Dato for udgivelse
31 okt 2002 10:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13. juni 2002
SKM-nummer
SKM2002.543.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, S-0619-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Straf
Emneord
Skattesvig, momssvig, unddragelse af arbejdsmarkedsbidrag, pizzaria, mangelfuldt kasseregnskab, momsregistrering ved &
Resumé

T, der havde drevet pizzeriavirksomhed, var tiltalt for overtrædelse af skattelovgivningen ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat i sine selvangivelser for indkomstårene 1993 og 1994 til skattemyndighederne at have angivet sin skattepligtige indkomst urigtigt, idet omsætningen i det af T drevne pizzaria blev angivet for lavt med 106.586 kr. i 1993 og 73.133 kr. i 1994, alt hvorved det offentlige blev unddraget skatter på i alt 45.797 kr. T var tillige tiltalt for med forsæt til at unddrage staten bidrag for indkomståret 1994 at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, hvorved staten blev unddraget bidrag med 3.657 kr. T var endelig tiltalt for overtrædelse af momsloven ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift for perioden 1. juni 1993 - 31. december 1994 at have afgivet urigtige momsoplysninger til de statslige told- og skattemyndigheder, hvorved statskassen blev unddraget 43.927 kr. i moms. Ved landsrettens behandling af den indankede dom fandt retten det efter størrelsen af den udeladte omsætning bevist, at udeladelsen havde været forsætlig - og med den tilføjelse og i øvrigt af de af byretten anførte grunde blev det også efter bevisførelsen for landsretten tiltrådt, at T var fundet skyldig som sket. Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring at bødestraffen på 110.000 kr blev forhøjet til 118.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a
Momsloven § 81, stk 3, jf. stk. 1, nr. 1

Vestre Landsrets dom af 13. juni 2002, 4. afdeling, S-0619-02

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Torben Oxbøll)

----------

Kolding Byrets dom af 12. februar 2002, SS 421/2001

Anklageskrift er modtaget den 6. juli 2001 og berigtiget under domsforhandlingen.

T er tiltalt for overtrædelse af

1

skattekontrolloven lovbekendtgørelse nr. 858 af 13. september 2000 § 13, stk. 1,

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat, i sine selvangivelser for indkomstårene 1993 og 1994 til Fjordby kommune at have angivet sin skattepligtige indkomst urigtigt, idet omsætningen i den af tiltalte drevne pizzaforretning, beliggende i Fjordby blev angivet for lavt med 106.586 kr. i 1993 og 73.133 kr. i 1994, hvorved det offentlige blev unddraget skatter på i alt 45.797 kr.

2

arbejdsmarkedsfondsloven - lovbekendtgørelse nr. 917 af 20. oktober 2000 § 18, stk. 2, jf. stk. 1 litra a,

ved med forsæt til at unddrage staten bidrag for indkomståret 1994 i sin selvangivelse til Fjordby kommune at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, hvorved staten er unddraget bidrag med 3.657 kr.

3

momsloven - lovbekendtgørelse nr. 804 af 16. august 2000 § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift vedrørende virksomheden Casa Pizza for perioden 1. juni 1993 til 31. december 1994 at have afgivet urigtige momsoplysninger til Told-og Skatteregionen, hvorved statskassen blev unddraget 43.927 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig. For så vidt angår 1. september 1993 - 1. marts 1994 allerede fordi det i den periode ikke var ham, der drev pizzaforretningen.

Anklageren har påstået tiltalte idømt bøde 118.000 kr.

Sagens omstændigheder:

Casa Pizza blev ved anmeldelse til ToldSkat underskrevet af A.A. der er født i 1973, den 13. august 1993 registreret med startdato 1. juni 1993 og med A.A. som ansvarlig indehaver. Pr. 1. marts 1994 afmeldte hun sig fra registrering, og tiltalte registrerede sig som ny indehaver fra dette tidspunkt, hvor tiltalte var berettiget til iværksætterydelse. Pr. 30. december 1995 afmeldte tiltalte sig fra registrering. I 1995 udtog Fjordby kommune tiltaltes selvangivelser til nærmere gennemgang og forhøjede tiltaltes skattepligtige indkomst for 1993 og 1994, idet omsætningen i tiltaltes forretning efter skattemyndighedens opfattelse var angivet for lavt, og idet resultatet af driften i begge år fuldtud overførtes til tiltalte fra A.A. som skattevæsenet ikke anså som reel indehaver. Skattevæsnets beregninger som grundlag for forhøjelsen af omsætningen skete på baggrund af virksomhedens køb af emballage i 1993 og 1994 og for så vidt angår 1994 også på baggrund af, at der var afleveret betydeligt flere tomme kasser øl, end der var indkøbt, hvorfor det skønnedes, at der var solgt øl uden om regnskabet. For 1993 beregnede skattevæsnet at der var solgt 8.190 pizzaer á 30 kr. og 3.560 frokostpizzaer á 20 kr. og for 1994 7.080 pizzaer á 40 kr., 4.720 frokostpizzaer á 25 kr. 100 familiepizzaer á 150 kr. og 2.850 pizzaer á 39 kr. Herfra er for begge år fradraget svind 5%. Desuden er der yderligere for hvert af årene sket regulering som følge af tiltaltes oplysning om, at der er solgt familiepizzaer, som er opdelt og leveret i 8 æsker for hver pizza. Den herefter omberegnede omsætningsnedgang fremgår af bilag 4F.

Det fremgår af sagen, at A.A. har underskrevet den udaterede lejekontrakt, der blev fremsendt til tiltalte den 16. juni 1993. Tiltalte fik den 22. juni 1993 næringsbrev til at drive pizzaforretning. Det er tiltalte, der har indgivet ansøgning om alkoholbevilling - modtaget hos Fjordby kommune den 21. oktober 1993 og bevilget den 22. november 1993 - ligesom tiltalte den 1. september 1993 har underskrevet som låner af diverse driftsmidler. Alle fakturaer på leverancer fra Beauvais Catering fra 31. august 1993 er stilet til tiltalte.

Af menukortet for 1994 fremgår, at alle pizzaer kan fås som børnepizza til 30 kr. pr. stk. Gennemsnitsprisen for pizzaerne på listen er ca. 44 kr.

ToldSkat, region Vejle, har den 22. januar 2002 foretaget den beregning, som fremgår af anklageskriftet. Skatteunddragelsen for 1993 andrager 12.064 kr. og for 1994 33.733 kr., i alt 45.797 kr. Den unddragne moms andrager for 1993 25.646 kr. og for 1994 17.281 kr. i alt 43.927 kr.

For 1993 har tiltalte selvangivet en indkomst på 83.278 kr. Efter skattevæsenets overførsel af det negative resultat fra A.A." s selvangivelse til tiltaltes og med yderligere regulering, herunder tillæg af yderligere skønnet omsætning 106.586 kr., andrager den korrigerede ansættelse 51.960 kr. (bilag 64). For 1994 har tiltalte selvangivet indkomst 29.964 kr. Med overførsel af positivt resultat 26.241 kr. for perioden frem til 1. marts 1994, med reguleringer. (bilag 64) og med tillæg af yderligere skønnet omsætning 73.133 kr. andrager den korrigerede ansættelse 130.859 kr.

Der er under domsforhandlingen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af V.1, tidligere ansat i Fjordby kommune. Forklaringerne fremgår af retsbogen.

Rettens bemærkninger

Det lægges til grund efter tiltaltes forklaring sammenholdt med de øvrige oplysninger, at tiltalte i 1993 havde foretaget alle foranstaltninger til start af pizzaforretningen, men at tiltalte først fra 1. marts 1994 var berettiget til at få iværksætterydelse og derfor ikke før dette tidspunkt kunne stå som ansvarlig indehaver af forretningen. Det lægges til grund, at tiltaltes svigerdatter A.A. født 1973 først den 1. august 1993 indrejste fra ..... til Danmark. Retten forkaster tiltaltes forklaring om, at han, mens A.A. fra 1. september 1993 - 1. marts 1994 var registreret som forretningens ansvarlige indehaver, intet havde med hverken driften eller regnskaberne at gøre, og at han var uden kendskab til, hvem der forestod dette. Fakturaerne vedrørende køb i den periode lød på tiltaltes navn, forretningens bankkonto stod i tiltaltes samlevers navn, og aftaler om driftsinventar m.m. stod i tiltaltes navn. Det er derfor ubetænkeligt at lægge til grund, at forretningen helt fra starten den 1. september 1993 reelt blev drevet af tiltalte, og at momsregistreringen af A.A. blot er sket proforma.

Det må efter oplysningerne om tiltaltes privatforbrug i 1993 og 1994 samt bruttoavancen for de nævnte år lægges til grund, at tiltalte ved selvangivelsen af sin indkomst har udeladt omsætning. Tiltalte har efter sin forklaring ikke foretaget anden registrering af solgte pizzaer end den, der fremgår af kasseapparatet. Efter vidneforklaringen lægges til grund, at tiltaltes kasseafstemninger var utilstrækkelige, og at tiltaltes bilagsmateriale var utilstrækkeligt. Bilagene for tiltaltes køb af emballageæsker findes at kunne danne grundlag for skønnet over, hvor mange pizzaer tiltalte reelt har solgt. Ved et svind på anslået 5% og ved anvendelsen af en skønnet gennemsnitspris som sket, findes der i tilstrækkeligt omfang at være taget hensyn til tiltaltes indsigelser. Det bemærkes herved, at der ved beregningen slet ikke er taget hensyn til det antal pizzaer, som må være solgt på stedet. Tiltalte har forklaret, at han solgte flest pizzaer om aftenen. Han indsigelse om, at der også om aftenen i et uhyre stort omfang blev solgt - billigere - børnepizzaer, så at omsætningen også af den grund skal nedsættes yderligere forkastes som på ingen måde sandsynliggjort. Ud fra oplysningerne om at det af tiltaltes bilag fremgår, at der er returneret 142 kasser med ølflasker flere, end tiltalte har købt, findes det bevist, at tiltalte også har udeladt omsætning af øl, og skønnet over fortjenesten på 8 kr. pr. øl forekommer fornuftigt.

Tiltalte findes herefter skyldig i tiltalen.

Straffen fastsættes i medfør af skattekontrollovens § 13, stk. 1, arbejdsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a og momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1. nr. 1 til bøde 110.000 kr. med forvandlingsstraf som nedenfor anført.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalt T straffes med bøde stor 110.000 kr.

----------

Vestre Landsrets dom af 13. juni 2002, 4. afdeling, S-0619-02

Retten i Kolding, 1. afdeling, har den 12. februar 2002 afsagt dom i 1. instans  (SS 421/2001).

Tiltalte, T, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, således at bøden forhøjes til 118.000 kr.

Forklaringer

Tiltalte har vedstået sin forklaring for byretten og supplerende forklaret, at han efter i 1993 at have fået næringsbrev og skaffet maskiner til det påtænkte pizzeria tog på ferie til Tyrkiet. Efter ferien fik han af sin fagforeningsformand oplyst, at han ikke kunne få iværksætterydelse, før han havde været ledig i yderligere ½ år, og formanden foreslog ham derfor at starte forretningen i en andens navn. Han drøftede ikke dette med revisor eller andre rådgivere. Det var derfor, at hans svigerdatter påtog sig dette, indtil han selv overtog pizzeriaet. Hun havde ingen penge at indskyde, men skulle selv arbejde i forretningen, hvor også hans samlever og en nevø arbejdede. Han ved ikke, hvorfor fakturaerne fra Beauvais Catering A/S er udstedt til ham. Igangsættelsen af forretningen blev finansieret af tiltaltes opsparing og et lån på 50.000 kr fra svigerfaderen, som gik tabt. Han kan ikke forklare, at han ifølge svigerdatterens regnskab for 1994 skulle have en gæld til hende på 47.593 kr. Han talte hver dag kassen op og slog beløbet ind på kasseapparatet og lagde det derefter i bankens døgnboks. Det var meget få kunder, der spiste pizza i forretningen, og langt de fleste blev medbragt af kunderne eller bragt ud til dem. Det var ofte 1-2 gange om dagen, at bestilte pizzaer ikke blev afhentet eller ikke kunne afleveres på den angivne adresse. Det var, så vidt han husker, i ca. ½ år i svigerdatterens ejertid, at de satte prisen pr. pizza ned til 30 kr. Det var 5-6 gange om ugen, at der blev lavet familiepizzaer fordelt i 8 æsker. Der kom undertiden nogle personer, som betalte for pizzaer med tomme ølkasser. Han overdrog forretningen til en anden mod, at denne overtog gælden i virksomheden. Han får nu invalidepension. Han havde ikke drevet selvstændig virksomhed, før han overtog pizzeriaet. Han har ikke selv haft møde med revisor og ved ikke, om hans samlever har haft det. Hans samlever afleverede en gang pr. kvartal alle bilag, herunder kassebons og fakturaer til revisor. Han ved ikke, hvorledes hun holdt orden på bilagene. Hans samlever udfyldte anmeldelsesblanketter m.v. til Told- og skattevæsenet. Der blev ikke holdt regnskab med forbruget af pizzaæsker. Der har formentlig været solgt øl ud af huset.

V.1 har supplerende forklaret, at forretningen var blevet udtaget til revision i foråret 1996. En sædvanlig bruttoavance i pizzabranchen var ifølge ToldSkats generelle erfaring 60-70 pct., mens den i omhandlede forretning var 25 og 54 pct. i 1993 henholdsvis 1994. Det for tiltalte beregnede privatforbrug efter foretagen korrektion for forretningens omsætning på 56.542 kr. i 1993 er lavt, medens det på samme måde for 1994 beregnede privatforbrug på 193.299 kr. ikke er usædvanligt for en familie på 2 voksne og 2 børn.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter størrelsen af den udeladte omsætning er det bevist, at udeladelsen har været forsætlig. Med den tilføjelse og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Anklagemyndigheden har ved bødeberegningen nedrundet bøden for de enkelte forhold. Da landsretten ikke finder, at der efter sammenlægningen bør nedrundes yderligere, jf. Told- og Skat styrelsens cirkulære nr. 164 af 29. oktober 1999, pkt. F, forhøjes bøden til 118.000 kr.

Forvandlingsstraffen er uændret fængsel i 40 dage.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom ændres, således at bøden forhøjes til 118.000 kr.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.