Dato for udgivelse
18 dec 2002 07:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29. maj 2002
SKM-nummer
SKM2002.667.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, B-1581-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse
Emneord
Konkurs, ratepension, omstødelse, aftaletidspunkt
Resumé

Østre Landsret stadfæstede Byrettens dom, hvorved A blev dømt til at tilbagebetale indbetalingerne på en ratepensionsordning i de seneste 2 år op til den personlige konkurs, idet indbetalingerne havde været uforholdsmæssige store i forhold til hans økonomiske forhold.

 

Reference(r)

Pensionsopsparingsloven § 12, stk. 1
Pensionsopsparingsloven § 13, stk. 2

Parter

A
(Advokat Flemming Bastholm)

mod

A under konkurs v/kurator advokat Palle Pedersen
(Kammeradvokaten v/adv.fm. Marlene Christiansen)

Afsagt af landsdommerne

Lyngesen, Nicolaisen og Steen Mejer Hansen (kst.)

Rudkøbings rets dom af 14. maj 2001 (BS 2-10053/00) er anket af A med endelig påstand om frifindelse mod anerkendelse af, at det beløb, hvormed de på konto nr. ....1 i F1 A/S årlige indbetalinger i henholdsvis 1997 og 1998 overstiger 50.000 kr., skal udbetales til indstævnte med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg i 1. instans, og til betaling sker.

Indstævnte, A under konkurs, har påstået stadfæstelse.

Tvisten for landsretten vedrører alene spørgsmålet om, hvorvidt appellantens indskud på opsparingsordningen i F1 for så vidt angår de første 50.000 kr. i henholdsvis 1997 og 1998 må anses for at være sket i henhold til en pensionsaftale, som er indgået efter, at lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter trådte i kraft den 1. juli 1996. Der er således for landsretten ikke tvist om, at appellantens indskud i 1997 og 1998 kan omstødes i medfør nævnte lovs § 12, stk. 1, i det omfang, hvori disse indskud må anses for at være sket i henhold til en pensionsaftale, som er indgået efter lovens ikrafttræden.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende partsforklaring af appellanten og vidneforklaring af fuldmægtig HG, F1.

Procedure

For så vidt angår det, der foreligger til prøvelse, har parterne i det væsentlige gentaget deres procedure for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

I henhold til de i dommen anførte grunde, og idet det for landsretten fremkomne ikke giver grundlag for at tage appellantens ændrede påstand til følge, stadfæster landsretten dommen i det omfang, den foreligger til prøvelse.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Den indankede dom stadfæstes i det omfang, den foreligger til prøvelse.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten, A, til indstævnte, A under konkurs, betale 15.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.