Dato for udgivelse
25 nov 2002 12:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24. september 2002
SKM-nummer
SKM2002.604.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1665-0108
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Briller, personale, gratis, momspligt, udtagning
Resumé

Et selskab, der drev virksomhed med salg af briller mv., udleverede briller fra varesortimentet til salgspersonalet til fri anvendelse uden vederlag. Landsskatteretten fandt, at brillerne var udtaget af selskabet på en sådan måde, at det skulle sidestilles med en levering mod vederlag, jf. momslovens § 5, stk. 1 og 2, og udleveringerne blev derfor anset som momspligtige.

Reference(r)

Momsloven § 5, stk. 1 og 2
Momsvejledningen 2001 D.4

Klagen skyldes, at A A/S  for perioden 1. maj 1996 til 30. september 2000 er anset for momspligtig af briller udleveret til personale.

Det fremgår af sagens oplysninger, at selskabet er et driftsselskab i en koncern. Selskabet beskæftiger sig med salg af briller og kontaktlinser med tilhørende ydelser, og har på landsplan ca. 47 butikker, hvoraf de fire drives ved franchise. Antallet af medarbejdere i koncernen er mellem 200 – 210 på helårsbasis.

Det fremgår videre, at selskabet som led i den almindelige drift tilbyder personalet en personalebrille, og at selskabet afløfter momsen fuldt ud på indkøbet af disse briller. I forbindelse med udleveringen af brillerne stilles der ikke krav om, at brillerne alene må anvendes i arbejdstiden, ej heller hvilken brillemodel den ansatte skal vælge, når blot brillen findes i butikkernes varesortiment.

Selskabets repræsentant har oplyst, at briller uden beregning kun udleveres til det personale, der er ansat i selskabets forretninger til at forestå salget over for kunder, og at salgspersonalet har mulighed for at få en gratis brille pr. år. Alt øvrigt personale har ret til at købe briller med 25 % rabat.  Ønsker en ansat, som er omfattet af ordningen, mere end et par briller på et år, skal det andet par indkøbes med den normale personalerabat. I særlige tilfælde kan det forekomme, at selskabet kræver, at personalet er iført bestemte briller eller isætter særlige glas for herigennem at fremvise de nyeste modeller.

Selskabets repræsentant har videre oplyst, at brillerne formelt tilhører selskabet, men at man normalt ikke kræver brillerne tilbageleveret, når medarbejderne forlader virksomheden. Brillerne anvendes både i arbejdstiden og uden for arbejdstiden.

Told- og skatteregionen har ved den påklagede afgørelse fundet, at selskabet er momspligtig af de i den omhandlede periode vederlagsfrit udleverede briller til personalet.

Man har herved bl.a. henset til, at selskabet ikke har reguleret købsmomsen i forbindelse med udtagning af varer, jf. § 5, stk. 2, og at det er en momspligtig udtagning, når selskabet udleverer salgsbriller til personalet, idet brillerne overdrages vederlagsfrit til de ansatte. Der er tale om naturalaflønning, jf. momslovens § 42, stk. 1, nr. 3, da brillerne ikke udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Regionen har tidligere i sagsforløbet fået den klare opfattelse, at brillerne er udleveret til personligt eje, og ifølge selskabets nye oplysninger er dette også tilfældet i praksis. Man har videre bl.a. henset til, at selskabet ikke i øvrigt er fremkommet med dokumentation for, at brillerne ikke er medarbejdernes personlige eje, eventuelt i form af uddrag af personalehåndbog, specielle aftaler eller opgørelser over tilbageleverede briller. Endvidere har man henset til, at reklameudgifter er karakteriseret ved, at de normalt afholdes overfor en ubestemt kreds af kunder og potentielle kunder, og at udleveringen af briller til salgspersonalet i dette tilfælde ikke kan betragtes som reklame over for potentielle kunder.

Selskabets repræsentant har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at selskabet ikke er momspligtig af de omhandlede udtagninger af briller til salgspersonalet.

Til støtte herfor er det bl.a. anført, at briller uden beregning alene udleveres til det personale, der er ansat i selskabets forretninger til at forestå salget over for kunder, og at alt øvrigt personale har ret til at købe briller med 25 % rabat.  Brillerne er derfor en del af den ansattes uniform, og der er i den forbindelse henvist til tidligere afgørelse Na. 985 fra januar 1987. Det er ikke muligt at påføre virksomhedens navn på brillen alene af pladshensyn, men formålet med at udlevere gratis briller er at forøge salget. Det hører med i bedømmelsen, at selskabet giver salgspersonalet mulighed for at få en gratis brille pr. år. Dette ligger langt ud over en privatforbrugsbetragtning, idet kun de færreste mennesker vil skifte briller med denne hyppighed. For selskabet er det væsentligt, at salgspersonalet hele tiden har de sidste ny modeller på for herigennem at promovere selskabets udvalg af  varer, og i særlige tilfælde kan det forekomme, at selskabet kræver, at personalet er iført bestemte briller eller isætter særlige glas for herigennem at fremvise de nyeste modeller. Dette er dog ikke en normal foreteelse. Brillerne tilhører formelt selskabet, men det er korrekt som anført af regionen, at man normalt ikke kræver brillerne tilbageleveret, når medarbejderne forlader virksomheden.

Det er videre bl.a. anført, at synspunkterne omkring den private anvendelse ikke bør føre til en regulering af momsen. Det er klart, at personalet anvender brillerne også uden for arbejdstiden, men det er lige så klart, at dette faktum er med til at øge salget, idet de herigennem fremviser selskabets sortiment. 

Landsskatteretten udtaler:

Momslovens § 5, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

”§ 5. Med levering mod vederlag sidestilles udtagning, herunder anvendelse, af varer fra virksomheden, såfremt der er opnået fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling m.v. af de pågældende varer. Det gælder, når udtagning sker til privat brug for virksomhedens indehaver eller for dennes personale eller til vederlagsfri overdragelse eller i øvrigt til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser. Udtagning af reklameartikler og lign. til en værdi af mindre end 100 kr., ekskl. afgift, og vareprøver sidestilles ikke med en levering.

Stk. 2. Med levering mod vederlag sidestilles udtagning af  varer og ydelser, når de tages i anvendelse til formål som nævnt i § 42, stk. 1 og 3, såfremt der er opnået fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling m.v. af de pågældende varer og ydelser.”

Artikel 5, stk. 6, i 6. momsdirektiv har følgende ordlyd:

”Med levering mod vederlag sidestilles det forhold, at en afgiftspligtig person fra sin egen virksomhed udtager et gode, som han anvender til privat brug for sig selv eller for sit personale, eller som han overdrager vederlagsfrit eller i øvrigt benytter til et virksomheden uvedkommende formål, såfremt dette gode eller de bestanddele, det er sammensat af, har givet ret til fuldt eller delvis fradrag af merværdiafgiften. Udtagelse af goder til virksomhedens eget brug i form af gaver af ringe værdi og vareprøver omfattes dog ikke af denne bestemmelse.”

Retten bemærker, at de pågældende briller, som ikke var udstyret med et firmanavn eller lignende, blev udleveret til salgspersonalet til deres frie anvendelse uden vederlag. Retten lægger endvidere til grund, at selskabet ikke er i besiddelse af dokumentation for, hvorledes der herefter er forholdt med de omhandlede briller, og at de ansatte har været berettigede til at beholde brillerne.

Retten finder på denne baggrund, at de pågældende briller må anses for udtaget af selskabet på en sådan måde, at dette skal sidestilles med en levering mod vederlag, jf. herved momslovens § 5 stk. 1 og 2.

Den påklagede afgørelse, hvorefter de omhandlede udleveringer af briller til personale er anset som momspligtige, stadfæstes derfor.