Dato for udgivelse
18 nov 2002 15:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31. oktober 2002
SKM-nummer
SKM2002.591.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1670-0043
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter + Moms og lønsumsafgift
Emneord
Lønsum, museum, tilskud, offentlig, tilbagebetaling
Resumé

Et museum modtog en række statslige, amtslige og kommunale tilskud, der ikke var afhængige af, om museet havde konkrete projekter i gang ved siden af den ordinære museumsdrift. Sådanne projekter ville i det væsentlige være finansieret af private fonde mv. De offentlige tilskud måtte herefter anses anvendt til den ordinære drift, som således for mindst 50 %’s vedkommende var offentlig finansieret. Museet var herefter fritaget for at betale lønsumsafgift, jf. lønsumsafgiftsloven § 2 a, nr. 2.

Reference(r)

Lønsumsafgiftsbekendtgørelsen § 2 a, nr. 2

Klagen skyldes, at told- og skatteregionen ikke har anset museet A for fritaget for at betale lønsumsafgift i henhold til lønsumsafgiftslovens § 2a, nr. 2, hvorfor regionen ikke har imødekommet en anmodning fra museet om tilbagebetaling af  lønsumsafgift med 236.401 kr. for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999.

Det fremgår af sagen, at museet,  der er en selvejende institution, er et statsanerkendt kulturhistorisk specialmuseeum for studiet af skibs- og bådebygningskultur, specielt i forhistorisk tid og middelalder. Foruden selve museeumsaktiviteten har museet også momspligtige aktiviteter med cafeteria, forlagsvirksomhed og salg af bøger og souvenirs samt sejlads og bådværft. Museet har eksisteret siden 1969.

Det fremgår videre, at museet modtager en række midler fra det offentlige.

Det er oplyst, at udviklingen i museet har undergået store forandringer, især i de seneste 10 år, hvor aktivitetsniveauet har ændret sig på grund af den øgede egenindtjening. Museet har oplyst, at dette primært skyldes, at man har haft succes med at opnå særlige tilskud og donationer øremærket til konkrete projekter, der ellers ikke ville være igangsat. Dette har bevirket, at egenindtjeningen i 1997 oversteg 50 % af driftsudgifterne, hvorfor museet var pligtig at betale lønsumsafgift.

På baggrund af ændringen i lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 1, stk. 3, hvorefter det fra 1. januar 1999 er muligt at opdele regnskabet i en eller flere aktiviteter særskilt, har museet foretaget en opdeling af resultatopgørelsen i tilskudsberettigede aktiviteter og projekter.

Museet har således i opgørelsen beregnet en tilskudsprocent for den ordinære museumsdrift og denne tilskudsprocent udgør 55,96.

Told- og skatteregionen har ikke imødekommet museets anmodning om tilbagebetaling af de 236.401 kr. i lønsumsafgift med den begrundelse, at betingelserne om dækning af tilskudsberettigede aktivitetsområder med mindst 50 % offentlige tilskud ikke er opfyldt, jf. § 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 431 af 5. juni 1999 om afgift af lønsum m.v. Regionen har herved anført, at såvel statstilskuddene som de kommunale og amtskommunale tilskud ikke er øremærkede til konkrete aktiviteter, men gives til institutionens drift som helhed, og at bekendtgørelsens ordlyd allerede herved ikke kan opfyldes.

Regionen har anført, at der skal ske en fordeling af kapacitetsomkostningerne mellem refusionssøgte aktiviteter og øvrige aktiviteter benævnt projekter. Sidstnævnte, der i altovervejende grad er momspligtige aktiviteter består af:

  • publikumsaktiviteter
  • søfartstekstiler – uldsejl
  • X kopier
  • forbedring af øen
  • disksalg
  • cafeteria
  • forlagsvirksomhed
  • restaurant

Regionen har anført, at disse aktiviteter ikke kan gennemføres uden afholdelse af kapacitetsomkostninger. Regionen har bemærket, at fordelingen eksempelvis kunne foretages på grundlag af omsætningsfordelingen mellem refusionssøgte aktiviteter og projekter, og at dette vil medføre at projekterne resulterer i et underskud, som i realiteten inddækkes ved anvendelse af andele af tilskuddene.

Regionen har foretaget følgende beregning vedrørende tilskudsprocenten:

”Omsætning ”projekter” / total omsætning x 100 = 7.490.835 / 19.113.887 x 100 = 39,19 %.

Differencen mellem revisors opgørelse af omsætningen vedrørende projekter på 5.780.343 kr. og ovenanførte omsætning skyldes, at omsætningen for disksalg og cafeteria i revisionsfirmaets opgørelser af 9. august og 16. november 2000 er reduceret med vareforbrug mm, hvorved omsætningen angives til henholdsvis 1.300.631 kr. og 732.957 kr. i stedet for 2.541.042 kr. og 1.260.038 kr.

Regionen har desuden i beregningen korrigeret de samlede kapacitetsomkostninger fra 6.414.117 kr. iflg. revisoropgørelsen til 6.452.078 kr.

Det er regionens opfattelse, at beregnet underskud på ”projekter”, 2.5558.118 kr., reelt inddækkes af offentlige tilskud. Tilskuddene, der i revisionsfirmaets opgørelse er henført til ”refusionssøgte aktiviteter”, skal således reduceres med dette beløb.

Begning af procentuel udgiftsdækning med offentlige tilskud vedrørende ”refusionssøgte aktiviteter”: (3.907.534 / 9.064.125 x 100) = 43,1 pct.”

Museets repræsentant har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at museet ikke er pligtig at betale de omhandlede 236.401 kr. i lønsumsafgift.

Til støtte for påstanden har repræsentanten anført, at de offentlige midler i sin helhed kun anvendes til den lovpligtige opgave i henhold til museumsloven. Dette underbygges også af, at de offentlige tilskud igennem årene kun er pristalsreguleret uden skelen til udvidelsen i aktivitetsniveauet, når der ses bort fra tilskud fra kommunen. Kommunen har således ydet ekstra tilskud i forbindelse med, at museet foranlediget af kommunen indførte samme løn- og pensionssystem som kommunen. De offentlige tilskud er således ydet alene til den ordinære museumsdrift, som har været grundlaget siden starten af museet. Hun har anført, at museumsdriften således skal betragtes som én aktivitet.

Repræsentanten har bestridt, at kapacitetsomkostningerne skal fordeles, da disse under alle omstændigheder – uanset projekternes aktivitetsniveau – vil blive afholdt. Alle direkte omkostninger relateret til projekterne indgår derimod under projekter.

Repræsentanten har bemærket, at museet i forbindelse med opgørelsen af de offentlige tilskud ikke har indregnet værdien af de bygninger og arealer, som kommunen har stillet til rådighed for museet, idet disse ikke indgår i det officielle regnskab som tilskud. Det drejer sig dog om ikke uvæsentlige beløb for henholdsvis museumsø, stillet til rådighed siden medio 1997, administrationsbygninger samt en grund, hvor en hal er placeret. Hun har oplyst, at museumsøen i henhold til det af kommunen opgjorte, har kostet 77,9 mio. kr. Dertil kommer siden ultimo 1999 en ny administrationsbygning samt fra april 2000 en restaurant.

Sammenfattende har repræsentanten anført, at museet opfylder betingelserne for opdeling i flere aktiviteter, at den ordinære museumsdrift, hvortil der ydes offentlige tilskud, udgør én aktivitet, hvor tilskudsprocenten kan beregnes til 55,96 % (før indregning af tilskud beregnet på grundlag af rådighed af museumsø, administrationsbygning m.v.). Der skal således alene betales lønsumsafgift vedrørende projekter, og denne afgift kan opgøres til 6.279 kr.

Landsskatteretten skal udtale:

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 674 af 15. september 1998 af lov om afgift af lønsum m.v. § 2 a:

”Skatteministeren kan bestemme, at følgende virksomheder omfattet af registreringspligten kan fritages for at betale afgift:

1) …

2) Virksomheder, der overvejende finansieres af offentlige midler.”

I medfør af lønsumsafgiftslovens § 2a er i bekendtgørelse nr. 431 af 5. juni 1999 om afgift af lønsum m.v. § 1, stk. 2, fastsat, at institutioner, hvis driftsudgifter dækkes af offentlige tilskud med mindst 50 pct. er fritaget for at betale afgift.

Af bekendtgørelsens § 1, stk. 3, der har virkning fra 1. januar 1999, følger:

”Såfremt institutionen har forskellige aktiviteter, og der alene ydes offentlige tilskud til en eller flere af disse aktiviteter, kan institutionen vælge at opgøre tilskudsprocenten efter stk. 2 for den eller de tilskudsberettigede aktiviteter. Institutionen skal i så fald føre et særskilt regnskab for de tilskudsberettigede aktiviteter, der kan danne grundlag for opgørelsen af tilskudsprocenten og kontrollen hermed. Institutioner, der ønsker at benytte sig af adgangen til at opgøre tilskudsprocenten alene for tilskudsberettigede aktiviteter, skal give de statslige told- og skattemyndigheder meddelelse herom senest i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for det pågældende regnskabsår. Fritagelsen for at betale afgift omfatter kun de aktiviteter, hvis driftsudgifter dækkes af offentlige tilskud med mindst 50 pct. For de ikke tilskudsberettigede aktiviteter skal der svares afgift på grundlag af en fordeling efter retningslinierne i § 4.”

Ud fra de foreliggende oplysninger finder Landsskatteretten at det må lægges til grund, at de statslige, amtslige og kommunale tilskud er ydet til selve den ordinære museumsdrift. Tilskuddene er således faste tilskud, der ikke er afhængig af og ikke bliver reguleret ud fra om museet har projekter eller antallet heraf. Såfremt museet har et såkaldt projekt, er dette konkrete projekt efter det oplyste finansieret af øremærkede midler fra fonde m.v. ydet direkte til det enkelte projekt. Landsskatteretten finder herefter, at den tilskudsberettigede aktivitet for så vidt angår de omhandlede statslige, amtslige og kommunale tilskud er selve den ordinære museumsdrift, og at museet således er berettiget til i henhold til lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 1, stk. 3, at opgøre tilskudsprocenten for selve den ordinære museumsdrift. Landsskatteretten har herved lagt til grund, at de offentlige tilskud ikke uden videre kan anvendes til at dække et eventuelt projektunderskud. Det forhold, at udgifterne til projekterne i den her omhandlede periode ikke har været fuldt ud dækket af midler fra private fonde m.v. findes ikke at kunne føre til at andet resultat.

Landsskatteretten finder endvidere ikke grundlag for at tilsidesætte museets opgørelse, hvorefter tilskudsprocenten for den ordinære museumsdrift herefter er over 50. Museets driftsudgifter vedrørende den ordinære museumsdrift er således dækket af offentlige midler med mindst 50 %, jf. lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 1, stk. 2, findes museet at være fritaget for at betale lønsumsafgift i henhold til lønsumsafgiftslovens § 2 a, nr. 2. Dette er tiltrådt af Told- og Skattestyrelsen.