Dato for udgivelse
14 Nov 2002 15:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
9. september 2002
SKM-nummer
SKM2002.578.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1943-0300
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Aktie, anpart, værdi, syn, skøn, genoptage
Resumé

Landsskatteretten fandt efter en konkret vurdering af selskabets vedtægter, at det ikke var urealistisk for en mindretalsaktionær den 18. maj 1993 at påregne, at anparterne på et senere tidspunkt ville kunne afstås uden begrænsninger, hvorfor kursen den 19. maj 1993 under hensyn til den foreliggende syns- og skønserklæring passende kunne ansættes til 1.080. Der var herved tillige lagt vægt på, at selskabet ikke havde godtgjort, at mindretalsaktionærerne den 18. maj 1993 kunne påregne at afstå anparterne ved et samlet salg.

Reference(r)

ToldSkat cirkulære 2001-14 af 14. maj 2001
Lov nr. 421 af 25. juni 1993 om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier mv., § 19, stk. 3

A ApS klager over Ligningsrådets afgørelse af 4. november 1997 i henhold til den dagældende skattestyrelseslov, lov nr. 143 af 13. april 1983 om bindende forhåndsbesked. Ved denne afgørelse er det fastslået, at kursen på anparterne i selskabet den 19. maj 1993 skulle ansættes til 946.

Spørgsmålet til Ligningsrådet var følgende:

Kan anparterne i maskinfabrikken A ApS sættes til kurs 1.410 pr. 19. maj 1993?

Ligningsrådet har besvaret det stillede spørgsmål således:

Nej, kursen på anparterne pr. 19. maj 1993 ansættes til 946.

Denne afgørelse er stadfæstes ved Landsskatterettens kendelse af 15. juli 1998. Sagen er efter anmodning fra selskabets repræsentant optaget til fornyet behandling af retten i henhold til cirkulære nr. 60 af 14. maj 2001.

Det fremgår af sagens oplysninger, at selskabet udviklede, producerede og afsatte hjælpemidler til handicappede og ergoterapier, samt borde til Kontor- og skolebrug. Selskabet udførte desuden lønarbejde for danske og udenlandske virksomheder. Selskabets eksportandel udgjorde ca. 40 pct., hvoraf størstedelen var eksport til Tyskland.

Selskabets anpartskapital udgjorde nominelt 780.000 kr. fordelt på 60 A-anparter, 540 B-anparter samt 180 C-anparter. Alle anparterne havde en størrelse på nominelt 1.000 kr. Med henblik på stemmerettigheder har A-anparterne 10 stemmer pr. anpart, B-anparterne havde en stemmeret pr. anpart, mens C-anparterne ikke havde stemmeret. Anpartskapitalen var fordelt på 9 anpartshavere, hvoraf den administrerende direktør besad nominelt 54.000 kr. B-anparter og nominelt 90.000 kr. C-anparter. Anmodningen om bindende forhåndsbesked var indgivet af selskabet på vegne af den administrerende direktør. Selskabets regnskabsår fulgte kalenderåret.

Det er endvidere oplyst, at anparterne ikke har været handlet i de sidste 5 år forud for den 19. maj 1993, samt at de ikke har været handlet efter.

Af pkt. 2 i selskabet vedtægter fremgik det:

Ingen anparter har særlige rettigheder. Ingen anpartshaver er pligtig til at lade selskabet eller andre indløse sine anparter helt eller delvis. De kan ikke transporteres til ihændehaver og skal ikke være omsætningspapirer. Ved salg af anparter skal disse først tilbydes de øvrige anpartshavere, der er berettigede til at købe anparterne til disses indre værdi i samme forhold, som de hidtil har ejet anparter, inden salg til anden side kan finde sted. I øvrigt gælder ingen indskrænkninger i anparternes omsættelighed. Der gælder særlige regler i henhold til samtidig hermed indgået anpartshaveroverenskomst.”

Af anpartshaveroverenskomsten indgået mellem alle anpartshaverne fremgik det, at A-anparterne kan overgå til ægtefælle/livsarvinger uden der er forkøbsret for de øvrige anpartshavere. Vedrørende B-anparter ejet af B, C, D og E gælder ved overdragelse, at de respektive forældre har forkøbsret, subsidiært søskende, der i forvejen er anpartshavere i selskabet. Er der ingen fortrinsberettigede, gælder vedtægternes regler om forkøbsret. For anparterne ejet af adm. direktør F og G gælder i henhold til anpartshaveroverenskomsten, at værdien af disse anparter ved afhændelse, vil blive beregnet med udgangspunkt i indre værdi, jf. seneste årsregnskab, dog med en 8-årig optrapningsperiode fra nominel værdi til indre værdi. Efter 8 år gælder vedtægternes pkt. 2 vedrørende forkøbsret til indre værdi.

Selskabet lod foretage en uvildig sagkyndig vurdering af anparternes handelsværdi pr. 19. maj 1993. I henhold til denne værdifastsættelsesrapport af 9. januar 1995, kunne anparternes handelsværdi fastsættes til kurs 1.410. Værdiansættelsen var i rapporten beregnet ud fra den likviditetsbaserede metode, og på baggrund af de samlede beregninger fandt man, at 100 pct. af anpartskapitalen i selskabet pr. 19. maj 1993 var placeret i intervallet 8,0-13,5 mio. kr. En vurdering af en reel handelsværdi pr. 19. maj 1993 førte til en samlet pris på 11. mio. kr. svarende til kurs 1.410.

Ligningsrådet har med henvisning til Landsskatterettens praksis på området anset at kursen burde fastsættes under hensyn til den i vedtægternes pkt. 2 anførte omsætningsbegrænsning, hvorved anpartshaverne har forkøbsret til indre værdi. Den af Told- og skatteregionen foretagne beregning ud fra de af Ligningsrådet givne anvisninger vedrørende beregning af goodwill ved overdragelse mellem parter, der ikke har modstående interesser, jf. Ligningsvejledningen 1993 E.I.4.7. viser en goodwillværdi i selskabet på 0 kr. Anparternes kurs kan ansættes på grundlag af regnskabsmæssig indre værdi. Under henvisning til selskabets vedtægtsbestemmelse, pkt. 2 har Ligningsrådet derfor ansat anpartskursen pr. 19. maj 1993 til 946. Ligningsrådet har hertil bemærket, at kurs 946 kun kunne anvendes ved minoritetsaktionærers salg af anparter efter 3 års ejertid, jf. § 19, stk. 3 i lov nr. 421 af 25. juni 1993.

Selskabets repræsentant har overfor Landsskatteretten nedlagt påstand om, at den oprindelige foreslåede/fastsatte kurs 1.410 var udtryk for den korrekte markedsværdi, hvorfor repræsentanten har påklaget den af Ligningsrådet fastsatte kurs på 946. Til støtte herfor har repræsentanten anført, at kurs 946 ikke var udtryk for markedsværdien af selskabets anparter ved salg til tredjemand.

Under sagens behandling ved Landsskatteretten har selskabets repræsentant udmeldt syn og skøn i medfør af skattestyrelsesloven vedrørende kursværdien den 19. maj 1993 af anparterne i A ApS. En statsautoriseret revisor har som syns- og skønsmand besvaret de stillede spørgsmål som følger:

Handelsværdien af den samlede anpartskapital nom. kr. 780.000:

På baggrund af foranstående er det min vurdering, at handelsværdien pr. 19. maj 1993 af den samlede aktiekapital nom. kr. 780.000 i det daværende A ApS ved en samlet overdragelse til en uafhængig køber udgør t.kr. 10.530 svarende til kurs 1.350.

og

Handelsværdien af minoritetsposter under hensyntagen til vedtægternes og anpartshaveroverenskomstbestemmelser om overdragelse:

Under forudsætning af, at de øvrige anpartshavere i tilfælde af salg gør deres forkøbsret gældende, er det min opfattelse, at anparternes kurs udgør 946 (indre værdi pr. 31. december 1992) i overensstemmelse med selskabets vedtægter og anpartshaveroverenskomst, uanset anpartsklasse.

og

Handelsværdien af minoritetsposter uden hensyntagen til vedtægternes og anpartshaveroverenskomstbestemmelser om overdragelse:

På denne baggrund vurderer jeg, at handelsværdien af anparterne pr. 19. maj 1993 i det daværende A ApS, uden hensyntagen til vedtægternes og anpartshaveroverenskomstens bestemmelser om overdragelse til indre værdi udgjorde t.kr. 8.424 svarende til kurs 1.080 for alle anpartsklasser.

Landsskatteretten skal udtale:

Landsskatteretten bemærker, at en mindretalsaktionær i A ApS ved afståelsen af aktierne skal anvende en anskaffelsessum svarende til aktiernes handelsværdi den 19. maj 1993, jf. § 19, stk. 3 i lov nr. 421 af 25. juni 1993. Retten bemærker endvidere, at handelsværdien kan være påvirket af begrænsninger i anparternes omsættelighed i henhold til anpartshaveroverenskomst eller vedtægter. Afgørelsen af, hvilken betydning sådanne begrænsninger skal have ved ansættelsen af handelsværdien efter § 19, stk. 3, beror på en konkret vurdering, hvor der må tages hensyn til, at der efter bestemmelsens formål alene skal ske beskatning af gevinster vedrørende perioden efter den 19. maj 1993, samt til, at værdiansættelsen skal ske uden sigte på en bestemt af flere mulige afståelsessituationer. Mulighederne for den enkelte anpartshavers salg til en højere kurs, herunder ved et samlet salg af alle anpartshavernes anparter, kan således indgå i vurderingen, medmindre sådanne muligheder den 18. maj 1993 måtte anses for urealistiske.

Efter en konkret vurdering af pkt. 2 i selskabets vedtægter finder Landsskatteretten, at det ikke var urealistisk for en mindretalsaktionær den 18. maj 1993 at påregne, at anparterne på et senere tidspunkt ville kunne afstås uden begrænsninger, hvorfor kursen den 19. maj 1993 under hensyn til den foreliggende syns- og skønserklæring passende kan ansættes til 1.080. Der er herved tillige henset til, at selskabet ikke har godtgjort, at mindretalsaktionærerne den 18. maj 1993 kunne påregne at afstå anparterne ved et samlet salg.