tilbagebetalingen af lånet fik banken pant i A's anparter i C Ltd. Dette adskiller sig ikke fra det pant, som et realkreditinstitut altid får i den ejendom, som lånet skal anvendes til.

Det udenlandske selskab (C Ltd.) købte henholdsvis amerikanske og canadi­ske statsobligationer for den investerede kapital. Obligationerne blev købt af G Bank, som C Ltd. tillige indgik en rente og kurs­sikringsaftale(swap) med. Disse dispositioner svarer til, at man ved optagelse af real­kreditlån foretager en kurssikring eller at man for at sikre betalingen i danske kroner af en udenlandsk vareleverance ved en terminsforretning.

Investeringen var fordelagtig for C Ltd. og C Ltd. blev ca. 5,5 måne­der efter i stand til at udlodde et udbytte til A. Udbyttet var ikke skatte­pligtigt til Danmark, idet A den 31. august 1994 havde emigreret til England.

Sidstnævnte disposition adskiller sig ikke fra det tilfælde, hvor A i stedet for at have investeret i C Ltd., havde investeret i solidt udenlandsk selskab, hvor sandsynligheden for udlodning af udbytte ligeledes kan anses for tæt på 100 %.

3. PENGESTRØMME

Pengestrømmene hos A kan illustreres som følger:

Dato

Disposition

Saldo/beløb

 

 

 

21-04-94

Lån optaget hos G Bank

89.431.699

21-04-94

Lån optaget hos G Bank

1.315.725.000

22-04-94

Forudbtealte renter på 1. lån
for perioden 22/4-13/10-94


- 2.766.420

22-04-94

Forudbtealte renter på 2. lån
for perioden 22/4-13/10-94


- 41.317.929

21-04-94

Egen indbetaling

5.435.338

22-04-94

Køb af 14.335 anparter i C Ltd.

- 1.366.507.689

03-10-94

Udbytte fra C Ltd.

38.649.011

03-10-94

Delindfrielse af begge lån

- 38.649.011

03-10-94

Salg af 14.335 anparter i C Ltd.

1.366.507.689

03-10-94

Transport af lån til I Ltd.

- 1.366.507.689

 

I alt

                     - 1

Pengestrømmene i C Ltd. kan tilsvarende illustreres som følger:

Dato

Disposition

DKK

USD

CAD

 

 

 

 

 

22-04-94

Aktietegning

1.429.913.345

 

 

22-04-94

Lån

28.746

 

 

22-04-94

Veksler DKK til USD iht. Swap

- 150.419.273

22.517.855

 

22-04-94

Køb nom USbonds 23.000.000

 

-22.517.855

 

22-04-94

Veksler DKK til CAD iht swap

-1.279.494.071

 

257.702.733

22-04-94

Køb nom CADbonds
265.000.000

 

 


- 257.702.733

02-10-94

Sælger nom. USbonds
23.000.000

 


23.000.000

 

02-10-94

Sælger nom CADbonds
265.000.000

 

 


265.000.000

02-10-94

Veksler USD til DKK iht swap

154.599.378

- 23.000.000

 

02-10-94

Veksler CAD til DKK iht swap

1.315.725.000

 

- 265.000.000

03-10-94

Udbytte

- 40.411.034

 

 

03-10-94

Tilbagebetaling lån

- 28.746

 

 

03-10-94

Lån til I Ltd.

-1.429.913.345

 

 

I alt

 

0

0

0

Gå til pkt. 4