Dato for udgivelse
11 Dec 2002 08:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24. april 2002
SKM-nummer
SKM2002.630.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-3014-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Nægtelse af registerering, sikkerhedsstillelse, unddragelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, momsunddragelse
Resumé

T var tiltalt for ved grov uagtsomhed at unddrage det offentlige skat, arbejdsmarkedsfondsbidrag og moms og herved overtrådt henholdsvis kildeskatteloven, arbejdsmarkedsfondsloven og momsloven, idet han i perioden 10. marts 1999 - 30. april 2000 drev selvstændig byggevirksomhed uden at være at være registreret som indeholdelsespligtig for A-skat, ligesom han ikke rettidigt indbetalte indeholdte A-skattebeløb, hvorved statskassen blev unddraget 273.487 kr. i skat, og uden anmeldelse for ToldSkat drev virksomhed anmeldelsespligtig efter arbejdsmarkedsfondsloven og registeringspligtig efter momsloven, ligesom han i samme tidsrum ikke rettidig indbetalte bidrag samt undlod at afvikle indgåede ansættelsesforhold og på trods af den manglende momsregistering at have udstedt fakturaer med momsdeklaration, alt hvorved statskassen blev unddraget 86.096 kr. i bidrag og 384.238 kr. i moms. T havde med henblik på at drive en personlig ejet virksomhed overtaget driften af det af ham hidtil drevne konkursramte anpartsselskab, og han var ved anbefalet brev af 9. marts 1999 fra told- og skattemyndighederne tilsendt anmeldelsesblanket til registering for moms og A-skat, og samtidig underrettet om, at virksomheden kun kunne registreres, såfremt der inden 8 dage blev stillet en sikkerhed på 275.000 kr. for at sikre en rettidig indbetaling af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms. Ved landsrettens behandling af den indankede dom nedlagde anklagemyndigheden påstand om frifindelse for momsforholdet, stadfæstelse af skyldsspørgsmålet i kildeskatte- og i arbejdsmarkedsbidragsforholdet og idømmelse af en bøde på 8.000 kr. Landsretten frifandt efter anklagemyndighedens påstand T for momsforholdet og tiltrådte af de grunde, som byretten havde anført, at T var fundet skyldig som sket.

Landsretten ændrede byrettens dom, således at bødestraffen blev nedsat fra en bøde på 350.000 kr. til en bøde på 8.000 kr.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 74, stk. 1, nr. 2
Kildeskatteloven § 74 A (dagældende)
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 1, litra c 
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 5 (dagældende)
Momsloven § 81, stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, og jf. § 52, stk. 3

Vestre Landsrets dom af 24. april 2002, 12. afdeling, S-3014-01

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Alexander Tychsen)

Afsagt af landsdommerne

Marie S. Mikkelsen, Dorte Jensen og Lindqvist (kst.)

----------

Tønder Byrets dom af 4. oktober 2001, SS 411/01

Anklageskrift er modtaget den 9. juli 2001.

T er tiltalt til straf for overtrædelse af

1.

Kildeskattelovens § 74, stk. 1, nr. 2 og 3

ved i perioden 10. marts 1999 til 30. april 2000 fra bopælen, ved grov uagtsomhed at have unddraget det offentlige skat, idet han drev selvstændig byggevirksomhed uden at være registreret som indeholdelsespligtig for A-skat, ligesom han ikke rettidigt indbetalte indeholdte A-skattebeløb, hvorved statskassen blev unddraget 273.487 kr. i skat.

2.

Momslovens § 81, stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1 og jf. § 52, stk. 3,

ved i forbindelse med den i forhold 1 beskrevne virksomhed, for tiden 10. marts 1999 til 30. april 2000, ved grov uagtsomhed at have unddraget det offentlige afgift, idet han uden anmeldelse til ToldSkat drev afgiftspligtig virksomhed, samt idet han i samme tidsrum, på trods af manglende registrering, udstedte fakturaer med momsdeklaration, hvorved statskassen blev unddraget 384.238 kr. i moms.

3.

Arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 1 litra c og stk. 5

ved i forbindelse med den i forhold 1 beskrevne virksomhed og i den beskrevne periode, ved grov uagtsomhed at have unddraget det offentlige bidrag, idet han uden anmeldelse for ToldSkat drev anmeldelsespligtig virksomhed, ligesom han ikke rettidigt indbetalte bidrag samt undlod at afvikle indgåede ansættelsesforhold alt hvorved han unddrog statskassen 86.096 kr. i bidrag.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf på 350.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Tiltalte er tidligere straffet af betydning for denne sag:

Ved udenretlig bødevedtagelse over for Told- og Skatteregionen den 22. december 1997 for overtrædelse af kildeskattelovens § 74, stk. 1, nr. 2 og nr. 3 og arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 1, litra C.

Ved dom afsagt af retten i Tønder den 11. maj 2000 med bøde for overtrædelse af lov om vandløb § 69, stk. 1, jf. § 12, stk. 1, nr. 5, jf. § 85, stk. 1, nr. 1.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringen er gengivet i retsbogen.

Det er under sagen oplyst, at der den 24. februar 1999 blev oprettet en overdragelsesaftale mellem tiltalte og kurator i konkursboet N.N. Byggeforretning ApS.

Det fremgår af overdragelsesaftalen, at overtagelsesdagen er aftalt til den 23. februar 1999. Pr. overtagelsesdagen indtræder og overtager køber i eventuelle forpligtelser og rettigheder over for 6 medarbejdere i det konkursramte selskab. Det fremgår endvidere, at de i overdragelsesaftalens § 8 anførte købesummer er angivet excl. moms. Det fremgår af § 8 endvidere:

"Det bemærkes, at der i henhold til momslovens regler ikke skal betales moms, såfremt der er tale om et salg i forbindelse med ophør. Såfremt Told- og Skattestyrelsen måtte være af den opfattelse, at køber er forpligtet til at betale moms udover de ovenfor nævnte købesummer, er køber forpligtet til at betale den pågældende afgift."

Det fremgår af en anbefalet skrivelse af 9. marts 1999 fra Told- og Skatteregionen til tiltalte, at tiltalte med skrivelsen modtog en anmeldelsesblanket til registrering for moms og A-skat af uregistreret virksomhed. Det fremgår af skrivelsen endvidere:

"Registreringsanmeldelsen skal straks udfyldes og indsendes til Told- og Skatteregionen.

Deres virksomhed kan kun registreres, såfremt virksomheden inden 8 dage stiller sikkerhed, jfr. momslovens § 62, stk. 9 da der efter et konkret skøn vurderes, at en kreditbegrænsning ikke er tilstrækkelig til at sikre rettidig indbetaling af moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

De har indtil den 22 februar 1999 drevet byggeforretning i et selskab, som er gået konkurs og hvor told- og skattemyndighederne har et ikke fuldt sikret tilgodehavende på mere end 50.000 kr. vedrørende A-skat, arbejdsmarkedsbidrag eller moms.

Sikkerheden skal stilles inden 8 dage fra modtagelse af dette brev. Stilles sikkerhed ikke rettidigt vil fortsættelse af virksomheden være strafbar, jfr momslovens § 81, stk. 3.

Sikkerheden skal stilles for mindst et år for et beløb, der svarer til det forventede gennemsnitlige tilsvar af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms i en 3 måneders periode.

Sikkerhedens størrelse skal være 275.000 kr. og den skal stilles i form af børsnoterede obligationer, bankgaranti, kontante indskud eller anden betryggende sikkerhed, efter regionens nærmere bestemmelse.

Sikkerhedsstillelsen frigives, når virksomheden i den seneste 12 måneders periode rettidigt har betalt moms, og virksomheden ikke er i restance med moms eller tilsvar vedrørende andre registreringsforhold indenfor skatte- og afgiftsområdet."

Da tiltalte ikke stillede sikkerhed over for told- og skatteregionen, modtog han en skrivelse af 8. april 1999 fra Told- og Skatteregionen medfølgende indhold:

"Nægtelse af registrering

Da virksomheden har overskredet 8 dages fristen for at stille sikkerhed, skal regionen herved meddele, at virksomheden ikke kan registreres.

Fortsættelse af virksomheden, vil herefter være strafbar efter bestemmelserne i momslovens § 81, stk. 3.

Den af virksomheden opkrævede moms og A-skat skal afregnes således:

Inden 14 dage, fra modtagelsen af dette brev, skal moms og A-skat redegøres på vedlagte efterangivelser, og samtidig indbetales til Told og Skatteregionen.

Moms og A-skat vedrørende byggeforretningen kan ikke afregnes over den frivillige registrering for udlejning af fast ejendom.

..."

Det er endvidere under sagen oplyst, at Skatteministeriet ved Told- og Skattestyrelsen begærede fogedforbud nedlagt over for tiltalte om, at tiltalte skulle ophøre med at drive registreringspligtig virksomhed uden at være registreret i henhold til momslovens, kildeskattelovens og lov om arbejdsmarkedsfondens regler om registreringspligt vedrørende bygge- og anlægsvirksomhed opstartet den 23. februar 1999. Fogedretten nedlagde fogedforbud den 17. november 1999, og under justifikationssag har retten i Tønder den 4. januar 2000, efter at tiltalte tog bekræftende til genmæle over for Told- og Skattestyrelsens påstand, afsagt dom om, at tiltalte blev tilpligtet at anerkende, at det den 27. november 1999 nedlagte fogedforbud var lovligt foretaget og forfulgt i henhold til retsplejeloven om nedlæggelse af fogedforbud, og at fogedforbuddet på denne baggrund stadfæstedes, samt at tiltalte tilpligtedes at ophøre med at drive registreringspligtig virksomhed uden at være registreret i henhold til momslovens, kildeskattelovens og lov om arbejdsmarkedsfondens regler om registreringspligt.

Rettens bemærkninger

Efter den af tiltalte afgivne forklaring om, at han har drevet registreringspligtig virksomhed uden rettidigt at afregne indeholdt A-skat og uden rettidigt at indbetale bidrag i henhold til arbejdsmarkedsfondsloven for de ansatte i virksomheden, som tiltalte opstartede den 23. februar 1999, og tiltalte var bekendt med sine forpligtelse hertil, på grund af den tidligere sag, der blev afsluttet ved udenretlig bødevedtagelse af tiltalte den 22. december 1997, findes tiltalte at have udvist en sådan uagtsomhed, at han har gjort sig skyldig efter anklageskriftets forhold 1 og forhold 3.

Efter tiltaltes forklaring lægges det til grund, at Told- og Skatteregionen var repræsenteret under mødet, hvor der blev indgået overdragelsesaftale om bl.a. driftsmidler og driftsinventar mellem konkursboet N.N. Byggeforretning ApS og tiltalte. Tiltaltes forklaring om, at han på grund af dette regnede med, at momsregistreringen alene var en formalitet, da han opstartede driften af byggefirma, findes herefter ikke at kunne tilsidesættes. Da tiltalte ved skrivelsen af 9. marts 1999 fra Told- og Skatteregionen blev gjort bekendt med forpligtelsen til momsregistrering og kravet om sikkerhedsstillelse som betingelse for momsregistreringen, og han som følge af den manglende sikkerhedsstillelse ved skrivelsen af 8. april 1999 fra Told- og Skatteregionen blev gjort bekendt med, at han var blevet nægtet registrering af byggefirmaet, findes tiltalte, i hvert fald ved at have fortsat den registreringspligtige virksomhed efter den 8. april 1999, at have udvist grov uagtsomhed ved at fortsætte aktiviteterne i virksomheden efter dette tidspunkt. Tiltalte findes herefter skyldig i overtrædelse af anklageskriftets forhold 2 vedrørende perioden fra den 9. april 1999 til den 30. april 2001 at have drevet registreringspligtig virksomhed uden anmeldelse herom til told- og skatteregionen.

Straffen fastsættes til en bøde på 350.000 kr., jf. tidligere gældende kildeskattelovs § 74, stk. 1, nr. 2 og 3, jf nugældende kildeskattelovs § 74, stk. 1, nr. 3 og lov om opkrævning af skatter og afgifter § 17, stk. 1, nr. 3, jf. § 2, momslovens § 81, stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1 og jf. § 52, stk. 3, og tidligere gældende arbejdsmarkedsfondslovs § 18, stk. 1 litra c og stk. 5, jf. nugældende lov om opkrævning af skatter og afgifter § 17, stk. 1, nr. 3, jf. § 2.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

T h i  k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal betale en bøde på 350.000 kr.

Forvandlings stratten er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 24. april 2002, 12. afdeling, S-3014-01

AnklagemyndigRetten i Tønder har den 4. oktober 2001 afsagt dom i i. instans (SS 411/01).

Sagen har været domsforhandlet den 5. februar 2002 og den 24. april 2002.

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har under den fortsatte domsforhandling nedlagt påstand om frifindelse i forhold 2, stadfæstelse af skyldsspørgsmålet i forhold 1 og 3 og idømmelse af en bøde på 8.000 kr.

Anklagemyndigheden har berigtiget tiltalens forhold 1, således at der efter "§ 74, stk. 1, nr. 2 og 3" indføjes "og § 74 A".

Tiltalte har under domsforhandlingen den 5. februar 2002 vedstået de forklaringer, som han har afgivet for byretten og har supplerende forklaret, at han ikke havde hørt om, at der ville blive stillet krav om sikkerhed, før han modtog skrivelsen af 9. marts 1999. Han smed skrivelsen væk, fordi han var momsregistreret i forvejen. Han havde ikke på dette tidspunkt mulighed for at skaffe 275.000 kr. Da han modtog brevet af 8. april 1999 ringede han til told- og skatteregionen og spurgte, om han ikke kunne undgå sikkerhedsstillelsen ved at afregne hver måned, men det kunne han ikke få lov til. Han var nødt til at fortsætte driften, så han kunne tjene nogle penge. Han har kun en gang selv indberettet moms fra byggevirksomheden over udlejningsvirksomhedens momsnummer. Det var den 31. august 1999. Han har ikke indberettet skatteforholdene vedrørende de ansatte, da han ikke havde modtaget nogle blanketter til at foretage indberetningerne på.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter anklagemyndighedens påstand frifindes tiltalte for forhold 2.

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at tiltalte er fundet skyldig i forhold 1 og 3 som sket, dog således at der ad forhold 1 tillige sker citering af kildeskattelovens § 74 A og således, at det er § 74, stk. 1, nr. 2, i den nugældende kildeskattelov, der skal citeres, og ikke som anført i dommen nr. 3.

Straffen fastsættes til en bøde på 8.000 kr. med en forvandlingsstraf på fængsel i 10 dage.

T h i  k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom ændres, således at straffen nedsættes til en bøde på 8.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.