Dato for udgivelse
07 okt 2002 10:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13. august 2002
SKM-nummer
SKM2002.485.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 53/2001
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
A-skat, godskrivning
Resumé

Skatteyderens arbejdsgiver, en kommune, havde ved en fejl indsat 11.361 kr. for meget på hendes lønkonto og samtidig debiteret hendes saldo over årets indeholdte A-skat med dette beløb. Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt skattemyndighederne skulle medregne de 11.361 kr. ved opgørelsen af, hvad kommunen havde indeholdt i A-skat af hendes løn det pågældende år. Højesteret tiltrådte landsrettens afgørelse, hvorefter der ikke var grundlag for at anse beløbet som blev indsat på lønkontoen, for A-skat indeholdt i hendes løn.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 68
Kildeskatteloven § 69
A-skattevejledningen 2002 J.3.3.3.4 og K.1

Parter

A
(advokat Uffe Baller)

mod

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen
(kammeradvokaten ved advokat David Auken)

Afsagt af højesteretsdommerne

Marie-Louise Andreasen, Per Sørensen, Børge Dahl, Niels Grubbe og Thomas Rørdam.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 13. afdeling den 8. december 2000 [SKM2001.96.ØLR].

Appellanten, A, har påstået indstævnte, Skatteministeriet; Told- og Skattestyrelsen, tilpligtet at anerkende, at den af Kommunen indeholdte A-skat for 1995 ikke fuldt ud er godskrevet hende.

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, har påstået stadfæstelse.

Det fremgår af sagen, at der den 1. december 1994 blev udstedt skattekort til A, hvorefter hun med gyldighed fra den 1. januar 1995 havde en trækprocent på 43 og et månedligt fradrag på 2.455 kr. Hendes løn for december 1994 blev af Kommunen udbetalt med 9.januar 1995 som dispositionsdato. Den var beregnet ud fra bl.a. 296 normaltimer til i alt 30.724,19 kr. Under anvendelse af de nævnte skattekortoplysninger blev der af lønnen indeholdt 11.361 kr. i A-skat. Den 12. januar 1995 blev der udstedt et nyt skattekort til A for 1995 med gyldighed fra 1. januar 1995 i form af et frikort med en trækprocent på 43 og angivelse af "A-indkomst uden skattetræk: 13.005". A-skatten af lønnen for december 1994 blev som følge heraf omberegnet i forbindelse med udbetalingen af løn for januar 1995 med 9. februar 1995 som dispositionsdato. Af denne lønseddel fremgår bl.a.:

 

Indtjen.per.   

Tekst

Enheder

Enh.pris

(+)Beløb

(-)Beløb

R311294

 

A-skat

43%

15.870,00

 

6.825,00

R311294

A-skat

43%

26.420,00

11.361,00

 

  311294

Am-bidrag

1,00

818,00

818,00

 

  311294

A-skat

1,00

11.361,00

11.361,00

 

  010195

Normaltimer

36,00

78,89

2.840,04

 

  010195

HolddriftsTillæg

36,00

1,89

68,04

 

  010195

Lørdags/Mandagstill.

12,00

19,67

236,04

 

  010195

Natpenge 17-06

36,00

4,51

162,36

 

  010195

Natpenge 17-06

27,80

16,09

447,31

 

  310195

Am-bidrag

6,00 %

3.753,79

 

225,00

  310195

A-skat

43 %S

4.340,00

 

1.867,00

I Alt

     

27.293,79

8.917,00

Til Udbetaling (27.293,79-8.917,00)

 

18.376,79

 

Overført Til Pengeins . ...

 

18.376,79

 

Periodens
A-indkomst

 Rest   
Frikort

Årets am-
Grundlag

Årets Am-bidrag

Årets A-indkomst

A-skat

           

4.346,79

0,00

34.477,98

1.250,00

33.227,98

2.669,00

Lønnen for november 1995 blev udbetalt med 11. december 1995 som dispositionsdato. Af denne lønseddel fremgår. bl.a., at hendes løn fra kommunen for hele året beløb sig til 112.792,25 kr., og at årets A-skat var 28.961 kr.

I august måned 1996 korrigerede kommunen A-indkomsten for 1995, idet den blev nedsat med 17.394 kr., som A i januar 1995 havde fået udbetalt for december 1994. Der skete ikke som følge heraf nogen regulering af A-skatten.

Procedure

A har yderligere anført, at Kommunen i 1995 i alt indeholdt 51.683 kr. i A-skat af hendes løn. Herfra skal trækkes skat af fejludbetalt løn for december 1994 med 11.361 kr., således at der blev tilbageholdt i alt 40.322 kr. Det yderligere fradrag på 11.361 kr. på hendes "skattekonto" må ses som udtryk for, at kommunen uretmæssigt søgte fyldestgørelse for sit tilbagebetalingskrav i den A-skat, kommunen havde tilbageholdt i forbindelse med den fejlagtige udbetaling. Som følge af sådan modregning er hun ikke fuldt ud blevet godskrevet den A-skat, kommunen tilbageholdt i 1995. En skatteyders "skattekonto" hos arbejdsgiveren kan "pr. definition" ikke være negativ, uden at arbejdsgiveren derved har tilegnet sig skatteyderens tilbageholdte A-skat i stedet for at afregne den til skattevæsnet.

Skatteministeriet har yderligere anført, at det af lønseddel for januar 1995 fremgår, at hun blev godskrevet to gange 11.361 kr., som samtidig blev fratrukket i hendes saldo for årets A-skat. Kommunen indsatte således 11.361 kr. for meget på hendes bankkonto, og beløbet blev samtidig debiteret hendes A-skattesaldo, hvorved der blev indeholdt 11.361 kr. for lidt i A-skat.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens 387.

Højesterets bemærkninger

Kommunen indsatte i februar 1995 som arbejdsgiver for A ved en fejl 11.361 kr. for meget på hendes lønkonto, fordi man ved en fejltagelse havde tilbageført tidligere indeholdt A-skat to gange efter udstedelse af nyt skattekort. Kommunen debiterede samtidig hendes saldo over årets indeholdte A-skat med dette beløb. Der er ikke under nærværende sag spørgsmål om konsekvenserne af denne fejl i forholdet mellem A og kommunen, men alene spørgsmål om, hvorvidt skattemyndighederne skal medregne de 11.361 kr. ved opgørelsen af, hvad Kommunen i 1995 indeholdt i A-skat af hendes løn. Selv om de 11.361 kr. med urette er fratrukket på saldoen over indeholdt A-skat, tiltræder Højesteret, at der ikke er grundlag for at anse beløbet, som blev indsat på hendes lønkonto, for A-skat indeholdt i hendes løn. Højesteret stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s  f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, A, inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 15.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen.