Dato for udgivelse
10 Oct 2002 16:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12. september 2002
SKM-nummer
SKM2002.501.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1845-0469
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Afskrivning, garage, ejendom, beboelse
Resumé

Garager, der anvendes af lejerne i den beboelsesejendom, som garagerne var bygget sammen med, var ikke afskrivningsberettigede efter reglerne i den tidligere gældende afskrivningslov, og der blev derfor ikke godkendt afskrivning for indkomstårene 1996, 1997 og 1998.

Reference(r)

Afskrivningsloven § 18, stk. 1

A klager for indkomstårene 1996, 1997 og 1998 bl.a. over, at skatteankenævnet ikke har godkendt afskrivning på garage vedrørende udlejningsejendomme.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er medejer af ejendommen B med en ejerandel på 1/3. Ejendommen er en beboelsesejendom med 4 udlejede lejligheder, med tilhørende garager, der benyttes af ejendommens lejere til deres personbiler. Garagen er sammenbygget med beboelsen. Beboelsen udgør 290 m² og garageanlægget 187 m².

Landsskatteretten har ved kendelse af 24. februar 2000 truffet afgørelse om afskrivning på den omhandlede garage for indkomstårene 1996 og 1997 for en af klagerens medinteressenter. Ved kendelsen blev de selvangivne afskrivninger ikke godkendt.

Skatteankenævnet har ved den påklagede ansættelse fundet, at klageren ikke er berettiget til at foretage afskrivninger på garagen med 950 kr. årligt for indkomstårene 1996, 1997 og 1998. Ankenævnet har herved henset til, at der ikke kan foretages afskrivninger på bygninger, der anvendes til beboelse eller hertil knyttede formål, jf. afskrivningslovens § 18, stk. 1 og 3. Ankenævnet har endvidere henset til Landsskatterettens kendelse af den 24. februar 2000 vedrørende klagerens medinteressent.

Klageren har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om godkendelse af afskrivninger på den omhandlede garage med 950 kr. årligt for indkomstårene 1996, 1997 og 1998.

Klageren har til støtte herfor anført, at den påklagede ansættelse er i strid med gældende lovgivning og den i ligningsvejledningen anførte praksis, og henviser i denne sammenhæng til ligningsvejledningen for erhvervsdrivende for 1979, s. 374, afsnit G.6.1.1, samt til Landsskatterettens afgørelse af 14. juli 1977 (refereret i meddelelser fra Landsskatteretten 1978, I, nr. 4). Klageren har endvidere henvist til cirkulære nr. 188 af 22. november 1983, pkt. 72, gruppe b, hvorefter det er klagerens forståelse, at garager er omfattede af den gruppe af bygninger, der er afskrivningsberettigede, idet bemærkningen om tilknytning til afskrivningsberettigede bygninger alene angår lagerlokaler. Klageren har yderligere henvist til ligningsvejledningen for 1999 for erhvervsdrivende, s. 230.

Told- og Skattestyrelsen har over for Landsskatteretten oprindeligt indstillet den påklagede ansættelse ændret i overensstemmelse med den af klageren nedlagte påstand på dette punkt, men har efterfølgende indstillet den påklagede ansættelse stadfæstet. Told- og Skattestyrelsen har i sit endelige indlæg anført, at styrelsen umiddelbart er enig med Landsskatteretten i, at § 18, stk. 3, i den tidligere afskrivningslov, taler imod adgang til afskrivning på garager i tilknytning til en beboelsesejendom. Told- og Skattestyrelsen  har dog modificeret udtalelsen, idet der henvises til, at spørgsmålet om afskrivning på garager efter de gamle regler imidlertid er blevet omtalt i bemærkningerne til § 1, nr. 4, i lovforslag nr. 85 1999/2000, hvori der blev foreslået en ændring af den nye afskrivningslovs bestemmelse om bygningsafskrivninger, og det er heri anført, at:

”det foreslås dog som en undtagelse herfra, at der kan afskrives på garager og laboratorier, der er accessoriske til ikke-afskrivningsberettigede bygninger omfattet af § 14, stk. 2. Det skyldes, at garager og laboratorier i den tidligere afskrivningslov var direkte nævnt som bygningskategorier, der var afskrivningsberettigede. Sådanne bygninger bør fortsat være afskrivningsberettigede”,

og styrelsen anfører i udtalelsen, at herefter er styrelsen nok mest tilbøjelig til at mene, at man også efter den gamle afskrivningslov kunne afskrive på garager, der sammen med en beboelsesbygning blev udlejet på erhvervsmæssige vilkår.

Landsskatteretten bemærker, at der i henhold til den dagældende afskrivningslovs § 18, stk. 1, litra b, kan afskrives på garager, der benyttes erhvervsmæssigt, hvorimod der ikke kan afskrives på bygninger, der anvendes til beboelse og hertil knyttede formål, jf. § 18, stk. 3. Retten finder, at den omhandlede garage anvendes til beboelse og hertil knyttede formål, idet garagen anvendes af lejerne i den beboelsesejendom, som garagen er bygget sammen med. Retten finder herefter ikke grundlag for, at der kan afskrives på garagen.

Den påklagede ansættelse stadfæstes herefter.