Dato for udgivelse
20 Sep 2002 13:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22. januar 2002
SKM-nummer
SKM2002.455.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, S-1812-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skattesvig, momssvig, passivitet, uregistreret momsvirksomhed, dolus eventualis, selvanmelder
Resumé

T, der var ejer af et datafirma, havde ikke indgivet selvangivelse for året 1997 og var ved byretten dømt for overtrædelse af skattelovgivningen ved med forsæt til skatteunddragelse i sin personlige skatteansættelse for indkomståret 1997 at have undladt at oplyse skattemyndighederne om virksomhedens overskud som indkomst, idet han efter at have modtaget meddelelse om skatteansættelsen undlod at give kommunen underretning om, at ansættelsen var for lav med 752.000 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 355.837 kr. i skatter. T blev frifundet for forsøg på skatteunddragelse vedrørende indkomståret 1998. T blev endelig dømt for overtrædelse af momslovgivningen med forsæt til at unddrage statskassen afgift ved i perioden 1. november 1996 - 12. marts 1999 at have drevet registreringspligtig virksomhed uden at anmelde virksomheden hos de statslige told- og skattemyndigheder, hvorved statskassen blev unddraget 422.202 kr. i moms. Ved landsrettens behandling af den indankede dom fandt 5 af rettens medlemmer under hensyn til det af byretten anførte, at T i skatteforholdet vedrørende indkomståret 1997 og momsforholdet havde eventualforsæt til at unddrage det offentlige betaling af skatter og moms og stemte for at stadfæste byrettens dom i disse forhold, medens et af rettens medlemmer ikke fandt, at der forelå forsæt og stemte for frifindelse. Landsretten tiltrådte af de af byretten anførte grunde, at T blev frifundet i forsøgsforholdet vedr. indkomståret 1998, og at T blev betragtet som selvanmelder i såvel skatteforholdet vedr indkomståret 1997 som momsforholdet. Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvorefter T blev idømt 4 måneders fængsel betinget og en tillægsbøde på 370.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk. 1
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1 og 5
Straffeloven § § 50, stk. 2

Østre Landsrets dom af 22. januar 2002, 7. afdeling, S-1812-01

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(v/adv. Bjørn Lund Hansen e.o.)

Afsagt af landsdommerne

 Ejler Bruun, Mikael Sjöberg og Merete Pantmann (kst.) med domsmænd)

----------

Frederiksberg Byrets dom af 17. april 2001, 1. afdeling, 1.00308/01

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift med bilag er modtaget den 6. februar 2001.

T er tiltalt for

1.

overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1,

ved med forsæt til skatteunddragelse i sin personlige skatteansættelse for indkomståret 1997 som ejer af N.N. Data, SENR ...., .... , Frederiksberg C, at have undladt at oplyse virksomhedens overskud som indkomst, idet han efter at have modtaget meddelelse om skatteansættelsen undlod at give Frederiksberg kommune underretning om, at denne var for lav med kr. 752.000,- hvorved det offentlige er unddraget skatter til kr. 355.837,-.

2.

Forsøg på overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 1, jf. straffelovens § 21,

ved med forsæt til skatteunddragelse for indkomståret 1998 som ejer af N.N. Data, Frederiksberg C, at have forsøgt at undlade at selvangive virksomhedens overskud på kr. 775.973,- som indkomst, hvorved det offentlige ville være blevet unddraget skatter til kr. 350.950,-. Forsøget mislykkedes, da forholdet blev opdaget i forbindelse til rutinekontrol vedrørende indkomståret 1997 og selvangivelsen efterfølgende blev indgivet.

3.

Overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr, 2, jf. § 47, stk. 1 og 5,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift i perioden 1. november 1996 til 12. marts 1999 at have drevet registreringspligtig virksomhed N.N. Data, Frederiksberg C, uden at anmelde virksomheden hos de statslige told- og skattemyndigheder, hvorved statskassen er unddraget kr. 422.202,- i moms.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf samt idømmelse af tillægsbøde på ikke under 925.000,00 kr., svarende til en gang de unddragne beløb i forhold 1 og 3 og ½ gang det unddragne beløb i forhold 2.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Tiltalte har gjort gældende, at han ikke havde forsæt til at unddrage det offentlige skat og moms.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og af fuldmægtig F.F. Frederiksberg kommunes skatteforvaltning.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Tiltalte er ikke straffet.

Det fremgår af sagen, at tiltalte fik tilsendt printselvangivelse for 1997, men undlod at reagere herpå. Årsopgørelse for 1997 med angivelse af en skattepligtig indkomst på 0 kr. blev herefter udskrevet den 27. maj 1998 og sendt til tiltalte. Det er anført i årsopgørelsen, at der er pligt til at underrette skattemyndighederne inden 4 uger, hvis ansættelsen af indkomst er for lav, og at undladelse heraf kan medføre strafansvar. Tiltalte reagerede heller ikke på årsopgørelsen.

Der har været fremlagt genpart af skrivelse af 1. marts 1999 fra Frederiksberg kommune, skatteafdelingen, til tiltalte med anmodning om indsendelse af dokumentation for privatforbrug under henvisning til, at tiltalte ikke sås at have haft nogen indtægt i 1997.

Den 15. marts 1999 modtog skattevæsenet printselvangivelse for 1999, hvorpå tiltalte med håndskrift havde angivet en "virksomhedsindtægt" på 778.000 kr. I skrivelse af 17. marts 1999 anmodede skattevæsenet tiltalte om at indsende en nærmere redegørelse for denne indtægt. Tiltaltes virksomhedsregnskab for 1997 blev først indgivet i januar 2000.

Den 19. marts 1999 modtog Told- og Skatteregion Frederiksberg "Efterangivelse" dateret den 12. marts 1999. Heri angav tiltalte, at han havde drevet registreringspligtig virksomhed i den i forhold 3 angivne periode. Skrivelsen var vedlagt en ckeck på 389.425 kr., svarende til beregnet salgsmoms til den 31. december 1998.

Told og Skat sendte den 8. april 1999 en rapport til tiltalte med tilhørende sagsfremstilling vedrørende den påståede overtrædelse af momsloven. Rapporten var vedhæftet en genpart af skattevæsenets ovennævnte skrivelse af 1. marts 1999 til tiltalte.

Tiltalte afgav i skrivelse af 21. april 1999 til Told- og Skatteregion Frederiksberg, en skriftlig redegørelse for sin opfattelse af sagen.

Tiltaltes selvangivelse og regnskab for 1998 blev indgivet den 2. juli 1999.

Det er oplyst, at de skyldige skatte- og momsbeløb er betalt.

Tiltalte har ikke bestridt, at han undlod at reagere på den tilsendte årsopgørelse for 1997, selv om hans indtægt var som angivet i forhold 1. Han hæftede sig ikke specielt ved årsopgørelsen. Tiltalte har gjort gældende, at han ikke var bekendt med skattevæsenets skrivelse af 1. marts 1999 med anmodning om redegørelse for privatforbrug i 1997, da han medio marts 1999 indgav anmeldelserne til skatte- og toldmyndighederne. Han har endvidere gjort gældende, at han først så skrivelsen sammen med rapporten af 8. april 1999 fra Told og Skat. Han indgav anmeldelserne, fordi han efter samtale med en bekendt, der drev tilsvarende virksomhed, blev klar over, at det var "rivende galt".

Rettens bemærkninger

Det lægges efter bevisførelsen, herunder tiltaltes forklaring, til grund, at tiltalte, der er programmør, tidligere havde været lønmodtager, men fra den 1. oktober 1996 indgik aftale med et nærmere angivet firma om udførelse af konsulentopgaver. Det lægges endvidere til grund, at tiltalte under betegnelsen "N.N. Data" herefter en gang månedligt udskrev fakturaer til dette firma. Beløbene på fakturaerne var tilskrevet moms.

Under hensyn hertil samt til den betydelige indtægt, som tiltalte havde i 1997, findes han ved ikke at lade virksomheden registrere og ved ikke at reagere på hverken printselvangivelse eller den i maj/juni 1998 udsendte årsopgørelse, at have haft forsæt til at unddrage statskassen såvel skat som moms. Tiltaltes forklaring om, at han ikke gjorde sig nogen særlige tanker i den anledning, og at han hele tiden havde mulighed for at betale de skyldige beløb, findes på den anførte baggrund ikke at kunne tillægges afgørende betydning.

Tiltalte findes herefter skyldig i forhold 1 og 3 i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Selv om skattevæsenets skrivelse af 1. marts 1999 og tiltaltes indgivelse af anmeldelser for 1997 tidsmæssigt ligger tæt på hinanden og kan forekomme påfaldende, findes det ikke med fuld tilstrækkelig sikkerhed godtgjort, at tiltalte var bekendt med den nævnte skrivelse før modtagelsen af Toldvæsenets rapport af 8. april 1999, der var vedhæftet en kopi af skrivelsen. Det er oplyst, at brevet ikke er sendt anbefalet.

Tiltalte må herefter anses for i marts 1999 på eget initiativ at have ladet virksomheden registrere og at have indberettet indtægten for 1997.

Herefter frifindes tiltalte i forhold 2.

Straffen fastsættes til fængsel i 4 måneder, jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, og momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, rir, 2, jf. § 47, stk. 1 og 5.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Retten har herved lagt vægt på, at tiltalte som ovenfor anført i 1999 selv foretog anmeldelse til told- og skattemyndighederne, og at de skyldige beløb er betalt.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 370.000 kr., jf. § 58, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 60 dage.

T h i   k e n d e s   f o r  r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 4 måneder.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:

1) Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 2 år fra i dag.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 370.000 kr.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 22. januar 2002, 7. afdeling, S-1812-01

Frederiksberg Rets 1. afdelings dom af 17. april 2001 (1.00308/01) er anket af tiltalte med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af tiltalte og vidnet F.F. Begge har forklaret i det væsentlige som for byretten.

Printselvangivelsen, som skattevæsenet modtog den 15. marts 1999, var rettelig for 1997.

Under hensyn til det af byretten anførte finder 5 af rettens medlemmer, at tiltalte i forhold 1 og 3 havde eventualforsæt til at unddrage det offentlige betaling af skat og moms, og stemmer derfor for at stadfæste byrettens dom i disse forhold.

Et af rettens medlemmer finder ikke, at der foreligger forsæt og stemmer for at frifinde tiltalte i disse forhold.

Der gives vedrørende forhold 1 og 3 dom efter stemmeflertallet.

Af de af byretten anførte grunde tiltrædes det, at tiltalte frifindes i forhold 2, og at tiltalte betragtes som selvanmelder i forhold 1 og 3.

Straffen findes herefter passende, idet det tiltrædes, at frihedsstraffen gøres betinget, og at tillægsbøden fastsættes til 370.000 kr.

Landsretten stadfæster derfor dommen som nedenfor bestemt.

T h i  k e n d e s   f o r  r e t

Frederiksberg Rets 1. afdelings dom i sagen mod T stadfæstes, dog således at prøvetiden regnes fra landsrettens dom, og at forvandlingsstraffen for tillægsbøden fastsættes til fængsel i 60 dage.

Tiltalte betaler sagens omkostninger for landsretten.