Dato for udgivelse
12 nov 2002 08:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28. oktober 2002
SKM-nummer
SKM2002.562.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
14. afdeling, B-0407-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Udgift, omkostning, revisor, advokat, stiftelse, selskab, holdingselskab, erhvervsvirksomhed.
Resumé

Et holdingselskab gjorde gældende, at udgifter til revisor og advokat i forbindelse med stiftelsen af selskabet kunne fratrækkes efter ligningslovens § 8 J. Selskabet anførte i den forbindelse, at en virksomhed som holdingselskab er erhvervsvirksomhed.

Østre Landsret fastslog, at fradrag efter ligningslovens § 8 J forudsatte, at udgifterne var afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelsen af en bestående erhvervsvirksomhed. Det fulgte af lovmotiverne, at der skulle tages udgangspunkt i gældende retningslinjer og praksis på området. Ligningslovscirkulæret (nr. 72 af 17. april 1996 pkt. 14.10.) fortolkede begreberne etablering og udvidelse i ligningslovens § 8 J bredt, hvorimod cirkulæret ikke indeholdt bidrag til støtte for en bred fortolkning af udtrykket erhvervsvirksomhed. Landsretten fandt herefter, at det forhold, at holdingselskabet ejede aktier i et datterselskab, ikke i sig selv medførte, at selskabets virksomhed måtte betragtes som erhvervsvirksomhed efter ligningslovens § 8 J.

Holdingselskabet fik heller ikke medhold i en subsidiær påstand om, at der skulle indrømmes fradrag for udgiften i det efterfølgende år, hvor holdingselskabet anførte, at det havde skattepligtige indtægter.

Reference(r)

Ligningsloven § 8 J
Statsskatteloven § 6, litra a
Ligningsvejledningen 2001 E.A.2.1.4.2, E.B.5.3

Parter

H1 Holding ApS
(Advokat Poul Gunnar Jensen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke).

Afsagt af landsdommerne

Benedikte Tegldal, B. O. Jespersen og Claus Forum Petersen (kst.)

Påstande

Under denne sag, der er anlagt den 8. februar 2001, har sagsøgeren, H1 Holding ApS, over for sagsøgte, Skatteministeriet, nedlagt påstand om, at skatteansættelsen principalt for indkomståret 1997 subsidiært for indkomståret 1998 nedsættes med 11.875 kr.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Sagsfremstilling

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren med hjemmel i ligningslovens § 8 J, stk. 1 eller stk. 2, har fradragsret for udgifter til advokat og revisor i forbindelse med stiftelsen af holdingselskabet.

Landsskatteretten afsagde den 10. november 2000 sålydende kendelse i sagen:

"Klager:

H1 Holding ApS

 

Indkomstår:

1997 og 1998

 

Kommune:

.....

Klagen vedrører opgørelsen af indkomsten på følgende punkt:

Indkomståret 1997

                    

Ikke godkendt fradrag for revisorudgifter efter
statsskattelovens § 6 a

18.125 kr.

 

Indkomståret 1998

Ikke godkendt fradrag for revisorudgifter efter
statsskattelovens § 6 a

9.375 kr.

Det klagende selskabs repræsentant har haft lejlighed til at udtale sig på et retsmøde.

Det fremgår af sagens oplysninger, at H1 Holding ApS (herefter benævnt holdingselskabet) blev stiftet den 31. oktober 1997 ved skattefri aktieombytning. Holdingselskabet ejer 100 % af aktierne i H2 Agency A/S (herefter benævnt datterselskabet). Holdingselskabet erhvervede endvidere en post obligationer i 1998. Det fremgår af holdingselskabets regnskab, at selskabets aktivitet består i at eje datterselskabet. Holdingselskabets regnskabsmæssige indtægter for indkomståret 1997 bestod af resultat fra dattervirksomheden. For indkomståret 1998 bestod holdingselskabets indtægter af resultat fra dattervirksomheden, samt renteindtægter fra indestående, obligationer og tilgodehavende i datterselskabet.

Holdingselskabet har ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomstårene 1997 og 1998 fratrukket eksterne udgifter på henholdsvis 18.125 kr. og 9.375 kr. Udgiften for indkomståret 1997 består af stiftelsesomkostninger på 11.875 kr. til advokat og revisor i forbindelse med stiftelsen af holdingselskabet i 1997, samt en udgift på 6.250 kr. til revision og regnskabsassistance. For indkomståret 1998 er der tale om en udgift på 9.375 kr. til revisor og regnskabsassistance.

Den kommunale skattemyndighed har fundet, at udgifterne ikke kan anses for fradragsberettigede for holdingselskabet.

Man har herved bl.a. henset til, at fradrag efter statsskatteloven forudsætter, at udgiften er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Fradragsretten betinges af, at der foreligger en aktuel driftsmæssig begrundelse for at afholde udgiften, og det skal således være hensynet til den løbende indtjening (driften), der begrunder dispositionen, og ikke hensynet til det underliggende indkomstgrundlag (formuen). Det fremgår af holdingselskabets regnskaber, at holdingselskabets aktivitet består i at eje datterselskabet. Holdingselskabets beholdning af værdipapirer vedrører formuen og ikke en indkomstskabende aktivitet. Der anses herefter ikke at være hjemmel til at foretage fradrag for udgifterne efter statsskattelovens § 6 a. Der henvises til Landsskatterettens kendelse af 19. august 1997.

Det bemærkes, at det ikke bestrides, at der i selskabsretlig forstand drives erhvervsvirksomhed, jf. aktieselskabslovens § 1, stk. 1. Dette indebærer dog ikke, at opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal opgøres efter andre regler end de, der gælder for alle andre juridiske personer. Da holdingselskabet udgør en selvstændig juridisk enhed, hvis skattepligtige indkomst opgøres uafhængigt af datterselskabets indkomst, skal holdingselskabet udøve selvstændig erhvervsmæssig virksomhed for at opnå fradrag efter statsskattelovens § 6 a.

Holdingselskabets repræsentant har overfor Landsskatteretten nedlagt påstand om, at holdingselskabets skattepligtige indkomst for indkomstårene 1997 og 1998 ansættes som selvangivet.

Til støtte herfor er det bl.a. anført, at aktie- og anpartsselskaber pr. definition udøver erhvervsmæssig virksomhed, jf. § 1 i selskabslovene. Holdingselskabets formål og funktion er at eje aktierne i datterselskaberne og andre finansielle værdipapirer. Det faktum, at et selskab driver finansiel virksomhed, eksempelvis holdingvirksomhed, bevirker ikke, at selskabet i skattemæssig henseende ikke anses for erhvervsdrivende, ligesom afkastet af værdipapirerne giver en positiv indkomst i holdingselskabet. Det bestrides, at det fremgår af holdingselskabets regnskab, at der ikke drives erhvervsmæssig aktivitet. Der fremgår tværtimod, at holdingselskabet driver holdingaktivitet, og at koncernens egentlige drift foregår i datterselskaberne. Det må endvidere anses for givet, at de sædvanlige støttekriterier for, hvornår der foreligger erhvervsmæssig virksomhed, eksempelvis indkomsterhvervelse for øje, professionelt tilsnit, kvantitative krav til virksomheden, sædvanlig driftsform med videre, alle er opfyldt i nærværende tilfælde. Det må således lægges til grund, at holdingselskabet driver erhvervsmæssig virksomhed i skatteretlig forstand.

Udgifter til revision og regnskabsudarbejdelse m.v. må anses at kunne fradrages med hjemmel i statsskattelovens § 6 a. Der henvises i den forbindelse til ligningsvejledningen 1998, E.B.5.3, hvoraf det fremgår, at "... udgifter til revision af regnskab og opstilling af årsopgørelse fradrages ved indkomstopgørelsen ...". Udgifter til advokat og revisor, der er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed kan endvidere fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter ligningslovens § 8 J. Bestemmelsen i ligningslovens § 8 J er en særbestemmelse, der hjemler en undtagelse til det almindelige princip, hvorefter virksomheders etableringsudgifter som udgangspunkt ikke er fradragsberettigede. Bestemmelsen er uddybet i cirkulære nr. 72 af 17. april 1996, punkt 14.10, hvoraf det bl.a. fremgår, at "begreberne etablering og udvidelse skal fortolkes bredt". På denne baggrund må holdingselskabets stiftelsesudgifter til revisor og advokat anses for fradragsberettigede i medfør af ligningslovens § 8 J, og dette må anses at gælde, uanset om udgiften i øvrigt kan henføres til holdingselskabets drift eller til holdingselskabets kapitalgrundlag.

Endvidere henvises der til ligningslovens § 17 C, hvor begrænsningen for udgifter til formueadministration alene gælder kapital- og aktieindkomst, idet det af cirkulære nr. 72 af 17. april 1996, punkt 8.11 fremgår, at udgifter afholdt af et selskab er fradragsberettigede, da det er anført, at "Er de nævnte udgifter afholdt af et selskab, en skattepligtig fond eller forening ... er der ikke tale om kapitalindkomst. I disse tilfælde er der således fradragsret for udgifterne".

Det i kendelsen af 19. august fra Landsskatteretten omhandlede selskab havde ifølge sagsfremstillingen tidligere drevet erhvervsmæssig aktivitet, men aktiviteten var afhændet. Det må antages, at selskabet var under afvikling. Til forskel for det i kendelsen omhandlede selskab driver holdingselskabet erhvervsmæssig virksomhed, og kendelsen har derfor ikke relevans for afgørelsen af nærværende sag.

Landsskatteretten skal udtale

Landsskatteretten bemærker, at udgifter til advokat- og revisorbistand kan fradrages ved indkomstopgørelsen, såfremt bistanden vedrører erhvervelsen af indtægter, som skal medregnes ved indkomstopgørelsen, eller afholdelsen af udgifter, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Såfremt bistanden vedrører rene formuedispositioner eller formuesfæren/indtægtskilden, kan udgifterne ikke fradrages efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Landsskatteretten bemærker endvidere, at udgifter til advokat- og revisorbistand, som er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed, kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter ligningslovens § 8 J, stk. 1.

3 retsmedlemmer, herunder retsformanden, bemærker, at holdingselskabet for de omhandlede indkomstår har afholdt udgifter til revision og regnskabsassistance på henholdsvis 6.250 kr. og 9.375 kr. Disse retsmedlemmer finder efter det foreliggende, herunder at selskabet har haft indtægter i de omhandlede indkomstår, at udgifterne må anses at knytte sig til den aktuelle indkomsterhvervelse i holdingselskabet og dermed har den efter statsskattelovens §6, stk. 1, litra a, fornødne tilknytning til indkomsterhvervelsen. Disse retsmedlemmer finder således, at holdingselskabets udgifter til revision og regnskabsassistance for de omhandlede indkomstår er fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Disse retsmedlemmer bemærker endvidere, at holdingselskabet for indkomståret 1997 har afholdt stiftelsesomkostninger på 11.875 kr. Henset til at denne udgift vedrører etableringen af holdingselskabet og således ikke kan henføres til holdingselskabets løbende drift, finder disse retsmedlemmer, at stiftelsesomkostningerne ikke kan anses for fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Disse retsmedlemmer finder endvidere, at stiftelsesomkostningerne ikke kan anses for fradragsberettigede efter ligningslovens § 8 J, stk. 1, idet begrebet erhvervsvirksomhed i ligningslovens § 8 J hverken ud fra bestemmelsens ordlyd eller forarbejder kan antages at omfatte et holdingselskabs besiddelse af aktier i et datterselskab.

Et retsmedlem finder, at der kan godkendes fradrag for samtlige de omhandlede udgifter, da holdingselskabet må anses at drive erhvervsvirksomhed.

Der træffes afgørelse i overensstemmelse med stemmeflertallet, og den påklagede ansættelse for indkomståret 1997 nedsættes herefter til 11.875 kr., mens den påklagede ansættelse for indkomståret 1998 nedsættes til 0.

Herefter bestemmes

Indkomståret 1997

Ikke godkendt fradrag for revisorudgifter efter statsskattelovens § 6 a, 18.125 kr., nedsættes til

11.875 kr.

                  

Indkomståret 1998

Ikke godkendt fradrag for revisorudgifter efter statsskattelovens § 6 a, 9.375 kr., nedsættes til

0 kr.

...."

I vedtægterne for det sagsøgende selskab er det i § 3 anført, at selskabets formål er at eje aktier, anparter og ejendomme.

Procedure

Sagsøgeren har til støtte for den principale påstand gjort gældende, at udgiften i forbindelse med stiftelsen af selskabet er fradragsberettiget i medfør af ligningslovens § 8 J, stk. 1, uanset om udgiften kan henføres til selskabets drift eller selskabets kapitalgrundlag. En virksomhed som holdingselskab er en erhvervsvirksomhed, uanset om kommende datterselskabsudbytter og aktieavancer efter 3 år måtte være skattefrie. Ligningslovens §8 J er en erhvervsstøttelov, hvorfor definitionen af udtrykkket "erhvervsvirksomhed" også må tilføres fortolkningsbidrag fra retsområder udenfor skatteretten.

Til støtte for den subsidiære påstand har sagsøgeren gjort gældende, at udgiften - såfremt den ikke er fradragsberettiget i stiftelsesåret - er fradragsberettiget i det efterfølgende indkomstår, jf. ligningslovens § 8 J, stk. 2, idet sagsøgeren i dette år havde skattepligtige indtægter.

Sagsøgte har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, at ligningslovens § 8 J ikke hjemler fradragsret for det sagsøgende holdingselskabs stiftelsesomkostninger til revisor og advokat. Fradragsret efter ligningslovens § 8 J, stk. 1, forudsætter, at udgifterne er afholdt i forbindelse med etablering af "en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed". Et selskabs besiddelse af aktier i et datterselskab er imidlertid ikke erhvervsmæssig virksomhed. Aktiebesiddelse er uden for næring med køb og salg af aktier ikke i sig selv erhvervsmæssig virksomhed. Der er tale om almindelig formueforvaltning.

Vedrørende sagsøgerens subsidiære påstand har sagsøgte yderligere anført, at blot fordi et selskab har skattepligtige indtægter (renter), driver det ikke "erhvervsvirksomhed", hvilket er et krav efter ligningslovens § 8 J.

Landsrettens bemærkninger

Det er en betingelse for fradrag efter ligningslovens § 8 J, at der er tale om udgifter, der er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed. I følge bestemmelsens forarbejder må der ved vurderingen af, om der er sket etablering af en erhvervsvirksomhed, tages udgangspunkt i gældende retningslinier og praksis på området (Folketingstidende 1991/92, Tillæg A, sp. 917). I følge cirkulære nr. 72 af 17. april 1996 om ligningsloven, pkt. 14.10, skal begreberne etablering og udvidelse fortolkes bredt, hvorimod cirkulæret ikke indeholder bidrag til støtte for en bred fortolkning af udtrykket erhvervsvirksomhed. Landsretten finder på denne baggrund, at det forhold, at det sagsøgende selskab ejer aktier i et datterselskab, ikke i sig selv medfører, at selskabets virksomhed må betragtes som erhvervsvirksomhed i henhold til ligningslovens § 8 J. Herefter tages sagsøgtes påstand om frifindelse til følge.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, H1 Holding ApS, skal inden 14 dage betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte.