Dato for udgivelse
20 Sep 2002 13:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17. maj 2002
SKM-nummer
SKM2002.456.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, S-3518-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Skat
Emneord
Groft smugleri, cigaretsmugleri, transport af indsmuglede varer
Resumé

T.1 og T.2 blev ved byretten dømt for henholdsvis smugleri af særlig grov karakter og for overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 3, efter tiltalens forhold 2, ved medvirken til transport af de indsmuglede varer, som bestod i 1.013.180 stk. uberigtigede cigaretter, som var skjult i en sending blomsterstandere, der den 7. juni 1999 fra Østeuropa blev leveret i et af T.1 lejet lagerlokale i Nordsjælland, hvorfra T.2 i en af ham lejet lastbil transporterede cigaretterne til København. Ved landsrettens behandling af den indankede dom blev T.1 fundet skyldig efter anklageskriftet og landsretten tilsidesatte T.2's forklaring om, at han ikke var klar over, at kasserne indeholdt cigaretter og fandt ham skyldig i at have transporteret de indsmuglede cigaretter. Landsretten stadfæstede byrettens dom, således at T. l blev straffet med fængsel i 6 måneder og T.2 med fængsel i 3 måneder. De tiltalte blev tillige dømt til at betale den unddragne told og afgift, der beløber sig til i alt 1.321.526 kr.

Reference(r)

Straffeloven § 289, jf. Toldloven § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr, 1, og stk. 3
Straffeloven § 289, jf Toldloven § 73, stk. 3

Østre Landsrets dom af 17. maj 2002, 5. afdeling, S-3518-01

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T. l (v/adv. Henrik Karl Nielsen (e o.) og
T.2 (v/adv. Allan Falk (e.o.)

Afsagt af landsdommerne

Aamand, Bloch Andersen og Jens Stausbøll (kst.) med domsmænd

---------

Københavns Byrets dom af 10. september 2001, 5. afdeling, S-31815/00

Københavns Politi, advokatur S, har ved et anklageskrift af 19. december 2000 som berigtiget under domsforhandlingen rejst tiltale mod T.1 og T.2 for

1.

T.1

overvædelse af straffelovens § 289. jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1. nr. 1 og stk. 3

ved i foråret 1999 i forening med flere uidentificerede personer med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have indsmuglet, opbevaret og solgt et større ukendt kvantum uberigtigede cigaretter på mindst 450.000 stk., som var skjult i en sending træfiner, som tiltalte den 7. april 1999 fik leveret til et af ham lejet lagerlokale i X-by, hvorfra cigaretterne blev afhentet af aftagere, hvorved han unddrog statskassen et ukendt beløb i told og afgifter.

2.

Begge

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 2. jf. stk. 1. nr. 1, og stk. 3.

ved i begyndelsen af juni 1999 i forening med flere uidentificerede personer med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have indsmuglet, opbevaret og forsøgt at sælge 1.013.180 stk. uberigtigede cigaretter, som var skjult i en sending med blomsterstandere, som de den 7. juni 1999 fik leveret til et af tiltalte T.1 lejet lagerlokale i X-by, hvorefter de omlæssede cigaretterne på varebil, reg.nr. .... som tiltalte T.2 herefter kørte ind til København, hvor han efterlod den i Y-gade, da han følte sig opdaget af politiet, som fulgte efter ham, hvorved de unddrog statskassen 1.321.526 kr. i told og afgifter.

3.

T.1

overtrædelse af straffelovens § 289, jf toldlovens § 73. stk. 2. jf stk. 1. nr. 1. og stk. 3.

ved den 20. juli 2000 i forening med flere uidentificerede personer med forsæt til at undgå at betale told og afgifter fra Rusland at have indsmuglet 2.496.000 stk. uberigtigede cigaretter, der var gemt i en sending med trækul i en lastbil, der blev ført af N.N. hvis sag behandles særskilt, idet tiltalte T.1 efter forudgående aftale skulle modtage cigaretterne i Københavns-området med henblik på salg, hvilket mislykkedes, da toldvæsenet opdagede cigaretterne ved toldkontrol ved den dansk-tyske grænse; alt hvorved de unddrog statskassen 3.316.236 kr. i told og afgifter.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Der er endvidere i medfør af toldlovens § 73, stk. 4 nedlagt påstand om, at de tiltalte skal betale told og afgifter med 1.321.526 kr. ad forhold 2, og tiltalte T.1 tillige 3.316.236 kr. ad forhold 3.

De tiltalte har nægtet sig skyldige.

Der er under sagen dokumenteret lejekontrakt af 17. marts 1999 vedrørende lagerlokalet samt et antal CMR-fragtbreve.

Der er afgivet forklaring af tiltalte samt af vidnerne V.1, V.2, vicekriminalkommissær V.3, politiassistent V.4, V.5, V.6, V.7, V.8, V.9, V.10, V.11, V.12, kriminalassistent V.13 og V.14. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

I medfør af retsplejelovens § 877, stk. 3 er vidnet V.15's forklaring til politirapport af 12. september 2000 dokumenteret.

Tiltalte T.1 har under sagen været frihedsberøvet fra den 7. juni 1999 til den 19. juli 1999, herunder (27 dage i isolation, samt) fra den 17. august 2000 til den 13. september 2000 i isolation.

Domsmandsrettens bemærkninger

Ad forhold 1

Efter bevisførelsen, herunder T.1's egen forklaring, lægges det til grund, at der i lagerlokalerne er fundet finerplader, som ved stabling på for eksempel en palle danner hulrum. Hulrummets udstrækning kendes alene i længde og bredde men ikke i højden. Det kan ikke efter bevisførelsen lægges til grund, at dette hulrum har været benyttet til indsmugling, hvorfor T.1 frifindes i dette forhold.

Ad forhold 2

Vedrørende T.1.

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at kasserne med angivelse af at indeholde blomsterstandere ankom til lageret mens T.1 var der, samt at T.2 kort tid efter ankom til lageret. Her blev den del af kasserne som indeholdt cigaretter læsset på T.2's lastbil. Dette skete mens T.1 var til stede på lageret, idet det findes bevist, at han ikke forlod lageret under læsningen.

T.1 findes herefter skyldig som beskrevet i anklageskriftet.

Vedrørende T.2

Ifølge T.2's forklaring, er han af nogle ukendte polakker, som han mødte i Tivoli, blevet bedt om at leje en lastbil for at hente nogle varer i X-by . Han skulle tage de tungeste kasser med i bilen og køre til København, hvor han skulle aflevere nøglen til bilen til en af polakkerne ved en smøge på Strøget. Næste dag ville han samme sted få nøglen tilbage.

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at han kørte til X-by, hvor bilen blev kørt ind på lageret. Her blev en del af kasserne, som angiveligt skulle indeholde blomsterstandere, læsset på bilen. Det lægges videre til grund, at stort set alle kasser med cigaretter efterfølgende blev fundet i bilen, mens kasserne med blomsterstandere stod tilbage på lageret bortset fra 2-3 stykker.

På denne baggrund findes det bevist, at de kasser T.2 hentede ikke indeholdt blomsterstandere men smuglervarer. Uanset at bilen blev lejet i eget navn findes det derfor bevist, at han har medvirket til transport af smuglervarer, hvorfor han findes skyldig i overtrædelse af Toldlovens § 73, stk.3.

Det findes ikke bevist, at han skulle have medvirket til indsmugling, opbevaring eller videresalg af cigaretter, hvorfor han frifindes for overtrædelse af straffelovens §289, jf. Toldlovens § 73, stk.2.

Ad forhold 3

Det lægges efter bevisførelsen, særligt T.1's, V.10's og V.8's forklaringer, til grund, at afsenderen i Rusland telefonisk overfor V.10 har oplyst, at trækullene med cigaretterne, efter at flere destinationer har været angivet, skulle afleveres til M.M. Company ved T.1. Det lægges endvidere til grund, at det telefonnummer, som er anført på CMR-fragtbrevet for afsender også er fundet i T.1's lommebog. Endvidere lægges det efter V.13's forklaring, sammenholdt med hans undersøgelser som nævnt i bilag 19 til forhold III til grund, at det mobiltelefonapparat, som den ukendte P.P. benyttede, da blandt andre, direktør V.8 tidligere ringede har været benyttet af T.1 og i en periode også af V.15. Alene på denne baggrund findes det ikke mod T.1's benægtelse bevist, at cigaretterne var bestemt for ham, hvorfor han frifindes i dette forhold.

Straffen fastsættes for så vidt angår T.1 efter straffelovens § 289, jf. Toldlovens § 73, stk.2, jf. stk. 1, nr. 1 og stk. 3 til fængsel i 6 måneder.

Straffen fastsættes for så vidt angår T.2 efter straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk.3, til fængsel i 3 måneder.

Påstanden om betaling af told og afgifter tages til følge som nedenfor bestemt.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T.1 straffes med fængsel i 6 måneder.

Tiltalte T.2 straffes med fængsel i 3 måneder.

De tiltalte skal endvidere betale 1.321.526 kr. i told og afgifter ad forhold 2.

De tiltalte skal betale halvdelen sagens omkostninger, herunder betaler tiltalte T.1 halvdelen af 60.000 kr. + moms i salær til den for ham beskikkede forsvarer, advokat Henrik Karl Nielsen, og tiltalte T.2 betaler halvdelen af 22.000 kr. + moms i salær til den for ham beskikkede forsvarer, advokat Allan Falk.

Et tidligere udredt salær på 5.800 kr. + moms til den for tiltalte T.1's tidligere beskikkede forsvarer, advokat Henrik Dupont Jørgensen, udredes nu endeligt af Statskassen.

---------

Østre Landsrets dom af 17. maj 2002, 5. afdeling, S-3518-01

Københavns Byrets 5. afdelings dom af 10. september 2001 (sag nr. 31815/00) er anket af T.1 og T.2 med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har endeligt vedrørende tiltalte T.1 påstået domfældelse i forhold 2 i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse.

Vedrørende tiltalte T.2 har anklagemyndigheden påstået domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af de tiltalte og vidnerne V.1, V.2, vicekriminalkommissær V.3, V.5, V.6 og V.14, der alle i det væsentlige har forklaret som for byretten. Forklaringerne fremgår af retsbogen.

Der er endvidere afgivet vidneforklaring af politiassistent V.16 og V.17. Herom henvises til retsbogen.

Den i byretten af vidnet politiassistent V.4 afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965c, stk. 4.

Efter omstændighederne ved tiltalte T.1's køb af blomsterstativer, levering af disse, videresalg af blomsterstativer og levering heraf tilsidesætter landsretten tiltalte T.1's forklaring om, at han ikke var klar over, at kasserne indeholdt cigaretter, og finder ham efter de nævnte omstændigheder skyldig efter anklageskriftet.

Efter omstændighederne ved tiltalte T.2's aftale om transport af varer, lastningen af bilen og aflevering af varerne og nøglerne tilsidesætter landsretten tiltalte T.2's forklaring om, at han ikke var klar over, at kasserne indeholdt cigaretter, og finder ham efter de nævnte omstændigheder skyldig i at have transporteret de indsmuglede cigaretter.

Landsretten tiltræder, at straffene fastsættes efter de bestemmelser, der er anført i byretsdommen, og landsretten finder ikke på nuværende tidspunkt tilstrækkeligt grundlag for at skærpe de idømte straffe.

Efter sagens omfang og karakter finder landsretten ikke, at der er sket en krænkelse af artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ved sagens tidsmæssige behandling.

Af de samme grunde finder landsretten heller ikke, at der er grundlag for at gøre straffene helt eller delvis betingede.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Københavns Byrets 5. afdelings dom i sagen mod T.1 og T.2 stadfæstes.

De tiltalte betaler sagens omkostninger for landsretten.