Dato for udgivelse
16 okt 2002 09:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
3. september 2002
SKM-nummer
SKM2002.521.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Sks 5193/1999
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision + Inddrivelse
Emneord
Prøvelsesret, skattekrav, konkurs, genoptagelse, frist
Resumé

Et selskab blev den 31. maj 1999 taget under konkursbehandling. Forinden havde skattevæsnet ved en skrivelse af 4. november 1998 til selskabet ansat dettes skattepligtige indkomst for indkomståret 1997 skønsmæssigt.

Selskabet blev herved pålagt en selskabsskat på 34% af det skønsmæssigt ansatte beløb, hvortil kom restskattillæg og renter vedrørende restancen.

Ved skrivelse af 5. november 1999 anmeldte Told og Skatteregionen kravet i boet. Ved bomøde af 21. juni 2001 afviste kurator imidlertid Told og Skats anmeldelse af kravet, hvorefter Told og Skat indbragte sagen for skifteretten.

Efterfølgende foranstaltede boet udarbejdet årsregnskab for 1997, skattemæssige reguleringer til årsregnskabet for 1997 samt selvangivelse. Heraf fremgår, at selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 1997 angives til kr. 0,-, idet man har ønsket at fremføre skattemæssige underskud fra tidligere år.

Ved skrivelse af 30. maj 2002 afslog skattevæsnet en af konkursboet indsendt anmodning om genoptagelse af selskabets skatteansættelse, idet anmodningen var modtaget efter udløbet af fristen for ordinær genoptagelse, jf. skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, og idet man ikke fandt grundlag for ekstraordinær genoptagelse efter reglerne i skattestyrelseslovens § 35, stk. 1.

Under sagen gjorde Told og Skat gældende, at skifteretten ikke var kompetent til at prøve kravet i medfør af konkurslovens § 242, idet ansættelsen var endelig. Konkursboet gjorde gældende, at der forelå ganske særlige omstændigheder, således at skifteretten kunne prøve berettigelsen af skattekravet, idet boet ikke har været i besiddelse af bilag fra december 1996 og frem, og således ikke har haft mulighed for at prøve kravets berettigelse.

Skifteretten udtalte, at når den foretagne skatteansættelse ikke er påklaget til Landsskatteretten i medfør at skattestyrelseslovens §23, stk. 1, kan det tiltrædes, at skifterettens prøvelsesret efter konkurslovens § 242 er afskåret i medfør af skattestyrelseslovens § 31, medmindre der foreligger ganske særlige omstændigheder.

Skifteretten fandt ikke, at det af konkursboet anførte, herunder at boet først i forbindelse med fordringsprøvelsen havde mulighed for at prøve berettigelsen af sagsøgerens krav, medførte, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at det anmeldte krav kunne undergives en behandling i realiteten.

Reference(r)

Konkursloven § 97
Konkursloven § 242
Skattestyrelsesloven § 23, stk. 1
Skattestyrelsesloven § 31
Processuelle regler 2002, I

Aalborg byrets dom af 3. september 2002, Sks. 5193/1999

Parter

Skatteministeriet Told- og Skattestyrelsen V/Told- og Skatteregion Aalborg
(Kammeradvokaten ved advfm. Andreas Medom Madsen)

mod

ApS H1 under konkurs ved kurator advokat Jens Bjerregaard
(Kurator advokat Jens Bjerregaard ved advokat Anders Tolborg)

Indledning

Denne sag drejer sig om skifterettens prøvelsesret af et i et konkursbo anmeldt skattekrav i en situation, hvor behandling i det skatteretlige klagesystem ikke er gennemført.

Påstande

Under denne sag, der er anlagt den 21. september 2001, har sagsøgeren, Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen v/Told- og Skatteregion, Aalborg, nedlagt påstand om, at ApS H1 under konkurs tilpligtes at anerkende sagsøgerens anmeldelse i konkursboet af et krav på 30.477 kr. i henhold til konkurslovens § 97. Sagsøgeren har opgjort sit krav således:

"1
   

Selskabsskat for indkomståret 1997 jf. selskabsskatte-
lovens § 17, stk. 1

kr.

17.000

   

 2
     
   

Skattetillæg jf. skattekontrollovens § 5, stk. 1 som
følge af manglende rettidig indlevering af selvangivelse vedrørende 1996 og 1997

kr.

10.000

   

 3

Restskat-tillæg jf. selskabsskattelovens § 29 B, stk. 4

kr.

1.997

   

 4

Renter vedrørende restancer

kr.

1.480

                    
 

I alt

kr.

30.477

..."

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse mod at anerkende et krav på 10.000 kr. i henhold til konkurslovens § 97.

Sagens omstændigheder

Den 14. oktober 1997 sendte skattevæsnet et brev til ApS H1 - i det følgende kaldet selskabet - med følgende indhold:

"...

Selskabets selvangivelse

Selvangivelse for indkomståret 1996 skulle være indsendt senest den 01.07.1997 behørig vedlagt regnskab jvf. skattekontrollovens § 3, men er først modtaget den 10.10.1997.

Selskabets skatter forhøjes derfor med 200 kr. for hver dag fristen er overskredet, dog højst 5.000 kr. (skattekontrollovens § 5, stk. 1).

Vil De søge om fritagelse for forhøjelsen, eller De mener, at forhøjelsen er sket med urette, kan De sende et brev med en begrundelse.

..."

Den 10. september 1998 fremsendte skattevæsnet forslag til skønsmæssig ansættelse for indkomståret 1997 til selskabet ved BV:

"...

Selskabets selvangivelse ses ikke modtaget.

De anmodes derfor om at indsende selvangivelsen inden den 25.09.1998.

Sender De ikke selskabets selvangivelse m.v. inden den nævnte frist, vil vi i henhold til skattekontrollovens § 5, stk. 3 foretage skatteansættelsen således:

Indkomstopgørelsen

   

Ansat skattepligtig indkomst efter skøn

              50000

 

Ved skatteansættelsen er lagt til grund at selskabet i indkomståret har drevet virksomhed, men da der i øvrigt ikke er oplysninger herom, er overskud ansat efter et umiddelbart skøn og modregnet tidligere års underskud.

 
 

Selskabets skatter vil blive forhøjet med 200 kr. for hver dag fristen for rettidig indsendelse af selvangivelsen, i henhold til skattekontrollovens § 4 er overskredet, dog højst 5.000 kr. (skattekontrollovens § 5, stk. 1)

 

..."

Den 4. november 1998 sendte skattevæsnet et brev til selskabet ved BV, hvorved selskabets skatteansættelse for indkomståret 1997 blev ansat til 50.000 kr. efter et skøn:

"...

Vedrørende selskabets skatteansættelse for indkomståret 1997

Selskabets selvangivelse ses ikke modtaget.

I henhold til skattekontrollovens § 5, stk. 3 har vi derfor foretaget skatteansættelsen således:

Indkomstopgørelsen

                      
 

Ansat skattepligtig indkomst efter skøn

50000

 

Ved skatteansættelsen er lagt til grund at selskabet i indkomståret har drevet virksomhed, men da der i øvrigt ikke er oplysninger herom, er overskud ansat efter et umiddelbart skøn og modregnet tidligere års underskud.

 
 

Selskabets skatter vil blive forhøjet med 200 kr. for hver dag fristen for rettidig indsendelse af selvangivelsen, i henhold til skattekontrollovens § 4 er overskredet, dog højst 5.000 kr. (skattekontrollovens § 5, stk. 1)

 

..."

Der er herved pålagt en selskabsskat på 34% af det ansatte beløb for indkomståret 1997 med skattetillæg på 5.000 kr. for hver af indkomstårene 1996 og 1997. Der er yderligere pålagt et restskat-tillæg på 1.997 kr samt renter vedrørende restancer på 1.480 kr, hvorved anmelderens påstand fremkommer.

Den skrivelse af 26. oktober 1998 blev selskabet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen begæret tvangsopløst grundet manglende indsendelse af årsregnskab for regnskabsåret 1997. Selskabet blev som følge heraf taget under likvidation den 20. januar 1999.

Den 31. maj 1999 blev selskabet taget under konkursbehandling på begæring af likvidator.

Ved skrivelse af 5. november 1999 anmeldte Told- og Skatteregion Aalborg et krav i boet overfor boets daværende kurator Ole Nielsen. Af skrivelsen fremgår:

"...

Regionen har i brev af 21. juni 1999 foretaget en foreløbig anmeldelse af krav i ovennævnte konkursbo.

Efter en endelig opgørelse anmeldes følgende krav:

Efter konkurslovens § 97 anmeldes som simple krav, 30.477 kr. (korrigeret med håndskrift), som fordeler sig således:

Selskabsskat 1997/98

5.000 kr.

"1998/99

23.997 kr.

Renter mv.

1.480 kr.

..."

Det er oplyst, at kravet er korrigeret som følge af 0-angivelser udarbejdet af BV under et bomøde afholdt den 21. juni 2001.

Ved anbefalet brev af 25. april 2001 indkaldte kurator Told- og Skatteregion Aalborg til fordringshavermøde til prøvelse af fordringer den 21. juni 2001.

Kurator oplyste samtidig i skrivelsen, "at konkursboet formodenligt har vist sig at være solvent. Når det konstateres, at et konkursbo er solvent, skal ejerne indkaldes til bomøderne, og det er reelt ejeren der herefter har stemmeretten. Ejeren af anparterne i selskabet er BV. BV har oplyst, at han bestrider Told- og Skat's anmeldelse". Kurator indstillede herefter at det af Told- og Skatteregion Aalborg anmeldte krav blev afvist.

Om baggrunden for at det i skrivelsen blev oplyst, at selskabet formentligt var solvent, er det oplyst, at boet afventede udbetaling af udestående fordringer fra Fondsbørsvekselerernes Garantiforening under afvikling.

Den 21. juni 2001 blev der afholdt et bomøde, hvor kurator advokat Ole Nielsen, advokat Anders Tolborg, Told og Skat ved Evan Lund og BV var til stede. Af referatet fremgår:

"...

Kurator redegjorde for sin indstilling. Det af Told og Skat anmeldte § 97 krav på 38.263 afvises.

...

Told og Skat fastholdt kravet.

BV kunne ikke godkende anmeldelsen. Kurator afviste herefter kravet. Told og Skat har herefter 3 måneder til at indbringe sagen for skifteretten. 3 måneders fristen løber fra 21. juni 2001, og udløber således den 21. september 2001.

I forbindelse med bomødet underskrev BV 0-angivelse for selskabet for perioden 1.10.1998-31.12.1998, samt oplyste, at der kunne indgives 0-angivelse for perioden 1.1.1999-20.01.1999. Der blev herefter underskrevet 0-angivelse for momsperioden 1.1.1999-31.05.1999. Kurator forespurgte, hvilken indflydelse de skattemæssige underskud fra tidligere år havde på de foreløbige ansættelser. Evan Lund fra Told og Skat opfordrede kurator til at rette henvendelse til Kommunen, skatteforvaltningen vedr. dette spørgsmål.

..."

Med skrivelse af 27. juni 2001 modtog Told og Skat kopi af bomødereferatet og indstillingsliste til bomøde den 26. september 2001.

Den 28. august 2001 fremsendte kurator cirkulæreskrivelser 2 og 3 til Told og Skat. Af cirkulæreskrivelse 2 fremgår det:

"...

Aktiver:                                                                                

   

Dividende i G1 ApS

kr.

55.886,65

Indgået fra Fondsvekselerernes Garantifond erstatning

kr.

160.870,28

 

Anmeldt krav i konkursboet G2 A/S på kr. 28.569,25. Der foreventes en dividende på anslået ca. 60%. Konkursboet afventer udbetaling af dividende fra dette bo.

 

Passiver:

   

Gebyr Statstidende

kr.

717,19

§ 97 krav.

kr.

 3.013.638,00

..."

Af cirkulæreskrivelse 3 fremgår det, at boet har et tilgodehavende i ovennævnte fondsmæglerselskab, og at dette konkursbo ikke forventes afsluttet inden ultimo år 2002.

På foranledning af boet er der af registreret revisor MC udarbejdet årsregnskab for 1997 samt skattemæssige reguleringer til årsregnskab for 1997. Af revisionspåtegning af 15. marts 2002 i årsregnskabet fremgår:

"...

Forbehold

Selskabets registreringer udgør, som følge af væsentlige mangler, ikke et pålideligt grundlag for udarbejdelse af årsregnskabet. Der er ikke foretaget en pålidelig rekonstruktion af alle registreringer, og der henstår væsentlige uafklarede differencer, hvorfor vi tager forbehold for regnsskabsgrundlaget. Da der er knyttet mere end sædvanlig usikkerhed til dokumentationen og værdiansættelsen af selskabets tilgodehavender og gæld, tager vi forbehold for den manglende omtale af indvirkningen på årsregnsskabets retvisende billede.

...

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, med undtagelse af det i ovennævnte forbehold anførte, er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnsskabsaflæggelsen, og at det, bortset fra forbeholdets indvirkning på årsregnsskabet, giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat. Lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnsskabsmateriale er ikke overholdt.

Det skal oplyses, at tidsfristen for aflevering af årsregnsskabet og selvangivelse er overskredet.

..."

Af årsregnskabet for 1997 fremgår at selskabet havde en nettoomsætning på 50.873 kr. fra valutahandler, mod -810.755 kr. året før. I 1997 havde selskabet endvidere sekundære indtægter på 186.550 kr. fra salg af ejendom. Årets resultat var 179.105 kr. mod -893.647 kr. i 1996.

Af de skattemæssige reguleringer til årsregnskabet fremgår af revisionspåtegningen af 15. marts 2002:

"...

Forbehold

Med henvisning til det anførte forbehold i årsregnsskabet skal der her tages forbehold for de, overfor os evt. ikke oplyste eller dokumenterede indtægter og/eller udgifter som kan have indflydelse på den skattepligtige indkomst.

..."

Af de skattemæssige reguleringer fremgår, at selskabet i 1997 havde sekundære og ekstraordinære indtægter på -111.546 kr., hvorefter det skattemæssige resultat af virksomheden i 1997 var 67.559 kr. I 1996 var resultatet -875.559 kr. Det fremgår endvidere af specifikationerne til de skattemæssige reguleringer, at selskabet i årene 1996-1996 havde oparbejdet underskud hvert år, hvorfor der var 3.096.951 kr. i underskud i fremførelse. Efter årets skattemæssige resultat var der således 3.029.932 kr. underskud til fremførelse.

Af selvangivelse for selskabet underskrevet den 17. april 2002 af BV fremgår det, at han har angivet selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 1997 til 0 kr., idet han han har fremført skattemæssigt underskud stor 67.559 kr. fra tidligere år og angivet størrelsen af de uudnyttede skattemæssige underskud for de tidligere år, alt i henhold til den udarbejdede skattemæssige regulering.

Ved brev af 13. maj 2002 afslog Told og Skat en af konkursboet indsendt anmodning om genoptagelse af selskabets skatteansættelse. Det anføres nærmere herom:

"...

I brev 07.05.2002 har De anmodet om at få genoptaget selskabets skatteansættelse for indkomståret 1997, idet De har indsendt selvangivelsen med tilhørende årsregnskab.

Vi imødekommer ikke anmodningen, fordi anmodningen er modtaget efter udløbet af fristen for ordinær genoptagelse, jf. skattestyrelseslovens § 34, stk. 2. For indkomståret 1997 udløb fristen den 31.12.2000.

Vi finder heller ikke grundlag for ekstraordinær genoptagelse efter reglerne i skattestyrelseslovens § 35, idet de i § 35, stk. 1 nævnte betingelser herfor ikke ses at være opfyldt.

Kan De godkende afgørelsen behøver De ikke at gøre noget. De får senere en bekræftelse på afgørelsen. Kan De ikke godkende afgørelsen, har De mulighed for at redegøre for Deres synspunkter i et brev. Brevet skal være sendt til os inden den 28. maj 2002. Det bemærkes, at vi kan træffe afgørelsen uden at afvente Deres svar, hvis den nævnte frist overskrides.

..."

Skrivelsen blev fulgt op af brev af 30. maj 2002 fra Told og Skat til boet, hvori det hedder:

"...

Afslag på genoptagelse

Vi imødekommer ikke Deres anmodning om at få genoptaget selskabets skatteansættelse for indkomståret 1997.

Vi kan ikke genoptage skatteansættelsen jf. skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, idet anmodningen er modtaget efter udløbet af fristen for ordinær genoptagelse, som er 3 år efter udløbet af indkomståret.

Vi finder heller ikke grundlag for ekstraordinær genoptagelse efter reglerne i skattestyrelseslovens § 35, idet de i § 35, stk. 1 nævnte betingelser herfor ikke ses at være opfyldt.

Efter vores opfattelser er der ikke efter indkomstårets udløb indtrådt en ændring i grundlaget for opgørelsen af den indkomst, der skal lægges til grund for skatteansættelsen, som nævnt i skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 1.

Deres synspunkter, som anført i Deres brev af 21.05.2002 samt efterfølgende telefonsamtaler, har således ikke givet grundlag for en ændret stillingtagen til sagen.

Vil De klage over afgørelsen, skal De gøre det inden 3 måneder fra modtagelsen af dette brev (skattestyrelseslovens § 26). Klagen skal være skriftlig og begrundet. Den skal sendes til:

Landsskatteretten
Vester Farimagsgade 7
1606 København V

..."

Det er under sagen oplyst, at afslaget på genoptagelse ikke er påklaget til Landsskatteretten.

Procedure

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at skifteretten i medfør af bestemmelserne i skattestyrelseslovens §§ 23, 24, 31, stk. 1 og § 33, stk. 1, ikke er kompetent til at påkende berettigelsen af et skattekrav i konkurstilfælde, når behandling i det skatteretlige klagesystem ikke er gennemført eller forsøgt gennemført, medmindre ganske særlige omstændigheder gør sig gældende. I tilknytning hertil gøres det gældende, at der i nærværende sag ikke foreligger sådanne ganske særlige omstændigheder. Der er ikke ved bestemmelsen i konkurslovens § 242 sket nogen fravigelse af de skatteprocessuelle regler, hvorefter prøvelsen efter skattestyrelseslovens § 33, stk. 1 er henlagt til de administrative klageinstanser med Landsskatteretten som sidste instans. Ligeledes taler reale hensyn for denne fortolkning idet man ellers ville fravige lægdommerelementet i det skatteprocessuelle klagesystem og give konkursboer en utilsigtet retsstilling. Det er som følge heraf en betingelse for domsstolsprøvelse af kravet, at skatteansættelsen i medfør af skattestyrelseslovens § 23 først har været påklaget til Landsskatteretten, hvorefter det er landsretten i 1. instans der kan påkende kravet.

Såfremt skifteretten finder, at den er kompetent til at prøve sagsøgerens krav, er det gjort gældende, at det er med rette, at konkursboets skattepligtige indkomst er opgjort ved et skøn i henhold til skattekontrollovens § 5, stk. 3, eftersom sagsøgte ikke indgav rettidig selvangivelse for indkomståret 1997, og at kommunens skattemæssige ansættelser ikke er blevet påklaget til Landsskatteretten og således må anses for endelige og at der med rette er pålignet selskabsskat med 34% af den skønsmæssige ansættelse af selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 1997. Beløbet på 17.000 kr. er pålignet til selskabsskattelovens § 17, stk. 1. Det gøres videre gældende, at der med rette er opkrævet et restskat-tillæg på 1.997 kr. for indkomståret 1997 i henhold til selskabsskattelovens § 29B, stk. 4, idet der ved betaling af restskat skal betales et statskassen tilfaldende tillæg på 11 3/4% af restskatten og et rentebeløb på 1.480 kr.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende, at skifteretten kan prøve berettigelsen af skattekravet, idet der foreligger ganske særlige omstændigheder. Konkursboet har bl.a. ikke været besiddelse af bilag fra december 1996 og frem, hvorfor boet ingen mulighed havde for at prøve kravets berettigelse da Told og Skat anmeldte sit krav, ligesom der var væsentlige underskud, der kunne fremføres i årene 1993-1996, hvorfor skatten for indkomståret 1997 skulle have været fastsat til 0 kr. Boet har siden fordringprøvelsen forsøgt at få skatte ansættelsen genoptaget.

Det er endvidere gjort gældende, at anmelderen ikke har været berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse for indkomståret 1997 på 50.000 kr. med deraf følgende skat på 17.000 kr. idet der ikke foreligger dokumentation for skønnet, at skatten for indkomståret må fastsættes til 0 kr., at restskattillægget, jf. selskabsskattelovens § 29 B, stk. 4 og renter vedrørende restancerne som følge heraf bortfalder, at der ikke har været nogen aktivitet i selskabet i 1997, at der ikke har været aktivitet i selskabet i de sidste mange år før 1997, at dette dokumenteres ved 0-angivelserne vedrørende moms og at der nu er udarbejdet regnskab for 1997 samt indgivet selvangivelse.

Skifterettens begrundelse og resultat

I den foreliggende sag, hvor den skete skatteansættelse ikke er påklaget til Landsskatteretten i medfør af skattestyrelseslovens § 23, stk. 1, tiltrædes det at skifterettens prøvelsesret efter konkursloven § 242 er afskåret i medfør af skattestyrelseslovens § 31, medmindre der foreligger ganske særlige omstændigheder.

Skifteretten finder ikke at det af konkursboet anførte - herunder at boet først i forbindelse med fordringsprøvelsen havde mulighed for at prøve berettigelsen af sagsøgerens krav - medfører, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at det anmeldte krav kan undergives en behandling i realiteten.

Herefter tages sagsøgerens påstand til følge.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

ApS H1 under konkurs tilpligtes at anerkende Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen v/Told- og Skatteregion, Aalborg, anmeldelse i konkursboet af et krav på 30.477 kr. i henhold til konkurslovens § 97.

I sagsomkostninger betaler ApS H1 under konkurs inden 14 dage 10.000 kr. til Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen v/Told- og Skatteregion, Aalborg.