Dato for udgivelse
28 nov 2002 13:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
9. oktober 2002
SKM-nummer
SKM2002.613.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 391/1999
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse
Emneord
Erstatning, tilsidesættelse, regnskabsgrundlag, skønsmæssig ansættelse, fiktive kørselsbøger, tvangsinddrivelse, henstand, hyrevognsbevilling
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt Københavns Kommune havde pådraget sig erstatningsansvar, ved skønsmæssigt at have forhøjet en taxivognmands skattepligtige indkomst for årene 1982-85 og ved efterfølgende at have tvangsinddrevet skatterne og foranlediget vognmandens hyrevognsbevillinger inddraget. Forhøjelserne skete på grundlag af oplysninger, som vognmanden selv havde indgivet til toldmyndighederne om antal kørte kilometer. Under sagen havde vognmanden erkendt, at kørselsbøgerne, som skatteregnskaberne byggede på, var fiktive. I 1994 fandt Landsskatteretten, at forhøjelsen for 1982 var forældet, mens skatteansættelserne for 1983-85 blev nedsat væsentligt. Højesteret fandt, i lighed med landsretten, at der ikke var grundlag for at statuere erstatningsansvar

Reference(r)

Dansk rets almindelige erstatningsregel

Parter

A

mod

Københavns Kommune
(advokat Bjarne Becher Jensen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Hornslet, Wendler Pedersen, Poul Sørensen, Torben Melchior og Jørgen Nørgaard

Påstande

Appellanten, A, har principalt gentaget sin påstand for landsretten og har subsidiært påstået indstævnte, Københavns Kommune, dømt til at betale et mindre beløb.

Københavns Kommune har påstået stadfæstelse.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Forklaringer

Til brug for Højesteret har A afgivet ny forklaring.

Højesterets begrundelse og konklusion

Af de grunde, der er anført af landsretten, og da det, som A har fremført for Højesteret, ikke kan føre til et andet resultat, stadfæster Højesteret dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, A, betale 30.000 kr. til indstævnte, Københavns Kommune.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms forkyndelse.