Dato for udgivelse
06 sep 2002 14:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13. august 2002
SKM-nummer
SKM2002.432.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1845-0487
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Skat
Emneord
Ejendom. vedligeholdelse, forretning, udgifter
Resumé

Skatteforvaltningens skøn over vedligeholdelsesudgifter/for­bed­rings­ud­gif­ter blev godkendt. Der var henset til, at istandsættelsesarbejderne på ejendommen blev udført i det 2. ejerår, at skatteforvaltningen havde godkendt fradrag for vedligeholdelsesudgifter med i alt 64.639 kr. af en samlet udgift på 97.918 kr., og at det af skatteforvaltningen udøvede skøn måtte anses for at have taget et passende hensyn til dels de vedligeholdelsesarbejder, der var en følge af almindelig slid og ælde i ejertiden, dels de vedligeholdelsesarbejder, der var udført til udbedring af skader opstået i ejertiden.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6

A klager for indkomståret 1998 over, at skatteankenævnet kun har godkendt fradrag for udgifter til vedligeholdelse med 34.639 kr.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren den 1. oktober 1996 købte en ejendom i X, hvorfra både klageren og hans ægtefælle driver selvstændig virksomhed. Klageren driver en akupunkturklinik, og hans ægtefælle driver en butik. Ejendommen, der er vurderet som en ren forretningsejendom, blev i 1996 og 1997 moderniseret og ombygget.

Klageren har i regnskabet for indkomståret 1998 fratrukket udgifter til reparation og vedligeholdelse af ejendommen med i alt 97.918 kr.

De af klageren i 1998 afholdte og af skatteankenævnet ikke godkendte udgifter kan bl.a. specificeres således:

1)

Omkobling af tændinger

5.000 kr.

 

 

Godkendt

        0 kr.

 

 

Forhøjelse

 

5.000 kr.

2)

Isætning af nye låse

6.967 kr.

 

 

Godkendt

967 kr.

 

 

Forhøjelse

 

6.000 kr.

3)

Reparation af faldstamme m.v.

12.704 kr.

 

 

Godkendt

2.704 kr.

 

 

Forhøjelse

 

10.000 kr.

4)

Reparation af WC og tagrende

5.200 kr.

 

 

Godkendt

1.200 kr.

 

 

Forhøjelse

 

4.000 kr.

5)

Skønsmæssigt ansat yderligere forbedringer

 

10.000 kr.

 

Forhøjelse i alt

 

35.000 kr.

ad 1) Ifølge faktura af 8. april 1998 vedrører udgiften på 4.000 kr. ekskl. moms, eller 5.000 kr. inkl. moms, omkobling af tændinger ifølge aftale.

Af den samlede udgift på 97.918 kr. godkendte skatteadministrationen fradrag for udgifter til vedligeholdelse med 64.639 kr., mens skatteankenævnet skønsmæssigt har godkendt fradrag for udgifter til vedligeholdelse med 34.639 kr.

Skatteankenævnet har som begrundelse for afgørelsen bl.a. anført, at udgifter til vedligeholdelse af ejendommen er godkendt skønsmæssigt i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der er herved henset til, at ejendommen er erhvervet den 1. oktober 1996, at ejendommen i 1996 og 1997 blev moderniseret og ombygget, at de afholdte udgifter i det væsentligste anses som forbedringsudgifter på ejendommen, og at det ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort, at udgifterne vedrører nedslidning eller skader opstået i ejertiden og dermed genopretning af ejendommens stand på overtagelsestidspunktet.

Skatteankenævnet har endvidere bl.a. anført, at udgiften til omkobling af tændinger anses for en forbedringsudgift, idet installationen er tillæg til eksisterende installation.

Isætning af nye låse, reparation af faldstamme m.v. og reparation af WC og tagrende anses i det væsentligste for at være forbedringsudgifter i forhold til ejertiden, da det ikke er do­ku­men­teret eller sandsynliggjort, at udgifterne er afholdt til opretning af skade eller nedslidning i ejertiden, og da udgifterne ikke anses for afholdt for at opretholde ejendommens vedligeholdelsestilstand på erhvervelsestidspunktet.

Låsene anses ikke for udskiftet på grund af skade i ejertiden.

Udgiften til reparation af faldstamme anses for afholdt i forbindelse med, at det eksisterende anlæg ikke havde den fornødne kapacitet.

Der er ansat yderligere skønsmæssige forbedringsudgifter på 10.000 kr., idet der generelt ikke foreligger en sandsynliggørelse for, at de afholdte udgifter vedrører skader eller nedslidning i ejertiden, eller at udgifterne er afholdt for at opretholde ejendommens vedligeholdelsestilstand på erhvervelsestidspunktet.

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at klageren for indkomståret 1998 gives fradrag for udgifter til vedligeholdelse af ejendommen med yderligere 35.000 kr.

Til støtte for påstanden har repræsentanten bl.a. anført, at en væsentlig del af de forhold, som skatteankenævnet har nægtet fradrag for, er forhold, der tidligere er godkendt af den kommunale skattemyndighed, og som ikke var omfattet af klagen til skatteankenævnet. Skatteankenævnet har sandsynligvis formel ret hertil. Fremgangsmåden er dog kritisabel og urimelig og skader klagerens opfattelse af retssikkerheden. Denne fremgangsmåde er endvidere ikke normal praksis i andre kommuner.

I forbindelse med overtagelse af ejendommen blev der foretaget en samlet installation af IHC styring til styring af lys og kontakter m.v. i klinikken. Der var således i 1997 aktiveret store beløb til nye elinstallationer. Omkoblingen af tændinger er ikke en yderligere installation eller en forbedring af denne. Omkoblingen er vedligeholdelsesarbejde på de eksisterende installationer, idet der er tale om vedligeholdelse af kontakter til elektronisk tænding af lys m.v. 

Punktet vedrørende isætning af nye låse var ikke omfattet af klagen til skatteankenævnet. Låsene blev udskiftet som følge af flere indbrud og indbrudsforsøg, hvilket gjorde dem løse og svære at låse op. Isætning af nye låse til afløsning for de beskadigede, kan kun anses som reparation af en skade opstået i ejertiden, da installation af nye låse ikke forøger ejendommens værdi eller bringer den i en bedre stand, end den var ved anskaffelsen. Låsene kan stadig kun låses og låses op. Der er derfor ikke tilført yderligere funktionalitet.

Punktet vedrørende reparation af faldstamme var ikke omfattet af klagen til skatteankenævnet. I forbindelse med tilstopning af WC blev faldstammen repareret, hvilket bl.a. medførte opgravning. Der opstod problemer med tilstopning af WC, og dette havde flere gange været forsøgt renset. Da problemerne ikke forsvandt ved almindelig rensning, var det derfor nødvendigt med en decideret reparation af faldstammen. Det bemærkes herved, at klinikken hver dag besøges af mere end 100 patienter – mange fulgt af ægtefælle eller anden medhjælper, hvoraf en stor del faktisk benytter WC'et. Dette giver et større slid, end hvor færre mennesker færdes. Der er ikke ændret på anlæggets dimensioner, og et WC dimensioneres i øvrigt ikke efter antallet af skyl.

Punktet vedrørende reparation af WC og tagrende var ikke omfattet af klagen til skatteankenævnet. Såvel WC som tagrende var utætte, hvilket i begge tilfælde var pludselig opståede skader. Det er sandsynligt, at skaderne er opstået i ejertiden. Klageren opretholder til stadighed en høj standard og vedligeholdelsesstand på sine ejendomme af hensyn til det generelle renommé, hvorfor sådanne skader repareres umiddelbart efter, at de er opstået. Klageren udskyder ikke reparationer af denne karakter.

Vedrørende skønsmæssigt ansatte yderligere forbedringsudgifter har repræsentanten bl.a. anført, at den skønsmæssige ansættelse savner en relevant begrundelse, og at skatteankenævnet ikke har dokumenteret beløbets størrelse. En eventuel manglende fradragsret på andre poster, som er specifikt behandlet, kan ikke begrunde dette skøn for de øvrige poster under denne post i regnskabet. Såfremt der skal nægtes fradrag for et sådant beløb, skal der tages udgangspunkt i konkrete poster og i den forbindelse fremføres konkrete påstande om manglende klassifikation som vedligeholdelse. Skatteankenævnet har ikke fremført dokumentation for forhøjelsen.

Landsskatterettens bemærkninger:

Udgifter til vedligeholdelse af fast ejendom er fradragsberettigede, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, mens udgifter til forbedring af ejendommen ikke kan fradrages, jf. statsskattelovens § 6 in fine. Om afholdte udgifter kan anses for vedligeholdelsesudgifter eller forbedringsudgifter bedømmes i forhold til ejendommens tilstand på erhvervelsestidspunktet, jf. Højesterets dom offentliggjort i TfS 1958.1173. Fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter er herefter normalt sådanne udgifter, der er en følge af almindelig slid og ælde i ejertiden.

Under hensyn til oplysningerne om de foretagne istandsættelsesarbejder, ejertiden og den formodede levetid for de istandsatte bygningsbestanddele finder retten ikke grundlag for at tilsidesætte det af den kommunale skatteforvaltning udøvede skøn over vedligeholdelsesudgifternes andel af de samlede udgifter.

Retten har herved henset til, at istandsættelsesarbejderne på ejendommen blev udført i det 2. ejerår, at skatteforvaltningen har godkendt fradrag for vedligeholdelsesudgifter med i alt 64.639 kr. af en samlet udgift på 97.918 kr., og at det af skatteforvaltningen udøvede skøn må anses for at have taget et passende hensyn til dels de vedligeholdelsesarbejder, der må anses for at være en følge af almindelig slid og ælde i ejertiden, dels de vedligeholdelsesarbejder, der må anses for udført til udbedring af skader opstået i ejertiden.

Den påklagede ansættelse ændres derfor i overensstemmelse hermed.