Dato for udgivelse
18 Dec 2002 07:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25. november 2002
SKM-nummer
SKM2002.665.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, S-1216-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig - urigtige momsangivelser - manglende momsangivelser
Resumé

T var som indehaver af en biograf tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen med forsæt til momsunddragelse ved dels for månederne februar, april og maj måneder i 1999 at have angivet virksomhedens købsmoms med 35.060 kr. for meget, dels for månederne januar, februar og juni - december 1999 at have undladt at indsende momsangivelser, hvorved virksomhedens momstilsvar blev skønsmæssigt ansat til i alt 55.000 kr., hvilket var 42.498 kr. for lavt, alt hvorved statskassen blev unddraget 77.558 kr. i moms. T var ved byretten straffet med en bøde på 80.000 kr. Landsretten stadfæstede den indankede dom.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2

Vestre Landsrets dom af 25. november 2002, 5. afdeling, S-1216-02

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Anders Mygind).

Afsagt af landsdommerne

Lilholt, Ole Græsbøll Olesen og Mogens Heinsen (kst.)

----------

Århus byrets dom af 27. november 2001, 3. afdeling, SS 3. 03178/01

Anklageskrift er modtaget den 20. juli 2001.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved som indehaver af A-by Bio, A-by, for februar, april og maj måneder i 1999 med forsæt til afgiftsunddragelse urigtigt at have angivet virksomhedens købsmoms med 35.060 kr. for meget.

2.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1,1. pkt.,

ved som indehaver af A-by Bio, A-by, for januar, februar, juni, juli, august, september, oktober, november og december 1999 med forsæt til afgiftsunddragelse af have undladt at indsende momsangivelser, hvorved virksomhedens momstilsvar blev skønsmæssigt ansat til i alt 55.000 kr., hvilket var 42.498 kr. for lavt.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af V.1, Told- og Skatteregion Århus, og V.2

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger

Forhold 1

Efter tiltaltes forklaring er det godtgjort, at tiltalte for de anførte måneder har angivet virksomhedens købsmoms i alt 35.060 kr. for højt, hvorved afgiftsbeløbet tilsvarende blev angivet med 35.060 kr. for lidt. Tiltalte har endvidere erkendt, at han gjorde dette for at skulle betale mindre i moms for de pågældende måneder. Tiltalte har ikke oplyst herom til sin bogholder eller revisor, og der er ikke fremkommet oplysninger om, at tiltaltes revisor tidligere har korrigeret bevidst fejlagtige momsangivelser i forbindelse med udarbejdelsen af tiltaltes årsregnskab. Det kan herefter ikke antages, at tiltalte har forventet en senere regulering af momstilsvaret, hvorfor de urigtige angivelser findes at være sket med forsæt til at unddrage ToldSkat moms.

Forhold 2

Efter tiltaltes forklaring må det lægges til grund, at han hver eller hveranden måned har fået oplysninger om afgiftstilsvaret fra sin bogholder til brug for indsendelse af momsangivelser. Det fremgår af afgiftskontrollens opgørelse, at tiltalte ikke har indsendt angivelser i januar og februar måned 1999, og at han - efter i april og maj bevidst at have angivet momstilsvaret med henholdsvis 13.000 kr. og 12.060 kr. for lavt - har undladt at indsende angivelser for resten af året. Retten finder, at det må have stået tiltalte klart, at han ved de skønsmæssige ansættelse for de fleste måneders vedkommende blev ansat for lavt, hvorfor det findes bevist, at den manglende indsendelse er sket med forsæt til afgiftsunddragelse.

Som følge af det anførte findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes i medfør af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt., til en bøde på 80.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fastsat nedenfor.

Der er ved fastsættelsen af bødens størrelse lagt vægt på, at bødekravet af Told- og Skatteregionen er væsentligt nedsat i forhold til regionens faste praksis for beregning af administrative bøder.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte, T, skal betale en bøde på 80.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 25. november 2002, 5. afdeling, S-1216-02

Retten i Århus, 3. afdeling, har den 27. november 2001 afsagt dom i 1. instans (SS 3.03178/01).

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Tiltalte og vidnet V.1 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

V.1, Told- og Skatteregion Århus, har supplerende forklaret, at hun først modtog sagen den 3. august 2000. Hun har i edb-systemet set, at momsangivelsen for februar 1999 blev modtaget den 1. maj 2000.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han handlede som sket, da han ikke havde penge til at betale momsen, men valgte at betale de øvrige kreditorer. Forretningen er sæsonbetonet, og i 1999 faldt omsætningen, da der i slutningen af 1998 havde været en enkelt film, som gav en god omsætning. Han er ikke i tvivl om, at revisoren ville have opdaget fejlene, så det var udelukkende et spørgsmål om kredit, da han håbede på bedre tider. Han valgte selv at betale moms en gang om måneden fremfor en gang i kvartalet. Han har overholdt afdragsaftalen med toldvæsenet og skylder nu alene renter, således at gælden er betalt i november 2003.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det lægges til grund, at tiltalte først angav den fejlagtige købsmoms for februar 1999 den 1. maj 2000, hvor han for de øvrige måneder, bortset fra marts, april og maj 1999, angav købsmomsen korrekt. Dette tidspunkt lå efter toldvæsenets første kontakt til virksomheden, men inden den egentlige kontrol var påbegyndt.

Den bogførte købsmoms for februar 1999 var væsentlig større end for 10 af de øvrige måneder i 1999. Tiltalte har ikke forklaret, hvad årsagen til den forkerte angivelse for februar 1999 var.

Herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at tiltalte er skyldig i forsætlig momsunddragelse i overensstemmelse med anklageskriftet.

Da både forhold 1 og 2 er henført under momslovens § 81, stk. 3, tiltrædes det, at straffen er fastsat som sket.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.