Dato for udgivelse
05 Sep 2002 14:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17. juli 2002
SKM-nummer
SKM2002.426.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-1-1811-0772
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Skat
Emneord
Afskrivning, udlejning, maskiner, selskab
Resumé

En virksomheds omsætning hidrørte for 60 %’s vedkommende fra udlejning. Det måtte antages, at aktiverne var erhvervet med udlejning for øje og derfor ikke indgik i afskrivningsgrundlaget for anskaffelsesåret.

Reference(r)

Afskrivningsloven § 5, stk. 4 (dagældende § 2, stk. 8)

Redaktionelle noter

Sagen er indbragt for domstolene. Sagen er siden afvist ved domstolene.

A ApS klager for indkomståret 1997 over, at de stedlige skattemyndigheder ikke har godkendt afskrivninger på udlejningsaktiviteter, 1.146.423 kr.

Det fremgår af sagens oplysninger, at det klagende selskab har beskæftiget sig med anlæg og pleje af skov-/naturområder, og at selskabet desuden har udlejet maskiner. Selskabet er nystiftet og 1. regnskabsår omfatter perioden 1. april 1997 – 30. september 1997.

Det er oplyst, at selskabet i indkomståret 1997 har købt maskiner for 5.125.590 kr. samt solgt for 1.304.180 kr. Afskrivningsgrundlaget er dermed opgjort til 3.821.410 kr., og der er afskrevet 30 % eller 1.146.423 skattemæssigt. Maskinerne har i hele året været udlejet, men der findes ingen skriftlig kontrakt vedrørende udlejningen.

Det klagende selskabs revisor har oplyst, at selskabet i forbindelse med stiftelsen den 1. april 1997 har overtaget aktiver for 3.299.408 kr. fra søsterselskabet, B ApS. Frem til regnskabsafslutningen 30. september 1997 har det klagende selskab købt yderligere maskiner og driftsmateriel for 1.826.182 kr., ligesom der er solgt maskiner og inventar for 1.279.133 kr.

Revisoren har yderligere oplyst, at der i indkomståret 1998 er købt driftsmidler for 125.436 kr. og solgt for 225.100 kr., og at der i indkomståret 1999 tilsvarende er købt for 273.081 kr. og solgt for 895.000 kr. I indkomståret 2000 er der købt for 16.140 kr. og den 5. januar 2000 har selskabet solgt de tilbageværende maskiner og driftsmidler for 800.000 kr., hvorefter selskabets drift er ophørt.

Af selskabets regnskab for 1997 fremgår, at der har været indtægter ved udlejning på 1.556.600 kr., ved salg af korn på 22.116 kr. samt ved salg af planter på 987.670 kr. Omsætningen har i alt udgjort 2.566.447 kr.

Af ledelsens årsberetning fremgår, at selskabet har beskæftiget sig med anlæg og pleje af skov-/ og naturområder. Desuden har selskabet i det omfang de ikke selv skulle bruge maskinerne og inventaret udlejet disse.

Den stedlige skattemyndighed har ved den påklagede afgørelse forhøjet det klagende selskabs skattepligtige indkomst med 1.146.423 kr. Myndigheden har begrundet afgørelsen med, at selskabet ikke kan afskrive på de anskaffede aktiver, idet aktiverne er erhvervet med udleje for øje.

Det klagende selskabs revisor har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at den foretagne beskatning nedsættes til 0.

Til støtte for påstanden har revisoren gjort gældende, at det klagende selskab kan afskrive et beløb på 1.146.423 kr. på sine driftsmidler i indkomståret 1997. Revisoren har anført, at de anskaffede driftsmidler er erhvervet med henblik på anvendelse i egen drift og ikke med henblik på udlejning.

Revisoren har bemærket, at afskrivningerne ikke har været anvendt til at eliminere ka­pi­tal­indkomst, men udelukkende indkomst af driftsmæssig karakter.

Revisoren har desuden bemærket, at såfremt selskabet havde haft mulighed for at søge dispensation i henhold til § 5, stk. 6, i den nye afskrivningslov, så er det hans opfattelse, at en sådan dispensation var blevet givet.

Landsskatteretten skal udtale:

For selskaber omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. indgår anskaffelsessummen for driftsmidler omfattet af afskrivningslovens § 2, stk. 1, som enten erhverves med henblik på udlejning, eller som allerede ved erhvervelsen er udlejet, ikke i den afskrivningsberettigede saldoværdi for anskaffelsesåret eller indkomståret efter anskaffelsesåret. For indkomståret efter anskaffelsesåret kan der særskilt afskrives indtil 60 pct. af anskaffelsessummen for udlejningsdriftsmidlet. Den del af anskaffelsessummen, for hvilken der ikke er foretaget afskrivning, tillægges den afskrivningsberettigede saldoværdi for det andet indkomstår efter afskaffelsesåret, jf. § 2, stk. 8, i dagældende afskrivningslov, lov nr. 932 af 24. oktober 1996.

Retten finder, at det må lægges til grund, at aktiverne er erhvervet med henblik på udlejning, og det klagende selskab kan dermed ikke afskrive på driftsmidlerne i indkomståret 1997. Retten henser herved til, at 1.556.600 kr. eller ca. 60 pct. af en omsætning på 2.566.447 kr. kan henføres til udlejning af aktiverne.