Dato for udgivelse
14 Oct 2002 14:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19. september 2002
SKM-nummer
SKM2002.516.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1665-0118
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Fritagelse, forening, koncert, velgørende, almennyttige, overskud
Resumé

Der kunne ikke indrømmes momsfritagelse vedrørende en friluftskoncert afholdt af en musikforening, da overskuddet fra koncerten ikke fuldt ud blev anvendt til velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 18
Momsvejledningen 2001 D.11.18

Klagen skyldes, at told- og skatteregionen ikke fuldt ud har imødekommet den af Musikforeningen A indgivne ansøgning om momsfritagelse vedrørende en friluftskoncert.

Det fremgår af sagen, at Musikforeningen A ved brev af 6. juni 2001 har ansøgt om momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, for afholdelse af en friluftskoncert den 11. august 2001 med offentlig adgang. Et eventuelt overskud skal ifølge ansøgningen anvendes i henhold til foreningens formålsparagraf.

Det fremgår af foreningens vedtægter af 25. november 1999 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2000:

§ 1 – Navn og hjemsted

Musikforeningens navn er A.

Foreningen har hjemsted i X Kommune

§ 2 – Formål

Foreningens formål er at formidle og udbrede kendskab til rytmisk musik blandt unge såvel som ældre ved at afholde koncerter i lokalområdet. Beslægtede aktiviteter kan optages.

§ 3 – Medlemmer

Alle kan blive medlem og foreningens aktiviteter henvender sig til alle alderstrin med interesse for rytmisk musik.

Bestyrelsen kan optage enhver forening, virksomhed eller enkeltpersoner som medlem af musikforeningen, men foreninger af politisk og/religiøs observans kan dog ikke optages.

Ethvert medlem, der enten handler i strid med foreningens formål eller skader foreningens anseelse, kan efter bestyrelsens afgørelse udelukkes af foreningen. Afgørelsen kan kræves indanket for den førstkommende generalforsamling.

Udmeldelse er kun gyldig ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, som derefter fremsender skriftlig bekræftelse.

Som aktivt medlem af musikforeningen A kan bestyrelsen optage enhver forening i lokalområdet, forudsat foreningens vedtægter kan opfylde Told &2; Skat´s betingelser for momsfritagelse for enkeltstående arrangementer.

Det er desuden en forudsætning, at et aktivt medlem har egen økonomi, selvstændigt regnskab og uafhængig generalforsamling.

Ethvert aktivt medlem, der måtte ønske det, skal inden den 1. marts hvert år ansøge bestyrelsen om at komme i betragtning ved udvælgelse af de medlemmer, der skal deltage i det praktiske arbejde med gennemførelse af koncerter og dermed gøre sig fortjent til en andel i overskuddet.

(…)

§ 6 – Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til disse vedtægter.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og fire medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. De tre er på valg i lige år og de øvrige i ulige år.

Ethvert medlem af musikforeningen og af de foreninger, der er aktivt medlem af musikforeningen, er valgbar til bestyrelsen.

Så længe X Bank og bryggeriet X deltager økonomisk og/eller praktisk i gennemførelsen af de årlige koncerter, har de to virksomheder hver et medlem i bestyrelsen ud over de fem, der er valgt af medlemmerne. Disse bestyrelsesmedlemmer kan på lige fod med de øvrige konstitueres til enhver bestyrelsespost.

Bestyrelsens hovedopgave er at arrangere koncerter i lokalområdet. Som minimum den anden lørdag i august måned og om muligt oftere.

Bestyrelsen udpeger senest 1. april hvert år de aktive medlemmer, der efter ansøgning herom skal deltage i det praktiske arbejde med gennemførelse af årets koncerter.

Bestyrelsen skal foretage udvælgelsen med henblik på størst mulig bredde i såvel geografisk placering som type af forening.

§ 7 – Økonomi

Regnskabsåret løber fra 1. november til 31. oktober

Overskud fra musikforeningens arrangementer anvendes i henhold til foreningens formålsparagraf, idet foreningens bestyrelse dog med skyldigt hensyn til en ligelig fordeling udlodder en del af regnskabsårets overskud til de af foreningens aktive medlemmer, der har udført praktisk arbejde i forbindelse med koncerter.

Ved udmeldelse eller udelukkelse af musikforeningen A, kan medlemmet ikke gøre krav på nogen del af foreningens formue eller indbetalt kontingent.

For musikforeningens forpligtelser hæfter alene dennes formue. Medlemmer af bestyrelsen, musikforeningen eller medlemsforeningerne kan ikke gøres personligt ansvarlig for foreningens forpligtelser.

(…)”

Det fremgår videre, at foreningen blev stiftet efter opløsningen af foreningen B, og at Landsskatteretten ved kendelse af 4. december 1998 traf afgørelse om,  at denne forening ikke kunne fritages for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, i forbindelse med foreningens afholdelse af rockkoncerten  i 1997. Foreningen B havde ifølge vedtægterne til formål at arrangere en rockkoncert i X, og om økonomien fremgik bl.a., at der indtil der var opsamlet en likvid egenkapital i foreningen, der mindst modsvarede udgifterne ved aflysning af en koncert umiddelbart før start, måtte højst halvdelen af et års overskud udloddes til de foreninger, der havde udført arbejdet det pågældende år.

Told- og skatteregionen har ved den påklagede afgørelse ikke fuldt ud imødekommet foreningens ansøgning om momsfritagelse for det omhandlede arrangement, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 18. Regionen har herved anført, at tilladelsen til momsfritagelse gives på vilkår som for en støtteforening, hvilket indebærer, at et eventuelt overskud ved friluftskoncerten fuldt ud skal udloddes til de af ToldSkat godkendte almenvelgørende foreninger umiddelbart efter arrangementets afholdelse. Regionen har bemærket, at Landsskatterettens kendelse af 4. december 1998 vedrørende foreningen B også vil være gældende for nærværende forening uanset den ændrede formålsbestemmelse, som han virkning fra 1. januar 2000.

Foreningen har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at den af told- og skatteregionen stillede betingelse vedrørende overskudsanvendelsen ikke er berettiget.

Foreningen har bemærket, at såvel regionen som bestyrelsen bygger sin opfattelse på Momsnævnets afgørelse gengivet i TfS 1996.681, hvorved en musikforening, der havde til formål at fremme interessen for jazzmusik, kunne få momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, for egne koncertarrangementer, hvor overskuddet fuldt ud anvendtes til fremme af musikinteressen efter foreningens formål. I forbindelse med behandlingen af sagen, fandt nævnet ikke grundlag for at ændre den administrative praksis, hvorefter musikforeningers formål kan anses som velgørende/almennyttige.

Foreningen har gjort gældende, at foreningen ikke virker som en støtteforening for de tilsluttede foreninger. Foreningen har i den forbindelse henvist til et svar sendt fra en told- og skatteregion til en festivalarrangør vedrørende anvendelse af overskud.

Foreningen har anført, at spørgsmålet er at finde ud af, hvad der gemmer sig i den administrative praksis, hvorefter musikforeningers formål kan anses som velgørende/almen-nyttige. Det er anført, at nærværende sag er af principiel karakter, idet den har betydning for musikforeningers fremtidige beståen som selvstændige økonomiske enheder.

Foreningen har bemærket, at de første koncerter i årene 1991 til 1996 blev arrangeret og finansieret af X Bank og bryggeriet X (med lokale foreninger som hjælpere) for at skabe den tradition, der ligger til grund for det foreningsprojekt, der blev grundlag i 1997, og som måtte opløses i 1999. Med hjælp fra Konsulenttjenesten for Rytmisk Musik blev der herefter stiftet en musikforening med fortsat opbakning fra bank og bryggeri, men med ønsket om at stå på egne ben som en selvstændig økonomisk enhed. Efter koncerten i august 2001 har bestyrelsen grundet beløbets størrelse fundet det nødvendigt at udlodde hele overskuddet plus et tilskud til de medhjælpende almennyttige foreninger. Foreningen har anført, at det af regnskaberne fremgår, at det regnskabsmæssige resultat af koncerterne varierer meget fra år til år, og at det desuagtet hele tiden har været bestyrelsens mening at skabe et økonomisk grundlag for aktiviteter i henhold til foreningens velgørende/almennyttige formål, og med en gennemsnitning opbakning fra 3.000 til 4.000 koncertdeltagere mener bestyrelsen at have opfyldt foreningens formål.

Foreningen har henvist til en vejledning fra Konsulenttjenesten for Rytmisk Musik, hvoraf fremgår:

”Et eventuelt overskud kan godt overføres til efterfølgende arrangementer, og overskud kan også overføres fra år til år. Det gælder dog ikke deciderede støtteforeninger, hvor hele overskuddet skal udbetales til det angivne formål efter arrangementet afholdelse.

Vær opmærksom på, at landets told- og skatteregioner behandler ansøgninger om momsfritagelse ud fra individuelle skøn. Hvis I får afslag på momsfritagelse fra den lokale told- og skatteregion, har I mulighed for at anke sagen.”

Endelig har foreningen anført, at regionen henviser til Landsskatterettens kendelse fra 1998, men at denne afgørelse byggede på det faktum, at daværende forening ifølge vedtægterne ikke havde et almennyttigt formål, men kun det formål en gang årligt at arrangere en rockkoncert i X.

Landsskatteretten skal udtale:

Varer og ydelser, der leveres i forbindelse med afholdelsen af velgørende arrangementer, kan fritages for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18. Det er bl.a. en betingelse for momsfritagelsen, at overskuddet for det pågældende arrangement anvendes fuldt ud til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Landsskatteretten bemærker, at afholdelse af musikkoncerter ikke i sig selv kan anses for et velgørende eller på anden måde almennyttigt formål i momslovens forstand. Landsskatteretten finder således i overensstemmelse med det af told- og skatteregionen anførte, at det en betingelse for meddelelse af momsfritagelse for friluftskoncerten, at overskuddet fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål, jf. herved det angivne i bestemmelsen i momslovens § 13, stk. 18, og at foreningen ikke opfylder denne betingelse ved at overføre en del af overskuddet til senere koncerter.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.