Dato for udgivelse
11 dec 2002 09:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
5. september 2002
SKM-nummer
SKM2002.633.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-0697-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skatteunddragelse, privatudgift, barnepige
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af skattelovgivningen ved af grov uagtsomhed at have afgivet urigtige oplysninger på selvangivelsen for indkomståret 1997, idet han foretog fradrag for udgifter til privat barnepige i sin virksomheds regnskab med i alt 59.159 kr., hvorved den skattepligtige indkomst blev sat for lavt med ovennævnte beløb, og der blev unddraget skat med i alt 34.316 kr. Ved landsrettens behandling af den indankede dom fandtes T også efter bevisførelsen for landsretten af de i byretsdommen anførte grunde skyldig efter anklageskriftet. Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvorefter T blev straffet med en bøde på 19.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 2

Østre Landsrets dom af 5. september 2002, 12. afdeling, S-0697-01

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Nis Steman Knudsen e.o)

Afsagt af landsdommerne

Annette Dellgren, Inger Nørgaard og Erik Pedersen Bentzen (kst.) med domsmænd

----------

Odense Byrets dom af 2. februar 2001, 1. afdeling, SS 1.03038/00

Anklageskrift er modtaget den 17. november 2000.

T er tiltalt for

overtrædelse af skattekontrollovens § 13. stk. 2,

ved af grov uagtsomhed at have afgivet urigtige oplysninger på selvangivelsen for indkomståret 1997, idet han foretog fradrag for udgifter til privat barnepige i virksomheden M.M.s regnskab med i alt 59.159 kr., hvorved den skattepligtige indkomst blev sat for lavt med i alt 59.157 kr., hvorved der blev unddraget skat med i alt 34.316 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af V.1

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger

Efter tiltaltes forklaring og sagens omstændigheder i øvrigt anser retten det for bevist, at tiltaltes udgift til barnepiger for indkomståret 1997 blev posteret som lønudgift på virksomhedens lønkonto med 59.157 kr.

Uanset revisorens forklaring om fejl kunne være blevet fundet ved en mere udførlig revision, finder retten ikke at forholdet henføres som simpel uagtsomt.

Tiltaltes regnskab blev udarbejdet af en revisor på grundlag af hans bogføring. Revisoren udførte kun stikprøvevis bilagsrevision. Idet tiltalte selv forestod den daglige bogføring, skulle han ved indkomstårets afslutning havde udgiftsført lønnen til barnepige som en privat hævning. Undladelse heraf må anses som groft uagtsomt.

Som følge heraf anses tiltalte for skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 19.000 kr., jf. skattekontrollovens § 13, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 10 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal betale en bøde på 19.000 kr.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 5. september 2002, 12. afdeling, S-0697-01

Odense Rets 1. afdelings dom af 2. februar 2001 (SS 1.03038/00) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og registreret revisor V.2.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han har været klar over behovet for at sondre mellem private og virksomhedsrelaterede udgifter. Han har ikke drøftet barnepigeudgiften med revisoren, men revisorassistenten var bekendt med, at han havde barnepiger.

Den i byretten af vidnet V.1 afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Registreret revisor V.2 har forklaret, at efterposteringer typisk dækker over tiltaltes fejlposteringer i det løbende bogholderi. Regnskabet blev udarbejdet under tidspres, og han ville tro, at en nærmere analyse af privatforbrugudviklingen ville have afsløret den fejlagtige postering. Det var ikke vidnet, der havde den daglige kontakt med tiltalte.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de i dommen anførte grunde skyldig efter anklageskriftet.

Den fastsatte bøde findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Odense Rets 1. afdelings dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte betaler sagens omkostninger for landsretten.