Dato for udgivelse
12 Nov 2002 10:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22. februar 2002
SKM-nummer
SKM2002.564.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-0051-02
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse + Told
Overemner-emner
Told + Inddrivelse
Emneord
Told- og importafgifter, hæftelse, udlæg
Resumé

I udlægssag indbragt i medfør af inddrivelseslovens § 6 fandt landsretten det bevist at A - i forbindelse med fire indførsler i 1999 af told- og importmomspligtige varer til Danmark - havde accepteret, at A overfor de danske told- og skattemyndigheder figurerede som varemodtager, selvom indførslerne ifølge A reelt var foretaget af en anden person, der anvendte A's SE-nr. og importørregistrering.

På denne baggrund hæftede A for de på varerne hvilende told- og afgiftsbeløb og udlægsforretningen kunne fremmes.

Reference(r)

Inddrivelsesloven § 6
Inddrivelsesvejledningen D.7

Vestre Landsrets kendelse af 22. februar 2002, B-0051-02

Parter

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

mod

H1 v/ A.

Afsagt af landsdommerne

Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Rasmus Damm (kst.)

---------

Thisted Byrets kendelse af 3. december 2001, FS 2-1508/2000

Ingen indkaldt eller mødt.

Sagens bilag var til stede.

Det skyldige beløb blev opgjort således:

Sagen opgjort til

134.676,20 kr.

I alt

134.676,20 kr.

I nærværende sag har A protesteret over det af Told og Skat foretagne udlæg på baggrund af skyldig told og moms af importerede fisk og blæksprutter. A har som begrundelse herfor anført, at han ikke havde kendskab til TKs anvendelse af hans SE-nummer i forbindelse med importen. Det fremgår af sagen, at indkøbene af fisk og blæksprutter blev foretaget i sommeren 1999 af TK, i hvis navn de enkelte faktureringer blev udstedt og under anvendelse af As SE-nummer. Det fremgår videre, at A, i et telefonnotat af den 8. februar 2000 udfærdiget af Told og Skat, skulle have oplyst, at han havde udlånt SE-nummeret til A [TK.red]. Det fremgår herudover, at A den 26. maj 2000 gav fuldmagt til R1 A/S til korrektion af de oprindelige angivelser i enhedsdokumenterne vedrørende de omhandlede indkøb. Det fremgår endeligt, at A overfor Sysselmanden .... under strafansvar har bestridt at have sagt til Told og Skat, at han har lånt TK sit SE-nummer.

På baggrund af de anførte omstændigheder og med baggrund i, at der ikke er sket yderligere bevisførelse for fogedretten, finder fogedretten ikke, at Told og Skat har sandsynliggjort, at A har udlånt sit SE-nummer til TK, herunder at A har beordret de af TK indkøbte varer indført. Efter den bevisførelse, der således ligger til grund for fogedrettens afgørelse, finder fogedretten herefter ikke grundlag for at fremme fogedforretningen.

Derfor bestemmes

Udlægsforretningen nægtes fremmet, og det af toldfogeden foretagne udlæg ophæves.

Sagen udsat.

Fogedretten hævet.

-----------

Vestre Landsrets kendelse af 22. februar 2002, B-0051-02

Der fremlagdes:

Kæreskrift af 28. december 2001 fra Kammeradvokaten med kære af kendelse afsagt af Fogedretten i Thisted den 3. december 2001 (FS 1508/2000).

Fremsendelsesskrivelse af 3. januar 2002 fra fogedretten.

Udskrift af retsbogen for Fogedretten i Thisted.

Sagens øvrige bilag var til stede.

Landsretten afsagde følgende kendelse

Efter de oplysninger, der foreligger for landsretten, herunder det, som er anført i kæreskriftet, lægger landsretten til grund, at indkærede i forbindelse med de fire indførsler til Danmark har modtaget meddelelse om, at der er sket godsregistrering af de indførte varer med indkærede som varemodtager.

Landsretten lægger endvidere til grund, at indkærede har modtaget påkravsskrivelse af 1. september 1999 fra Toldcenter Nordjylland vedrørende en af indførslerne, at indkærede ved skrivelser af 2. september og 12. oktober 1999 fra Toldcenter Nordjylland har modtaget meddelelse om skønsmæssige toldangivelser vedrørende to af indførslerne, at indkærede i henholdsvis august, oktober og november 1999 har modtaget kopi af importspecifikationer af henholdsvis 6. august, 7. oktober og 5. november 1999 fra Toldcenter Nordjylland, hvoraf de skyldige told- og momsbeløb fremgik, at indkærede ved fuldmagt af 26. maj 2000 har bemyndiget R1 A/S til at underskrive rettelsesangivelser vedrørende tre af fakturaerne, som er udstedt i forbindelse med de ovennævnte indførsler, og at indkærede ikke før udlægsforretningen den 7. november 2000 har gjort indsigelse om, at hans SE-nr. er blevet brugt uden hans accept.

Under disse omstændigheder finder landsretten det bevist, at indkærede har accepteret TKs brug af hans SE-nr. og overfor de danske told- og skattemyndigheder at figurere som varemodtager. Indkærede hæfter som følge heraf for de på varerne hvilende told- og afgiftsbeløb.

T h i   b e s t e m m e s

Udlægsforretningen kan fremmes.

Kæremålets omkostninger ophæves.

Kæreafgiften tilbagebetales kærende.

 

Sagen sluttet.

R e t t e n hæv e t.