Dato for udgivelse
18 Oct 2002 08:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
9. oktober 2002
SKM-nummer
SKM2002.526.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 406/2001
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Rentegodtgørelse, maksimeringsreglen, sambeskatning, datterselskab, indtræden
Resumé

Maksimeringsreglen i selskabsskattelovens § 29 B, stk. 5, skal forstås således, at det er berettiget ved opgørelsen af den højeste indkomstskat i indkomståret eller i et af de to seneste indkomstår forud for indkomståret at medregne et 100% ejet datterselskabs betalte skatter, i den situation hvor datterselskabet senere bliver sambeskattet med moderselskabet, og hvor datterselskabets og moderselskabets samlede a conto skattebetalinger under sambeskatningen indebærer, at der fremkommer et overskydende skattebeløb.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 29 B,stk. 5, 4. pkt (dagældende)
Selskabsskatteloven § 29 B, stk. 2
Selskabsskatteloven § 31, stk. 3
Ligningsvejledningen 2001, S.E.4.9.2 og S.E.4.9.2.2

Parter

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat H.C. Vinten)

mod

H1 A/S
(advokat Nikolaj Bjørnholm)

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 17. afdeling den 8. august 2001.

Afsagt af højesteretsdommerne

Hermann, Marie-Louise Andreasen, Peter Blok, Poul Søgaard og Jytte Scharling.

Appellanten, Skatteministeriet, har påstået frifindelse.

Indstævnte, H1 A/S, har påstået stadfæstelse.

Procedure

Skatteministeriet har til støtte for sin påstand yderligere anført, at det vil give en række administrative problemer at lade indkomstskatten for et selskab, som ikke indgik i sambeskatning i sammenligningsåret, indgå ved beregningen efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 5, 4. pkt., af maksimum for godtgørelsen. Dette gælder bl.a. i tilfælde, hvor datterselskabet ikke var 100 % ejet af moderselskabet i sammenligningsåret eller ikke var ejet af moderselskabet i hele sammenligningsåret.

Det er oplyst, at H2 A/S i hele indkomståret 1996 var 100 % ejet af H1 A/S, og at H1 og H2 blev sambeskattet med virkning fra indkomståret 1997.

Ved lov nr. 313 af 21. maj 2002 er selskabsskattelovens § 29 B, stk. 5, 4. og 5. pkt., ophævet.

Højesterets bemærkninger

Højesteret tiltræder, at det ikke med den fornødne sikkerhed fremgår af ordlyden af og forarbejderne til den dagældende bestemmelse i selskabsskattelovens § 29 B, stk. 5, 4. pkt. - heller ikke når bestemmelsen sammenholdes med ordlyden af og forarbejderne til lovens øvrige bestemmelser, herunder § 29 B, stk. 2, og § 31, stk. 3 - at der ved beregningen af maksimum for den rentegodtgørelse af overskydende skat, der tilkommer et moderselskab, der er sambeskattet med et datterselskab, skal bortses fra den indkomstskat, der forud for sambeskatningens etablering er opkrævet hos datterselskabet. Højesteret tiltræder endvidere, at der i hvert fald i en situation som den foreliggende, hvor datterselskabet også i sammenligningsåret var 100 % ejet af moderselskabet, bør tages hensyn også til datterselskabets indkomstskat.

Højesteret stadfæster derfor dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, Skatteministeriet, betale 30.000 kr. til indstævnte, H1 A/S.

Det idømte beløb skal betales inden 14 dage etter denne højesteretsdoms afsigelse.