Dato for udgivelse
15 okt 2002 10:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26. september 2002
SKM-nummer
SKM2002.520.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, B-1705-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Pantsætning, aktier, ejendomsret, tab
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgeren kunne foretage fradrag for tab på aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 2, i indkomståret 1995, hvor selskabets aktiekapital blev nedskrevet; og hvor sagsøgeren pantsatte sine aktier til sit pengeinstitut, samtidig med at han gav pengeinstituttet uigenkaldeligt salgsfuldmagt til aktierne.

Henset til at aktieselskabet fortsatte driften med nyindskudt aktiekapital efter at have nedskrevet den oprindelige aktiekapital, samt de oplysninger om selskabets økonomiske forhold, som var fremkommet i forbindelse med en betalingsstandsning i 1996, fandt landsretten ikke, at sagsøgeren havde bevist, at aktieselskabets kapital var uopretteligt tabt i 1995, og at hans aktier i selskabet derfor efter en indtil Højesterets dom af 7. maj 1998 (TfS 1998, 397H) gældende praksis, kunne anses for afstået i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 2

Pantsætningen af aktierne, der skete til sikkerhed for aktieselskabets forpligtelser, samt den efterfølgende salgsfuIdmagt medførte ifølge landsretten ikke, at ejendomsretten til aktierne var overdraget til pengeinstituttet. Den omstændighed, at pengeinstituttet samtidig med pantsætningen fik stemmeretten og udnyttede stemmeretten, medførte ikke et andet resultat.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 1 stk. 2
Ligningsvejledningen 2001 S.G.2.3, S.G.2.4.5, S.G.2.6.7

Parter

A
(Advokat Ib Ulstrup)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/adv. Per Lunde Nielsen).

Afsagt af landsdommerne

Inger Nørgaard, Annette Dellgren og Kari Sørensen (kst.)

Under denne sag, der er anlagt den 18. juli 2000, har sagsøgeren, A, påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende, at sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomståret 1995 nedsættes med 257.375 kr.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Sagen drejer sig om, hvilket indkomstår sagsøgerens fradrag for tab på aktier i selskabet H1 A/S skal henføres til, herunder hvornår aktierne blev afstået, jf. § 1, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 608 af 30. juni 1994 om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Om sagens nærmere omstændigheder er der for landsretten oplyst bl.a. følgende:

Sagsøgeren ejede sammen med 2 andre hele aktiekapitalen i H1 A/S. Aktiekapitalen var ved begyndelsen af 1995 på 3 mio. kr., og hver af aktionærerne ejede 1/3 heraf.

Den 6. januar 1995 underskrev sagsøgeren følgende pantsætningsdokument til Unibank A/S:

"...

pantsætter følgende effekter til Unibank:

Kr. 116.000,00

A-aktier og kr. 884.000,00 B-aktier i H1 A/S

                                      
 

Stemmeretten på de pantsatte aktier tilkommer Unibank A/S.

...

Hvis banken bliver nødt til at tvangsrealisere de pantsatte effekter, sker det ved tvangsauktion.

Håndpantsatte effekter kan banken dog vælge i stedet at sælge ved bankens egen foranstaltning.

..."

Den 1. september 1995 skrev banken følgende til direktionen og bestyrelsen for H1 A/S:

"...

Selskabets bankengagement

Vi henviser indledningsvis til de førte forhandlinger samt til vore tilsagnsbreve, senest af 17. juli 1995.

Det ansøgte overtræk, stort kr. 1.000.000,- er forlænget til 15. september 1995, hvorfor vi venligst anmoder kautionisterne om at tiltræde forlængelsen på vedlagte genpart.

Da det i vore tilsagnsbreve ønskede materiale endnu ikke foreligger, er engagementsforhandlingen udskudt til det til den 5. september 1995 aftalte møde, hvor materialet tillige med halvårsregnskab 1995 og månedopfølgning for juli 1995 og likviditets- og statusbudget for resten af 1995 må foreligge tillige med foreløbigt budget for 1996.

...

Vi har noteret,

at der er forhandlet med flere emner for kapitalindskud,

at der skal forhandles videre herom i september 1995, og

at der desuden er sat et konsulentfirma på at udarbejde materiale og kontakte investoremner.

Det var bankens ønske, at der inden 1. september 1995 forelå principtilsagn om kapitaltilførsel af min kr. 5.000.000,-.

Derfor skal Unibank nu have en mere central rolle i processen, herunder som et krav have uigenkaldelige salgsfuldmagter.

Vi har i dag i.h.t. aftale af g.d. tilstillet vor Kapitalmarkedsafdeling diverse materialer med henblik på investor-/køberemner.

..."

Af H1 A/S's perioderegnskab for 1. januar til 30. september 1995, der er underskrevet af aktionærerne den 12. oktober 1995, fremgår af beretningen bl.a.:

"...

Perioderesultatet 1/1-30/9 1995 viser et underskud på 3.274.406 kr., hvilket er meget utilfredsstillende.

Resultatet er 2,4 mio. dårligere end det budgetterede.

...

Der arbejdes intenst på dels at skaffe tilstrækkelig ordreindgang til 4. kvartal 1995 samt på at få tilført selskabet kapital.

Det er vedtaget, at ansvarlig lånekapital 1.563.466 kr. konverteres til aktiekapital, når det er praktisk muligt eventuelt i forbindelse med kapitaltilførsel.

..."

Af revisorerklæring underskrevet den 12. oktober 1995 i samme regnskab fremgår:

"...

Selskabets aktiver og passiver er værdiansat med fortsat drift for øje. Dette forudsætter at der skabes rentabel drift, samt at der tilføres ny kapital og opnås tilsagn om tilstrækkelige kreditfaciliteter til at sikre selskabets drift i fremtiden. Vi kan ikke udtale os om, hvorvidt disse forudsætninger kan opfyldes.

..."

I revisionsprotokollat ligeledes underskrevet den 12. oktober 1995 hedder det:

"...

Selskabets perioderegnskab viser et underskud på kr. 3.274.406 og en negativ egenkapital på kr. 2.068.290. Selskabets kapital er således tabt. Reetablering af selskabskapitalen forventes at ske gennem konvertering af ansvarlig lånekapital på kr. 1.563.466 samt ved kapitaltilførsel fra en ekstern investor. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke nogen endelig afklaring af tilførsel af ny kapital fra en ekstern investor.

Ved vurderingen af selskabets perioderegnskab skal følgende forhold tages i betragtning:

Fortsat drift

Perioderegnskabet er aflagt med fortsat drift for øje. Det er en forudsætning herfor, at der skabes rentabel drift, at selskabets bankforbindelse, Unibank A/S, stiller de nødvendige kreditfaciliteter til rådighed, samt at der tilføres ny selskabskapital gennem indskud fra en ekstern investor. Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen afklaring af, om disse forudsætninger kan opfyldes.

Budgettet for den resterende del af 1995 udviser et overskud på 1.051 tkr, og budgettet for 1996 udviser et overskud på 1.190 tkr. I forbindelse med gennemgangen af perioderegnskabet har vi konstateret, at enkelte forudsætninger for budgettet må forventes ikke at kunne opfyldes, hvorfor vi skal foreslå, at budgetterne for resten af 1995 og 1996 revurderes.

Udviklings- og opstartsomkostninger

Selskabet afholdt i 1994 betydelige beløb til udvikling af nye produkter for egen regning til sikring af en gunstig konkurrencemæssig situation i de kommende år. Udviklingsomkostningerne omfatter materialer, gager og løn i udviklingsperioden samt omkostninger til produktgodkendelse i eksportlande. Den bogførte værdi af udviklingsomkostningerne er 1.309 tkr, efter at der i perioden har været en tilgang på 150 tkr og afskrivning op 233 tkr. I den bogførte værdi er indeholdt 321 tkr. vedrørende projekt ALR (Radar Warning Receiver), hvorpå der ikke er indgået nogen ordrer. Det er fortsat ledelsens opfattelse, at der vil kunne indgås salgsaftale om levering i 1996. Der er derfor alene foretaget nedskrivning med 56 tkr. for perioden

..."

Den 16. oktober 1995 underskrev sagsøgeren "Uigenkaldelig salgsfuldmagt", hvori det hedder:

"Underskrevne:

A

 

giver

           
 

Unibank, Erhvervsafdelingen

 

fuldmagt til

 
 

at

 sælge følgende effekter - enten selv, gennem en forhandler efter bankens valg eller ved indgåelse af kommisionsaftale - og anvende salgsprovenuet til nedbringelse af min gæld til banken:
 
 

Kr. 116.000,00 A-aktier i H1 A/S

 

Kr. 884.000,00 B-aktier i H1 A/S

Inden banken sælger effekterne sendes et anbefalet brev, hvori pantsætter med en uges varsel opfordres til at opfylde bankens krav. Det gælder dog ikke, hvis omgående salg er nødvendigt for at undgå eller begrænse tab, eller fuldmagtsgivers bopæl er ukendt af banken.

...

Nærværende salgsfuldmagt er uigenkaldelig, sålænge selskabet har engagement i Unibank. Underskrevne erklærer, at fuldmagten tillige omfatter nye aktieerhvervelser i selskabet.

..."

Af referat af bestyrelsesmøde afholdt i H1 A/S den 26. oktober 1995 fremgår det bl.a.:

"...

Dagsordenens pkt. 3.

Efter langvarige interne forhandlinger opnåedes enighed om, at fremlægge følgende indstilling på en ekstra ordinær generalforsamling umiddelbart efter bestyrelsesmødet, for at genoprette et kapitalgrundlag for selskabet.

Den nuværende aktiekapital 3. mio. nedskrives til 0, den ansvarlige lånekapital kr. 1.536.466 konverteres til ny aktiekapital som ligeledes nedskrives til 0 kr., hvorefter der stadig forefindes en underdækning på kr. 505.000 der trækkes fra aktionærernes mellemregningskonti. Der etableres en ny aktiekapital på kr. 510.000, som ligeledes trækkes på mellemregningskontoen. Saldo inkl. renter på mellemregningskontiene pr. 31.10.95 vil således være ca. 486 tkr. inkl. renter. Denne saldo henstår urørt af hensyn til aktionærernes personlige skattemellemværende.

...

Dagsordenens pkt. 7.

Formanden forelagde bankens ønsker om en ajourført status over bestræbelserne for tilførsel af kapital til selskabet. Direktionen udarbejder en komplet liste over investoremner og samarbejdspartnere vedlagt som bilag 7. Der var enighed om, at totalt salg af virksomheden også kunne komme på tale.

..."

I forlængelse af bestyrelsesmødet blev der den 26. oktober 1995 afholdt ekstraordinær generalforsamling i selskabet. I referatet heraf hedder det bl.a.:

"...

Meddelelse fra formanden gik ud på, at Unibank, der besidder stemmeretten på aktierne, var repræsenteret ved formanden.

Formanden oplyste, at Unibank havde afkrævet aktionærerne en uigenkaldelig salgsfuldmagt for deres aktier og modtaget den i underskrevet stand.

...

Formanden fremlagde en enstemmig indstilling fra bestyrelsen om følgende ændringer af selskabets kapitalgrundlag:

...

Forslaget, der indarbejdes i selskabets balance pr. 31.10.95, vedtoges enstemmigt.

SP påtog sig i samarbejde med A at udarbejde indberetning til selskabsstyrelsen om det ændrede kapitalgrundlag.

..."

Sagsøgeren underskrev den 18. december 1995 følgende pantsætningsdokument til Unibank A/S:

"...

pantsætter følgende effekter til Unibank:

kr. 170.000,00

Aktier i H1 A/S

 
                                           

Stemmeretten på de pantsatte aktier tilkommer Unibank A/S.

Pantsætningen skal tjene til sikkerhed for opfyldelse af, hvad:

H1 A/S

...

(i det følgende kaldet debitor) til enhver til måtte blive banken skyldig, i medfør af følgende forpligtelser:

Selskabets forpligtelser af enhver art, nuværende og kommende.

..."

Den 19. december 1995 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling i H1 A/S, og i referat heraf hedder det:

"...

Formanden redegjorde for selskabets aktuelle kapitalmæssige situation, hvor det som følge af en længere periodes driftsmæssige tab måtte konstateres, at såvel aktiekapitalen som den ansvarlige lånekapital var tabt.

I konsekvens heraf og med henblik på at reetablere en lovlig egenkapital, havde den ansvarlige lånekapital erklæret sig indforstået med at nedskrive og kvittere lånet til kr. 0,00, ligesom de nuværende aktionærer havde givet tilsagn dels om at nedskrive og kvittere kr. 505.000,00 af deres tilgodehavende i selskabet, dels at konvertere kr. 510.000,00 af deres tilgodehavende til aktiekapital. Der henvistes til følgende redegørelse for egenkapitalen:

 

Aktiekapital

overkurs

Overført resultat

   I alt
                                                                                       

Saldo 30/9 1995

3.000.000

0

-5.068.290

-2.068.290

 

Nedskrivning af aktiekapital til dækning af underskud

-2.610.000

 

2.610.000

0

 

Konvertering af gæld til aktiekapital nom. 120.000, til overkurs 425

120.000

390.000

 

510.000

 

Overførsel af overkurs til overført resultat

 

-390.000

390.000

0

 

Eftergivelse af ansvarlig lånekapital

   

1.563.466

1.563.466

 

Eftergivelse af gæld til aktionærer

   

505.000

505.000

         

Ny saldo

510.000

0

176

510.176

Dagsordenen var

 1. Bestyrelsens forslag om nedskrivning af selskabets kapital, der ifølge regnskabets udvisende er kr. 3.000.000,00 til kr. 390.000,00 til delvis dækning af underskud.
 2. Forslag om forhøjelse af selskabets aktiekapital med kr. 120.000,00 til kurs 425 ved konvertering af gæld, således at aktiekapitalen herefter samlet udgør kr. 510.000,00

...

Vedrørende dagsordenens punkt 1 - Nedskrivning af aktiekapitalen til kr. 390.000,00.

Forslaget vedtoges enstemmigt og med alle stemmer.

Vedrørende dagsordenens punkt 2 - Forhøjelse af aktiekapitalen med kr. 120.000,00 til kurs 425.

Forhøjelsen af aktiekapitalen foresloges gennemført på følgende vilkår:

 1. Aktiekapitalen forhøjes med kr. 120.000,00 ved udstedelse af nom. kr. 120.000,00 aktier til kurs 425.
 2. Aktierne indbetales ved gældskonvertering af kr. 510.000,00, hvilket sker samtidig med udstedelsen af aktier.
 3. Der skal kun være en aktieklasse.

...

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.

Aktionærerne tegnede til protokollen nye aktier, som følger:

B

kr. 40.000,00

 

C

kr. 40.000,00

 

A

kr. 40.000,00

I cirkulæreskrivelse nr. 1 af 8. februar 1996 til kreditorerne i H1 A/S i betalingsstandsning er bl.a. anført:

"Ved nærværende kan det oplyses, at ovennævnte selskab den 5. februar d.å. har anmeldt betalingsstandsning overfor skifteretten, der har beskikket undertegnede som tilsyn.

Som bilag 1) vedlægges uddrag af det sidst aflagte årsregnskab for selskabet, nemlig årsregnskabet for 1994, selskabets 25. regnskabsår. Som det vil fremgå heraf, havde selskabet pr. 31. december 1994 en positiv egenkapital på kr. 1.206.116. Der foreligger et urevideret perioderegnskab pr. 30. september 1995, der udviser et negativt driftsresultat for de første 9 måneder i 1995 på kr. 3.274.406. Egenkapitalen i selskabet er herefter negativ, hvortil kommer, at selskabet har haft betydelige likviditetsmæssige problemer på grund af svigtende omsætning. Selskabet har endvidere investeret betydeligt i udvikling af nye produkter for egen regning med henblik på at sikre den fremtidige indtjening. I samme forbindelse har der været betydelige udgifter til indkøb af værktøj, forme, print og lignende. Disse investeringer har endnu ikke fuldt ud resulteret i nye ordrer.

Det er hensigten med betalingsstandsningen at søge en rekonstruktion gennemført, hvorfor virksomhedens drift vil blive fortsat uændret i betalingsstandsningsperioden.

..."

Af udskrift af skifteretsbogen for den 15. februar 1996 fra Skifteretten fremgår vedrørende H1 A/S i betalingsstandsning:

"...

Virksomheden har ca. 50 ansatte hvoraf 17 er funktionærer. En del af de ansatte har lange opsigelsesvarsler på op til 6 måneder. Tilsynet oplyste, at der endnu ikke er taget initiativ til at opsige medarbejderne, men at dette overvejes, således af deres opsigelsesvarsel kan begynde at løbe i betalingsstandsningsperioden. Fagforeningen har bedt om en garantistillelse for medarbejdernes løn. Tilsynet skal i eftermiddag forhandle med fagforeningen herom.

Tilsynet oplyste, at man forventer en omsætning for 1996 på 28-29 mill.kr. Virksomheden har på nuværende tidspunkt flere forskellige ordrer i hus, og det ser ud til, at virksomheden kan fortsætte.

...

Skifteretten besluttede, at betalingsstandsningen opretholdes.

..."

Af udskrift af skiftebogen for 11. juni 1996 fremgår det, at H1 A/S den dag blev taget under konkursbehandling, og at kurator oplyste, at virksomheden var blevet solgt til G1 A/S og G2 A/S for 10,6 mio. kr.

I statusoversigt og redegørelse af 3. oktober 1996 er det anført, at salget af den faste ejendom og virksomheden fandt sted den 5. juni 1996. Videre hedder det:

"...

Selskabet anmeldte betalingsstandsning med fristdag den 5. februar 1996 i et forsøg på at gennemføre en tvangsakkord. I forbindelse med udarbejdelse af status i henhold til konkurslovens § 165 kunne det konstateres, at det ikke var muligt at opfylde konkurslovens krav om mindstedividende på 25%, hvorfor selskabets aktiver og aktiviteter i betalingsstandsningsperioden blev afhændet, hvorved selskabets drift fortsatte. Herved begrænsedes krav på løn i opsigelsesperioden i betydeligt omfang.

..."

Efter at sagsøgeren havde klaget over sin skatteansættelse for 1995 skrev Skatteankenævnet den 15. september 1999 således til sagsøgeren:

"...

Deres klage over skatteansættelsen for 1995 er behandlet i Skatteankenævnet. Nævnet har på grundlag af den vedlagte sagsfremstilling truffet følgende afgørelse:

Aktieindkomst

Efter skatteankenævnets opfattelse har hverken pantsætningen den 6. januar 1995, afgivelsen af salgsfuldmagten den 16. oktober 1995 eller pantsætningen den 18. december 1995 bevirket nogen ændring af ejerforholdet til aktierne i H1 A/S.

Skatteankenævnet finder således ikke, at de dispositioner, der er foretaget med aktierne i H1 A/S, har bevirket, at De i 1995 har afstået aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens §1, stk. 2.

Den foretagne skatteansættelse, hvorefter der ikke er indrømmet fradrag for aktietab, stadfæstes.

..."

Det hedder i den vedlagte sagsfremstilling:

"...

 1. INDLEDNING

  Sagen drejer sig om, hvorvidt klager i 1995 har afstået sine aktier i H1 A/S.

 2. DEN PÅKLAGEDE AFGØRELSE

  Der kan ikke på det foreliggende grundlag indrømmes fradrag for tab på aktier i H1 A/S.

 3. KLAGERENS OPFATTELSE OG BEGRUNDELSE HERFOR

  3.1. KLAGERENS OPFATTELSE

  Klager mener, at han i 1995 er berettiget til fradrag for tab på aktier i H1 A/S.

  3.2. KLAGERENS BEGRUNDELSE

  Klager henviser til, at aktierne i H1 A/S blev pantsat til Unibank den 6. januar 1995, at han den 16. oktober 1995 gav Unibank fuldmagt til at sælge de pågældende aktier og at Unibank har overtaget den fulde stemmeret på aktierne.

  Klager anfører, at han på baggrund heraf har mistet ejendoms- og dispositionsretten til aktierne, idet Unibank har fået overdraget aktierne som en form for ufyldestgjort panthaver. At Unibank er af samme opfattelse støttes af det faktum, at der ikke er betalt depotgebyr af aktierne samt at aktierne ikke returneres, da selskabet opløses.

  Klager henviser til T&S cirkulære 1998.22, hvori det bl.a. er anført, at "Lovens § 1, stk. 2, må herefter forstås således, at afståelsestidspunktet er tidspunktet for ejendomsrettens endelige ophør ved overdragelse eller på anden måde, herunder ved selskabets endelige opløsning".

I kendelsen af 7. april 1999 anfører skatteforvaltningen, at der ikke er sket salg af aktierne i H1 A/S i 1995. Ikke på noget tidspunkt har jeg hævdet, at der er sket salg af aktierne, tværtimod er jeg på grund af den økonomiske situation der var opstået i H1 A/S af Unibank blev tvunget til at overdrage aktierne til banken, hvilket fremgår af de fremsendte dokumenter. Det er korrekt, som skatteforvaltningen hævder, at banken inden et eventuelt salg vil fremsende et anbefalet brev med en uges frist til at opfylde bankens krav. I den efterfølgende sætning gøres imidlertid opmærksom på, at dette ikke gælder, hvis omgående salg er nødvendig for at undgå eller begrænse et tab, eller fuldmagtsgiverens bopæl er ukendt for banken. Unibank vil naturligvis til enhver til hævde nødvendigheden af et omgående salg, og løftet om en uges frist er således intet værd.

Endvidere står det i fuldmagten, at jeg skal opfylde bankens krav. Som det fremgår af vedlagte engagementsoversigt af 25. april 1995 havde H1 A/S en gæld til banken på over 12 mio. kr. I slutningen af 1995 var beløbet større, et krav i den størrelse eller blot 33% af denne sum ville det ikke være muligt for mig at fremskaffe.

Som det fremgår af salgsfuldmagten, overdrog jeg ejendoms- og dispositionsretten til aktierne i H1 A/S til Unibank den 16. oktober 1995. Det er en fejl, at vi ikke har fået rettet ejerskabet til aktierne i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. En mindre administrativ fejl bør dog ikke have indflydelse på ejendoms- og dipositionsretten til aktierne, der, som det klart er dokumenteret, er overgået til Unibank den 16. oktober 1995.

5. SKATTEANKENÆVNETS VURDERINGER OG BEGRUNDELSE

Af aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 2 fremgår det, at fortjeneste eller tab ved afståelse af aktier skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i denne lov.

Højesteret afsagde den 7. maj 1998 dom i en sag, der omhandlede spørgsmålet om, hvornår aktierne i et konkursramt selskab var afstået.

Dommen betød, af den tidligere praksis vedrørende fortolkningen af aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 2, i forbindelse med aktier i sådanne selskaber blev underkendt. Told- og skattestyrelsen udsendte herefter cirkulære 1998.22 af 28. august 1998. Som også anført af klager, fremgår det af cirkulæret, at "lovens §1, stk. 2, herefter må forstås således, at afståelsestidspunktet er tidspunktet for ejendomsrettens endelige ophør ved overdragelse eller på anden måde, herunder ved selskabets endelige opløsning".

Efter skatteankenævnets opfattelse har hverken pantsætningen den 6. januar 1995 eller afgivelse af salgsfuldmagten den 16. oktober 1995 bevirket nogen ændring af ejerforholdet til aktierne i H1 A/S.

Efter skatteankenævnets opfattelse foreligger der først en overgang af ejendomsretten til aktierne i tilfælde af, at Unibank udnytter beføjelserne som panthaver til at realisere de pantsatte aktier i H1 A/S eller som befuldmægtiget til at afhænde de pågældende aktier i til tredjemand.

I referat fra generalforsamlingen den 19. december 1995 er det bl.a. anført:

Til stede på generalforsamligen var samtlige aktionærer og selskabets bestyrelse som følger: RH, SP, B, C og A. Dirigenten, SP, konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret. Formanden, RH, bemærkede, at han også repræsenterede Unibank, som har fået overdraget stemmeretten på samtlige aktier.

Aktionærerne tegnede til protokollen nye aktier, som følger:

B

40.000 kr.

 

 

C

40.000 kr.

 

 

A

40.000 kr.

Selskabet har således anset klager, B og C for at være de eneste aktionærer i selskabet.

Af ligningslovens § 16 A, stk. 1 fremgår det, at bl.a. udbytte af aktier skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst. Til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærerne, med undtagelse af friaktier og udlodninger af likvisitionsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses.

Af afsnit S.G.3.2. i ligningsvejledningen fremgår det, at udlodninger til aktionærer i forbindelse med nedskrivning af aktiekapitalen i selskaber, som ikke er i likvidation, skal medregnes til den almindelige indkomst som udbytte, jf. ligningslovens § 16 A. Nedskrivning af aktiekapitalen i selskaber, som ikke er i likvidation, anses for omfattet af ligningslovens § 16 A, selv om der ikke sker udlodning i forbindelse med kapitalnedskrivningen.

I samme afsnit i ligningsvejledningen anføres det, at den kommunale skattemyndighed ifølge ligningslovens § 16 A, stk. 2 kan tillade, at udlodningsbeløbene fritages for beskatning som aktieindkomst, mod at fortjeneste eller tab behandles efter aktieavancebeskatningsreglerne. Når der ikke sker udlodning i forbindelse med kapitalnedskrivningen, men nedskrivningen eventuelt i forbindelse med nytegning - finder sted for at bortskaffe en underskudssaldo, gives der ikke dispensation til aktionærer, der efter nedskrivningen af den tidligere aktiekapital fortsat ejer aktier i selskabet, da dispensationsadgangen ikke bør anvendes som alternativ til likvidation.

Under henvisning til det foran anførte, finder skatteankenævnet ikke, at de dispositioner, der er foretaget med aktier i H1 A/S, har bevirket, at klager i 1995 har afstået aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 2.

Den foretagne skatteansættelse, hvorefter der ikke er indrømmet fradrag for aktietab, stadfæstes.

6. KLAGERENS BEMÆRKNINGER TIL SAGSFREMSTILLINGEN

Klager har i skrivelse af 11. August 1999 meddelt, at han ikke kan godkende det fremsendte forslag til afgørelse af klagen. Han har samtidig fremsat bemærkninger til punkt 5 i sagsfremstillingen:

I dommen af 7. maj 1998 er Højesterets definition af afståelsestidspunktet "ejendomsrettens ophør". Der står ikke "endelige" ophør, som anført af ankenævnet.

For så vidt angår skatteankenævnets bemærkning om, at selskabet har anset de tidligere aktionærer for at være de eneste aktionærer i selskabet, har klager anført:

Det fremgår af den indledende tekst, at samtlige aktionærer og selskabets bestyrelse var til stede. De tidligere aktionærer var til stede som følge af, at de var medlemmer af bestyrelsen. Det fremgår ligeledes, at formanden RH, repræsenterede Unibank, som havde fået overdraget stemmeretten på samtlige aktier. Unibank havde sikret sig pante- og stemmeretten til de nye aktier. Formanden havde fået til opgave af Unibank at sikre, at selskabet kunne fortsætte sit virke i overensstemmelse med aktieselskabsloven. Formanden udnyttede Unibanks stemmeret på generalforsamlingen til at gennemføre Unibanks ønsker.

Unibank udnytter således sine beføjelser i henhold til salgsfuldmagten og ejendomsretten til aktierne. Skatteankenævnet må således være enig i, at ejendomsretten er overgået til Unibank senest på generalforsamlingen den 19. december 1995.

Klagers skrivelse er vedlagt en kopi af pantsætningsdokument af 18. december 1995, hvoraf det fremgår, at klager har pantsat nom. 170.000,00 kr. aktier i H1 A/S og at stemmeretten på de pantsatte aktier tilkommer Unibank.

7. NÆVNETS BEMÆRKNINGER OG AFGØRELSE

I dommen af 7. maj 1998 har Højesteret bl.a. bemærket: "Lovens § 1, stk. 2 må herefter forstås således, at afståelsestidspunktet er tidspunktet for ejendomsrettens ophør ved overdragelse eller på anden måde, herunder ved selskabets endelige opløsning".

Som anført af skatteankenævnet under punkt 5 er det i Told- og skattestyrelsens cirkulære 1998.22 af 28. august 1998 bl.a. anført: "Lovens § 1, stk. 2, må herefter forstås således, at afståelsestidspunktet er tidspunktet for ejendomsrettens endelige ophør ved overdragelse eller på anden måde, herunder ved selskabets endelige opløsning.

Klagers påstand om, at ejendomsretten til aktierne i H1 A/S er overgået til Unibank i indkomståret 1995, giver skatteankenævnet anledning til at bemærke, at klager - som anført foranstående under punkt 4 - overfor skatteforvaltningen har påstået fradrag for aktietabet i indkomståret 1996 og på denne baggrund opnået en skattereduktion på 94.740 kr.

Skatteankenævnet finder ikke, at klagers bemærkninger giver anledning til en ændret opfattelse af sagen. Der afsiges herefter følgende kendelse:

Efter skatteankenævnets opfattelse har hverken pantsætningen den 6. januar 1995, afgivelsen af salgsfuldmagten den 16. oktober 1995 eller pantsætningen den 18. december 1995 bevirket nogen ændring af ejerforholdet til aktierne i H1 A/S.

Skatteankenævnet finder således ikke, at de dispositioner, der er foretaget med aktierne i H1 A/S, har bevirket, at De i 1995 har afstået aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 2.

Den foretagne skatteansættelse, hvorefter der ikke er indrømmet fradrag for aktietab, stadfæstes."

Sagsøgeren påklagede afgørelsen til Landsskatteretten, der den 11. maj 2000 afsagde kendelse. Det hedder heri bl.a.:

"...

Den 21. oktober 1997 blev konkursbehandlingen afsluttet og selskabet opløst ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,

...

Landsskatteretten skal udtale

Det fremgår af Højesterets dom af 7. maj 1998 (TfS 1998.397 H), at afståelsestidspunktet i relation til aktieavancebeskatningsloven § 1, stk. 2, er tidspunktet for ejendomsrettens ophør ved overdragelse eller på anden måde, herunder ved selskabets endelige opløsning. Landsskatteretten finder, at klagerens ejendomsret til aktierne i selskabet ikke ophørte på tidspunktet for klagerens pantsætning af aktierne til Unibank, idet den omhandlede pantsætning ikke kan sidestilles med overdragelse til eje, men derimod alene er udtryk for en sikkerhedsret. Henset til TfS 1998.397 H finder retten således, at tabet på aktierne ikke var realiseret i indkomståret 1995.

Den påklagede afgørelse stadfæstes således.

Herefter bestemmes

Aktieindkomst:

 

Ikke indrømmet fradrag for tab på aktier i H1 A/S, 262.200 kr.

Stadfæstes

Forklaringer

Sagsøgeren har forklaret, at han har været aktionær i H1 A/S siden selskabets stiftelse. Unibank ønskede at få større indflydelse på selskabet, og forlangte derfor i forbindelse med hans pantsætning af aktierne den 6. januar 1995 tillige at få overdraget stemmeretten til aktierne. Unibank deltog ikke i selskabets ordinære generalforsamling i juni 1995, men på den ekstraordinære generalforsamling den 26. oktober 1995 deltog Unibank og udnyttede sin stemmeret. Unibank forlangte ligeledes at få en uigenkaldelig salgsfuldmagt, som blev underskrevet den 16. oktober 1995, idet Unibank i modsat fald ville opsige engagementet. Dette ville også have været katastrofalt for hans private økonomi. Regnskabet for perioden 1. januar til 30. september 1995 blev aflagt med fortsat drift for øje, og det var nødvendigt med en kapitaltilførsel, for at H1 A/S kunne overleve. Der blev i den anledning ført forhandlinger med G2 A/S samt G1 A/S. Disse var dog ikke interesserede i at indskyde kapital i H1 A/S, men ønskede at købe aktiverne eller dele heraf ud af selskabet. Det var Unibank, der førte disse forhandlinger, som først begyndte at blive seriøse i februar 1996, hvor selskabet var trådt i betalingsstandsning. Bestræbelserne iværksat af Unibank på at finde investorer, bl.a. via et konsulentfirma, kom der ikke noget ud af. På generalforsamlingen den 26. oktober 1995, hvor bestyrelsesformanden repræsenterede Unibank, havde de øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke noget at skulle have sagt, og de var ikke enige med banken. Han var selv af den opfattelse, at selskabet skulle lukke, og at mulighederne for en ekstern kapitaltilførsel var urealistiske. Banken ønskede imidlertid tid for at se, om nogen af de to, der havde udtrykt interesse for overtagelse af dele af virksomheden, fortsat ville være købere. Banken bestemte, og salg ville være umuligt, hvis virksomheden var stoppet. Der blev forhandlet med de to virksomheder, men forhandlingerne havde i oktober - december endnu ikke givet resultat. Det københavnske firma ville således købe ganske bestemte projekter, og det ..... firma havde interesse i at drive dele af virksomheden videre i ..... Forhandlingerne med G1 og G2 blev først materialiseret efter seriøse drøftelser med banken i februar 1996. Han ved ikke, om virksomheden havde overlevet, hvis der i oktober 1995 var blevet solgt aktiver ud af selskabet. I forbindelse med hans pantsætning af aktierne til Unibank henholdsvis den 6. januar og den 18. december 1995 skete der ikke nogen nedskrivning af H1 A/S's gæld til banken, ligesom dette heller ikke skete ved afgivelsen af den uigenkaldelige salgsfuldmagt til banken. Det blev ikke drøftet med Unibank, hvorledes der skulle forholdes med et eventuelt overskydende beløb i tilfælde af, at banken solgte aktierne.

Procedure

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at hans aktier i H1 A/S i aktieavancebeskatningslovens 1, stk. 2's forstand er afstået i 1995, dels fordi kapitalen var tabt i dette indkomstår, og dels fordi kombinationen af pantsætningen, der tillige omfattede stemmeretten, og udstedelsen af salgsfuldmagten kan sidestilles med en overdragelse af ejendomsretten til aktierne.

Sagsøgeren har nærmere anført, at aktier efter den frem til Højesterets dom af 7. maj 1998 gældende praksis, som skal finde anvendelse i denne sag, blev anset for afstået, når selskabets kapital var tabt. H1 A/S's kapital var tabt i 1995, idet selskabet havde et underskud på ca. 3,3 mio. kr. og en negativ egenkapital på ca. 2 mio. kr. Derudover blev det i revisorerklæringen af 12. oktober 1995 forudsat, at der skete tilførsel af ny kapital, og værdiansættelsen skete med fortsat drift for øje, ligesom både bestyrelsen og revisor erklærede, at selskabets kapital var tabt. Aktiekapitalen var således tabt, da det blev besluttet at nedskrive den til 0 kr. på generalforsamlingen den 26. oktober 1995. Det forhold, at der efterfølgende blev gjort forsøg på at redde virksomheden, har ingen betydning, idet det var virksomheden, og ikke selskabet, der blev forsøgt reddet. Sagsøgerens aktier var således værdiløse i efteråret 1995, og der var ingen realitet i hans ejerandel. Selskabet kunne ikke fortsætte, og de dispositioner, som blev foretaget, havde alene til formål at vinde tid.

Sagsøgeren har videre anført, at Unibank reelt var aktionær i H1 A/S, idet banken havde pant i sagsøgerens aktier samt besad stemmeretten, som blev udnyttet af banken. Derudover havde Unibank en uigenkaldelig salgsfuldmagt, og havde mulighed for at råde både retligt og faktisk over aktierne. Kombinationen af disse omstændigheder fører til, at aktierne må anses for afstået i 1995.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende, at sagsøgeren ikke har dokumenteret, at aktierne i H1 A/S er afstået i 1995, jf. aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 2, hvorfor sagsøgeren ikke kan indrømmes fradrag for tabet på aktierne i dette indkomstår.

Sagsøgte har nærmere anført, at det er udokumenteret, at H1 A/S's kapital var uopretteligt tabt i indkomståret 1995, idet et selskabs kapital efter den frem til Højesterets dom af 7. maj 1998 gældende praksis ikke blev anset for tabt, når selskabet, som i den foreliggende sag, fortsatte med nyindskudt aktiekapital efter at have nedskrevet den oprindelige kapital. H1 A/S's lovpligtige aktiekapital blev reetableret på den ekstraordinære generalforsamling den 19. december 1995, og virksomheden blev drevet uændret videre med fortsat drift for øje. Dette bekræftes af, at tilsynet på retsmødet i skifteretten den 15. februar 1996 oplyste, at der forventedes en betydelig omsætning i 1996, og at det så ud til, at virksomheden kunne fortsætte, ligesom det først under betalingsstandsningen blev konstateret, at kravet om en mindstedividende på 25% i forbindelse med en tvangsakkord ikke kunne opfyldes. Cirkulæreskrivelsen af 8. februar 1996 omtaler rekonstruktionsbestræbelser for selskabet H1 A/S og ikke blot virksomheden, idet cirkulæreskrivelsen er rettet til selskabets kreditorer.

Sagsøgte har videre anført, at pantsætningen af aktierne til Unibank ikke kan anses for en afståelse, idet pantsætningen alene skete til sikkerhed, og at der uanset, at banken samtidig med pantsætningen fik overdraget stemmeretten til aktierne samt fik uigenkaldelig salgsfuldmagt, ikke ved pantsætningen skete en overdragelse af aktierne. Det er sædvanligt, at der samtidig med pantsætning af aktier tillige meddeles panthaver ret til at udnytte stemmeretten, og såfremt banken ved pantsætningen havde fået overdraget ejendomsretten til aktierne, havde det ikke været nødvendigt at udstede en salgsfuldmagt til banken. Derudover skete der ikke nogen nedbringelse af H1 A/S's gæld til Unibank i forbindelse med pantsætningen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Ved sagens afgørelse lægger landsretten til grund, at H1 A/S' aktiekapital blev reetableret på den ekstraordinære generalforsamling den 19. december 1995, idet selskabets aktiekapital blev nedskrevet fra 3 mio. kr. til 390.000 kr. til delvis dækning af selskabets underskud, og samtidig blev selskabets aktiekapital forhøjet med 120.000 kr. til kurs 425 ved konvertering af gæld, således at aktiekapitalen herefter blev bragt op på 510.000 kr., og sagsøgeren tegnede i den forbindelse nye aktier for nominelt 40.000 kr. Herefter blev selskabet drevet uændret videre med samme antal ansatte frem til betalingsstandsningen, som blev anmeldt den 5. februar 1996.

Af cirkulæreskrivelse nr. 1 af 8. februar 1996, som var rettet til selskabets kreditorer, fremgår det, at hensigten med betalingsstandsningen var at søge en rekonstruktion gennemført, hvorfor virksomhedens drift ville blive fortsat uændret i betalingsstandsningsperioden. Af udskrift af skifteretsbogen for Retten af 15. februar 1996 fremgår det, at tilsynet oplyste, at man forventede en omsætning for 1996 på 28-29 mio. kr., og at det så ud til, at virksomheden kunne fortsætte.

Efter sagsøgerens forklaring for landsretten blev der i løbet af 1995 og 1996 ført forhandlinger med forskellige investorer med henblik på en kapitaltilførsel til selskabet. Disse forhandlinger førte til, at selskabets aktiviteter samt faste ejendom i 1996 blev solgt til to af de investorer, der havde været ført forhandlinger med vedrørende kapitaltilførsel til selskabet.

Under disse omstændigheder finder landsretten ikke, at sagsøgeren har bevist, at H1 A/S' kapital i 1995 var uopretteligt tabt, og at hans aktier i selskabet derved efter den indtil Højesterets dom af 7. maj 1998 gældende praksis kan anses for afstået i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 2, i indkomståret 1995.

Pantsætningen af aktierne den 6. januar 1995 skete ifølge pantsætningsdokumentets ordlyd alene til sikkerhed for H1 A/S' forpligtelser. Pantsætningen medfører imidlertid ikke - heller ikke sammenholdt med den efterfølgende udstedelse af salgsfuldmagt af 16. oktober - at sagsøgerens ejendomsret til aktierne er overdraget til banken, og den omstændighed, at banken samtidig med pantsætningen fik stemmeretten til aktierne og efterfølgende udnyttede denne stemmeret, kan ikke føre til et andet resultat.

Idet der heller ikke er noget andet grundlag for at anse sagsøgerens aktier for afstået i 1995, tager landsretten Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

I sagsomkostninger for landsretten skal sagsøgeren, A, betale til sagsøgte 14.500 kr.