Københavns Byrets supplerende redegørelse
af 27. juli 2001
4C. afdeling, 4C-9056/1998

Parter

BM Offsetv/Bjørn Scharff Mortensen

mod

Skatteministeriet, Departementet

Supplerende redegørelse i medfør af retsplejelovens 366 a, stk. 3.

Forklaringer

Under domsforhandlingen afholdt den 7. juni 2001 er afgivet følgende forklaringer:

Sagsøger, Bjørn Scharff Mortensen, har bl.a. forklaret, at han driver en lille grafisk virksomhed. Han har drevet virksomheden fra 1963. Tidligere havde sagsøger en række medarbejdere ansat, men i dag driver han virksomheden alene. Fra starten i 1963 og til midt i 80-erne arbejde han hovedsageligt for filmbranchen, men kunderne har i takt med den tekniske udvikling selv overtaget produktionen. Sagsøger udfører stadig det gamle håndværk. Han har ikke haft råd til at investere i den nye teknik. Sagsøgers årsomsætning er nu nede på kr. 300-400.000. Særligt i 1988 skete der et stort dyk i omsætningen. Han har ikke haft eksport. Branchen har gennemgået store forandringer. Ved indførelsen af elektronikken er der blevet færre og større virksomheder. Der er kun ganske enkelte virksomheder tilbage, der benytter den gamle teknik. Det er kun de store virksomheder, der vil overleve. Sagsøger anvender stadig i dag den som bilag 9 fremlagte prisliste, dateret den 5. oktober 1987. Sagsøger har selv udarbejdet prislisten. De øvrige små virksomheder lå dengang alle på samme niveau. Der var enighed mellem virksomhederne om prisniveauet. I årene før 1987 steg priserne en smule hvert år. Han forhøjede ikke priserne ved ambiens indførelse. På det tidspunkt var virksomhedens omsætning på vej ned, og virksomheden var presset på markedet. Det var ikke muligt at sætte priserne op. Nye firmaer ødelagde markedet. Alle arbejder udført i virksomheden er blevet faktureret efter prislisten. Arbejde købt i byen blev faktureret med tillæg af avance. Priserne på prislisten er i dag høje i forhold til markedsprisen, hvilket skyldes indførelsen af ny teknik hos konkurrenterne. Der er stadig meget hård konkurrence på markedet. Virksomheden holder nogenlunde samme avance som tidligere. Udgifterne til papir er steget meget, hvorimod udgifterne til film, kemikalier og plader er faldet, efter sagsøger er skiftet til billigere mærker.

Revisor Flemming Lundquist har bl.a. forklaret, at han har været revisor for sagsøger i 20 år. Vidnet har udarbejdet bilag 7. Vidnet tog som anført i bilaget den gennemsnitlige besparelse beregnet på grundlag af indkomstårene 1985 til 1987. Told- og Skatteregionens tal i bilag 2 er tariferede, og vidnets tal bygger på de faktiske regskabstal, hvilket er forklaringen på forskellen i tallene. Vidnet bekræfter, at sagsøger anvendte den som bilag 9 fremlagte prisliste under ambiperioden. Prislisten anvendes stadig i dag. I forbindelse med tilbagesøgningen af ambi skrev vidnet til en række kunder, der bekræftede, at der ikke skete prisforhøjelser i ambiperioden for de arbejdsopgaver sagsøger udførte. Det var en kamp for at fastholde kunderne. Kunderne blev mere selvforsynende. Det havde ikke noget at gøre med indførelsen af ambi men skyldtes indførelsen af ny teknik. Vidnet udarbejdede bilag 8 efter at have talt med statsaut. revisor Søren Engers, der har stor indsigt i ambisagerne. Sagsøger have i ambiperioden faldende omsætning og faldende dækningsgrad hvilket sammenholdt med, at sagsøgers virksomhed ikke spillede nogen rolle for markedsudviklingen, tydede på, at sagsøger havde gode muligheder for at opnå tilbagebetaling af ambi. Gennem forsikring hos Sikringsstyrelsen og Reprofagets Socialfond sikrede sagsøger, at medarbejderne opnåede fuld løn under sygdom. Præmien udgjode en procentdel af lønsummen.