Dato for udgivelse
31 Oct 2002 11:08
SKM-nummer
SKM2002.545.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-4741-00065
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Præmieafløsning, livrente, udbetaling
Resumé

A tegnede i december 2000 gennem banken en livrente som privatordning i et forsikringsselskab med en årlig præmie på 100.000 kr., der skulle betales første gang i december 2000 og sidste gang i december 2009. A forespurgte, om han i forbindelse med en eventuel præmieafløsning kunne aftale, at udbetalingen skulle begynde i umiddelbar forlængelse af indbetalingen. Da pensionsbeskatningslovens § 11 A, hvorefter adgangen til at foretage indskud på en rateopsparing i pensionsøjemed ophører med udgangen af det kalenderår, der ligger forud for det år, hvori første rateudbetaling vil finde sted, alene vedrører ratepensioner, fandtes A at kunne aftale at udbetalingen skulle begynde i umiddelbar forlængelse af indbetalingen i forbindelse med en præmieafløsning.

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 18, stk. 1 og 4
Pensionsbeskatningsloven § 11 A, stk. 1, nr. 1
Ligningsvejledningen 2001 A.C.1

Spørgsmål

Ligningsrådet blev spurgt om følgende:

Hvorvidt A i forbindelse med en eventuel præmieafløsning kunne aftale, at udbetalingen skulle begynde i umiddelbar forlængelse af indbetalingen.

A tegnede i december 2000 gennem banken en livrente som privatordning i et forsikringsselskab med en årlig præmie på 100.000 kr., der skulle betales første gang i december 2000 og sidste gang i december 2009. Den aftalte præmieperiode var på 10 år, og der var fuldt fradrag for præmien ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i medfør af pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1. Ved tegningen lagde forespørgeren vægt på, at han efter 5-6 år i forbindelse med salg af virksomhed kunne indbetale resten af de aftalte præmier og påbegynde udbetaling med det samme.

Den skatteansættende myndigheds udtalelse

Den kommunale skatteforvaltning bemærkede, at de påtænkte indbetalingsforløb ville bevirke, at fradrag for præmie skulle foretages over en periode på 10 år i medfør af pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 4. Indbetalingen af resten af de aftalte præmier ville således ikke ændre på fradragstidspunktet for præmien, der således skulle fradrages i overensstemmelse med den oprindelige aftale.

Told- og Skatteregionen bemærkede, at hvis pensionsindbetalingerne skulle anses for et engangsindskud ville fradragene også skulle fordeles over 10 år i medfør af pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 4. Regionen bemærkede videre, at pensionsbeskatningslovens § 18 A ikke fandt anvendelse.

Ligningsrådet udtalte i overensstemmelse med styrelsens indstilling og begrundelse:

A tegnede en pensionsordning med løbende udbetalinger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2.

Det fremgår af bestemmelsen i pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1, at ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan ejeren af ordningen med de i stk. 2-7 nævnte begrænsninger fradrage de i indkomståret forfaldne bidrag eller præmier til pensionsordninger omfattet af kapitel 1.

I bestemmelsen om rateopsparing i pensionsøjemed i pensionsbeskatningslovens § 11 A er anført, at adgangen til at foretage indskud til en rateopsparing i pensionsøjemed ophører med udgangen af det kalenderår, der ligger forud for det år, hvori første rateudbetaling vil finde sted.

I Ligningsrådets bindende forhåndsbesked af 21. august 2001, SKM2001.329.LR, blev der svaret nej på spørgsmålet om udbetalingstidspunktet på en rateopsparing i pensionsøjemed kunne fremrykkes fra den 1. januar 2004 til den 1. januar 2002, såfremt der blev foretaget en éngangsindbetaling på 60.000 kr. i 2001. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at der i givet fald ville være foretaget indskud på pensionsordningen efter, at der var sket udbetaling, idet éngangsindskuddet i 2001 blev anset som forudbetaling for bidragene, der ellers skulle betales i 2002 og 2003. Pensionsordningen ansås derfor ikke som ophørt, og forespørgeren blev stillet fradragsmæssigt som om, at indbetalingerne var foretaget i henholdsvis 2002 og 2003. Ved vurderingen af, hvorvidt der kunne ske udbetaling i 2002 i stedet for som aftalt i 2004, blev éngangsindskuddet i 2001 derfor anset som om, der var foretaget indbetalinger i henhold til det oprindeligt aftalte.

Under hensyn til at bestemmelsen i pensionsbeskatningslovens § 11 A alene vedrører rateopsparing i pensionsøjemed indstillede styrelsen, at der blevet svaret ja, således at A i forbindelse med en eventuel præmieafløsning kunne aftale, at udbetalingen skulle begynde i umiddelbar forlængelse af indbetalingen.

Ligningsrådet tiltrådte indstillingen.