Dato for udgivelse
14 nov 2002 15:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20. september 2002
SKM-nummer
SKM2002.579.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1819-1017
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Aktie, anpart, ombytning, skattefri, afslag, tilladelse, betingelse, EU
Resumé

Der blev meddelt afslag på tilladelse til skattefri aktieombytning, da det ikke var tilstrækkelig sandsynliggjort, at der var den fornødne erhvervsmæssige baggrund for ombytningen.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 13, stk. 1

Klagen vedrører et af told- og skatteregionen meddelt afslag på tilladelse til skattefri anpartsombytning, jf. aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1.

Ved ansøgning af 21. maj 2001 anmodede A om tilladelse til skattefri anpartsombytning af dennes anparter i B ApS, jf. ovennævnte bestemmelse.

I forbindelse med ansøgningen oplystes, at B ApS var ejet af direktør A. Selskabet blev stiftet i 1995 og havde siden drevet virksomhed med udlejning og montering af scener til koncerter mm. Den påtænkte aktieombytning ønskedes gennemført ved apportindskud af A’s beholdning af anparter i B ApS i forbindelse med stiftelsen af et nyt selskab. Vederlaget herfor skulle alene være aktier i det nye selskab, som derved blev holdingselskab for B ApS. Endvidere er det oplyst, at det var planen, at holdingselskabet ville besidde anparterne i B ApS i mindst tre år.

Af fremlagt årsregnskab for 1999/2000 for B ApS fremgår, at selskabet havde en anpartskapital på 200.000 kr., samt en egenkapital på 1.717.565 kr. Selskabets omsætning udgjorde i regnskabsåret 8.335.797 kr., og det realiserede resultat, 1.245.033 kr.  Af årsregnskabet fremgik endvidere, at selskabet i regnskabsåret afhændede en del af udlejningsvirksomheden til C A/S for 1.500.000 kr. med overtagelsesdag den 17. april 2000, samt indgik en samarbejdsaftale og en forkøbsrettighedsaftale med samme virksomhed. Den overdragne del udgjorde ca. 1/3 af selskabets samlede erhvervsmæssige aktiviteter.

Told- og skatteregionen har i forbindelse med afvisningen af anmodningen om skattefri aktieombytning anført, at betingelsen i aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1, om forhåndstilladelse fra de nationale skattemyndigheder, som er indført i Danmark ved lov nr. 312 af 17. maj 1995, har baggrund i artikel 11, stk. 1, litra a, i fusionsdirektivet 90/434/EØF. I direktivet anføres det, at såfremt hovedformålet eller et af hovedformålene bag en af de transaktioner direktivet dækker, herunder aktieombytning, er skattesvig eller skatteunddragelse/skatteundgåelse, kan de nationale skattemyndigheder undlade at meddele tilladelse. Det anføres endvidere, at såfremt en transaktion ikke foretages ud fra forsvarlige økonomiske betragtninger, såsom omstrukturering eller rationalisering af aktiviteterne i de selskaber, der deltager i transaktionen, kan dette skabe en formodning for, at hovedformålet eller et af hovedformålene med transaktionen er skattesvig eller skatteunddragelse/skatteundgåelse.

Told- og skatteregionen har efter en samlet vurdering konkluderet, at anmodningen om skattefri aktieombytning ikke har været begrundet ud fra forsvarlige økonomiske betragtninger, idet motivet bag aktieombytningen udelukkende har været at opnå en skattemæssig fordel. Regionen har herved henset til, at der ikke ved den påtænkte aktieombytning opnås en sådan hensigtsmæssig koncernstruktur, som kunne sikre forretningsgrundlaget ved at placere særskilte forretningsområder i nye datterselskaber, hvorfor anmodningen ikke har været forretningsmæssig begrundet i forsvarlige økonomiske betragtninger. Regionen har endvidere henset til, at selskabets væsentligste driftsaktivitet, udlejning af scenebunde, forbliver samlet i det nye driftsselskab, hvorved der i kraft af aktieombytningen ikke sker en omstrukturering eller rationalisering. Endelig har regionen påpeget, at der i kraft af den indgåede forkøbsret hersker en formodning for, at motivet bag aktieombytningen har været et ønske om efterfølgende at afstå datterselskabet uden realisering aktieavance til beskatning i holdingselskabet.

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at tilladelse til skattefri aktieombytning meddeles som ansøgt, idet repræsentanten har gjort gældende, at der ikke foreligger skatteundgåelse eller skatteunddragelse ved aktieombytningen. Til støtte herfor har repræsentanten anført, at formålet med ansøgningen har været at skabe en egentlig koncernstruktur, som ville være hensigtsmæssig i relation til selskabets fremtidig forretningsmæssige planer.

Som et led i disse planer ønskede man at foretage en risikoafgrænsning af koncernens kapital ved at placere overskydende likviditet i holdingselskabet. Denne fremgangsmåde åbnede herefter mulighed for, at man kunne finansiere nye erhvervsaktiviteter i hver sit nystiftede datterselskab. Repræsentanten har anført, at der på ansøgningstidspunktet ingen konkrete planer var om opstart af ny virksomhed, men at man efterfølgende har påbegyndt aktivitet med udlejning af stillads, tårne og kamera til film- og tv-optagelse. Selskabet påtænker at udskille denne aktivitet i et selvstændigt selskab. Endvidere er selskabet blevet opsagt fra sit nuværende domicil med virkning fra 1. oktober 2002, og man påregner herefter at opkøbe en ejendom, som skal placeres i et selvstændigt datterselskab.

Omstruktureringen havde ikke til formål at opnå skatteunddragelse eller skatteudskydelse. Repræsentanten har underbygget denne påstand ved at anføre, at den indgåede aftale med C A/S om forkøbsret til selskabets driftsaktivitet ikke udgjorde en indikation af, at man havde konkrete planer om efter aktieombytningens gennemførelse at afstå datterselskabets driftsaktivitet til C A/S, hvilket ville kunne ske skattefrit for moderselskabet, idet anparterne i datterselskabet ved aktieombytning blev anset for anskaffet til markedsværdi. Forkøbsretten vedrørte således udelukkende aktiviteten i datterselskabet – ikke aktieposten i datterselskabet. Dette understøttes yderligere af, at klageren i forbindelse med anmodningen om tilladelse til skattefri aktieombytning oplyste, at man havde til hensigt at besidde aktierne i datterselskabet i en periode på minimum 3 år.

Landsskatteretten skal udtale:

Betingelsen i aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1, om, at ombytning af aktier som defineret i lovens § 13, stk. 2, kræver tilladelse, blev indsat ved lov nr. 312 af 17. maj 1995 med baggrund i artikel 11, stk. 1, litra a, i Rådets direktiv 90/434/EØF. Ifølge fusionsdirektivets artikel 11, stk. 1, litra a, kan en medlemsstat fravige direktivet, når hovedformålet eller et af hovedformålene bag en af de transaktioner, direktivet dækker, herunder ombytning af aktier, er skattesvig eller skatteunddragelse. Videre fremgår, at såfremt en transaktion ikke foretages ud fra forsvarlige økonomiske betragtninger, såsom omstrukturering eller rationalisering af aktiviteterne i de selskaber, der deltager i transaktionen, kan dette skabe formodning om, at hovedformålet eller et af hovedformålene med transaktionen er skattesvig eller skatteunddragelse. Ved afgørelsen af, om den påtænkte transaktion som hovedformål eller et af hovedformålene har skattesvig eller skatteunddragelse, skal fortages en samlet undersøgelse af den konkrete transaktion, jf. herved EF-domstolens dom af 17. juli 1997 i Leur-Bloem, saml. 1997 I-4161. 

Ud fra en samlet vurdering af de i sagen foreliggende oplysninger finder Landsskatteretten, at selskabet ikke har dokumenteret eller på anden vis tilstrækkelig sandsynliggjort, at motivet bag den skattefri aktieombytning var forretningsmæssigt begrundet i omstrukturering eller rationalisering af aktiviteterne. Retten finder i stedet, at hovedformålet med transaktionen har været at opnå en udskydelse af aktieavancebeskatningen med deraf følgende skattebesparelse.

Landsskatteretten har herved henset til, at selskabet i regnskabsåret 1999/2000 allerede havde afstået en del af udlejningsvirksomheden til C A/S, samt at selskabet i forbindelse hermed indgik en samarbejdsaftale med C A/S og en aftale om forkøbsret til den resterende del af selskabets erhvervsmæssige aktivitet.

Told- og skatteregionens afslag af 27. september 2001 på tilladelse til skattefri aktieombytning efter aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1 og 2, findes herefter ikke at være i strid med fusionsdirektivets artikel 11, stk. 1, litra a.

Det påklagede afslag stadfæstes.