Dato for udgivelse
17 sep 2002 15:20
SKM-nummer
SKM2002.448.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-301-00528
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, andelsbevis, kartoffelmelsfabrik, andelsselskab, værdipapir
Resumé

Salg af andelsbevis med tilhørende tegningsret og leveringsret i en andels-kartoffelmelsfabrik er momsfritaget jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra e
Momsvejledningen 2001 D.11.11

Indledning

På baggrund af en konkret henvendelse fra en told- og skatteregion har Told- og Skattestyrelsen vurderet den momsmæssige behandling af køb og salg af andelsbeviser med tilhørende leveringsret- og pligt til en kartoffelmelsfabrik.

Ud fra vedtægterne, kunne det konstateres, at den pågældende kartoffelmelsfabrik selskabsretligt kunne karakteriseres som et andelsselskab.

De faktiske omstændigheder

Omkring andelsbeviser/leveringretter fremgik det af vedtægterne for den pågældende andels-kartoffelmelsfabrik, at:

  • Andelsbeviserne/leveringsrettighederne handles for penge og kan overdrages selvstændigt eller sammen med en landbrugsejendom
  • Ved køb af leveringsretter følger der både rettigheder og pligter med i købet - både ret- og pligt til at levere en aftalt mængde kartofler til fabrikken og en økonomisk forpligtelse til fabrikken på 5 kr. pr. 100 kg. kartofler, man har leveringsret på.
  • Bestyrelsen kan ændre leverencen, såfremt det viser sig nødvendigt. Ændringen sker med samme procentsats for alle andelshavere.
  • For at kunne blive leverandør er det (som hovedregel) nødvendigt at købe andelsbeviser /leveringsretter til fabrikken
  • At medlemsskabet kan blive bragt til ophør, hvis man misligholder sine forpligtelser

Kartoffelmelscentralen har oplyst, at ved køb eller salg af et andelsbevis købes eller sælges der en andel i kartoffelmelsfabrikken. Til denne andel hører en leveringsret og en tegningsret (leveringspligt). Et andelsbevis i en kartoffelmelsfabrik svarer til leveringsret- og pligt på 100 kg. kartofler pr. år. Hvis den samlede danske kartoffelkvote nedsættes, nedsættes leveringsretterne- og pligterne således at leveringsret- og pligt pr. andelsbevis bliver mindre end 100 kg. kartofler pr. år.

Styrelsens udtalelse

Det er styrelsens opfattelse, at dét, der købes og sælges, er en andel i et andelsselskab, hvortil der knytter sig en leveringsret- og pligt. Der lægges herved bl.a. vægt på, at leveringsrettens og -pligtens størrelse kan ændre sig efter omstændighederne, uden at andelen ændres.

6. momsdirektiv art. 13, B (d) (5) fritager:

Transaktioner, herunder forhandlinger, med undtagelse af forvaring og forvaltning, i forbindelse med aktier, andele i selskaber eller andre sammenslutninger, obligationer, og andre adkomstbeviser.

Efter EF-domstolens faste praksis skal fritagelserne fortolkes indskrænkende.

Direktivbestemmelsen er implementeret i dansk ret med momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, der indrømmer fritagelse for:

11) Følgende finansielle aktiviteter:

...

e) Transaktioner, herunder forhandlinger, med undtagelse af forvaring og forvaltning, i forbindelse med værdipapirer, bortset fra varerepræsentativer og dokumenter, der giver bestemte rettigheder, herunder brugsrettigheder, over fast ejendom, samt andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en fast ejendom eller en del af en fast ejendom.

Værdipapirer er nærmere beskrevet i Momsvejledningen 2001, afsnit D.11.11:

Efter litra e) er transaktioner i forbindelse med værdipapirer fritaget for moms. Som eksempler på sådanne værdipapirer kan nævnes obligationer, pantebreve og andre gældsbreve, aktier, andele i selskaber eller sammenslutninger mv.

Konklusion

Overdragelse af et andelsbevis i en kartoffelmelsfabrik med den tilhørende leveringsret- og pligt må herefter betragtes som et salg af en andel i et andelsselskab, der er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e.